Publicatielijst
Volledige publicatielijst in de database
Klik op titel voor openen publicatie
Publicaties gemerkt met * zijn wel gescand, maar nog niet online geplaast
link naar catalogus TU Delft voor gedrukt exemplaar
link naar catalogus elders voor gedrukt exemplaar
link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
nr datum auteur s lib delph org titel project onderwerp bron NA breedtegraad lengtegraad
9 1579 Vierlingh Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven) Transcriptie uit 1920 dijken Uitgave transcriptie Nijhoff, Den Haag 0 0.0000000 0.0000000
1091 1630 Vermuyden Sir Cornelius Vermuyden′s agreement with King Charles for draining Hatfield Chace (published 1794) droogmakerij D. Boys, Doncaster 0 52.7000000 0.1000000
1092 1632 Vermuyden A general plott and description of the fenns and other grounds with in the Isle of Ely: and de counties of Lincolne, Northampton droogmakerij Kaart van Hondius en Vermuyden 0 52.7000000 -0.1000000
1076 1667 StevinH Wisconstich filosophisch bedrijf (deel 12, blz 47) Hoe het gewelt der Noortzee uyttet Verenigt Nederlant te verdryvern zy. droogmakerijen Philip de Croo-Y 0 0.0000000 0.0000000
1217 1696 MeijerCJ Nvovi ritrovamenti : divisi in dve parti con tre? tauole in lingua Latina, Francese & Ollandese rivieren Komarek, Joannes Jacobus Rome (exemplaar UB Leiden) 0 42.0000000 12.5000000
111 1703 Gabbema Nederlandsche Watervloeden stormvloeden Lucas Cloppenburg, Gouda (origneel Trésor TU Delft Library) 0 0.0000000 0.0000000
451 1727 Velsen Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer Meer. Waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet worden droog-gemaakt, en op wat wyze dit kan geschieden, dat de steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, als mede het Hoogheemraadschap van Rhy Haarlemmermeer droogmakerij Te Leyden: by Daniel Goetval .Op de hoek van de Schoolsteeg 0 52.2962040 4.6522470
1077 1730 Cruquius De Rivier de Merwede, van ontrent de Steenen-hoek, Oostwaards-op tot verby het dorp van Sleeuwyk: me.... Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s-Gravesande en Wittichius, en van de landmeeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de Rivier de Merwede van Gorinchem af beneederwaarts, en wegens de voorgeslaage middelen tot voorkoming van inundatien 0 51.8212350 4.9885690
1078 1730 Cruquius Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc. Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s Gravensande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de rivier de Merwede, 8 juli 1730 0 51.7763570 4.8072900
1213 1742 Berger Nieuw ontwerp om den Dregterlandsen Noorder Zeedyk, door middel van hardsteene blokken, of blauwe zarken, tot tien a? twaalv voeten, boven dagelyks ty, secuur te stellen, tegen het geweld der zee by hoge vloeden en storm dijken Callenbach, Enkhuizen 0 0.0000000 0.0000000
10 1745 vBleiswyk Leiden Specimen physico-mathematicum inaugurale de Aggeribus quod annuente deo ter opt. max. (proefschrift Leiden) dijken Johannes le Mair, Leiden (is vertaald door Jan Esdré) 0 0.0000000 0.0000000
450 1745 Velsen Consideratien over de doorbraak van den Spykschen dyk, de gevolgen van dien, en over de middelen van herstelling dijken 0 51.8522830 6.1368380
448 1749 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek: waar in de aloude en tegenwoordige toestand dier rivieren overwogen; de ge Nieuwe Merwede rivierwerken Uitgever Isaak Tirion, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
1093 1756 Lulofs Rapporten van Johannes Lulofs en Melchior Bolstra over vergelijkende proeven met schijf- schepradmolens gemalen Memo aan: Aan de edele mogende heeren commissarissen van hun edele gr. mog. tot de zaaken van de nieuwe inventieën 0 0.0000000 0.0000000
1094 1756 Bolstra s Rapporten van Johannes Lulofs en Melchior Bolstra over vergelijkende proeven met schijf- schepradmolens gemalen Memo aan: Aan de edele mogende heeren commissarissen van hun edele gr. mog. tot de zaaken van de nieuwe inventieËn 0 0.0000000 0.0000000
1080 1763 Lulofs Memorie van gecommitteerden tot de saaken van het Pandersche Canaal [...] dienende tot geleide van de inleggende Memorie van den professor Lulofs and landmeeter Bolstra, over de middelen, teegen het gevaar over de quaade gesteldheid van slands rivieren. Pannerdensch Kanaal rivierwerken 0 51.9102240 5.9918500
1081 1763 Bolstra s Memorie van gecommitteerden tot de saaken van het Pandersche Canaal [...] dienende tot geleide van de inleggende Memorie van den professor Lulofs and landmeeter Bolstra, over de middelen, teegen het gevaar over de quaade gesteldheid van slands rivieren. Pannerdensch Kanaal rivierwerken 0 51.9102240 5.9918500
449 1768 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek (2e verbeterde druk) Nieuwe Merwede rivierwerken Uitgever V van der Plaats, Harlingen 0 0.0000000 0.0000000
1095 1770 BeijerinckF De Rivierkundige verhandeling, uitgegeven door Cornelis Velsen ... Gedrukt in Amsterdam 1749, van verscheide misvattingen gesuyverd rivierverbetering Jacob Nyhoff, boekverkoper te Arnhem 0 0.0000000 0.0000000
447 1771 Lulofs Verbaal van eenige waterpassingen in den jaare 1766 gedaan door Johs Lulofs [...] om het Amstersche peyl over te brengen Extract uyt de resolutien van de heeren Staten van Holland [...] genomen op woensdag den 16 october 1771 0 0.0000000 0.0000000
11 1773 Esdre Leiden De natura fluminum (proefschrift Leiden) vloeistofmechanica Johannes le Mair, Leiden 0 0.0000000 0.0000000
1082 1774 Redelijkheid De nieuw uitgevonden sluis met in- en uitschuivende deuren,: afgebeeld op zes koperen platen sluizen Uitgave: Hendrik Christoffel Gutteling 0 0.0000000 0.0000000
4 1778 Esdre Leiden Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (vertaling van het proefschrift van Pieter van Bleiswyk uit 1745: Specimen Physico Mathematicum inaugerale de Aggeribus) dijken Johannes le Mair, Leiden 0 0.0000000 0.0000000
1083 1780 Brandligt Scylla en Charybdis; behelzende een project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land: Alle rechtgeaarde vaderlanders tot een onpartydig onderzoek voorgelegt Texel landaanwinning gedrukt voor den autheur, en te bekomen by Johannes Allart 0 52.9847700 4.8223900
1085 1787 Verhees Antwoord op de vraage: zijn 'er eenige natuurlijke of andere hinderpaalen, die het ondoenlijk zouden maaken om een kanaal te graaven van 's Hertogenbosch af tot aan of nabij de steden Maastricht of Luik, het geen bevaarbaar en voldoende zijn zou ter vervo kanalen Uitgever: Dirk en Ary Vis 0 0.0000000 0.0000000
140 1790 BlankenJ KHMW Eerste antwoord op de vraage, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem, wegens de geschiktste middelen, om de voornaamste gebreken in de ordinaire scheprad-molens te verbeteren. gemalen Verh. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem, deel 24 pp1-38 0 0.0000000 0.0000000
139 1796 BlankenJ Verhandeling over het aanleggen en maaken van zoogenaamde drooge-dokken in de Hollandsche zeehavens : bijzonder toegepast op de gelegenheid van 's lands dok en werf te Hellevoetsluis. Dirk Vis, Rotterdam 0 0.0000000 0.0000000
1084 1798 Brunings RWS Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnydingen en werken, welken, sedert de conventie van den jaare 1771. op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd, zo tot bevordering van derzelver vaarbaarheid, Pannerdensch Kanaal rivierwerken ter 's Lands Drukkery van Holland 0 51.9285100 5.9689600
1086 1798 Goudriaan Bataafsch Genootsch. Antwoord op de vraag: Welke aanleg van Paal- en Rijswerken, betrekkelijk der zelver stand en zamenstelling, is het meest bestand tegen den slag en aandrang van het water en de kruijing van het ijs, zo wel aan onze Zeeöevers, als aan die van onze .... dijken Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam: Volume 12 0 0.0000000 0.0000000
117 1802 BlankenJ Nader en meer uitvoerig verslag van s Lands nieuwe stoom-machine te Hellevoetsluis in 1802, onder directie van J. Blanken Jansz. gemalen 0 51.8227780 4.1290200
1204 1802 ConradSr Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij Spaarndam, met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den waterstaat van Rhijnland als voor de stad Amsteldam dijken Haarlem, A. Loosjes pZ 0 52.4109100 4.6856610
937 1807 Schraver KZGW Antwoord op de vraag: Daar de uitlozing van het landwater, uit het eiland van Walcheren, daaglijks meer en meer belemmerd en verhinderd ordt; vraag men: wat of daar van de oorzaken zijn afwatering Verhandelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 0 51.4435900 3.6171300
938 1807 Schraver KZGW Antwoord op de vraag: Is er enig middel, om het kram- en Matwerk aan de zeedijken, het zij met daartoe geschikte kruiden, heesters, of andere gewassen, tuschen hetzelve te planten; het zij op eenige andere wijze, duurzamer, en tegen den slag van 't zeewat dijken verhandelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 0 0.0000000 0.0000000
120 1808 BlankenJ Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen, welke alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daar en boven de steeds ontbrekende, meer uitgebreide, nuttigheden van dezelve, vervullen kunnen sluizen Gebr. Van Cleef, 's-Gravenhage 0 0.0000000 0.0000000
138 1808 BlankenJ Antwoord aan A.F. Goudriaan tot wederlegging van deszelfs in druk uitgegeven bedenkingen, wegens een nieuw ontwerp der sluizen van zijnen ambtgenoot. sluizen Gebr. van Cleef, 's-Gravenhage 0 0.0000000 0.0000000
143 1808 BlankenA s Memorie wegens den tegenwoordigen staat der uitwatering van Rhijnlandsch boezem te Katwijk in de Noordzee, opgemaakt van den 21. october, den dag, wanneer deze uitwatering, in tegenwoordigheid van zijne majesteit den koning, geopend is, tot den 31. dec. Katwijk 0 52.2042300 4.4160720
144 1808 ConradSr Memorie wegens den tegenwoordigen staat der uitwatering van Rhijnlandsch boezem te Katwijk in de Noordzee, opgemaakt van den 21. october, den dag, wanneer deze uitwatering, in tegenwoordigheid van zijne majesteit den koning, geopend is, tot den 31. dec. Katwijk 0 52.2042300 4.4160720
145 1808 Kros s Memorie wegens den tegenwoordigen staat der uitwatering van Rhijnlandsch boezem te Katwijk in de Noordzee, opgemaakt van den 21. october, den dag, wanneer deze uitwatering, in tegenwoordigheid van zijne majesteit den koning, geopend is, tot den 31. dec. Katwijk 0 52.2042300 4.4160720
1097 1809 Ewijk Geschiedkundig Verslag der Dijkbreuken en Overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland : voorgevallen in Louwmaand 1809. overstromingen joh. Allart en Jac. Ruys, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
127 1809 BlankenJ KHMW Verhandeling ter beantwoording der vraag, door de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, op verzoek van de regering van Amsterdam voorgesteld, over de oorzaken van de toenemende opslibbing van het Y, en de middelen tegen dezelve Joh. Allart, Amsterdam 0 52.3804590 4.9624880
154 1812 Zillesen Plan, hoe alle overstromingen, ontstaan door opperwater of ysverstoppingen, ..voor altoos voorgekomen zouden kunnen worden....door afleiding met ...kraanduikers,.. ijsgang J. Altheer, Utrecht 0 0.0000000 0.0000000
137 1815 BlankenJ Memorie betrekkelijk de ontwerpen ter afleiding naar zee van de gevaarvolle Hooge Opperwateren in Neder Rijn en Lek, Waal, Maas en Merwede... Nieuwe Merwede 0 51.8207090 4.8945320
141 1815 BlankenJ Waterstaatkundige kaart der hoofdrivieren in de noordelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden ... ter verklaring van de ontwerpen, zoo der afleidings en militaire inundatie sluizen, als betrekkelijk de overlaten .... 0 0.0000000 0.0000000
122 1817 BlankenJ RWS Memorie over het zoogenaamde verhang in den waterspiegel van de voornaamste kanalen en boezems: mitsgaders over de ruimten der sluizen, met de verder bestaande middelen en werktuigen tot uitwatering van de lage landen en meeren, (in 4 provinciën) Steenenhoek Van Paddenburg en Van Dijk, Utrecht 0 51.8254100 4.8674400
1205 1818 BlankenJ RWS Kaart behoorende tot de grondbeginselen van het ontwerp der Nieuwe Merwede, en de bedijking van de Oude Merwede en den Biesbosch of het Bergsche Veld in 1818 Nieuwe Merwede Polders J. Blanken, Memorie ter verklaring van de grondbeginselen. Amsterdam 1819. 0 0.0000000 0.0000000
119 1819 BlankenJ Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee : benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Nieuwe Merwede Pieper en Ipenbuur, Amsterdam 0 51.8137140 4.8792390
123 1819 BlankenJ RWS Vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp tot het herleiden en vereenigd openen van de zoogenaamde Werkendamsche killen, in eene nieuwe Merwede, en daarmede verbondene bedijkingen van de oude Beneden Merwede, den Biesbosch Nieuwe Merwede Schmidts & Cie, Amsterdam 0 51.8137140 4.8818960
146 1819 Goudriaan s Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee: benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Pieper en Ipenbuur, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
147 1819 vUtenhove s Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee : benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Pieper en Ipenbuur, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
148 1819 Moll s Utrecht Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee : benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Piper en Ipenbuur, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
149 1819 DonkerCurtius s Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee : benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Pieper en Ipenbuur, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
155 1819 BlankenJ Memorie, ter verklaring van de grondbeginselen, waarop rustende zijn, de beschouwingen, en de daarbij voorgestelde ontwerpen, tot het .... openen, van de ... Werkendamse killen, in ééne nieuwe Merwede,... Nieuwe Merwede Pieper & Ipenbuur, Amsterdam 0 51.8024850 4.8604040
1100 1820 Moll Utrecht Berigt omtrent de werken te Plymouth met de duikelaarsklok uitgevoerd kademuren Uit: Alg. Konst- en letterb., via KB 0 50.3805450 -4.1908440
126 1820 BlankenJ Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januarij 1820 : aan Zijne Majesteit, den Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz., enz., enz., aangeboden overstromingen 0 0.0000000 0.0000000
136 1820 BlankenJ RWS Kort bijvoegsel tot de vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp, tot het herleiden en vereenigd openen van de z.g. Werkendamsche killen in eene nieuwe Merwede enz. Nieuwe Merwede Schmidts & Cie, Amsterdam 0 51.8090180 4.8709330
142 1820 BlankenJ [Kaart van de overstrooming des geheelen ring der bedijking van 't Pannerdensche kanaal tot aan den Noord tusschen Dordrecht en Krimpen in 1809 en 1820] 0 0.0000000 0.0000000
151 1820 Beschrijving van den Nederlandschen Watersnood in Louwmaand van 1820; met platen en kaart overstromingen G.J.A. Beijerinck, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
125 1821 BlankenJ RWS Nota ter algemeene overdenking wegens de bedreigde veiligheid der provinciën Holland, Utrecht en Gelderland, bijzonderlijk .. met de landen van Heusden en Altena, door de jaarlijks opklimmende gevaren voor overstroming bij IJsgang en hoog rivierwater rivierwerken Schmidts & Cie, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
1165 1821 Delprat Landmacht Verhandeling over de zijdelingsche drukking der aarde tegen bekleedingsmuren en beschoeijingen oevers P..de Groot, drukker van de Kon. Artillerie en Genie-school, Delft 0 0.0000000 0.0000000
1212 1821 vdWijck Aanmerkingen en bedenkingen op de Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Nederrhijn en Leck, en het storten van derzelver water op den IJssel rivierverbetering Nijmegen, Wed Vieweg en Zn 0 0.0000000 0.0000000
1101 1822 Moll Utrecht Iets over stoombooten : en eenig berigt aangaande die, welke aan den Moerdijk zal worden aangelegd kademuren Overdr. uit: Algemeene kunst- en letterbode 1822 no. 30-32 0 0.0000000 0.0000000
1102 1823 Moll Utrecht Het hellend scheprad door een stoommachine gedreven gemalen Uit: Alg. Konst- en letterb. 0 0.0000000 0.0000000
113 1823 ConradSr s Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der stroomssnelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem van Rijnland, door het kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808, Katwijk Uitgave Erven François Bohn, Haarlem 0 0.0000000 0.0000000
114 1823 Kros s Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der stroomssnelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem van Rijnland, door het kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808 Katwijk Uitgave erven François Bohn, Haarlem 0 0.0000000 0.0000000
115 1823 BlankenA Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der stroomssnelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem van Rijnland, door het kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808 Katwijk Uitgave erven François Bohn, Haarlem 0 52.1997530 4.4262110
129 1823 BlankenJ RWS Memorie betrekkelijk den staat der rivieren in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen..., benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het Proef-ontwerp tot sluiting van den Neder Rijn en Lek.. rivierwerken O.J. van Paddenburg en O.J. van Dijk, Utrecht 0 0.0000000 0.0000000
135 1823 BlankenJ Memorie van korte aanteekingen, wegens de geaardheid der grondlagen, benevens derzelver hoogten en diepten, voor zoover deze bij nauwkeurig onderzoek in de nabijheid van het groot Amsterdamsche Kanaal, door Noord-Holland, tusschen het IJ (en Texel) Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp103-123 0 52.5846000 4.7525400
153 1823 Alewijn Verhandeling over den voordeligsten hoek, onder welken men de puntdeuren ener sluis kan zamenvoegen sluizen Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp179-232 0 0.0000000 0.0000000
1096 1824 Goudriaan KHMW Verhandelingen over de afdamming van het IJ afsluitingen Te Haarlem : bij de Wed. A. Loosjes Pz. 0 52.3807900 4.9623250
1103 1824 Moll Utrecht Eenig berigt aangaande den onderaardschen weg, welke onder het bed van den Theems zal gegraven worden tunnels Overdr. uit: Alg. Konst- en Letterbode, no. 45 en 46 (1824) 0 51.4836310 -0.0102930
1112 1824 Alewijn Beschrijving van een ontwerp van sluizen met gekoppelde deuren, welke bij alle waterstanden geheel of gedeeltelijk geopend en wederom gesloten kunnen worden sluizen Brussel : Brest van Kempen 0 0.0000000 0.0000000
34 1825 Beijer Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825 stormvloeden J. Immerzeel, 's-Gravenhage 0 0.0000000 0.0000000
152 1825 Goudriaan KNAW Aanmerkingen over het nemen van proeven met modellen van werktuigen in het algemeen...door welken de schutsluizen de belangrijke eigenschap kunnen verkrijgen.... gemalen Verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 6e deel, pp1-100 0 0.0000000 0.0000000
112 1826 Simons Over de Stoomtuigen voor de Droogmaking van het Haarlemmer Meer Haarlemmermeer G.J. Sulpke, Amstedam, 12 pp + twee tekeningen 0 52.2200000 4.5571000
1087 1827 Moll Utrecht Raport aan zijne majesteit den koning uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen (voor de atlas, klik op Delpher) rivierwerken Landsdrukkerij, Den Haag 0 0.0000000 0.0000000
134 1827 BlankenJ RWS Memorie over de proefmalingen, welke zijn gedaan met de Culemburgsche wind-wipmolens, no. 5 en 7, gemalen O.J. van Paddenburg, Utrecht 0 0.0000000 0.0000000
130 1828 BlankenJ Waterstaat- en werktuigkundig betoog, tot het weder in gebruik stellen, en geenszins verlaten, der nog overige vijf voormolens van den Zederikboezem bij Ameide gemalen O.J. van Paddeburg, Utrecht 0 51.9569940 4.9771060
133 1828 BlankenJ Verhandeling over het bekende ontwerp, ter vereenvoudiging van de rader- en gaande werken der gewone windwatermolens enz. gemalen De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),2e deel, p 99-121; Johannes van der Hey, Amsterdam 0 0.0000000 0.0000000
1199 1828 ConradJr RWS Verhandeling ter beantwoording der vrage: "Welke zijn de beste en meest geschikte middelen, om, wanneer zich verzakkingen en gevaarlijke doorkwellingen aan de dijken onzer hoofdrivieren vertoonen, derzelver voortgang te stuiten, en derzelver gevolgen te v 0 0.0000000 0.0000000
1104 1829 Moll Utrecht Antwoord van G. Moll, lid der gewezene Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen, aan den wel-edelen gestrengen heer Mr. J.G. van Nes, hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams, wegens eene memorie van het Collegie van den Lekdijk Bovendams, over rivierverbetering Amsterdam : Johannes van der Heij en zoon 0 0.0000000 0.0000000
1106 1829 Beijerinck KNAW Onderzoek, in hoe verre eenige der tot hiertoe voorgedragene theorien, omtrent de beweging des waters in kanalen, op de vermogens der rivieren, welke het noordelijk gedeelte der Nederlanden doorstroomen, toepasselijk zijn rivierverbetering Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; 2: 5 0 0.0000000 0.0000000
128 1829 BlankenJ Memoriën over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdijk en zijne sluizen dijken Van Paddenburg en Comp., Utrecht (66 blz+ plaat) 0 51.9671410 5.1928350
132 1829 BlankenJ Korte verhandeling over het vereenvoudigings stelsel in de raderwerken van onze gewone poldermolens met de waarnemingen, die eene dubbele uitwerking bevestigen. gemalen De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),derde deel, Johannes van der Hey & Zn, p333 0 0.0000000 0.0000000
1108 1832 Beijerinck Twee memorien betrekkelijk den schelpkalk en steenkalk : voornamelijk dienende ter beantwoording der vraag: "Wat zoowel de theorie als de ondervinding geleerd heeft ten aanzien van het gebruik en de voorkeur welke de eene boven de andere zoude verdie bouwmaterialen 's-Gravenhage : Algemeen Lands Drukkerij, 1832. 0 0.0000000 0.0000000
1109 1832 Goudriaan s Twee memorien betrekkelijk den schelpkalk en steenkalk : voornamelijk dienende ter beantwoording der vraag: "Wat zoowel de theorie als de ondervinding geleerd heeft ten aanzien van het gebruik en de voorkeur welke de eene boven de andere zoude verdie bouwmaterialen 's-Gravenhage : Algemeen Lands Drukkerij, 1832. 0 0.0000000 0.0000000
1196 1832 ConradJr RWS Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk het hoogheemraadschap van Rhijnland en deszelfs verschillende uitwateringen Rijnland Polders Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 0 0.0000000 0.0000000
1211 1832 vdWijck Over de Nederlandsche rivieren en de middelen tot derzelver verbetering: geschreven na de lezing van het rapport aan zijne majesteit den koning: uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen riververbetering Deventer, J de Lange 0 0.0000000 0.0000000
1122 1833 CalandA RWS Handleiding tot de kennis der dyksbouw en zeeweringskunde dijken Te Zierikzee : by Van de Velde Olivier 0 0.0000000 0.0000000
1197 1833 ConradJr RWS Eenige aanteekeningen, omtrent den aanleg van sommige dijken in Nederland, en de verschillende wijzen van bescherming der buitenglooijingen aan de zeedijken dijken Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 0 0.0000000 0.0000000
1110 1834 Beijerinck Kaart van de Rivier de Maas voor Rotterdam ter verklaring van het Ontwerp tot Indijking en Vergroting der Stad Kaart uit Nationaal Archief 0 51.9028510 4.5070170
1111 1834 ConradJW s Kaart van de Rivier de Maas voor Rotterdam ter verklaring van het Ontwerp tot Indijking en Vergroting der Stad Kaart uit Nationaal Archief 0 51.9131620 4.5139940
118 1834 BlankenJ Memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen en waterleidingen tot in de buitenrivieren en de daarop gevolgde stichting der waterwindmolens, met derzelver lage- en hooge boezems... rivierafvoer N. van der Monde, Utrecht 0 0.0000000 0.0000000
1098 1835 deBeer Utrechts Genootschap Verhandeling over het vervaardigen van een kanaal in de provincie Drenthe kanalen Joh. Altheer, Utrecht 0 52.9597720 6.4537200
1105 1835 Moll Utrecht Over waarnemingen der getijen langs de Nederlandsche kusten op last van Zijne Majesteit gedaan van 9 tot 28 Junij 1835 door officieren der Nederlandsche Marine waterstanden Overdr. uit: Werken van het Koninklijk Nederlandsch Instituut 0 0.0000000 0.0000000
131 1835 BlankenJ 1ste vervolg-memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen..tot in de buitenrivieren... rivierafvoer N van der Monde, Utrecht 0 0.0000000 0.0000000
1206 1835 Krayenhoff Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren De Whaal en de Boven-Maas en het doen afloopen dezer laatste, over hare oude bedding, op het Bergsche-veld Nieuwe Merwede rivierverbetering Nijmegen, Wed J.C. Vieweg en Zoon 0 0.0000000 0.0000000
446 1835 Lorť Willem Loré en zijne dijken en sluizen - De voornaamste Dijk- en Waterwerken van Willem Loré (door J.W. de Crane en W. Eekhoff) dijken G. Ypma, Franeker 0 0.0000000 0.0000000
1123 1836 CalandA Verhandeling over het bouwen van een fort, in den mond der Westerschelde, buiten Vlissingen en Breskens defensiewerken Te Zierikzee : Bij J.van de Velde Olivier 0 51.4306150 3.5289170
121 1836 BlankenJ RWS Verhandeling over de algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen, welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd, of nog in overweging zijn : met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, ... toegelicht door eene kaart, waarop de rivierwerken N. van der Monde, Utrecht 0 0.0000000 0.0000000
8 1838 Leeghwater Het Haarlemmer-meer-boek Haarlemmermeer landaanwinning 13e druk, GJA Beijerinck, Amsterdam 0 52.3000000 4.7000000
124 1838 BlankenJ Bijdragen... over de boven- en beneden-rivieren, hoe derzelver wateren van de hooge Alphische gebergten door de Boden-zee, en vervolgens nederwaarts door den Boven- en Beneden-Rijn, de Waal en de Maas...zich hebben moeten ontlasten (97pp) rivierafvoer N. van der Monde, Utrecht 0 0.0000000 0.0000000
1124 1847 Ferrand Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn, tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJssel rivierverbetering Landsdrukkerij, 's-Gravenhave 0 0.0000000 0.0000000
1125 1847 FijnjeSalverdaHF Verhandeling, strekkende ter beantwoording van de prijsvraag, uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, luidende als volgt: Bij de aanstaande droogmaking van het Haarlemmer Meer zal, zoo niet geheel, dan toch grootendeel Haarlemmermeer droogmakerijen Natuurkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem ; 2e verzameling, dl. 3, nr. 1. 0 52.2610540 4.6668600
1198 1847 ConradJr RWS Memorie over het al of niet voordeelige voor Delfland van eene uitwatering in de Noord-Zee, te Scheveningen Polders 's-Gravenhage, gebr. van Cleef 0 52.0971190 4.2548000
1194 1848 BeijerinckJA 1 Bataafsch Genootsch. Verhandeling over de indijking en uitbreiding der stad Rotterdam Rotterdam landaanwinning Beantwoording vraag 100 van het Bataafs Genootschap 0 51.9004040 4.4761700
1209 1848 Faddegon De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee Zuiderzee droogmakerijen Amserdam,Londonck 0 0.0000000 0.0000000
1224 1848 ConradJr verhKIvI Beweegbare bruggen in den hollandschen spoorweg bruggen verhandelingen KivI 0 0.0000000 0.0000000
1225 1848 ConradJr verhKIvI Over het afzagen van palen en het maken van pennen aan dezelve onder water fundering verhandelingen KIvI 0 0.0000000 0.0000000
1226 1848 ConradJr verhKIvI Stoomwerktuig voor de bemaling van de polders Cool, Schoondeloo en Beukelsdijk, opgericht door de HIJSM polsers Verhandelingen KIvI 0 0.0000000 0.0000000
1107 1850 Beijerinck Bataafsch Genootsch. Statistieke opgaven betreffende den Waterstaat van het Hoogheemraadschap van Delfland en van den Krimpenerwaard waterstanden Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam; 10: 3 0 0.0000000 0.0000000
882 1851 v Rapport van Belgische regeringscommissie met adviezen over de gevolgen der ontwerpen afdammingen van de Oosterschelde en het Sloe aan de Nederlandse regering Sloe afsluitingen 308 51.4237550 4.1773530
883 1851 v Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath Westerschelde estuaria 235 51.3951760 4.2040280
1190 1851 BeijerinckJA RWS Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland Zuidplaspolder droogmakerijen 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen (eerste druk) 0 52.0113180 4.6039810
1261 1852 KeurenaerJA TU Delft Over de bouwmiddelen en wijze van uitvoering bij de geniewerken, welke in de de vallei van Ambarawa op Java worden aangelegd,.. J&H van Langenhuysen 0 -7.2551810 110.4090050
1099 1855 vGorkum Gemotiveerd voorstel ... met een ontwerp van een kanaal ter vereeniging der rivieren de Maas en de Schelde als middel ter verdediging van Neerlands grondgebied, ontginning en verbetering van zijne gronden en bevordering van zijn handel en doorvoer defensiewerken J.G. la Lau 0 51.5000000 4.9000000
1208 1855 vdKun RWS Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken rivierverbetering Algemeene Lands-drukkerij 0 0.0000000 0.0000000
1214 1856 Roelofs Beschouwingen en opmerkingen wegens de zaak van de inpoldering van een gedeelte van den Dollard Dollart landaanwinning eigen beheer auteur 0 53.2852780 7.1561110
1121 1857 CalandA Memorie betreffende den verachterden toestand der tegenwoordige Middelburgsche haven, en advis om die haven ook voor de grootste zeeschepen bevaarbaar te maken en met geringe kosten bevaarbaar te houden havens Middelburg, Altdorffer 0 51.4998820 3.6243410
14 1858 ConradJr Over de doorgraving der landengte van Suez Suezkanaal Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen - C.G. van der Post, Amsterdam 0 30.8211770 32.3441180
1120 1858 CalandA RSW Nadere beschouwingen over het herstel en de verbetering der Middelburgsche haven havens MIddelburg,Altdorffer 0 51.5004110 3.6227110
1200 1858 ConradJr RWS Memorie betreffende den aanleg van een haven te Scheveningen Scheveningen havens Commissie tot het oprichten voor het opmaken van een ontwerp voor haven te Scheveningen 0 52.0992330 4.2603840
1201 1858 BeijerinckJA s RWS Memorie betreffende den aanleg van een haven te Scheveningen Scheveningen havens Commissie tot het oprichten voor het opmaken van een ontwerp voor haven te Scheveningen 0 52.0992330 4.2603840
1202 1858 Storm Buijsing s RWS Memorie betreffende den aanleg van een haven te Scheveningen Scheveningen havens Commissie tot het oprichten voor het opmaken van een ontwerp voor haven te Scheveningen 0 52.0992330 4.2603840
1203 1858 ConradJr KNAW Verslag over de verzakking te Nymegen: ingediend aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, volgens besluit der Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam geotechniek van der Post, Amsterdam 0 51.8496280 5.8647990
13 1859 ConradJr Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land Suezkanaal Martinus Nijhof, 's-Gravenhage 0 30.4996140 32.3530730
1260 1859 KeurenaerJA TU Delft Voorlopig programma der studieën / vastgesteld door den directeur der Akademie krachtens art. 81 van het reglement Koninklijke Akademie ter opleiding van Burgerlijke Ingenieurs en Oost-Indische ambtenaren 0 0.0000000 0.0000000
1119 1860 CalandA RWS Ontwerp voor eene zeehaven te Scheveningen, voorafgegaan door eenige bedenkingen op de daartoe reeds ingezondene ontwerpen Scheveningen havens Middelburg : Altdorffer 0 52.1037080 4.2643620
1207 1860 Bolten Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnenlandschen waterstaat in de provincie Friesland, met opgaaf der nog vereischt of nuttig geacht wordende verbeteringen aan de kanalen van algemeene afstrooming en scheepvaart, vol 1 kanalen Leeuwarden: Van den Bosch 0 0.0000000 0.0000000
1118 1862 CalandA RWS Nader betoog hoe en door wien eene zeehaven te Scheveningen moet worden aangelegd, en belangrijkheid daarvan voor de ingezetenen van 's Gravenhage Scheveningen havens Middelburg, Altdorfer 0 52.1044940 4.2653340
1117 1863 CalandA RWS Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ bij het Pampus Noordzeekanaal kanalen Middelburg : Altorffer 0 52.3669560 5.0454880
157 1864 vReede RWS Rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 8e District omtrent den toestand en de middelen tot verbetering van den Krommen Rijn, naar aanleiding van de opmetingen en waterpassingen, gedaan in het jaar 1863 Kromme Rijn RWS-Utrecht: 8e District van den Waterstaat - 23-05-1864 0 52.0190000 5.2665160
943 1864 ConradJFW Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering Hondsbossche dijken Tot beantwoording der door Dijkgraaf en Hoog-Heemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten in 1864 uitgeschreven prijsvraag, en welke verhandeling, uitgegeven door voornoemd dijksbestuur, is bekroond met den eersten prijs 0 52.7389160 4.6408230
1191 1865 BeijerinckJA RWS Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland Zuidplaspolder droogmakerijen 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen (tweede druk) 0 52.0113000 4.6040000
1216 1865 vdToorn RWS Over de schorren, aanwassen en kwelders in Nederland kwelderwerken landaanwinning Haarlem, Loosjes (overdruk uit tijdschrijft ter bevordering van nijverheid) 0 0.0000000 0.0000000
881 1866 v Verslag van het onderzoek naar den toestand der tusschenwateren voor den aanleg van den Slaakdam resp. den Scheldedam, alsmede naar het verschil van den toestand dier tusschenwateren voor 1830 en voor 1866 afsluitingen 498 51.6295890 4.1957840
1192 1866 BeijerinckJA RWS Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen 0 0.0000000 0.0000000
1195 1866 Polderwerker Het ontwerp tot afsluiten, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee, door J.A. Beijerinck en de tot verontwaardiging stijgende afkeuring van dat ontwerp door P. Opperdoes Alewijn Zuiderzee landaanwinning 's-Gravenhage, Gebr. J & H. van Langenhuysen (Gepubliceerd onder pseudoniem 0 0.0000000 0.0000000
1114 1868 CalandA RWS Kanaal voor Amsterdam met de Noordzee: beoordeeling der memorie van beantwoording der Regering op het voorloopig verslag van de Commissie der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, betreffende de overeenkomst ter wijziging van de concessie voor een Noordzee Noordeekanaal kanalen Middelburg : Abrahams 0 52.4387370 4.7072160
1115 1868 CalandA RWS Ontwerp van een open vaarwater van Amsterdam naar de Noordzee, met de vereischten waaraan het moet voldoen en de voordeelen aan hetzelve verbonden Noordzeekanaal kanalen Middelburg, Gebr. Abrahams 0 52.4466380 4.6932240
1116 1868 CalandA RWS Nog een woord over eene Noordzeehaven van Amsterdam, in verband beschouwd met de toekomst van die stad Noordzeekanaal kanalen Middelburg : Abrahams 0 52.4128840 4.8667260
159 1868 vdToorn Bataafsch Genootsch. Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren de Waal en de Maas rivierafvoer Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam : J. van Baalen 0 0.0000000 0.0000000
1215 1868 BumaWW Wandeling langs de Friesche kust kort na den Watervloed van 1825: voorgedragen in de Winteravond-vergadering van het Friesch Genootschap den 20 Febr. 1868 Waddenzee stormvloeden Lezing Friesch Genootschap 0 53.2955280 5.5733140
1113 1869 CalandA Historisch overzigt en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal kanalen Middelburg, Gebr. Abrahams 0 0.0000000 0.0000000
1166 1869 ConradJFW RWS Verzamelingstaten van de hoogte de waterstanden ... aan de peilschalen langs de Wester- en Ooster-Schelde en verdere Zeeuwsche stromen waterstanden Altorfer Middelburg 0 0.0000000 0.0000000
150 1869 vOpstall Algemeen plan van het Bergsche Veld met aanduiding der Nieuwe Merwede en der tot vorming daarvan uitgevoerde werken tot het einde van 1869 Nieuwe Merwede Kaart bij verslag staatscommissie 0 51.7482820 4.7254670
1193 1870 Kooij Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna gedeeltelijke inpoldering en droogmaking Zuiderzee landaanwinning Sneek, Van Druten & Bleeker 0 0.0000000 0.0000000
880 1873 v Nota over den tegenwoordigen toestand van het Veeregat en de Zandkreek, de gevolgen, die de afdamming van het Sloe van deze vaarwaters heeft gehad en hunne vermoedelijke toekomst met het oog op de scheepvaart Sloe afsluitingen 237 51.5477730 3.8888600
939 1874 ConradJFW Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging dijken Middelburg: Van Benthem & Jutting 0 0.0000000 0.0000000
379 1877 Caland RWS Verslag over den stormvloed van 30/31 Januarij 1877 stormvloeden Stormvloedverslag 1877, Landsdrukkerij 0 0.0000000 0.0000000
942 1877 ConradJFW RWS Berigt aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te s-Gravenhage betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland Noordzeekanaal kanalen Twee delen, scan deel 2 0 52.4333710 4.7500150
970 1879 Lely Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje Oude Maasje 0 51.7138180 4.9050240
1160 1880 TuteinNolthenius Watervrede: openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden dijken Amsterdam : Scheltema 0 0.0000000 0.0000000
941 1880 ConradJFW RWS Rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen Algemene Landsdrukkerij 0 52.1380970 5.0313500
971 1880 Lely Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen 0 52.1496830 5.0117930
972 1880 vdToorn s Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen 0 52.1496830 5.0117930
303 1881 Caland RWS Verslag over den Stormvloed van 14/15 October 1881 stormvloeden Stormvloedverslag 0 0.0000000 0.0000000
434 1881 Lely Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche Vaart kanalen J.H. & G. van Heteren 0 51.9752810 5.0837250
1162 1883 TuteinNolthenius De Rotterdamsche Waterweg Nieuwe Waterweg kanalen De Gids. Jaargang 47 0 51.9611890 4.1498200
1259 1883 Cohen StuartAC Waterstaat De opportuniteit eener concessie voor de exploitatie der haven te Tandjong Priok in verband met de omtrent het scheepvaartkanaal gerezen quaesties havens Batavia, Ovilvie 0 -6.0940630 106.8924750
879 1884 Hogerwaard v De oeververdediging in Zeeland sedert 1860 - in 23 delen oeververdediging Uitgave Van Benthem & Jutting (uitgegeven in de periode 1884-1906) Volledige set bij Koninklijke Bibliotheek 157 0.0000000 0.0000000
953 1884 Lely Ontwerp tot verbetering van de Schipbeek in het belang der afwatering van het Waterschap de Schipbeek rivierwerken 0 52.2449200 6.3709750
1210 1885 Faddegon Herschepping van Nederland door de droogmaking der Zuiderzee als Staatsdomein Zuiderzee droogmakerijen Kaapstad,Braun, Michaelis en Co 0 0.0000000 0.0000000
984 1886 Lambrechtsen van R Ingenieur Drijvende golfbrekers havendammen De Ingenieur, (1) nr 23, p268 0 0.0000000 0.0000000
834 1887 vKerckhoff RWS Ontwerp verdediging Eijerlandsche Kust Eijerland zandige kust Notulen van een voordracht voor het KIvI op 9 juni 1887 0 53.1583400 4.8077010
950 1887 Lely Zuiderzeever. Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging 0 53.4090000 6.1715000
951 1887 vdToorn s Zuiderzeever. Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee Zuiderzee landaanwinning Nota van de Zuiderzeevereniging 0 53.4090000 6.1715000
954 1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 1 Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
955 1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 2 (de invloed der afsluiting op de waterkeering der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
956 1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 3 (de invloed der afsluiting op de waterloozing der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
957 1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee: 4 (invloed der afsluiting op de waterverversching der provinciën langs de Zuiderzee. De invloed der afsluiting op de scheepvaart der Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
958 1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee:5 (de constructie en de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. De voor- en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
960 1887 Lely RWS Nota over de uitkomsten der waarnemingen van het slibgehalte der Nederlandsche rivieren rivierwerken Uitgave van het ministerie van Waterstaat, Nijverheid en Handel 0 0.0000000 0.0000000
1144 1888 Cohen StuartL v Uitkomsten der Rijkswaterpassing NAP waterstanden Martinus Nijhoff, Den Haag, iin opdracht van de Nederlandsche Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing 176 0.0000000 0.0000000
1145 1888 vdSande Bakhuyzen s Uitkomsten der Rijkswaterpassing NAP waterstanden Martinus Nijhoff, Den Haag, iin opdracht van de Nederlandsche Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing 176 0.0000000 0.0000000
1146 1888 vDiessen s Uitkomsten der Rijkswaterpassing NAP waterstanden Martinus Nijhoff, Den Haag, iin opdracht van de Nederlandsche Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing 176 0.0000000 0.0000000
964 1888 Lely Friesche Wad Rapport betreffende de landaanwinning op de Friesche Wadden Waddenzee landaanwinning Rapport opgesteld in opdracht van de Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden. 0 0.0000000 0.0000000
7 1889 RWS Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889 stormvloeden Landsdrukkerij 0 0.0000000 0.0000000
875 1889 Lely v Zuiderzeever. Verslag onze het nader bodemonderzoek van de Friesche wadden in den zomer van 1889 verricht landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging 245 0.0000000 0.0000000
1161 1890 TuteinNolthenius Langs het Merwede-kanaal Merwedekanaal kanalen Haarlem : Tjeenk Willink 0 51.9448400 5.0480790
940 1890 ConradJFW PIANC Les voies de navigation dans le royaume des Pays-Bas / ouvrage publié sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas pour le quatrième Congrès international de navigation intérieure à Manchester en 1890; kanalen PIANC congres 1890, Manchester, 0 0.0000000 0.0000000
965 1890 Lely Waterbouwkunde. Dl. 2. Afd. 11. Rivieren en rivierwerken. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1890. 0 0.0000000 0.0000000
1163 1891 TuteinNolthenius Hollandsche dijken op Franschen grondslag droogmakerijen De Gids. Jaargang 55(1891) 0 43.1485030 6.0585780
160 1891 Keurenaer RWS Nota betreffende het normaal lengteprofiel voor de hoofden op het Noorderstrand van het eiland Vlieland Vlieland strandhoofden Nota RWS 0 53.2770850 4.9693150
959 1891 Lely Zuiderzeever. Resultaten der terreinwerkzaamheden verricht in 1889 en 1890 (nota 6) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
256 1892 TeldersJM Zuiderzeever. Endiguement et dessechement du zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Uitgave van de Zuiderzeevereeniging 0 0.0000000 0.0000000
1 1892 Lely Zuiderzeever. Resultaten van het technisch onderzoek 1886-1892: Deel 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging, nota 8 0 0.0000000 0.0000000
1073 1892 Ramaer De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op verschillende tijden voor de droogmaking Haarlemmermeer droogmakerij Uitgave Johannes Müller, Amsterdam 0 52.2795200 4.6526090
976 1892 vdHouvenVOordt Zuiderzeever. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur der Zuiderzeevereeniging naar aanleiding van de resultaten van het technisch onderzoek vervat in de 8 notas Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
977 1892 Vissering s Zuiderzeever. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur der Zuiderzeevereeniging naar aanleiding van de resultaten van het technisch onderzoek vervat in de 8 notas Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
1159 1893 TuteinNolthenius Mededeeling over meeren en moerassen, die in vorige eeuwen in Frankrijk door Nederlanders zijn drooggelegd droogmakerijen 0 0.0000000 0.0000000
6 1894 RWS Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883 stormvloeden Landsdrukkerij 0 0.0000000 0.0000000
5 1895 RWS Verslag over den stormvloed van 22/23 December 1894 stormvloeden Landsdrukkerij 0 0.0000000 0.0000000
1089 1895 Kemper RWS Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede Merwedekanaal Kanalen Op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 0 52.0256040 5.1138100
884 1896 v Hellegat 1844 - 1896 Hellegat 306 51.7019680 4.3811670
1164 1896 TuteinNolthenius De nieuwe Rijn (Rhenus Renatus) Rijn rivierverbetering De Gids. Jaargang 60(1896) 0 0.0000000 0.0000000
975 1898 Vissering Zuiderzeever. De Economische Beteekenis Van de Afsluiting en Drooglegging door H. C. van der Houven van Oordt en Gerard Vissering Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging; scan is incompleet (2e druk van 1901) 0 0.0000000 0.0000000
978 1898 vdHouvenVOordt s Zuiderzeever. De Economische Beteekenis Van de Afsluiting en Drooglegging door H. C. van der Houven van Oordt en Gerard Vissering Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging; scan is incompleet (2e druk van 1901) 0 0.0000000 0.0000000
980 1899 deRijke Verbetering van de Woosung en Hwangpu rivier rivierwerken Verhandelingen van het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Dit is niet "De Ingenieur" 0 31.2689070 121.5379800
979 1900 deRijke Ingenieur Banjirs en vloeden in Japan rivierwerken De Ingenieur, nr 36, p 544 0 35.1814510 136.9065570
237 1900 Beekman Zuiderzeever. Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Poster Zuiderzeewerken 0 0.0000000 0.0000000
985 1903 Lambrechtsen van R Ingenieur Kaaimuur langs de zuidzijde van het IJ-eiland te Amsterdam kademuren de Ingenieur, 26-12-1903 p885 0 52.3782620 4.9267420
161 1904 Ramaer RWS Scheiding van Maas en Waal: 18 augustus 1904 Bergsche Maas 0 51.7898710 5.0564040
37 1905 Kraus Delft Inaugurale rede bij de opening van de Technische Hoogeschool Delft Rede TH Delft 0 0.0000000 0.0000000
302 1906 RWS Verslag over den Stormvloed van 12/13 Maart 1906 stormvloeden Stormvloedverslag 0 0.0000000 0.0000000
966 1907 Lely KNAW Stroomsnelheden in een open Panamakanaal. Panamakanaal kanalen lezing van 30 maart 19078 0 9.2530880 -79.9128840
467 1907 Wentholt v RWS Plan tot een gedeeltelijke drooglegging der Lauwerszee Lauwerszee landaanwinning NA archief vVeen-Stroband nr 217 217 53.4050000 6.1715000
1074 1909 Ramaer KNAG De vorming van den Dollart en de terpen in Nederland, in verband met de geografische geschiedenis van ons polderland Dollard estuaria tijdschrift KNAG, 2e serie, dl XXVI, afl 1 0 53.2827230 7.1479180
156 1909 Bongaerts RWS De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding de Maas naar den Amer Bergsche Maas Publicatie Ministerie van Waterstaat 0 51.7109070 5.0365520
885 1910 v Bijzondere aanteekeningen betreffende de historie van de dienst van het Stadswaterkantoor Amsterdam 155 0.0000000 0.0000000
184 1910 vdBroek RWS Verslag naar aanleiding van eene reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België havens Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 1 0 0.0000000 0.0000000
18 1911 Kraus Verslag aan Hare Majesteit de Koningen door de Staatscommissie inzake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal Noordzeekanaal Gebr. J&H van Langenhuysen, 's-Gravenhage 0 52.4642440 4.6433870
873 1911 vBeresteijn v RWS Getijkrommen van plaatsen aan de Nederlandse Kust en Benedenrivieren waterstanden Uitgeverij van Langenhuysen 177 0.0000000 0.0000000
33 1912 vManen De kanalisatie van de gemeenschappelijk Maas. co-auteurs: van Konijnenburg en Keurenaar Maasnormalisatie Nederlandsch-Belgische commissie 0 50.8084350 5.6935540
36 1912 Wentholt Delft Stranden en strandverdediging zandige kust Dissertatie Delft, uitgegeven door Waltman Delft 0 0.0000000 0.0000000
95 1912 vKonijnenburg s De kanalisatie van de gemeenschappelijk Maas co-auteurs: Van Manen en Keurenaar Maasnormalisatie Nederlandsch-Belgische commissie 0 50.8084350 5.6935540
96 1912 Keurenaer s De kanalisatie van de gemeenschappelijk Maas, co-auteurs: van Manen en van Konijnenburg Maasnormalisatie Nederlandsch-Belgische commissie 0 50.8084350 5.6935540
432 1912 Gelinck RWS Rapport met ontwerp inzake de bemaling van de Hoogeveensche Vaart kanalen Rapport voor Rijkswaterstaat, uitgegeven door Erven B. van der Kamp, Groningen 0 52.7233910 7.0232210
963 1912 Lely Nieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizen Noordzeekanaal havens 's-Gravenhage : De Gebroeders Van Cleef 0 52.4413180 4.7017980
967 1912 Lely Zuiderzeever. Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee met Toelichtende Memorie van 1901 Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging (2e druk) 0 0.0000000 0.0000000
886 1914 v Kaarten (10) waarop de Vissserijpercelen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren zijn aangegeven 236 0.0000000 0.0000000
163 1914 RWS Verslag omtrent de in 1914 verrichte stroomsnelheidsmetingen in de rivieren bij de oostpunt van Rozenburg (+ op blz 1 en 2 afvoergegevens van de Rijn en Maas) rivierafvoer Onderdeel van een ongedefinieerd RWS rapport 0 51.9118460 4.2511670
1090 1915 Kemper Repertorium der literatuur van den Waterstaat van Nederland Vereeniging van Delftsche Ingenieurs 0 0.0000000 0.0000000
82 1915 vMourik Ingenieur De Werken van het Yeso-meer waterkracht De Ingenieur jrg 30, 1915, no 5, 30-01-1915 0 -34.6692390 -70.0838520
403 1915 Wortman RWS Verslag der commissie ingesteld bij ministerieele beschikking van 6 november 1915 no 270, afdeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl Delfzijl havens Ministerie van Waterstaat 0 53.3221040 6.9560400
181 1915 Ramaer RWS Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust zandige kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr.2 0 0.0000000 0.0000000
182 1915 vdThoorn s RWS Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust zandige kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 2 0 0.0000000 0.0000000
183 1915 Wortman s RWS Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 2 0 0.0000000 0.0000000
185 1915 Canter Cremers RWS Nota, betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van den gronddruk tegen grondkerende constructies in de visschershaven te IJmuiden IJmuiden geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 3 0 52.4604200 4.5882600
186 1915 Gelinck RWS Beschrijving van de opruiming van het op 16 Maart 1913 in den mond van de haven van IJmuiden gezonken stoomschip Eastwell IJmuiden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 4 0 52.4620000 4.5820000
187 1915 Wortman RWS Verslag eener reis naar Zweden tot hel bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij zeewerken in Noordholland breuksteen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 5 0 0.0000000 0.0000000
188 1915 deGroot s RWS Verslag eener reis naar Zweden tot het bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij zeewerken in Noordholland breuksteen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 5 0 0.0000000 0.0000000
468 1915 Wortman RWS Verslag der Commissie ingesteld bij Ministerieele Beschikking van 6 november 1915 no. 270, afdeeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl havens ingesteld bij ministeriële beschikking van 6 november 1915 No. 270, afdeeling Waterstaat; Kast van Van Veen nr 150 158 53.3269730 6.9392650
32 1916 Ramaer RWS Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916 stormvloeden Stormvloedverslag, deze vloed leidde tot het besluit de Zuiderzee af te sluiten 0 0.0000000 0.0000000
164 1916 RWS Mededeelingen betreffende den watersnood 1916 en de in verband daarmede genomen maatregelen overstromingen Verlag over de getroffen herstelmaatregelen 0 0.0000000 0.0000000
189 1916 vHeyst RWS Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden, tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, voor de dijken en polders langs het Zuidwestelijk deel der Zuiderzee, stormvloeden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 6 0 0.0000000 0.0000000
445 1916 deGroot RWS De Waterweg langs Rotterdam naar zee: 1866-1916 Nieuwe Waterweg kanalen Ministerie van Waterstaat 0 51.9765620 4.1109140
190 1916 vdBroek RWS Verslag omtrent den aanleg van stroomleidende dammen in de Zandkreek en Veergat rivierwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 7 0 51.5630000 3.6550000
31 1917 Ramaer RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917 ijsgang nota aan de minister 0 0.0000000 0.0000000
180 1917 LelyCW RWS Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen rivierwerken Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 11 0 0.0000000 0.0000000
191 1917 Ringers RWS Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het Kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert Kanaal Zuid-Beveland sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 8 0 51.4521000 4.0070000
192 1917 Wentholt RWS (1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de leveringvan straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 9 0 0.0000000 0.0000000
193 1917 Beelaerts s RWS (1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de leveringvan straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 9 0 0.0000000 0.0000000
194 1917 Canter Cremers RWS Nota, betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 10 0 0.0000000 0.0000000
197 1917 vPanhuys RWS (1)Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika; (2+3)Eenige aantekening naar aanleiding van een in 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika te bezichtiging van werken op wate sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 12 0 0.0000000 0.0000000
198 1917 Schlingemann s RWS (1)Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika; (2+3)Eenige aantekening naar aanleiding van een in 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika te bezichtiging van werken op wate sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 12 0 0.0000000 0.0000000
199 1917 vdBroek s RWS (1)Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika; (2+3)Eenige aantekening naar aanleiding van een in 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika te bezichtiging van werken op wate sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 12 0 0.0000000 0.0000000
236 1917 Beekman Zuiderzeever. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren. Zuiderzee landaanwinning publicatie van de Zuiderzeevereniging 0 0.0000000 0.0000000
195 1918 Gelinck RWS Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van IJmuiden IJmuiden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 13 0 52.4640000 4.5621300
196 1918 deGroot RWS Verslag omtrent de lichting van het op 18 Juni 1917 in de Doorgraving te Hoek van Holland gezonken stoomschip Turin Nieuwe Waterweg Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 13 0 51.9748000 4.1170000
165 1919 Zuiderzeewerken De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer ZZ-Afsluitdijk nota ZZW 1 0 52.8902380 4.8927380
200 1919 vdBroek RWS Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 14 0 0.0000000 0.0000000
201 1919 Nijhoff RWS Rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 15 0 0.0000000 0.0000000
202 1919 Wentholt RWS verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16 0 52.9554670 6.4520310
203 1919 VolkerF RWS Nota over het proefheien van houten en ijzeren damwand te Linne Maasnorma. - Linne geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16 0 51.1745100 5.9237250
12 1920 vBreen Holland's Rijshout zinkwerk Oosterbaan & Le Contre, Goes 0 0.0000000 0.0000000
162 1920 RWS Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland: met overzichtskaart en schetskaarten kanalen uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; Zevende uitgave. - 1920 0 0.0000000 0.0000000
166 1920 Heidemaatschappij Nota inzake de werkzaamheden voor den aanleg van rijshout ten behoeve van den Dienst der Zuiderzeewerken ZZ-Afsluitdijk zinkwerk nota t.b.v. directie ZZW 0 0.0000000 0.0000000
167 1920 deBlocqvanKuffeler Zuiderzeewerken Eenige opmerkingen over de afsluiting ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 4 0 53.0008150 5.1692610
168 1920 deBlocqvanKuffeler Zuiderzeewerken Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee ZZ-Afsluitdijk (Nota / ZZW ; nr. 3) 0 52.5831970 5.0487660
169 1920 Pannekoek Zuiderzeewerken Nota betreffende de toepassing van segmentdeuren in de plaats van puntdeuren of schuiven ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota ZZW 6 0 52.9367000 5.0465070
170 1920 Werker Zuiderzeewerken Nota betreffende de voorontwerpen der uitwateringssluizen in den afsluitdijk van het IJsselmeer ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota ZZW 5 0 52.9367330 5.0467700
1218 1920 VerhoevenAG s Tractaet van Dyckagie. Waterbouwkundige adviezen en ervaringen van Andries Vierlingh (transcriptie van het manuscript) landaanwinningswerke Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn [RGP], kleine serie 20 0 0.0000000 0.0000000
1227 1920 Josephus Jitta Ingenieur Dokdeuren voor groot verval sluizen De Ingenieur jrg 35, 1920, no 35, 28-08-1920 0 0.0000000 0.0000000
217 1920 Josephus Jitta RWS Verslag omtrent proeven ter bepaling van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen IJmuidenSluis geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20 0 52.4670000 4.6120000
218 1920 Wolterbeek s RWS Verslag omtrent proeven ter bepaling van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen Noordzeekanaal geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20 0 52.4637930 4.5914940
3 1921 LelyCW Delft De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust Zuiderzee Dissertatie Technische Hogeschool Delft 0 0.0000000 0.0000000
30 1921 Zuiderzeewerken Nota betreffende de automatische beweging der sluisdeuren ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota Zuiderzeewerken (afsluitdijk) 0 52.9312400 5.0463100
856 1921 Canter Cremers Nota betreffende de te verwachten waterbeweging in een open doorgraving tussen de Oude Maas en Mallegat door het Krabbe-eiland Dordrecht getijberekening Archief Van Veen-Stroband, NA nr 159 159 51.8000000 4.6360000
888 1921 BakkerWPH v Verovering van de Friesche Wadden landaanwinning 80 blz + 24 kaarten 218 0.0000000 0.0000000
171 1921 Zuiderzeewerken De renteberekening bij de Zuiderzeewerken ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 10 0 0.0000000 0.0000000
439 1921 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1920 en balans per 31 December 1920 Maasnormalisatie kanalen Rapport Rijkswaterstaat 0 50.8747440 5.7012100
961 1921 Lely RWS Bericht aan het Departement van Waterstaat met betrekking tot artikelen van Mr. van Gijn in de "Haagsche Post" betreffende de droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning ministeriële reactie op een krantenartikel 0 0.0000000 0.0000000
204 1921 Nijhoff RWS Verslag van een bezoek gebracht aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland Maasnormalisatie rivierwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 17 0 47.5603320 7.6256600
239 1921 Vissering Zuiderzeever. De droogmaking der Zuiderzee en de Rente-berekening Zuiderzee landaanwinning Brochure van de Zuiderzeevereeniging 0 0.0000000 0.0000000
28 1922 Zuiderzeewerken Beschouwingen over de grondwaarde der door inpoldering binnen de Zuiderzee te verkrijgen terreinen Zuiderzee landaanwinning Nota Dienst Zuiderzeewerken 0 0.0000000 0.0000000
29 1922 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1919 op 1920 rivierafvoer Hoogwaterverslag 0 0.0000000 0.0000000
887 1922 v Den invloed van de omlegging der noordgeul op de waterbeweging tusschen den waterweg en het Oude Maas-complex 160 51.8255240 4.6696900
889 1922 v Het verslag van de staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 20 maart 1916 no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916 voorgekomen op de Nieuwe Waterweg waterstanden Eindverslag Staatscommissie 491 51.8992540 4.2830260
172 1922 Wortman Nota I inzake de voorziening in de belangen van scheepvaart en afwatering van de landen, gelegen rondom de Wieringermeer ZZ-Wieringermeer Nota ZZW20, 0 52.7619930 5.0633800
179 1922 LelyCW RWS Nota betreffende het verband tusschen bodemhelling en kromtestraal bij rivieren rivierafvoer Rapporen en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 21 0 0.0000000 0.0000000
438 1922 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1921 en balans per 31 December Maasnormalisatie kanalen Rapport Rijkswaterstaat 0 50.8922450 5.7138480
968 1922 Lely RWS Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ afsluitingen Ministeriële nota 0 52.3819720 4.9558840
969 1922 deBlocqvanKuffeler s RWS Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ afsluitingen Ministeriële nota 0 52.3819720 4.9558840
214 1922 Sandberg RWS Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 19 0 0.0000000 0.0000000
215 1922 vPanhuys RWS Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen Rapporten en Mededelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20 0 52.4670000 4.6100000
216 1922 Ringers s RWS Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden Noordzeekanaal sluizen Rapporten en Mededelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20 0 0.0000000 0.0000000
35 1924 vMourik Delft Eenige beschouwingen over het water als bron van energie waterkracht Inaugurale rede, uitgave Waltman 0 0.0000000 0.0000000
1062 1924 vVeen Drenthe Kaartjes van het stroomdal van de Beilerstroom en van de Heuvelruggen in Noord Drenthe kanalen Drents archief 0 52.8612970 6.4822960
890 1924 v Raport omtrent de mogelijkheid van landaanwinning door middel van het gras Spartina Townsendii landaanwinning 230 0.0000000 0.0000000
973 1924 Lely Note sur les variations de la plage sous-marine de Port-Said, a l'ouest de la jetée ouest Suezkanaal 0 31.3000000 32.3000000
1257 1924 Josephus Jitta Ingenieur Beplating van waterdichte schotten sluizen De ingenieur; jrg 39, 1924, no 19, 10-05-1924 0 0.0000000 0.0000000
1258 1924 Josephus Jitta Ingenieur Stabiliteitsberekening van de schutkolkwanden van de in aanbouw zijnde schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; jrg 39, 1924, no 40, 04-10-1924 0 0.0000000 0.0000000
891 1925 Lely v Notes de Mr. C. Lely, membre du Commission Consultaire Internationale du Canal de Suez Suezkanaal 171 30.8801330 32.3159260
974 1925 Lely Rapport der Commissie ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken, ter bestudering van het vraagstuk van den havenaanleg te Maastricht in verband met den aanleg van een scheepvaartweg van Born naar de Maas havens KvK Maastricht 0 50.8606960 5.7002970
2 1926 LelyCW RWS Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren Maasnormalisatie Algemene Landsdrukkerij 0 50.9792440 5.7395630
19 1926 Lorentz Verslag van de commissie Lorentz (gevolgen afsluiting Zuiderzee op het getij) Zuiderzee stormvloeden Algemene Landsdrukkerij, verslag van de staatscommissie 0 0.0000000 0.0000000
49 1926 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1925 op 1926 rivierafvoer Hoogwaterverslag 0 0.0000000 0.0000000
50 1926 Wortman Zuiderzeewerken De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee Zuiderzee Vereeninging "Nederland in den Vreemde" 0 0.0000000 0.0000000
892 1926 KochA v Von der Bewegung des Wassers und den dabei auftretenden Kräften Grundlagen zu einer praktischen Hydrodynamik für Bauingenieure A. Koch en M. Crasten Jr. 161 0.0000000 0.0000000
893 1926 Crasten s Von der Bewegung des Wassers und den dabei auftretenden Kräften Grundlagen zu einer praktischen Hydrodynamik fŁr Bauingenieure 161 0.0000000 0.0000000
219 1926 duCroix RWS Verslag, betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 22 0 0.0000000 0.0000000
220 1926 vLoon s RWS Verslag, betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 22 0 0.0000000 0.0000000
437 1927 Klink Ingenieur De nabij Maastricht in uitvoering zijnde werken van het Julianakanaal Maasnormalisatie kanalen Herdruk van een overdruk uit de Ingenieur, uitgave KIvI 0 51.0234960 5.7905250
952 1927 Lely Betuwsche Kanaalver. De kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn en de verbetering van de Linge Amsterdam-Rijnkanaal kanalen rede, gehouden voor de Betuwsche kanaalvereeniging op maandag 28 november 1927 in het Spaarbankgebouw te Tiel 0 51.9145180 5.4446400
1228 1927 Josephus Jitta Ingenieur De deuren en de afsluitcaisson voor de deurkassen van de Nieuwe Schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen De Ingenieur jrg 42, 1927, no 10, 05-03-1927 0 0.0000000 0.0000000
221 1927 Ringers RWS Proeven en beschouwingen, welke geleid hebben tot het vaststellen van vulling en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden (met Josephus Jitta) IJmuidenSluis sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 23 0 52.4670000 4.6140000
238 1927 Geldersche Vallei De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn Amsterdam-Rijnkanaal kanalen Brochure van "De Geldersche Vallei" 0 52.2300000 5.4100000
1270 1927 Josephus Jitta s RWS Proeven en beschouwingen welke geleid hebben tot het vaststellen van het systeem van vullen en ledigen van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis Sluizen Rapporten en Mededeliingen van de Rijkswaterstaat, no. 23 0 52.4670000 4.6140000
894 1928 v Rapport zoutwaterschade in 1921-1922 aan de buitengronden van den lande van Essche te Strijensas verzilting 405 51.7142030 4.5723900
1256 1928 Josephus Jitta Ingenieur Eenige bijzonderheden, betreffende het ontwerp van de sluishoofden van de nieuwe schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1928, no 1, 07-01-1928 B1 0 0.0000000 0.0000000
1060 1929 Thierry Zuiderzeewerken De randwerken van den Wieringermeer ZZ-Wieringermeer dijken De Ingenieur, 1929 blz B164 0 52.7764510 5.1047980
1061 1929 Thijsse Zuiderzeewerken Getijden en stormvloeden in den Maasmond stormvloeden De Ingenieur 1928, blz A146 0 0.0000000 0.0000000
296 1929 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde (met bijlagen van andere auteurs) Westerschelde estuaria BER001 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
297 1929 vVeen s RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde door Nijhoff, vVeen: bijlage j, boringen Westerschelde estuaria BER001 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
47 1929 RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1928 op 1929 rivierafvoer Hoogwaterverslag 0 0.0000000 0.0000000
48 1929 vVeen RWS-BER Hellegat: Ontwerp 1929 Hellegat BER002 (samenvatting) 11 51.7095320 4.3800550
1219 1929 VerhoevenAG Ingenieur Het ontstaan en de inpoldering van den Zuidhollanschen Biesbosch Biesbosch lndaanwinning De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1929, no 49, 07-12-1929 0 51.7563530 4.6870000
986 1929 Hakkeling RWS Het heien bij den sluisbouw te IJmuiden IJmuidenSluis Sluizen Het bouwbedrijf; maandblad voor bouwkunde, techniek en handel, jrg 6, 1929, no 1, 04-01-1929 0 52.4680000 4.6036000
223 1929 Nellensteyn RWS Onderzoek over steenkolenteer bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24 0 0.0000000 0.0000000
224 1929 Loman RWS De analyse van verhard beton bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24 0 0.0000000 0.0000000
1075 1930 Ramaer KNAG De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee droogmakerij Tijdschrift KNAG 0 52.6311500 5.5163700
835 1930 RWS-Hoorn Nota over de afname van de Eierlandsche kust op Texel Eijerland zandige kust Nota 0 53.1494440 4.8017140
896 1930 Aangenendt RWS-BER Nota betreffende de beweging der banken vóór de buitenhaven te Scheveningen Scheveningen zandige kust BER004 (samenvatting) 176 52.1097750 4.2368340
388 1930 Cohen StuartHGC Ingenieur De vaarwaters naar Soerabaja baggerwerk De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 45, 1930, no 3, 17-01-1930 [Bijlage] 0 -7.0104560 112.6749200
397 1930 vVeen KNAG De Fivel en hare verzanding - bewerkt uit nagelaten aantekeningen van P.M. Bos Tijdschrift KNAG, deel 47, afl. 4/5; kaart via Drents Archief 0 53.3009930 6.7902900
398 1930 Zuiderzeewerken The enclosure and partial reclamation of the Zuyderzee Zuiderzee Ministry of Waterstaat and the Management of the Zuyderzee-Works 0 0.0000000 0.0000000
982 1930 Boreel Ingenieur Het gemaal van den polder Walcheren Gemalen De Ingenieur (1930) nr 45 0 51.4918060 3.6080560
475 1930 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de vraag op welke wijze de in 1930 aangevangn studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren behoort te worden voortgezet BER001c (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
476 1930 Nijhoff RWS-BER Voorlopige studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren in Nederland, speciaal met het oog op de Westerschelde BER001d (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
477 1930 SchonfeldSr RWS-BER Voorlopige nota omtrent de in de Westerschelde te verrichten waarnemingen en haar bestudering + Overzicht van het verrichte tot 1 November Westerschelde BER001a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
225 1930 vdDoes RWS Waterdruk onder de fundeering van stuwen en andere waterkeerende kunstwerken grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 25 0 0.0000000 0.0000000
257 1931 vVeen RWS-BER Verslag van waarnemingen in het Hellegat, inclusief studie naar effect stormvloeden Hellegat BER003 (samenvatting) 102 51.6842110 4.3809890
17 1931 deMuralt Klei of beton voor zeedijksverhooging? dijken Verslag van de rede voor de Zeeuwse Wateschapsbond 0 0.0000000 0.0000000
832 1931 SchonfeldSr RWS Verslag van De Commissie tot onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdam en omgeving Nieuwe Waterweg havens Commissie onder vooritterschap van P. Drooglever Fortuyn, In opdracht van de Ministers van Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Landbouw en van Arbeid, Handel en Nijverheid. 0 51.9640000 4.1440000
833 1931 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der Schelde Westerschelde estuaria Rapport no. I: Zeearmen en beneden rivieren 0 0.0000000 0.0000000
847 1931 vVeen RWS-BER Staten en grafieken betreffende zandmetingen op de Benedenrivieren, Benedenrivieren zandtransport Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 98 98 0.0000000 0.0000000
387 1931 Ramaer Ingenieur Verbinding Antwerpen - Rijn Schelde-Rijn kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1931, no 17, 24-04-1931 0 51.4111440 4.2348600
478 1931 vBeresteijn RWS-BER Nota over de verandering van de hoog- en laagwaterstanden in de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen BER001i (samenvatting) 178 0.0000000 0.0000000
479 1931 SchonfeldSr RWS-BER Organisatie van de studiedienst BER001b (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
480 1931 SchonfeldSr RWS-BER Voorlopige aantekeningen bij de "Schets van de ontwikkeling van de Schelde" BER001e (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
481 1931 vVeen RWS-BER Verhoging van stormvloeden waterstanden BER003a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
27 1932 Thijsse Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken Zuiderzee Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken N4 0 0.0000000 0.0000000
298 1932 vVeen RWS-BER Nota betreffende waarnemingen omtrent het zandtransport van de benedenrivieren riviermorfologie BER007 (samenvatting) 101 0.0000000 0.0000000
299 1932 vVeen RWS-BER Berekening Koedoodrivier BER009 (samenvatting) 0 51.8445710 4.4887980
44 1932 RWS-BER Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Nota Benedenrivieren 0 0.0000000 0.0000000
300 1932 vVeen RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 Hellegat getijberekening BER012 (samenvatting) 0 51.7021690 4.4062550
45 1932 Mastenbroek Zuiderzeewerken De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen Zuiderzee Aquarellen van Van Mastenbroek, Koning, Heuff, Vreedeburgh en Wenning 0 52.9553200 5.0818550
46 1932 Nijland Zuiderzeewerken De Zuiderzeewerken Zuiderzee Map met 25 tekeningen in zwart/wt 0 52.9627700 5.0962660
831 1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen (met uitsluiting van de Wester Schelde) estuaria 80 0.0000000 0.0000000
226 1932 WL Delft Verslag modelonderzoek Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nrr26 0 51.9041300 4.3544810
482 1932 Beekman RWS-BER Verslag omtrent de schets van de ontwikkeling der Schelde BER006b (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
227 1932 WL Delft Verslag modelonderzoek tot verbetering van de invaart tot de havens van Breskens havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 26 0 51.3992780 3.5675710
483 1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling van Dollard en Lauwerszee Lauwerszee landaanwinning BER008 (samenvatting) 0 53.4060000 6.1715000
228 1932 Bienfait RWS Verwerking van de ter zake van beton- en cementonderzoekingen bij den sluisbouw te IJmuiden verzamelde gegevens IJmuidenSluis bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr. 27 0 52.4670000 4.6180000
484 1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen, met uitsluiting van de Westerschelde Oosterschelde BER010 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
485 1932 Ramaer RWS-BER Nota naar aanleiding van de schets van de ontwikkeling van de Schelde Westerschelde BER006a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
486 1932 SchonfeldSr RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Opmerkingen n.a.v. de nota BER009a2 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
764 1932 Nijhoff RWS-BER Voorloopig verslag omtrent de reusultaten van de studie der toekomstige mogelijkheden van Dordrecht Zeehaven Dordrecht havens 0 51.8010000 4.6380000
765 1932 SchonfeldSr RWS-BOR Geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten : beknopt verslag over een bezoek op 15 januari 1932 aan het Waterbouwkundig laboratorium van de Technische Hoogeschool te Zürich zandtransport rapport studiedienst Bovenrivieren 0 0.0000000 0.0000000
258 1933 vVeen RWS-BER Verslag betreffende afvoerbepalingen van de Dordtse waterwegen 1930-1932 Dordrecht rivierafvoer BER013 (samenvatting) 105 51.8204280 4.6673700
43 1933 Zuiderzeewerken Opmerkingen naar aanleiding van het: "Verslag inzake normalisatie van Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Directie der Zuiderzeewerken Nota nr. 73, map 5 0 0.0000000 0.0000000
829 1933 Wemelsfelder WL Delft Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland Nieuwe Waterweg havens WL rapport nr M35 0 51.9650000 4.1420000
830 1933 vVeen RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 : afvoermetingen Hellegat getijberekening Nota directie Benedenrivieren 0 51.6885090 4.3747870
897 1933 v RWS Loodingen Westerschelde (1931-1932-1933) Westerschelde Rijkswaterstaat 187 0.0000000 0.0000000
427 1933 vVeen RWS-BER Verslag inzake echo-peilapparatuur der Britse Marine (Kelvin & Hughes) (incl. Engelse vertaling) meetinstrumenten Verslag directie Benedenrivieren, 10-11-1933 0 0.0000000 0.0000000
453 1933 Mazure RWS-BER Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting Donge afsluitingen 153 51.7138000 4.8500000
211 1933 vVeen Ingenieur Onderzoek naar het zandtransport van rivieren riviermorfologie De Ingenieur, jg. 48, nr 27, 7-7-1933 0 0.0000000 0.0000000
212 1933 Schlingemann Ingenieur De verbetering van het Hellegat Hellegat De Ingenieur, jg 48, nr. 27, 7-7-1933 0 51.7074860 4.3845700
229 1933 Kleinjan RWS Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering;De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden;De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems;Waarnemingen en hun bewerking zandige kust Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 28 0 53.7160000 7.1600000
230 1933 vdBurgt s RWS Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering;De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden;De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems;Waarnemingen en hun bewerking zandige kust Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 28 0 53.7160000 7.1600000
1254 1933 Josephus Jitta Ingenieur Een nieuw type schuif voor groote vervallen sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 48, 1933, no 42, 20-10-1933 B242 0 0.0000000 0.0000000
231 1933 Mazure s RWS Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering;De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden;De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems;Waarnemingen en hun bewerking zandige kust Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 28 0 53.7160000 7.1600000
487 1933 Kleinjan RWS-BER Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 verrichte lodingen van dwarsprofielen der Westerschelde BER001f (samenvatting) 304 0.0000000 0.0000000
1255 1933 Josephus Jitta Ingenieur Het bewegen van sluisdeuren IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 48, 1933, no 11, 17-03-1933 B44 0 0.0000000 0.0000000
488 1933 Kleinjan RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de Westerschelde en haar mondingsgebied sedert 1800 op grond van de beschikbare hydrografische kaarten BER001h (samenvatting) 305 0.0000000 0.0000000
489 1933 Mazure RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: De invloed van het Koedoodkanaal op de waterbeweging BER009a1 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
490 1933 Scharp RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Betreffende haven- en kanaalaanleg (Koedoodkanaal) BER009a3 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
491 1933 Schlingemann RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9 BER009a5 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
492 1933 SchonfeldSr RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting) 0 53.5500000 7.0000000
493 1933 vdBurgt s RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting) 0 53.5500000 7.0000000
494 1933 Mazure s RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting 0 53.5500000 7.0000000
495 1933 Kleinjan s RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting) 0 53.5500000 7.0000000
496 1933 vdBurgt RWS-BER De kustverdediging langs het oostelijk deel van de Noordzee en in het bijzonder van Nederland BER015 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
497 1933 vVeen RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9, deel d: antwoord aan Mazure BER003d (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
498 1933 vVeen RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Antwoord aan Mazure BER009a4 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
499 1933 Wolterbeek RWS-BER Baggeren in de Beningen en in het Berengat BER014 (samenvatting) 0 51.8405520 4.3763350
301 1934 vVeen RWS-BER Diepgang van schepen BER017 (samenvatting) De ingenieur; B. Bouw-en Waterb. jrg 49, 1934, no 17, 27-04-1934; 0 0.0000000 0.0000000
304 1934 vVeen RWS-BER De haven van Liverpool havens BER019 (samenvatting) 0 53.4198200 -3.0153690
827 1934 Wolterbeek s RWS-BER Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aan Benedenrivieren getijberekening 0 0.0000000 0.0000000
828 1934 vVeen RWS-BER Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aan Benedenrivieren getijberekening 0 0.0000000 0.0000000
895 1934 RWS-BER Verslag van de afvoermetingen in de Benedenrivieren (4 dossiers, 1930-1934) Benedenrivieren Meetrapporten 172 0.0000000 0.0000000
420 1934 Thijsse ingenieur Onderzoek in Waterbouwkundige modellen modelonderzoek De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 41, 12-10-1934 [Bijlage] 0 0.0000000 0.0000000
210 1934 vVeen Ingenieur Bodemgolven van groot formaat, geregistreerd met een echo-toestel morfologie De Ingenieur, jg 49, nr. 47, 23-11-1934 ook BER021: (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
1252 1934 Josephus Jitta Ingenieur Hefdeuren en vlakke stuwschuiven, welke slechts gedurende het bewegen rusten op wielen sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 36, 07-09-1934 B154 0 0.0000000 0.0000000
1253 1934 Josephus Jitta Ingenieur De wijze van droogleggen van sluizen in het algemeen en van de Noordersluis te IJmuiden in het bijzonder IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 4, 26-01-1934 B15 0 0.0000000 0.0000000
243 1934 vVeen RWS-BER Onderzoekingen in de hoofden (originele rapport, met bijlagen en kaarten) morfologie Nota directie Benedenrivieren 93 0.0000000 0.0000000
500 1934 Kleinjan RWS-BER Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 op de Westerschelde verrichte metingen en waarnemingen Westerschelde BER001g (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
501 1934 Kleinjan RWS-BER Onderzoek toestand tussenwateren voor aanleg Slaakdam, resp. Scheldedam, almede naar het verschil voor 1830 en voor 1866 BER20 (samenvatting) 0 51.6156320 4.1897280
502 1934 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der estuaria van de Canche, Authie, Somme, Seine, Loire en Gironde BER018 (samenvatting) 234 0.0000000 0.0000000
503 1934 Thijsse RWS-BER Verslag over het modelonderzoek van het Hellegat Hellegat Modelonderzoek BER016 (samenvatting) 0 51.6929630 4.3759050
505 1934 vVeen RWS-BER Bodemgolven van groot formaat, geregistreed met een echo-toestel BER021 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
766 1934 vVeen RWS-BER Beschrijving van het bezinkingstoestel ter bepaling van de korrelgrootte van zandmonsters zandtransport Nota BER 125 0.0000000 0.0000000
767 1934 RWS-BER Schemas eb- en vloedscharen Haringvliet en Hollandsch Diep, Haringvliet Kaart direcie Benedenrivieren 0 51.8617360 4.0104680
512 1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren BER013b (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
513 1935 RWS-BER Critieken en beschouwingen over bovenstaande BER030a2 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
259 1935 vVeen RWS-BER Nota betreffende een alternatief plan voor de getijberekening voor de verbeterden Hollandsche IJssel, alsmede een nota betreffende bezwaren van Ir.Kloppert tegen het verbeteringsplan en een nota betreffende een getijberekening hiervoor. Hollandse IJssel getijberekening BER022, BER022a en BER022b (samenvatting) 85 51.9532260 4.6434440
260 1935 vVeen RWS-BER Verslag van waarnemingen met schip Oceaan in het zeegat van het Vlie in 1933-1934 Vlie Waddenzee 103 53.3156600 5.1584520
261 1935 vVeen RWS-BER Landaanwinning Groninger Wadden landaanwinning BER026 (samenvatting) 222 53.4271840 6.5639220
781 1935 vVeen Nota betreffende eene getijberekening voor den verbeterden Hollandsche IJssel (plan 1934, variant) Hollandse IJssel rivierwerken BER022b (samenvatting) 85 51.9484820 4.6382920
306 1935 vVeen RWS-BER Sandwaves in the North Sea morfologie Tijdschr. Kon. Aardr.Genoootschap 54 (1937), pp. 155-195(samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
308 1935 vVeen RWS-BER Bodemstromen en stroomverticalen in verband gebracht met de formule voor eenparige beweging vloeistofmechanica BER023 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
310 1935 vVeen RWS-BER Voorlopige nota inzake de verzouting der benedenrivieren (waterinlating voor Delfland) verzilting BER024 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
823 1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren getijberekening Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij 0 0.0000000 0.0000000
56 1935 Thijsse PIANC Onderzoek betreffende den invloed van golfbewegingen en langsstroomingen in kanaalpanden, welke aansluiten aan sluizen met groot verval, in het bijzonder tengevolge van de vlugge vulling en lediging van deze kunstwerken Twenthekanalen Proceedings 36e PIANC Congres, Brussel 0 52.1647500 6.2652890
824 1935 vdBurgt RWS-Hoorn Nota over de veranderingen van het zeegat van het Vlie en de aangrenzende waddeneilanden Vlieland en Terschelling Vlie Waddenzee Dir. Noord-Holland, Arrondisement Hoorn 0 53.3300000 5.0770000
57 1935 RWS Stuw te Lith: Fabricage van de stuwschuiven Maasnorma. - Lith Fotoalbum 0 51.8099850 5.4532810
825 1935 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over de verandering der tijverschillen, voornamelijk in de Wester- en Oosterschelde, sedert ongeveer 1860-1870 Westerschelde getijberekening Nota benedenrivieren 0 0.0000000 0.0000000
826 1935 Thijsse Zuiderzeewerken Nota betreffende den golfoploop Zuiderzee golven Nota ZZW 89 0 0.0000000 0.0000000
386 1935 vVeen Ingenieur Echo-toestel voor het peilen in zeer ondiep water meetinstrumenten De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 6, 08-02-1935 [Bijlage] 0 0.0000000 0.0000000
430 1935 vVeen IHO Sand waves in the North Sea Hydrographic review, Vol. XII, No. 1 (May 1935) 0 0.0000000 0.0000000
1230 1935 ThijsseJP Jr Gemeente Bandung De Bandoengsche waterleiding in het algemeen en de ontkoolzuringsinstallaties in het bijzonder drinkwater De Ingenieur in Nederlandsch-Indië 1935,Nr 6, blz VI-39 0 0.0000000 0.0000000
207 1935 Thijsse Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935 0 0.0000000 0.0000000
208 1935 vVeen s Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935 0 0.0000000 0.0000000
209 1935 Dronkers s Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935 0 0.0000000 0.0000000
1234 1935 Vreedenburgh TH Bandung Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 11, blz VI-140 0 0.0000000 0.0000000
1251 1935 Josephus Jitta Ingenieur Het ontwerp van het schutsluizencomplex te Vreeswijk Amsterdam-Rijnkanaal sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 32, 09-08-1935 B163 0 0.0000000 0.0000000
1266 1935 Josephus Jitta PIANC Recent examples of foundations of works sneb as quay-walls and lock-walls resting on poor subsoil; effect of the ground water and of its fluctuations in level. Studies. - Results obtained (Engels en Nederlands) sluizen PIANC congress 1935 Brussel 0 0.0000000 0.0000000
506 1935 vVeen RWS-BER Herkomst en verplaatsing van het Noordzeezand (De Ingenieur) Noordzee BER029a3 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
507 1935 Dronkers RWS-BER Een getijberekening voor benienrivieren Benedenrivieren Getijberekening BER030a1 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
508 1935 Kleinjan RWS-BER Verslag en enkele beschouwingen over een proefneming van grondopruiming op de drempel voor de mond van de Waterweg met behulp van een grijperkraan op 12-8-1935 BER028 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
509 1935 vVeen RWS-BER Sandwaves in the North Sea BER021b (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
510 1935 vVeen RWS-BER Onderzoekingen in de Hoofden BER029 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
511 1935 Wolterbeek RWS-BER De versmalling van het Hollands Diep Hollands Diep BER025 (samenvatting) 0 51.6850000 4.5070000
514 1936 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over plaatselijke wijzigingen in het gebied van de Westerschelde op grond van partiële hydrografische opnemingen alsmede verslag over de jaren 1933, 1934 en 1935 verrichtte dwarsporofiellodingen Westerschelde BER001k (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
515 1936 Mazure RWS-BER Invloed watervrij maken van het Bergse Veld e.a. op de stormvloedstanden Nieuwe Merwede BER033 (samenvatting) 0 51.7861960 4.8527200
516 1936 Schlingemann RWS-BER Rapport betreffende de werking van het "Centraal Baggerbedrijf" BER032 (samenvatting) 10 0.0000000 0.0000000
517 1936 intVeld s RWS-BER Rapport betreffende de werking van het "Centraal Baggerbedrijf" BER032 (samenvatting) 10 0.0000000 0.0000000
518 1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende boringen in de Scheldemond Westerschelde BER001j (samenvatting) 0 51.4638870 3.4324900
519 1936 vVeen RWS-BER Beoordeling van nota Wemelsfelder BER027a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
21 1936 vVeen Utrecht Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") morfologie Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting) 2 51.1000000 1.7000000
52 1936 RWS Aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith: Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken Maasnorma. - Lith Fotoboek 0 51.8113000 5.4548660
53 1936 RWS Aanleg sluizencomplex te Lith Maasnorma. - Lith Fotoalbum 0 51.8107750 5.4548660
309 1936 vVeen RWS-BER Onderzoekingen omtrent de snelheidsverdeling in een verticaal vloeistofmechanica BER023a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
821 1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering westelijk Noord-Brabant afwatering Nota op verzoek van Dir. Noord-Brabant 0 51.7008010 4.6088580
54 1936 RWS De sluizen bij Lith - Fotoalbum Maasnorma. - Lith Fotoalbum 0 51.8097380 5.4548660
822 1936 WL Delft Verslag inzake het onderzoek van een automatisch werkende stormvloedkeering ten behoeve van de Brabantsche Biesbosch Biesbosch stormvloedkeringen WL rapport 89 0 51.7500000 4.7400000
55 1936 Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) zinkwerk Fotoalbum 0 51.4565010 3.9618950
311 1936 vVeen RWS-BER Beoordeling nota Wemelsfelder: Bepaling horizontale waterbeweging met behulp van kenteringsmeters getijberekening BER027 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
313 1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven Pernis , in verband met een verzoek van B&W van de gemeente Rotterdam voor aanleg van twee kribben op de linkeroever van de Nieuwe Maas havens BER031 (samenvatting) 13 51.8881900 4.3459340
344 1936 vVeen RWS-BER Determination du debit solide des courants zandtransport sixieme congres de l'Association Internationale d'hydrologie, Edinburgh, (bij NA nr 68) - met E.M.H. Schaank, 68 0.0000000 0.0000000
878 1936 VisJA v Het ontstaan van den Polder De Biesbosch Biesbosch landaanwinning 169 51.7698160 4.7078590
1235 1936 Vreedenburgh TH Bandung Over grondwaterstroomen en het onderzoek hunner stroomingsheelden met behulp der electrische methode grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 61, blz VI-81 0 0.0000000 0.0000000
1236 1936 Vreedenburgh TH Bandung De vergelijkingen van Lagrange der hydromechanica in parametervorm hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië, nr 9 blz VI-158 0 0.0000000 0.0000000
1237 1936 Vreedenburgh TH Bandung Cavitatieverschijnselen bij waterstroomingen hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië, nr 10 blz VI-167 0 0.0000000 0.0000000
1250 1936 Josephus Jitta Ingenieur Het ontwerp van de sluizen in den Vaartschen Rijn, wederzijds van het Amsterdam-Rijnkanaal Amsterdam-Rijnkanaal sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1936, no 46, 13-11-1936 B167 0 0.0000000 0.0000000
244 1936 vVeen Water movements in the Straits of Dover morfologie J. of Marine Research Vol. 13, no. 1 (1938) ; p. 7-36 311 0.0000000 0.0000000
520 1937 Dammers RWS-BER Vergelijkende peilingen met handlood en echolood in de buitenhaven van IJmuiden meetinstrumenten BER043 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
521 1937 Mazure RWS-BER De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren Stormvloedcommissie BER030b (samenvatting) 417 0.0000000 0.0000000
522 1937 Tesch RWS-BER De jongste onderzoekingen in het Nauw van Calais en langs de Nederlandse kust in het T.A.G. BER029a2 (samenvatting) 0 51.1446120 2.0000000
523 1937 Vlam RWS-BER Kwestie Rijk-Bergen op Zoom betreffende afdamming Kreekrak BER034 (samenvatting) 0 51.4317650 4.2628100
524 1937 Vlam RWS-BER Geschiedenis van de afdamming der Schelde (Kreekrak) BER041 (samenvatting) 248 51.6693220 4.3737320
526 1937 vVeen RWS-BER Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het T.A.G. BER029a1 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
527 1937 Wemelsfelder RWS-BER Reductievlak op de benedenrivieren met inzendingsbrieven BER042 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
528 1937 Young RWS-BER Recente dijkvallen in Zeeland BER038 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
20 1937 Mazure Delft De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren stormvloeden Dissertatie Delft, Drukkerij Gerretsen, 's-Gravenhage 0 0.0000000 0.0000000
40 1937 RWS Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat 0 0.0000000 0.0000000
41 1937 RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering Westelijk Noord-Brabant Hellegat rivierafvoer BER039 (samenvatting) 0 51.6506760 4.3811670
42 1937 RWS Beschrijving van de Provincie Overijssel: Behoorende bij de waterstaatskaart De Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat 0 0.0000000 0.0000000
819 1937 vVeen RWS-BER Brouwershavensche zeegat [kaart]: schema s eb- en vloedscharen Brouwershavensche Gat, Grevelingen en Krammer 1885 -1937 estuaria RWS Benedenrivieren 0 51.7682590 3.8857760
820 1937 vVeen RWS-BER Oosterschelde [kaart]: schema's eb- en vloedscharen 1932 -37 Oosterschelde estuaria 0 0.0000000 0.0000000
1079 1937 deJongDL OTAR Historische techniek, Steenglooiingen dijken BTA 6 april 1937 (tijdschrift van de Bond van Technisch Ambtenaren) 0 0.0000000 0.0000000
312 1937 vVeen KNAG Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap morfologie Tijschrift KNAG, (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
315 1937 vVeen RWS-BER Richting en sterkte der getijden en stromen in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen getijberekening BER036 (samenvatting) 53 0.0000000 0.0000000
317 1937 vVeen RWS-BER The analogy between tides and electrical currents getijberekening BER037 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
848 1937 RWS Grafieken van stroom-en dieptemetingen ter hoogte van de lichtschepen Terschellingerbank, Texel , Haaks, Goeree Maas, Noord Hinder. Noordzee getijberekening Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 99 99 0.0000000 0.0000000
849 1937 RWS Grafieken van stroommeting ter hoogte van lichtschepen in Noordzee Noordzee getijberekening Archief Van Veen Strosban bij NA, nr100 100 0.0000000 0.0000000
899 1937 v Eenige beschouwingen naar aanleiding van de inkomsten der loodingen in de periode 1933-1937 verricht op de bank het Caranan in het Vlie met de naaste omgeving Vlie Waddenzee 362 53.2923770 5.2045040
173 1937 vVeen Ingenieur Een registrerende stroommeter Meetinstrumenten De Ingenieur jrg 52, 1937, no 8, 19-2-1937 0 0.0000000 0.0000000
174 1937 vVeen Ingenieur Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche kust (samenvatting proefschrift) De Ingenieur, (52) nr 4, 22-1-1937 0 51.1000000 1.7000000
176 1937 vVeen RWS-BER Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchoff getijberekening BER035 (samenvatting) De Ingenieur,(52) 19, 7-5-1937 0 0.0000000 0.0000000
178 1937 vVeen RWS-BER Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal hydrograf. metingen BER023a2 (samenvatting) Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 29 62 0.0000000 0.0000000
459 1937 vVeen Apparate zur Untersuchung der Sandbewegung in natürlichen Wasserlaüfen zandtransport Geologie der Meere und Binnengewässer, 1937, 317-327 112 0.0000000 0.0000000
1238 1937 Vreedenburgh TH Bandung Een stroomfunctie voor de centrische breedteverandering eener vlakke strooming hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 1, blz I-2 0 0.0000000 0.0000000
1239 1937 Vreedenburgh TH Bandung Beschouwingen over axiaal-symmetrische potentiaalstroomingen hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 2, blz II-26 0 0.0000000 0.0000000
1240 1937 Vreedenburgh TH Bandung Bepaling van den doorlaatcoëfficiënt van grond uit de verticale capillaire opstijging hydraulica De Ingenieur in Ned. Indë nr 4, blz II-65 0 0.0000000 0.0000000
1241 1937 Vreedenburgh TH Bandung De parallelstrooming door grond bestaande uit evenwijdige regelmatig afwisselende lagen van verschillende dikte en doorlaatbaarheid grondwater De Ingenieur in Ned. Indë nr 8, blz II-111 0 0.0000000 0.0000000
1242 1937 Vreedenburgh TH Bandung De parabolische potentiaalstrooming in aarden dammen grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 12, blz II-163 0 0.0000000 0.0000000
1248 1937 Josephus Jitta Ingenieur Een rijdend overzetveer kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 52, 1937, no 42, 15-10-1937 N143 0 0.0000000 0.0000000
1249 1937 Josephus Jitta Ingenieur Het ontwerp van de sluis de Wijk bij Duurstede Amsterdam-Rijnkanaal sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 52, 1937, no 14, 02-04-1937 B53 0 0.0000000 0.0000000
242 1937 vVeen RWS-BER Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER040 (samenvatting) 35 51.9300000 4.1110000
529 1938 Dammers RWS-BER Metingen en waarnemingen in en buiten de haven van IJmuiden BER045 (samenvatting) 0 52.4643670 4.5474400
530 1938 Dronkers RWS-BER Berekening der getijbeweging in de Moesi-delta BER051 (samenvatting 0 -2.1701030 105.0629660
531 1938 Jansen RWS-BER Nota over een onderzoek naar de keuze van stortplaatsen voor baggerspecie in de Westerschelde BER048a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
532 1938 Jansen RWS-BER Nora betreffende het onderzoek naar de aard van enige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten BER048c (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
533 1938 Kleinjan RWS-BER Het gebied van de Westerschelde nabij Bath BER048e (samenvatting) 302 51.3945130 4.2102970
534 1938 SchonfeldSr RWS-BER Enige aantekeningen naar aanleiding van nota 50 van ir. Van Veen BER050 a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
536 1938 Wolterbeek RWS-BER Het doorspoelen van het Noordzee-kanaal met IJsselmeerwater BER044 (samenvatting) 0 52.4238930 4.7954730
537 1938 Dammers s RWS-BER Het doorspoelen van het Noordzee-kanaal met IJsselmeerwater BER044 (samenvatting) 0 52.4238930 4.7954730
38 1938 Wemelsfelder RWS Beknopte Nota over de Frequenties van Stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden Nota No.4025 Z. Vervolg op dzz.schrijven van 18 October 1938, No.3821 Z. 0 0.0000000 0.0000000
39 1938 RWS Beschrijving van de Provincie Zeeland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat 0 0.0000000 0.0000000
817 1938 Kleinjan RWS-BER Enkele opmerkingen over den invloed op de Westerschelde van werk en tot landaanwinning in het Verdronken Land van Saeftingen Westerschelde landaanwinning 0 51.3500000 4.1880000
818 1938 Mazure RWS-BER De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving Biesbosch waterstanden 0 51.7500000 4.7500000
51 1938 Thijsse Delft Theorie en experiment in de hydraulica vloeistofmechanica inaugurale rede 0 0.0000000 0.0000000
307 1938 vVeen RWS-BER Die unterseische Sandwüste in der Nordsee BER021a (samenvatting) - Geologie der Meere und Binnengewässer 0 0.0000000 0.0000000
319 1938 vVeen RWS-BER Onderzoek omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid van het watervrij maken van Dordrecht Dordrecht BER046 (samenvatting) 0 51.8020000 4.6400000
320 1938 vVeen RWS-BER De mislukte aanhechting van Ameland aan de Friese wal omstreeks 1875-1883 Waddenzee morfologie BER047 (samenvatting)(rapport is basis van artikel in Ingenieur van 6-5-1938) 0 53.3914300 5.8270650
321 1938 vVeen RWS-BER Baggeren in de Westerschelde Westerschelde baggerwerk BER048 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
322 1938 vVeen RWS-BER Invloed inpoldering Land van Saeftinge, voorlopige beschouwing landaanwinning BER049 (samenvatting) 20 51.3500000 4.1800000
323 1938 vVeen RWS-BER Vraagstukken verband houdende met de verzouting der benedenrivieren verzilting BER050 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
846 1938 vVeen RWS-BER Dauerbeobachtung des Stromes auf den Niederländischen Feurschiffen: Einflusz der 11-jährlichen Sonnenfleckenperiode auf Sturmfluten getijberekening Geologie der Meere und Binnengewässer, 1938 70 0.0000000 0.0000000
900 1938 Kleinjan RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar den aard van eenige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten Westerschelde BER048c (samenvatting) 422 51.4556860 3.9729530
392 1938 vVeen Untersuchungen in der Straße von Dover mit dem Vermessungsschiff "Oceaan" morfologie Geologische Rundschau - July 1938, Volume 29, Issue 3-5, pp 274-286 0 0.0000000 0.0000000
981 1938 Boreel Walcheren La digue maritime de Westkapelle dijken Congrès int. de géographie Amsterdam - excursion a Zélande 0 51.5346720 3.4360000
1243 1938 Vreedenburgh TH Bandung Niet-cirkelvormige buizen onder inwendigen gelijkvormigen overdruk hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 712, blz I-50 0 0.0000000 0.0000000
1244 1938 vr TH Bandung Het phreatisch randwaardeprobleem grondwater De ingenieur in Ned. Indië nr 8, blz 1-74 0 0.0000000 0.0000000
1247 1938 Josephus Jitta Ingenieur Het ontwerp van het sluizencomplex te Ravenswaay Amsterdam-Rijnkanaal Sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 53, 1938, no 21, 27-05-1938 B81 0 0.0000000 0.0000000
245 1938 vVeen RWS-BER Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting) 41 51.9300000 4.1120000
262 1939 vVeen RWS-BER Nota betreffende de toeneming stroomsnelheden in de Rotterdamschen Waterweg, als gevolg van de afdamming van de Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER053 (samenvatting) 17 51.9369680 4.2026950
263 1939 vVeen Das Eis auf den Niederländischen Flüssen und die Klimaänderung seit dem Jahre 1879 ijsgang Geologie der Meere und Binnengewä sser, band 3 heft 3 , 375-379, jr 1939 65 0.0000000 0.0000000
15 1939 Wemelsfelder RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden BER058 (samenvatting) Overdruk uit "De Ingenieur"(54), nr 9, ppB31-35 0 0.0000000 0.0000000
538 1939 Jansen RWS-BER Nota inzake een onderzoek naar de oorzaken van de verdiepingen voor de oever van de Zuidwatering in de polde Walcheren BER048d (samenvatting) 96 51.4422400 3.6345390
539 1939 Jansen RWS-BER Onderzoek aanval duinkust Goederede BER052 (samenvatting) 0 51.8207980 3.8693230
540 1939 Kuin RWS-BER De verandering in de normale waterbeweging van de benedenrivieren tussen 1908 en 1935 BER013a (samenvatting) 435 0.0000000 0.0000000
541 1939 Schooneveldt RWS-BER De hygiënische toestand van het zeewater langs onze kust BER056 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
542 1939 vVeen RWS-BER Verbetering van de Hollandse IJssel BER022d (samenvatting) 0 51.9441540 4.6375620
316 1939 vVeen RWS-BER Richting en sterkte der getijden in de Waddenzee getijberekening BER036 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
324 1939 vVeen RWS-BER Beschrijving Rotterdamse Waterweg Nieuwe Waterweg BER055 (samenvatting) 0 51.9700000 4.1320000
325 1939 vVeen RWS-BER Vermindering der ijsperioden op de Ned. rivieren sinds 1879 ijsgang BER057(samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
385 1939 vVeen Ingenieur De nauwkeurigheid der tegenwoordige getijberekening getijberekening De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 20, 19-05-1939 [Bijlage] 0 0.0000000 0.0000000
901 1939 v Rapport inzake de indijking van een kweldergebied groot ongeveer 1000 HA, gelegen onder de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden in de Provincie Groningen kwelderwerken landaanwinning Techn Bureau Waterschapsbond, 32 blz + 4 tekeningen op A0 formaat 225 53.4615390 6.7379760
902 1939 v Aanval Zuidwatering Walcheren nabij "Schoone waardin" Walcheren dijken archief Van Veen-Stroband 370 51.4419040 3.6306060
175 1939 vVeen Ingenieur Verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel rivierwerken De ingenieur, (54) 45, 10-11-1939 67 51.9787000 4.6665670
177 1939 vVeen Ingenieur Vermindering der IJsperioden op de Nederlandschen rivieren sinds 1879 (invloed zonnevlekken op ijsvorming) ijsgang De Ingenieur (4) 18, 5-5-1939 0 0.0000000 0.0000000
206 1939 vVeen Ingenieur Inpolderingen in vroeger eeuwen door Nederlanders in het buitenland droogmakerij De Ingenieur, jg 54, nr 22, blz A215, 2-6-1939 73 0.0000000 0.0000000
1245 1939 Vreedenburgh TH Bandung De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem grondwater De ingenieur in Ned. Indië nr 1, 2 en 3, blz 1-205-I-17 en I-47 0 0.0000000 0.0000000
1246 1939 Josephus Jitta Ingenieur grondduikers in het Betuwe-pand van het Amsterdam-Rijnkanaal (met J.H. Verhey) Amsterdam-Rijnkanaal kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 23, 09-06-1939 B101 0 0.0000000 0.0000000
1262 1939 Cohen StuartHGC De vaarwaters van Surabaya De Ingenieur in Nederlands Indië 0 -7.0100000 112.6749000
241 1939 vVeen RWS-BER Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939 Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting) 48 51.9300000 4.1100000
246 1939 vVeen RWS-BER Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering Stormvloedcommissie stormvloeden BER054 (samenvatting) 7 0.0000000 0.0000000
265 1940 vVeen RWS-BER Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet archief van Veen bij NA, nr. 60 (samen met Stoband) 60 0.0000000 0.0000000
266 1940 vVeen RWS-BER Korte opmerkingen over de kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig rapport van de Stormvloed-commissie Stormvloedcommissie stormvloeden Archief van Veen bij NA, nr 115 115 0.0000000 0.0000000
22 1940 vVeen RWS-BER Bepaling dijkshoogte te Rotterdam na de brand van 1940 BER067 (samenvatting) 0 51.9112200 4.4752910
544 1940 Crommelin RWS-BER De herkomst van het zand in de Waddenzee - de herkomst van het Waddenslib BER063 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
545 1940 intVeld RWS-BER Verondieping Nieuwe Diep BER065 (samenvatting) 0 52.9676670 4.7756070
546 1940 Jansen RWS-BER Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse BER048b (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
547 1940 Stroband RWS-BER Afvoermetingen in de Brielse Maas en Botlek op 28-4-1939 en 6-6-1939 BER061 (samenvatting) 0 51.8750650 4.2632070
548 1940 vdVelde RWS-BER Verbeteringsmogelijkheden voor het Brabants Vaarwater BER059 (samenvatting) 399 51.5783550 3.9625590
549 1940 Vlam RWS-BER Veranderingen in de mond van de Westeschelde BER064 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
550 1940 vVeen RWS-BER Voorlopig rapport van de Stormvloedcommissie Stormvloedcommissie BER066 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
295 1940 Stroband s RWS-BER Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet 60 0.0000000 0.0000000
811 1940 v RWS-BER Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde Nota Studiedienst Zeeuwse Stromen over diverse studies 8 0.0000000 0.0000000
813 1940 vVeen RWS-BER Rapport inzake de afsluiting van de Brielsche Maas en de Botlek Brielse Maas afsluitingen Commissie Brielsche Maas, [voorz. F.L. Schlingemann] 46 51.9300000 4.1190000
814 1940 Schlingemann s RWS-BER Rapport inzake de afsluiting van de Brielsche Maas en de Botlek Brielse Maas afsluitingen Commissie Brielsche Maas, [voorz. F.L. Schlingemann] bij NA nr 46+47 46 51.9300000 4.1200000
815 1940 Jansen RWS-BER Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden Westerschelde estuaria Studiedienst der Zeeuwse Stromen 0 0.0000000 0.0000000
816 1940 Wemelsfelder Ingenieur De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren Benedenrivieren ijsgang Overdruk uit De Ingenieur nr 7 van 1940 0 0.0000000 0.0000000
837 1940 vVeen RWS-BER Rapport betreffende nader uitgewerkte plannen A, B en C voor de watervrijmaking Dordrecht en Zwijndrecht Dordrecht dijken Omslag met kaarten 39 51.8030000 4.6420000
326 1940 vVeen RWS-BER Toekomstige stormvloedhoogte te Bergen op Zoom Bergen op Zoom dijken BER060 (samenvatting) 0 51.4822910 4.2794090
327 1940 vVeen RWS-BER De haven van Moerdijk Moerdijk havens BER062 (samenvatting) 0 51.7049560 4.6167340
328 1940 vVeen RWS-BER Is de heersende windrichting te Amsterdam seder 1700 gekrompen? wind BER068 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
77 1940 RWS IJsverslag: Winter 1939-1940 ijsgang IJsverslagen 0 0.0000000 0.0000000
903 1940 Klein RWS-BER Nota van ir. Klein in reactie op kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopige rapport betreffende stormvloedstanden op de benedenrivieren (NA nr. 117) Benedenrivieren waterstanden archief Van Veen-Stroband 116 0.0000000 0.0000000
904 1940 AllewijnM v Rijnlands kust 1860-1940 zandige kust Archief van Veen-Stroband 496 0.0000000 0.0000000
424 1940 vVeen ingenieur De invloed der 11-jaarlijkse zonnevlekkenperiode op stormen, ijsgang en neerslag De Ingenieur, 1940, nr.5 0 0.0000000 0.0000000
454 1940 Thijsse Nota met beschouwingen over de "gekozen Stormvloed standen" in het voorlopig rapport van de commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren Stormvloedcommissie stormvloeden 117 0.0000000 0.0000000
551 1941 Coppoolse RWS-BER Waargenomen verandering in de getijvoortplanting op de Hollandse IJssel sedert de verbetering van 1938 en vorige jaren BER022c (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
552 1941 Coppoolse RWS-BER Opmerkingen over het verband tussen stroomsnelheden en zandgehalten volgens de waarnemingen op de "Oceaan" en de "Ambulant" BER081 (samenvatting) 365 0.0000000 0.0000000
553 1941 Kuin RWS-BER Verslag afvoermetingen Volkerak en Hellegat in 1941 BER070 (samenvatting) 419 0.0000000 0.0000000
554 1941 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek en kansberekening voor stormvloeden en HW-standen, gecombineerd met standen te Keulen Stormvloedcommissie stormvloeden BER072 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
555 1941 Stroband RWS-BER De betrouwbaarheid van frequentiekarakteristieken BER073 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
556 1941 Stroband RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van max. standen aan de peilschalen langs de bovenrivieren en in de afvoer van de Rijn te Lobith BER076 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
812 1941 v Overzicht der rapporten tot 1 Augustus 1941 [Nederlandsche Waddengebied] Waddenzee Nota studiedienst Hoorn 9 0.0000000 0.0000000
557 1941 Stroband RWS-BER Metingen "Ambulant" op de tussenwateren BER077 (samenvatting) 364 0.0000000 0.0000000
558 1941 vdBerg RWS-BER Beknopt verslag van de plannen te Bergen op Zoom BER083a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
559 1941 vdVelde RWS-BER Vervolgnota inzake duinkust van Goeree BER052a (samenvatting) 401 0.0000000 0.0000000
838 1941 vVeen RWS-BER Rapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting) 38 0.0000000 0.0000000
329 1941 vVeen RWS-BER De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren verzilting BER069 (samenvatting)tijdschrift KNAG, jan 1941, 120 0.0000000 0.0000000
330 1941 vVeen RWS-BER Afsluiting Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen BER075 (samenvatting) 14 51.7140460 4.9045150
75 1941 RWS IJsverslag: Winter 1940-1941 ijsgang IJsverslagen 0 0.0000000 0.0000000
331 1941 vVeen RWS-BER Heropening van het Wantij BER078 (samenvatting) 0 51.8081570 4.7219840
332 1941 vVeen RWS-BER Twee middelen om het zoutbezwaar bij zeesluizen op te heffen BER082 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
333 1941 vVeen RWS-BER Havenverbetering en indijking te Bergen op Zoom Bergen op Zoom havens BER083 (samenvatting) 0 51.4730340 4.2497460
78 1941 vVeen RWS-BER Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht: Nader uitgewerkt plan C Dordrecht BER079 (samenvatting) 40 51.8142600 4.6543910
79 1941 vVeen RWS-BER Normaliseering Hollandsch Diep Hollands Diep rivierwerken BER080 (samenvatting) 37 51.7025300 4.5872150
404 1941 vVeen RWS-BER Nota bet. De verdeling van het Rijnwater in droge tijden voor het westen en noorden van het land rivierafvoer nota BER, bibliotheeknr. R257, niet in samenvattingen 0 0.0000000 0.0000000
987 1941 Hakkeling RWS de uitvoering van de werken betreffende den bouw van het sluizencomplex te Ravenswaaij Amsterdam-Rijnkanaal Sluizen Otar 1941 0 51.9540000 5.3575000
248 1941 vVeen RWS-BER Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der Beneden rivieren Hellegat rivierwerken BER071 (samenvatting) 16 51.7207340 4.6212250
249 1941 vVeen RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van de Donge Donge afsluitingen BER074 (samenvatting) 19 51.7136240 4.8547190
810 1942 vVeen RWS-BER Verbeteringswerken Hollandschen IJssel ; gegevens betreffende de uitvoering der werken tot verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel rivierwerken Nata BER met meetgegevens, inclusief foto's en veel kaarten 0 51.9323510 4.6183900
560 1942 Coppoolse RWS-BER Stuifzandmetingen langs de Nederlandse stranden BER098 (samenvatting) 95 0.0000000 0.0000000
561 1942 Dronkers RWS-BER Voorlopige berekeningen van veranderingen die in de getijbeweging op de Westerschelde en in de Belgische Schelde tot Lillo zullen optreden, indien wijziging wordt aangebracht in het geulenstelsel en het Land van Saeftingen wordt afgesloten BER087a (samenvatting) 443 51.3500000 4.1820000
562 1942 Dronkers RWS-BER Bepaling van de snelheidsveranderingen die zullen optreden indien het vloedschaar van Tholen wordt doorgebaggerd ten behoeve van de haven van Bergen op Zoom BER094 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
563 1942 Engelen RWS-BER Raaigegevens Volkerak, Krammer, Hollands Diep, Haringvliet en Vuile Gat BER103 (samenvatting) 97 0.0000000 0.0000000
564 1942 Ferguson RWS-BER Afsluiting van het Zuiderdiep bij Stellendam BER085 (samenvatting) 400 0.0000000 0.0000000
565 1942 Ferguson RWS-BER De mogelijkheid tot het verkrijgen en instandhouden van een grotere vaardiepte in de Wielingen BER086 (samenvatting) 0 51.4500000 3.2000000
566 1942 Ferguson RWS-BER Verbetering Westerschelde bij Bath en Walsoorden BER087 (samenvatting) 425 0.0000000 0.0000000
567 1942 Huizinga RWS-BER Verslag betreffende het onderzoek naar de samenstelling van de klei uit het Hollands Diep Hollands Diep BER095a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
568 1942 Saarloos RWS-BER Opmerkingen betreffende de plannen te Bergen op Zoom BER083d (samenvatting) 495 0.0000000 0.0000000
569 1942 Tesch RWS-BER De Noordzee van historisch-geologisch standpunt BER029a4 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
570 1942 Vlam KZGW De veranderingen in de mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800 BER064a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
571 1942 Vlam Utrecht Historisch-morfologisch onderzoek van enige Zeeuwsche eilanden BER091 (samenvatting) 238 0.0000000 0.0000000
572 1942 vVeen RWS-BER Watervrijmaking van Sliedrecht - Verlegging Beneden Merwede BER089 (samenvatting) 31 51.8172180 4.7996370
72 1942 RWS IJsverslag: Winter 1941-1942 ijsgang IJsverslagen 0 0.0000000 0.0000000
73 1942 vVeen RWS-BER Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen conceptnota BER 36 51.8347000 4.4480000
74 1942 RWS Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren Nota Benedenrivieren 0 0.0000000 0.0000000
76 1942 vVeen RWS-BER Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota Hellegat BER088 (samenvatting) 34 51.6922170 4.5183490
346 1942 vVeen RWS-BER Inpoldering Plaat van Scheelhoek (commentaar) BER085 (samenvatting) 0 51.8387240 4.0190590
347 1942 vVeen RWS-BER Verdeling opperwater voor het geval de Sliedrechtse doorsteek gemaakt wordt rivierwerken BER090 (samenvatting) 0 51.8074860 4.7897570
348 1942 vVeen RWS-BER Invloed inpoldering Hamsche polders op de stormvloedstanden stormvloeden BER092 (samenvatting) 0 51.7101480 4.7549150
349 1942 vVeen RWS-BER Verzwaring dijken van de Volkerakpolders Volkerak dijken BER093 (samenvatting) 0 51.6361850 4.3230730
350 1942 vVeen RWS-BER Proefbaggeren van "keileem"uit het Zuid-Hollands Diep Hollands Diep BER095 (samenvatting) 0 51.7020470 4.5987130
351 1942 vVeen RWS-BER Stormvloedhoogten op de benedenrivieren in het jaar 2000 Stormvloedcommissie stormvloeden BER096 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
352 1942 vVeen RWS-BER Beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren bouwmaterialen BER100 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
876 1942 Stroband RWS-BER Inpolderingen Biesbosch: berekeningen Amer-Bergsche Maas-Maas Biesbosch getijberekening 358 51.7141940 4.8373830
877 1942 RWS-BER Nota betreffende het in te stellen onderzoek naar de toekomstige wijzigingen in het stroomgebied van de zuidelijke Waddenzee en het Zeegat van Texel in verband met de verdediging van de Zuidoostkust van Texel Texel Waddenzee 474 0.0000000 0.0000000
110 1942 vHoolwerff Zuiderzeewerken Herziening van berekeningen inzake het verlengde Zwartewater Zuiderzee Nota dienst Zuiderzeewerken ZZW154 0 52.6291040 6.0466370
394 1942 vVeen RWS-BER Resultaten landaanwinningswerken op de Groningerwadden kwelderwerken landaanwinning BER102 (samenvatting) 219 53.4187590 6.3993800
421 1942 Ringers Ingenieur Mededeelingen van het Bestuur - 100 jaar civiel-ingenieur Vereeniging van Delftsche Ingenieurs 0 0.0000000 0.0000000
422 1942 Schermerhorn s Ingenieur Mededeelingen van het Bestuur - 100 jaar civiel-ingenieur Vereeniging van Delftsche Ingenieurs 0 0.0000000 0.0000000
240 1942 vVeen RWS-BER Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland landaanwinning BER097 (samenvatting) 59 0.0000000 0.0000000
251 1942 vVeen RWS-BER Rapport betreffende plannen (A, B en W ) voor de verlegging van de beneden Merwede Dordrecht rivierwerken nota directie Benedenrivieren, bevat ook: BER089 (samenvatting) 31 51.8120470 4.7647970
252 1942 vVeen RWS-BER Nota betreffende het vijfeilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen BER099 (samenvatting) 36 51.8347290 4.4783530
253 1942 Lanting s RWS-BER Nota betreffende het vijfeilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen Nota directie benedenrivieren 36 51.8347000 4.4460000
269 1943 vVeen RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren rivierafvoer BER133 (samenvatting) 45 0.0000000 0.0000000
270 1943 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de Stormvloed van 6, 7 en 8 april 1943, in Zuid-Holland stormvloeden archief van Veen nr. 84 (bij NA) 84 0.0000000 0.0000000
807 1943 Dronkers RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde estuaria Nota studiedienst benedenrivieren 0 51.3500000 4.1840000
808 1943 Ringma s RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde estuaria Nota studiedienst benedenrivieren 0 51.3500000 4.1860000
809 1943 Schlingemann RWS-BER De hoogheidsrechten op de Wielingen Westerschelde Nota Rijkswaterstaat (BER?) 0 51.4368250 3.2055500
573 1943 BeckeringVinckers RWS-BER Rapport inzake afslag ZW kust van Ameland BER125 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
574 1943 Coppoolse RWS-BER Frequenties der windsnelheden in Nederland BER123 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
575 1943 Coppoolse RWS-BER Regenfrequenties in Nederlands in verband met de plaatselijke bodemgesteldheid BER124 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
576 1943 dBruijn RWS-BER Profielen van nieuwe dijken langs de benedenrivieren BER115 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
577 1943 Dronkers RWS-BER De extrapolatie van de overschrijdingskrommen der HW-standen te Hoek van Holland BER128 (samenvatting) 450 0.0000000 0.0000000
66 1943 Molendijk s RWS-BER Exposé Landwinningswerken in 1943 (in het Zuidhollandse deltagebied) Hellegat landaanwinning BER107 (samenvatting) 224 51.7096340 4.4804490
578 1943 Dronkers RWS-BER De verdeling der maximale waarden BER128a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
67 1943 RWS-BER Nota Kruinshoogte Bergstoep dijken 431 51.9199760 4.7833730
579 1943 Dronkers RWS-BER Reëele oplossing voor de partiële lineaire differentiaalvergelijkingen der getijbeweging BER129 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
68 1943 vVeen RWS-BER Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden landaanwinning BER112 (samenvatting) 220 53.4659530 6.7246580
580 1943 Ferguson RWS-BER Metingen in het Zeegat van Texel meet de "Oceaan" Texel BER117 (samenvatting) 438 0.0000000 0.0000000
69 1943 vVeen RWS-BER Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet Hellegat landaanwinning BER110 (samenvatting) 32 51.7475000 4.3203000
581 1943 Ferguson RWS-BER Waarnemingen met de "Oceaan" in het mondingsgebied van de Westerschelde BER118 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
70 1943 vVeen RWS-BER Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan Hellegat BER106 (samenvatting) 6 51.6529800 4.3340980
582 1943 HarmsenWHJ RWS-BER Afsluiting Donge en Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen BER130 (samenvatting) 0 51.7165660 4.8573560
71 1943 Molendijk s RWS-BER Exposé Landwinningsvraagstukken Hellegat landaanwinning BER101 (samenvatting) 233 51.7048310 4.3828000
583 1943 Hoolsema RWS-BER Waterstaatkundige toestand van de Braakman en de daarmee samenhangende vraagstukken BER126 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
584 1943 Saarloos RWS-BER Verdieping van het Zeegat van Texel sedert 1860 Texel BER120 (samenvatting) 352 0.0000000 0.0000000
585 1943 SchonfeldSr RWS-BER Verlaging Rijnarmen door baggerwerk BER131a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
586 1943 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek van de HW-standen te Harlingen en Den Helder voor en na de afsluiting van de Zuiderzee BER121 (samenvatting) 338 0.0000000 0.0000000
587 1943 tBrink RWS-BER Helderse zeewerikng BER116 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
588 1943 Thijsse v WL Delft Modelonderzoek betr. deining in ontworpen haven te Bergen op Zoom BER083b (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
589 1943 vEerde RWS-BER Het bekleien van zandgronden omstreeks 1850-1905 BER108 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
590 1943 vEerde RWS-BER De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld BER111 (samenvatting) 224 0.0000000 0.0000000
591 1943 VisserWC RWS-BER Voorstellen onderzoek naar de bekleiingsdikte van Wadzanden BER109 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
592 1943 vVeen RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen BER127 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
593 1943 RWS-BER De haven van Bergen op Zoom, door Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant BER083c (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
97 1943 SchonfeldJr Delft De getijbeweging in rivieren, zeearmen, geulen afstudeerverslag 0 0.0000000 0.0000000
353 1943 vVeen RWS-BER Exposé landwinningswerken 1942 Hellegat landaanwinning BER101 (samenvatting) 233 51.7055400 4.3761500
354 1943 vVeen RWS-BER Geo-morfologisch onderzoek IJsselmonde BER104 (samenvatting) 240 51.7726610 4.5417760
355 1943 vVeen RWS-BER Exposé landwinningswerken in 1943 Hellegat landaanwinning BER107 (samenvatting) 224 51.7053520 4.3664340
356 1943 vVeen RWS-BER Invloed landwinningswerken in Hellegat op de stromen in het Vuile Gat en in het Haringvliet Hellegat landaanwinning BER110 (samenvatting) 0 51.7008600 4.3451850
357 1943 vVeen RWS-BER Beschrijving van schaden aan een 3-tal dijken ten gevolge van de vloed van 7-4-1943 dijken BER113 (samenvatting) 0 51.7148580 4.6717200
358 1943 vVeen RWS-BER Doorgaande stroommetingen bij de lichtschepen meetinstrumenten BER114 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
359 1943 vVeen RWS-BER Enige boringen in de zuidelijke Noordzee morfologie BER122 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
360 1943 vVeen RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen landaanwinning BER127 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
361 1943 vVeen RWS-BER Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren rivierwerken BER131 (samenvatting) 404 0.0000000 0.0000000
393 1943 vVeen RWS-BER Het denkbeeld van ir. Schönfeld om van het Haringvliet een vloedkom te maken Haringvliet afsluitingen BER105 (samenvatting) 15 51.7570750 4.2406640
906 1943 v Rapport kanalisatie Nederrijn en Lek rivierwerken archief van Veen-Strobnad 273 0.0000000 0.0000000
907 1943 RWS-BER Verslag Zeegat van Texel Texel Waddenzee archief van Veen-Stroband 369 52.9776920 4.7963540
396 1943 vVeen RWS-BER Verdieping Scheldemond sedert 1824 Westerschelde morfologie BER119 (samenvatting) 371 51.4409470 3.3537800
908 1943 Stroband v WL Delft Golfoploop model M11 golven archief van Veen-Stroband 386 0.0000000 0.0000000
909 1943 Stroband RWS-BER Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode Stormvloedcommissie getijberekening archief van Veen-Stroband 391 0.0000000 0.0000000
910 1943 Stroband RWS-BER Stromvloedsberekening volgens de exacte metode getijberekening archief van Veen-Stroband 445 0.0000000 0.0000000
911 1943 Vlam RWS-BER Nota betreffende het Amelander Gat Ameland Waddenzee Nationaal Archief, nr. 402, (bijlagen niet digitaal beschikbaar) 402 53.4368680 5.6051750
912 1943 RWS-BER De exacte methode voor getijberekening met als toepassing de berekening van de getijvoortplanting bij enkele theoretische stormvloeden Stormvloedcommissie getijberekening Nationaal Archief collectie Van Vee-Stroband, nr 451 451 0.0000000 0.0000000
913 1943 RWS-BER Lineaire diff. vergelijking M2-getij reeŽle oplossing getijberekening Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 452 452 0.0000000 0.0000000
914 1943 RWS-BER De verdeling der maximum waarde waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 453 543 0.0000000 0.0000000
915 1943 RWS-BER Bodemdaling waterstanden Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband, nr. 457 457 0.0000000 0.0000000
916 1943 RWS-BER Westerschelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde estuaria Nationaal Archief, collectie Vn Veen-Stroband, nr. 494 494 0.0000000 0.0000000
254 1943 vVeen RWS-BER Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg getijberekening BER132 (samenvatting) 50 0.0000000 0.0000000
271 1944 vVeen RWS-BER Rapport van een onderzoek naar de Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700 zeespiegelstijging BER137 (samenvatting) Bij NA nr. 82 82 52.3714900 4.9412320
806 1944 Dronkers s RWS-BER Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren Benedenrivieren waterstanden BER143 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
60 1944 Scharp RWS Nota Peilschalen waterstanden RWS nota 3525F 0 0.0000000 0.0000000
61 1944 Scharp RWS-BER Nota betreffende onderzoek naar de veranderingen van de hogere- en hoogste standen voor het gebied van de Beneden-rivieren in den loop der jaren Hellegat rivierafvoer Nota Benedenrivieren 0 51.6970610 4.4801140
62 1944 SchonfeldSr v RWS-BOR Nota over den invloed van stormvloedbergingskommen, inpolderingen en rivierverruimingen op stormvloedstanden in Benedenrivieren Stormvloedcommissie rivierafvoer Nota directie Bovenrivieren 4375 - voor de Stromvloedcommissie 0 51.7312200 4.7196660
63 1944 Scharp RWS Nota over de bodemdaling Nota Algemene dienst 497 0.0000000 0.0000000
64 1944 vVeen RWS-BER Inpoldering kweldergronden 1942-1944 kwelderwerken landaanwinning BER112a (samenvatting) 221 53.4745000 6.6926690
65 1944 RWS Klassificatie en beschrijving instrumenten (voor hydrografische en waterloopkundige waarnemingen bij Rijkswaterstaat) meetinstrumenten Nota 58.7 0 0.0000000 0.0000000
594 1944 Coppoolse RWS-BER Kuildiepten bij de mond van een rivier, zoals de Rotterdamse Waterweg BER135 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
595 1944 Coppoolse RWS-BER Heen- en teruggaande getijgolven BER136 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
596 1944 dBruijn RWS-BER Afdamming van de Hollandse IJssel bij Krimpen Hollandse IJssel BER141 (samenvatting) 0 51.9208180 4.5832250
597 1944 Droogleever Fortuyn s RWS-BER Geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter Ameland en Terschelling landaanwinning BER140 (samenvatting) 223 0.0000000 0.0000000
598 1944 Morra RWS-BER Bedijkingskaart van Nederland BER144 (samenvatting) 439 0.0000000 0.0000000
599 1944 Ringma RWS-BER Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren waterstanden BER143 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
600 1944 Saarloos RWS-BER De verdieping van het zeegat van het Vlie sedert 1832 BER139 (samenvatting) 366 0.0000000 0.0000000
601 1944 Stelling RWS-BER Nota betreffende de Sliedrechtse doorsteek en de Merwede Niuewe Merwede BER145 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
602 1944 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek afvoer Lobith BER076a (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
603 1944 Stroband RWS-BER Frequenties van HW-standen langs de Maas-Amer beneden Lith BER142 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
604 1944 Thijsse v WL Delft Verslag modelonderzoek geulenstelsel Oosterschelde BER084e (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
605 1944 Vlam RWS-BER Geulenkaart van het Westland BER138 (samenvatting) 239 0.0000000 0.0000000
606 1944 vVeen RWS-BER Inpoldering kweldergronden achter Uithuizermeeden in 1942 kwelderwerken landaanwinning BER112 (samenvatting) 0 53.4626120 6.7198640
1126 1944 Vlam KZGW Bijdragen tot de geschiedenis van de Schelde Westerschelde estuaria Archief Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1943/44, uitgave 1946 0 0.0000000 0.0000000
362 1944 vVeen RWS-BER De voortplanting van een getij, bepaald met behulp van de electrotechniek getijberekening BER146 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
917 1944 Thijsse v WL Delft Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren Benedenrivieren waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Srroband, nr 118 118 0.0000000 0.0000000
918 1944 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 223, 76 blz _ 36 bijlagen geniet rapport, bijlagen op veelheid van formaten. Vaak copiŽn van oude kaarten 223 53.3669480 5.6169400
919 1944 RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree estuaria Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 350 350 0.0000000 0.0000000
464 1944 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning BER140 (samenvatting) 223 53.3512750 5.5565020
472 1944 vVeen RWS-BER Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800 Westerschelde Archief vVeen-Stroband, NA nr 77 77 0.0000000 0.0000000
255 1944 vVeen RWS-BER Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting) 22 0.0000000 0.0000000
272 1945 vVeen RWS-BER Nota met kritiek op het plan 'Luctor et emergo' van A.H. de Leeuwerk van Provinciale Waterstaat voor afdamming Zeeuwse -en Zuidhollandse kust ingediend bij de minister-president, juli 1945 afsluitingen BER151 (samenvatting) 83 0.0000000 0.0000000
802 1945 Stroband RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk Getijberekening Nota Studiedienst BER 91 0.0000000 0.0000000
803 1945 vVeen RWS-BER Afdamming Zandkreek Veersche Gat, met toegevoegde correspondentie drieeilandenplan afsluitingen Nota studiedienst BER 0 51.5409220 3.8630900
805 1945 Haring s RWS-BER Diepteveranderingen in de mond van de Eems over de periode 1959-1938 Eems Waddenzee BER153 (samenvatting) 353 53.4600000 6.9200000
607 1945 Coppoolse RWS-BER Beschouwingen over energie op de benedenrivieren BER152 (samenvatting) 490 0.0000000 0.0000000
608 1945 dBruijn RWS-BER Ontwerpnota betreffende het Vijfeilandenplan vijfeilandenplan BER147 (samenvatting) 29 51.8347000 4.4440000
609 1945 Lanting RWS-BER Ontwateringskosten van polders- berekeing van de financiële gevolgen van het Vijfeilandenplan voor de natuurlijke en kunstmatige ontwatering van de waterschappen en polders BER148 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
610 1945 Lanting RWS-BER Voorontwerp van een electrisch schroefpompgemaal naast de waaiersluis te Haasrecht, t.b.v. het op peil houden van de gekanaliseerde Hollandse IJssel BER149 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
611 1945 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen in de mond van de Eems over de periode 1859-1938 Eems BER153 (samenvatting) 353 53.4600000 6.9220000
612 1945 Saarloos RWS-BER Peilschaal te Katwijk aan Zee Katwijk waterstanden BER158 (samenvatting) 377 52.2109920 4.3999860
363 1945 vVeen RWS-BER Groot Verlandingsplan (samenvatting) landaanwinning BER150 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
364 1945 vVeen RWS-BER De wegverbinding door de mond van de Braakman Braakman BER154 (samenvatting) 12 51.3200000 3.7400000
366 1945 vVeen RWS-BER Toelichting tot de geomorphologische kaart van IJsselmonde BER156 (samenvatting) 72 0.0000000 0.0000000
367 1945 vVeen RWS-BER Bestaat er een geologische bodemdaling sedert 1700? zeespiegelstijging BER157 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
405 1945 vVeen RWS-BER Het stroomlijnbeginsel bij rivieren en stranden nota BER, bibl. nr. R284, niet in overzicht samenvattend rapporten 0 0.0000000 0.0000000
920 1945 RWS-BER waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te Brielle 1738-1741 1945 waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,map met 25 tekeningen op A4 en A3 formaat 226 0.0000000 0.0000000
462 1945 vVeen RWS-BER Rapport over de chloorgehaltemetingen in verband met de verzilting van de Rotterdamse Waterweg verzilting bundel meetgegevens, 25blz + 50 bijlagen 104 0.0000000 0.0000000
213 1945 vVeen RWS-BER Opmerkingen inzake Scheldepublicaties, vooral met het oog op invloed inpolderingen landaanwinning Nota Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren 81 0.0000000 0.0000000
273 1946 vVeen RWS-BER Advies over een nota betreffende de Afdamming Zandkreek Veerse Gat door de Rijkswaterstaat directie Zeeland Veerse Gat afsluitingen BER155 (samenvatting) 18 51.5877780 3.6355560
274 1946 vVeen s RWS-BER Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946 54 0.0000000 0.0000000
275 1946 vVeen RWS-BER De kust van Nederland zandige kust BER169 (samenvatting) 55 0.0000000 0.0000000
276 1946 vVeen RWS-BER Nota I betreffende de Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitse waddenkust Waddenzee in archief NA nr 56 56 53.4027660 6.9859810
277 1946 vVeen RWS-BER Nota II betreffende de grensregeling in de Eemsmond Waddenzee BER168a (samenvatting) 57 53.4640000 6.9240000
279 1946 vVeen RWS-BER Kort verslag van een studiereis naar Engeland BER170 (samenvatting) 88 0.0000000 0.0000000
799 1946 dBruijn RWS-BER Nota betreffende het profiel, dat bij den aanleg van nieuwe dijken en bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen Benedenrivieren dijken Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr 30 0 0.0000000 0.0000000
800 1946 vVeen RWS-BER Oosterschelde: schema's eb- en vloedscharen 1905 - '24 Oosterschelde estuaria Kaart van de Vloedscharen 0 0.0000000 0.0000000
801 1946 Thijsse v WL Delft Een hydraulisch model voor de benedenrivieren, sudie door het Waterloopkundig Laboratorium ten behoeve van de directie Benedenrivieren Stormvloedcommissie modelonderzoek archief Studiedienst BER 58 0.0000000 0.0000000
294 1946 Dronkers RWS-BER Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946 54 0.0000000 0.0000000
58 1946 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat 0 0.0000000 0.0000000
59 1946 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1942-1943 ijsgang Landsdrukkerij 0 0.0000000 0.0000000
613 1946 Dronkers RWS-BER Afsluiting van de Oude Maas in de benedenmond BER159 (samenvatting) 447 51.8555020 4.3449280
614 1946 Dronkers RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde I (gem getij) BER177 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
615 1946 Dronkers RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde II (gem getij) BER178 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
616 1946 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree, 1823-1935 BER160 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
617 1946 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Hollands Diep Hollands Diep BER172 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
618 1946 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen omgeving Hellegat, 1842-1942 BER161 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
619 1946 Haring s RWS-BER Diepteveranderingen omgeving Hellegat, 1842-1942 BER161 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
620 1946 Saarloos RWS-BER Diepteveranderingen Haringvliet BER162 (samenvatting) 355 0.0000000 0.0000000
621 1946 Haring s RWS-BER Diepteveranderingen Haringvliet BER162 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
622 1946 Saarloos RWS-BER Metingen op de benedenrivieren, (polytechisch tijdschrift) 18-11-1946, 19-12-1946, 21-10-1947, 4-11-1947 BER175 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
623 1946 Scheele RWS-BER Kalkafzettingen door Nederlandse stromen BER165 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
368 1946 vVeen RWS-BER De West-Duitse kanalen kanalen BER168 (samenvatting) 133 52.8000000 9.5000000
624 1946 Stroband RWS-BER Verzamelnota, getijberekeningen t.b.v. het Vijfeilandenplan BER163 (samenvatting) 379 0.0000000 0.0000000
625 1946 Stroband RWS-BER Berekeningen van de gemiddelde bestaande toestand BER164 (samenvatting) 389 0.0000000 0.0000000
370 1946 vVeen RWS-BER Vragen betreffende toekomstige inpolderingsmogelijkheden landaanwinning BER190 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
626 1946 Stroband RWS-BER Een bijdrage tot de kennis der getijbeweging op de benedenrivieren en zeearmen BER166 (samenvatting) 378 0.0000000 0.0000000
627 1946 Stroband RWS-BER Overzicht van de waterkeringen van het eiland Goeree-Overflakkee BER167 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
628 1946 Zijlstra s RWS-BER Overzicht van de waterkeringen van het eiland Goeree-Overflakkee BER167 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
629 1946 Stroband RWS-BER Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen BER171 (samenvatting) 348 0.0000000 0.0000000
630 1946 Kuin s RWS-BER Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen BER171 (samenvatting) 348 0.0000000 0.0000000
631 1946 vBendegom RWS-BER Rapport Vlieland BER173 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
632 1946 vBendegom RWS-BER Enige beschouwingen over riviermorphologie en rivierverbeteringen BER176 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
633 1946 vDoornick RWS-BER Zandexploitatie in zee bij Hoek van Holland BER174 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
898 1946 v Map met geologische gegevens (1935-1946) Archief Van Veen-Stroband 249 0.0000000 0.0000000
922 1946 vVeen RWS-BER Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee dijken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346 346 51.7848660 0.0000000
923 1946 Stroband s RWS-BER Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee dijken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346 346 0.0000000 0.0000000
924 1946 Thijsse v WL Delft Initiatief modelproeven voor beneden rivieren modelonderzoek voorstel voor de Stormvloedcommissie, NA collectie Van Veen-Stroband, nr 334 334 0.0000000 0.0000000
925 1946 RWS-BER Grondboringen Hoekse Waard : geulruggenkaarten geotechniek Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 250 250 0.0000000 0.0000000
926 1946 RWS-BER Boringen Waddenzee Waddenzee Nationaal Archief, collectie van Veen-Sroband, nr 242 242 0.0000000 0.0000000
431 1946 vVeen KNAG Electrische nabootsing der getijden Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Reeks, 63 (1946), 485-493 0 0.0000000 0.0000000
436 1946 dDoolaard RWS-DDW Walcheren komt boven water Gedenkboek van de drooglegging Walcheren, uitgave van De Bezige Bij, 0 51.5000000 3.6000000
458 1946 vHamelen RWS-BER Vergelijking van stormvloedstanden bij berekende standen bij bestaande toestand Stormvloedcommissie waterstanden RWS rapport 114 0.0000000 0.0000000
232 1946 dBruijn RWS Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen dijken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 30 500 0.0000000 0.0000000
769 1947 Ferguson RWS-BER Plan tot verbetering van het Eems Estuarium + Aanvullend memorandum van de Nederlandsche Regeering met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch-Duitsche grens en aanverwante problemen Eems BER191 (samenvatting) 0 53.4660000 6.9260000
770 1947 Dronkers s RWS-BER Plan tot verbetering van het Eems Estuarium + Aanvullend memorandum van de Nederlandsche Regeering met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch-Duitsche grens en aanverwante problemen (incl berekeningen Doekegat) Eems BER191 (samenvatting) 0 53.4660000 6.9280000
278 1947 vVeen Analogy between Tides and A.C. Electricity getijberekening The Engineer, dec 1947 (pp 498, 520. 544) 69 0.0000000 0.0000000
280 1947 vVeen Research of Tidal Rivers in the Netherlands: a successful combination of theory and practice getijberekening Dock & Harbour Authority, Vol. 27, Nos. 313 and 314, November and December 1946 66 0.0000000 0.0000000
25 1947 Edelman Delft Over de berekening van grondwaterstroomingen grondwater Dissertatie TH Delft 0 0.0000000 0.0000000
281 1947 vVeen Estimates of tidal currents in The Panama Canal Zone Panamakanaal getijberekening in archief NA nr 123, is overdruk van artikel zonder duidelijke bron 123 9.0800000 -79.6800000
796 1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Brouwershavense Gat over de periode 1860-1933. Diepteveranderingen in het Keeten, Mastgat en Zijpe over de periode 1885-1933 Brouwershavense Gat estuaria Studiedienst BER rapport 1947-9 0 0.0000000 0.0000000
797 1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Krammer-Volkerak Volkerak estuaria Nota Studiedienst BER 1947-14 0 51.6500000 4.2300000
798 1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Hollandsch Diep Hollands Diep riviermorfologie nota Studiedienst BER 1947-15 0 51.6870000 4.5110000
1070 1947 Ringma RWS-BER Ontwikkeling en gebruik van de Delftsche zandvanger zandtransport Nota studiedienst benedenrivieren 0 0.0000000 0.0000000
92 1947 RWS Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1943-1944, langs de kusten van de Noordzee, op de Wadden, het IJsselmeer, de rivieren en de zeearmen ijsgang IJsverslag 0 0.0000000 0.0000000
93 1947 Josephus Jitta Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen sluizen Erven F. Bohn, Haarlem 0 0.0000000 0.0000000
94 1947 Huitema Dijken langs zee, rivieren en kanalen. Kaden om polders, droogmakerijen, enz. Samenstelling, aanleg, onderhoud dijken NV Uitgeversmaatschappij 'Kosmos' Amsterdam-Antwerpen 0 0.0000000 0.0000000
869 1947 Schalkwijk v KNMI A contribution to the study of storm surges on the Dutch coast stormvloeden KNMI publicatie 125-7 410 0.0000000 0.0000000
369 1947 vVeen RWS-BER Opmerkingen over voorstel inlaagdijk Helderse Zeewering dijken BER189 (samenvatting) 124 0.0000000 0.0000000
371 1947 vPanhuys s RWS-BER The calculation of tides in new channels getijberekening BER197 (samenvatting)trans. Am.Gepoh. Soc. pp861/866 0 0.0000000 0.0000000
634 1947 Coppoolse RWS-BER Chloorgehalte op de benedenrivieren BER180 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
635 1947 dBruijn RWS-BER Nota betreffende de afdamming van het Brielse meer BER179 (samenvatting) 499 0.0000000 0.0000000
638 1947 dVlieger RWS-BER Onderzoek zoutgehalte kanaal van Terneuzen BER195 (samenvatting) 179 0.0000000 0.0000000
639 1947 dVos RWS-BER Zoetwatervoorziening Delfland BER182 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
640 1947 Haring RWS-BER Diepteveranderningen in de Oosterschelde over de perode 1827-1933 BER183 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
641 1947 Israel RWS-BER Zoetwaterinlating Brielse Maasboezem BER192 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
642 1947 Kalkman RWS-BER Verslag modelonderzoek slibscherm haven Wilton-Feyenoord BER196 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
643 1947 Scheele RWS-BER Slibransport in de Wilton haven BER186 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
644 1947 Spiekstra RWS-BER Geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Lauwerszee over 1845-1927 Lauwerszee landaanwinning BER187 (samenvatting) 0 53.4070000 6.1715000
389 1947 vVeen Analogie entre marées et courants alternatifs getijberekening La houle Blanche (1947) 5 - pp 401 - 416 0 0.0000000 0.0000000
645 1947 Stroband RWS-BER Viereilandenplan met stuwen in Lek, Amer en versmald Hollandsch Diep BER181 (samenvatting) 359 0.0000000 0.0000000
646 1947 Stroband RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met de electr-techniek (2e deel) BER188 (samenvatting) 92 0.0000000 0.0000000
647 1947 dKat s RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met de electr-techniek (2e deel) BER188 (samenvatting) 92 0.0000000 0.0000000
649 1947 vdBurgt RWS-BER Nota over het ontlenen van zand aande Rotterdamse Waterweg BER193 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
650 1947 vdBurgt RWS-BER Het ontlenen van zand aan de benedenrivieren in verband met de zandbehoefte in de komende jaren BER194 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
651 1947 vVeen RWS-BER The calculation of tides in new channels getijberekening BER197 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
927 1947 RWS-BER Doorlatingsvermogen en oppervlakte van de profielen van Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollandsch Diep Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 434 434 0.0000000 0.0000000
928 1947 RWS-BER Een elektrische model voor het experimenteel bepalen van de vervorming van een statisch onbepaalde vlakke vak- of raamwerkconstructie Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 461 461 0.0000000 0.0000000
441 1947 Saarloos RWS-BER Afvoerberekeningen Ooster-Schelde ten Oosten van Zierikzee : naar stroommetingen van 1931 t/m 1937 Oosterschelde getijberekening BER184 (samenvatting) 0 51.5964460 3.9668090
1229 1947 Jospehus Jitta rws Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen sluizen Erven F. Bohn 0 0.0000000 0.0000000
471 1947 Scheele RWS-BER Kalkgehalte van stroomafzettingen bij het Zuit-Maartensgat BER185 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
791 1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in de Westerschelde over de periode 1878 - 1931 Westerschelde estuaria Nota Studiedienst BER, 1948-8 0 0.0000000 0.0000000
792 1948 Crommelin RWS-BER Een onderzoek naar de aard en herkomst van het slib in de Westerschelde en enige aanverwante gebieden Nota in opdracht van dir BER door StiBoKa 0 0.0000000 0.0000000
793 1948 Wemelsfelder RWS-BER Nota Grenspeil waterstanden Nota (WWKZ) HY-024 0 0.0000000 0.0000000
794 1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Westerschelde over de periode 1894 - 1921 Westerschelde Nota Studiedienst BER, 1948-7 0 0.0000000 0.0000000
795 1948 Wemelsfelder RWS-BER Gegevens ijsbezetting in Nederland ijsgang Rapport hy0-27 0 0.0000000 0.0000000
1065 1948 Ringma RWS-BOR Enige opmerkingen over de indeling van zand en grind volgens korrelgrootte en de aan beton- en metselzand te stellen eisen NOta 491R 0 0.0000000 0.0000000
1066 1948 Ringma RWS-BOR Gewenste hoogteligging sluisdrempel haven Deventer sluizen Nota: S446/IJ R 1 0 52.2448400 6.1689710
1067 1948 Ringma RWS-BOR schade aan de zomerkade van de Prins Willemopolder dijken Nota S 424/W R 1 0 51.8908490 5.4707260
1068 1948 Ringma RWS-BOR Onttrekking van water aan de IJssel door het Polderdistrict "Veluwe" irrigatie Nota S.433/IJ R 1 0 0.0000000 0.0000000
88 1948 Wemelsfelder RWS Verslag metingen Voedingsduiker Maastricht: 2de serie sluizen Nota algemene dienst 0 50.8629620 5.6892170
89 1948 Wemelsfelder RWS Verslag metingen Voedingsduiker Zuid-Willemsvaart sluizen Nota Algemene Dienst 0 50.8614920 5.6935050
90 1948 RWS Beschrijving van de Provincie Friesland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946 Algemene Dienst van Rijkswaterstaat 0 0.0000000 0.0000000
91 1948 Groen KNMI Contribution to the Theory of Internal Waves golven KNMI Mededelingen en verhandelingen; Serie B, Deel II, No. II 0 0.0000000 0.0000000
380 1948 vVeen Dredge, Drain Reclaim (scan is 5e druk van 1960) Martinus Nijhoff 0 0.0000000 0.0000000
652 1948 Dronkers RWS-BER Bepaling van de HW-standen op de Amer-Bergse Maas (tussen Anna Jacomina-Lith) bij zeer hoge vloed, zoals voorgekomen in 1926 Bergsche Maas waterstanden BER199 (samenvatting) 0 51.7129620 5.0082980
653 1948 dVos RWS-BER Studiereis naar Frankrijk (getijdecentrales) BER208 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
654 1948 Ferguson RWS-BER Nota inzake een onderzoek naar de achteruitgang van de onderzeese oever van Walcheren oeververdediging BER210 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
655 1948 Ferguson RWS-BER Inleiding tot de getijberekening getijberekening BER211 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
656 1948 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Zandkreek-Veeregat over de periode 1878-1946 Veerse Gat morfologie BER200 (samenvatting) 0 51.5500000 3.8200000
657 1948 Haring RWS-BER Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872-1933 morfologie BER201 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
658 1948 Haring RWS-BER Diepte- en inhoudsveranderingen Westerschelde over de periode 1878-1931 Westerschelde morfologie BER202 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
659 1948 Knoester RWS-BER Verslag grondboringen Waddenzee Waddenzee BER203 (samenvatting) 243 0.0000000 0.0000000
660 1948 Morra RWS-BER Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid meetinstrumenten BER204 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
661 1948 Morra RWS-BER Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden zandtransport BER206 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
662 1948 Stroband s RWS-BER Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden zandtransport BER206 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
407 1948 vVeen RWS-BER Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? zeespiegelstijging BER205 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
664 1948 Saarloos RWS-BER Verslag over de waarnemingen in de Oosterschelde bewesten Zierikzee met de Rijksopnemingsvaartuigen nr. 1 en 2 Oosterschelde Morfologie BER209 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
665 1948 Stroband RWS-BER Onderzoek zoutgehalte boezemwater Brielse Maas na afsluiting Brielse Maas verzilting BER198 (samenvatting) 0 51.9300000 4.1130000
666 1948 Stroband RWS-BER Berekening van het peil tot hetwelk de Brielse Maasboezem ingeval van oorlog in een laag peil kan worden opgezet (aanvulling van R80) Brielse Maas waterstanden BER207 (samenvatting) 340 51.9300000 4.1140000
929 1948 RWS-BER Journaal en overzichtskaart van de boringen Waddenzee 1946-1948 Waddenzee Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 246 246 0.0000000 0.0000000
930 1948 BruinsmaG RWS-BER Lodingen echotoestel Krammer-Volkerak aug-oct. 1947; sept.-oct. 1948: afstandsgfrafieken Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, r. 289 289 0.0000000 0.0000000
931 1948 RWS-BER Metingen golfoploop in het Voornsche kanaal golven Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr. 291 291 0.0000000 0.0000000
932 1948 RWS-BER Diepteveranderingen Mond van de Eems Eems Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr 367 367 53.4753940 6.8180000
933 1948 vdHeggeZijnen v Shell Turbulence: Ally and Enemy vloeistofmechanica Uitgave van Bataafse Petroleum Maatschappij, ook in NA collectie vVeen-Stroband,nr. 407 0 0.0000000 0.0000000
934 1948 RWS-BER Enige stroomwaarnemingen in het Haringvliet voor de waterkerende dijk van de van Pallandpolder bij Middelharnis dijken Nationaal Archief collectie Van Veen-Strobnd, nr. 433 433 51.7719020 4.2011370
440 1948 Saarloos s RWS-BER Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? zeespiegelstijging BER205 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
1231 1948 ThijsseJP Jr Gemeente Bandung Stadsplanwerk 1941-1948 planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 1, blz II-1 0 0.0000000 0.0000000
785 1949 Ringma RWS-WWKZ Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand zandige kust Nota adviesdienst Vlissingen 0 51.4489510 3.5584280
786 1949 Ringma RWS-WWKZ Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso oeververdediging Nota Adviesdienst Vlissingen 0 51.5977640 3.7011640
788 1949 RWS Strandmeting Voorne en Goedereede 1900-1940, incl meetinstructie zandige kust 0 51.8800060 4.0462550
789 1949 Wemelsfelder RWS-BER Nota overzicht stormvloeden Stormvloedcommissie waterstanden Nota RWS-BER 0 0.0000000 0.0000000
790 1949 vdBurgt RWS-BER Nota over de veranderingen in de zeegaten aan de Hoek van Holland en van Goeree (voorafgaand door brieven en enkele beschouwingen estuaria nota studiedienst BER 0 0.0000000 0.0000000
282 1949 vVeen RWS-BER De strijd tegen de verzouting van ons polderland verzilting BER212 (samenvatting) 86 0.0000000 0.0000000
283 1949 vVeen RWS-BER Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig laboratorium te Delft getijberekening in archief NA nr 393 393 0.0000000 0.0000000
85 1949 Zuiderzeewerken De kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder Zuiderzee Nota 191, dienst Zuiderzeewerken 0 52.4859990 5.6884780
86 1949 Schijf PIANC Protection de la cunettes (berges et plafond) des voies navigables, intérieures et maritimes, ainsi que des caneaux d'évacuation kanalen PIANC 17th congress 1949, Lisbon, section SI C2 0 0.0000000 0.0000000
87 1949 vVeen KNAG Eb- en Vloedschaar Systemen in de Nederlandse Getijwateren zandige kust Overdruk + Engelse vertaling van artikel uit KNAG tijdschrift, vol67, pp303-325 309 0.0000000 0.0000000
372 1949 vVeen RWS-BER Indijking Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER215 (samenvatting) 33 51.5121180 3.7136440
411 1949 vVeen RWS-BER Overzicht van de methoden voor de bepaling van de getijbeweging op de Nederlandse zeearmen en getijrivieren getijberekening BER213 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
667 1949 Croes RWS-BER Dichting van het sluitgat in de bedijking van de Nieuwe Zuid-Sloepolder Sloe afsluitingen BER222 (samenvatting) 185 51.4729010 3.7111000
412 1949 Dronkers s RWS-BER Overzicht van de methoden voor het bepalen van de getijbeweging op de Nederlandse Zeearmen en getijdenrivieren BER213 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
669 1949 Haring RWS-BER Inhoud- en diepteveranderingen in het buitenbankengebied in de mond van de Westerschelde over de periode 1894-1921 Westerschelde morfologie BER216 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
670 1949 Ringma RWS-BER De toestand van de vooroever van de Spieringpolder Veerse Gat oeververdediging BER218 (samenvatting) 0 51.5383930 3.7226930
671 1949 Ringma RWS-BER Rapport beterffende de toestand van de calamiteuze poders Jacoba en Anna Friso dijken BER220 (samenvatting) 0 51.5996940 3.6951440
672 1949 Ringma RWS-BER Enige opmerkingen over de keuze van het tracé van de afsluitdijk van de Braakman Braakman afsluitingen BER221 (samenvatting) 0 51.3220000 3.7420000
673 1949 Saarloos RWS-BER Stroomwaarnemingen voor de Pallandpolder Haringvliet getijberekening BER217 (samenvatting) 0 51.7631640 4.2146930
674 1949 vBendegom RWS-BER Enige beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging zandige kust BER224 (samenvatting) 411 0.0000000 0.0000000
675 1949 vdNadort RWS-BER Invloed van de kribben en strekdammen op het doorlatingsvermogen van de Beneden-Merwede Nieuwe Merwede rivierwerken BER214 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
676 1949 Wemelsfelder RWS-BER Kort overzicht waarop de grenspeilen zijn vastgestelds waterstanden BER223 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
677 1949 RWS-BER Oeververdediging Bergse Maas Bergsche maas oeververdediging BER219 (samenvatting) 0 51.7108710 5.0418500
935 1949 Haring RWS-BER Hellegatdam : bezinkingen 1936-1949 bij de dam : dwarsprofielen en lengteprofielen Hellegat Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband nr. 288 288 51.6956410 4.3632920
1232 1949 ThijsseJP Jr TH Bandung Gewijzigde Grondslagen voor net Stadsplanwerk in IndonesiŽ planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 3, blz II-15 0 0.0000000 0.0000000
473 1949 vVeen RWS-BER Turbulentie onderzoek Archief vVeen-Stroband NA nr. 49 49 0.0000000 0.0000000
782 1950 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933 Benedenrivieren estuaria Rapport nr. (DDWT-BEN-1950.)3 0 0.0000000 0.0000000
783 1950 Dronkers RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging : berekeningsmethoden Getijberekening RWS nota 0 0.0000000 0.0000000
784 1950 Ringma RWS-WWKZ Stroommetingen en suggesties ten behoeve van een inpoldering van de Brakman Braakman landaanwinning Nota Vlissisngen 0 51.3240000 3.7440000
1071 1950 Ringma RWS-Vlissingen De ontwikkeling van het geulenstelsel van Ossenisse en de stroomaanval op de Nol van de Molenpolder estuaria Nota 50.4 0 51.4068130 4.0002380
83 1950 RWS Beschrijving van de Provincie Noord-Holland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat Publicatie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat 0 0.0000000 0.0000000
84 1950 Delft Onderzoek naar de invloed van golfoploop reducerende bekledingen op dijktaluds bij vari%euml;rende waterstanden dijken Onderzoeksrapport TH Delft van proeven in het lab aan Het Raam 0 0.0000000 0.0000000
854 1950 RWS-BER Meetprogramma II voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen 149 51.6890000 4.5070000
855 1950 RWS-BER Voorlopig meetprogramma voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen 150 51.6890000 4.5090000
106 1950 Fries RWS Hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Oosterpolder Zuiderzee sluizen RWS nota 208 dd 16-9-1950 0 52.5028180 5.4196760
107 1950 Stroband RWS-BER Superstormvloedberekening voor het rivier vak Mond der Donge-Lith Donge stormvloeden BER228 (samenvatting) 0 51.7141860 4.8497280
108 1950 Mazure Zuiderzeewerken Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal Zuiderzee Dienst der zuiderzeewerken Nota nr. 213, co-auteur G.H. van Hoolwerff 0 52.3764140 4.9695220
109 1950 vHoolwerff s Zuiderzeewerken Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal Zuiderzee Dienst der zuiderzeewerken Nota nr. 213, co-auteur J.P.Mazure 0 52.3747400 4.9716740
373 1950 vVeen RWS-BER Zoutmetingen benedenrivieren 1947 en 1949 verzilting BER230 (samenvatting) 130 0.0000000 0.0000000
374 1950 vVeen RWS-BER Plaat van Scheelhoek landaanwinning BER231 (samenvatting) 30 51.8395810 4.0244580
375 1950 vVeen RWS-BER Nota betreffende plaats en lengten van toekomstige bruggen bij Tiengemeten Haringvliet BER238 (samenvatting) 0 51.7278900 4.2965340
402 1950 deBlocqvanKuffeler Ver. Landaanwinning De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken Zuiderzee landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 1 0 0.0000000 0.0000000
416 1950 vVeen RWS-BER Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen 1872-1933 briefnota 5518 0 0.0000000 0.0000000
417 1950 Haring s RWS-BER Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen briefnota 5518 0 0.0000000 0.0000000
678 1950 Dronkers RWS-BER Invloed van de waterbergende oppervlakten ontstaan door zanderijen langs de Maas op de waterbeweging van deze rivier Maasnormalisatie rivierafvoer BER234 (samenvatting) 0 50.9054670 5.7041190
679 1950 deVriesJW RWS-BER Beschouwingen over verschillende plannen, M284, Delft Hollands Diep modelonderzoek BER232 (samenvatting) 151 51.6850000 4.5090000
680 1950 deVriesJW RWS-BER Kort overzicht der in voorbereiding zijnde plannen, Onderzoek in Waterloopkundig laboratorium te Delft Hollands Diep modelonderzoek BER233 (samenvatting) 152 51.6850000 4.5110000
681 1950 Haring RWS-BER Overzicht van de rapporten van de inhouds- en diepteveranderingen van de Zuidwestelijke wateren van Nederland over de periode 1872-1933 morfologie BER235 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
682 1950 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Krammer-Volkerak Volkerak morfologie BER249 (samenvatting) 0 51.6500000 4.2320000
683 1950 Knoester RWS-BER Verslag grondboringen op Zeeuwse en Zuidhollandse wateren in het jaar 1949 geotechniek BER236 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
428 1950 Stroband RWS-BER Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting) 0 51.6850000 4.5030000
684 1950 Morra RWS-BER De water- en chloorbeweging in de mond van de Nieuwe Waterweg kmr 1030 verzilting BER225 (samenvatting) 0 51.9309600 4.2174060
685 1950 Ringma RWS-BER Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties svan een inkorting van het Oude Hoofd te Walsoorden strandhoofden BER239 (samenvatting) 0 51.3936750 4.0320800
686 1950 Ringma RWS-BER Documentatie stromingsgegevens Veeregat en Zandkreek Veerse Gat getijberekening BER240 (samenvatting) 0 51.5520000 3.8210000
687 1950 Ringma RWS-BER Kustvak Cadzand-Breskens. Overzicht van de toestand der stranden en duinen zandige kust BER241 (samenvatting) 0 51.4023070 3.4581490
688 1950 Ringma RWS-BER De ontwikkeling van he Veeregat en de Zandkreek i.v.m. de benodigde oevervoorziening bij een eventuele inpoldering van het Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER242 (samenvatting) 0 51.5540000 3.8220000
689 1950 Ringma RWS-BER Verbetering van het 2650 m lange kustvak van het voormalige waterschap Groede en Baanst zandige kust BER243 (samenvatting) 0 51.4030410 3.4813770
690 1950 Ringma RWS-BER De levenskansen van de Goggenrichel Veerse Gat zandige kust BER244 (samenvatting) 0 51.5882400 3.6576470
691 1950 Ringma RWS-BER De kust bij Cadzand zandige kust BER245 (samenvatting) 0 51.3795910 3.3871770
692 1950 Stroband RWS-BER Veranderingen in de normale vertikale en horizontale getijbeweging na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, (volgens modelonderzoek M284, Delft) modelonderzoek BER226 (samenvatting) 387 0.0000000 0.0000000
693 1950 Stroband RWS-BER Verandering in de SV-hoogen na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, met en zonder SV vrije dijk langs N. Merwede (volgens modelonderzoek M284, Delft) Brielse Maas afsluitingen BER227 (samenvatting) 279 51.9300000 4.1150000
694 1950 Valken s RWS-BER Nota betreffende de afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollandsch Diep Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting) 0 51.6850000 4.5030000
695 1950 Stuurman RWS-BER Verzilting van de polder Cromstrijen verzilting BER248 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
696 1950 vBendegom RWS-BER Enkele beschouwingen over de vormingen van de Wadden Waddenzee BER246 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
697 1950 vLimborgh RWS-BER Enige interessante meet- en regelinstrumenten in gebruik bij getijmodellen op het Laboratoire Dauhinois d'Hdraulique (Neyrpic) te Grenoble meetinstrumenten BER237 (samenvatting) 423 0.0000000 0.0000000
698 1950 dVos s RWS-BER Enige interessante meet- en regelinstrumenten in gebruik bij getijmodellen op deh Lab. Dauphinoir (Meypic) te Grenoble meetinstrumenten BER237 (samenvatting) 423 0.0000000 0.0000000
699 1950 Zijlstra RWS-BER Het verziltingsprobleem in Zuid-Holland verzilting BER247 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
1233 1950 ThijsseJP Jr TH Bandung Stedeibouwkundige beschouwingen over het te bouwen huisvestingcentrum bij Kebajoran planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 4, blz II-25 0 0.0000000 0.0000000
470 1950 vVeen s RWS-BER Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting) 0 51.6850000 4.5050000
233 1950 Romeijn RWS Surinaams hout voor waterbouwkundige doeleinden bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 31 0 0.0000000 0.0000000
777 1951 Santema RWS-BER Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn vertakkingen zandtransport BER296 (samenvatting) (DDWT-BEN-1952.)7 0 0.0000000 0.0000000
778 1951 SchonfeldJr RWS-BER Propagation of tides and similar waves getijberekening Thesis TU Delft 0 0.0000000 0.0000000
26 1951 Thijsse Hydraulica vloeistofmechanica Technische Vraagbaak 1951, 95-134 0 0.0000000 0.0000000
284 1951 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de Afdamming Eendracht-Krabbenkreek Eendracht afsluitingen BER263 (samenvatting) 21 51.6037330 4.1847630
285 1951 vVeen Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen Proc. Int. Congress Sedimentology, Netherlands (1951) pp.257-266 74 0.0000000 0.0000000
286 1951 vVeen Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119 119 54.2000000 7.9000000
287 1951 Stroband RWS-BER Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van H.W. en L.W. kenteringen op de Nieuwe Maas verzilting BER254 (samenvatting) 253 0.0000000 0.0000000
288 1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Maasoord, Kralingse Veer, Zuidland, Oud Beijerland, id. Waterleiding, Willemstad, Hoek van Holland, Schiedam, over 1950, verzilting BER265 (samenvatting) 254 0.0000000 0.0000000
289 1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad, Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord - Maasoord, Maasoord, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug, 's-Gravendeel (1941-1948) verzilting BER267 (samenvatting) 255 0.0000000 0.0000000
1059 1951 Thierry Delft Enkele opmerkingen over het beheer en onderhoud van zeekeringen dijken Lezing te Groningen 0 0.0000000 0.0000000
343 1951 vVeen coasts, estuaries and tidal hydraulics Chapter from the "Civil Engineering Reference Book", edited by E.H. Probst and J. Comrie (pp1071-1106)(NA archief nr 79) 0 0.0000000 0.0000000
857 1951 Geuze LGM Onderzoekingen verband houdende met de oevervallen in Zeeland oevervallen LGM rapport 180 0.0000000 0.0000000
103 1951 Frijlink WL Delft Enige beschouwingen omtrent de stabiliteit van bitumineuze taludbekledingen in het geval van hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekledingslaag dijken Tijdschrift Weg en Waterbouw nr. 5-6, mei-juni 1951. 0 0.0000000 0.0000000
104 1951 RWS IJsverslag: Winter 1944-1945 en winter 1945-1946 ijsgang rapport algemene dienst RWS 0 0.0000000 0.0000000
905 1951 RWS-BER Overzicht van de aanslibbing der kribvakken 1,2,3,4, in het Hollandsch Diep ter plaatse van de linker oever tussen haven Lage Zwaluwe en spoorbrug Moerdijk Moerdijk Archief van Veen-Stroband 231 51.7105770 4.6303820
408 1951 vVeen KNAG De Delf Tijdschrift KNAG, vol 68, nr4, 0 53.3319840 6.5155960
409 1951 vVeen Bepaling frequentielijn te Hoek van Holland uit de frequentie der astron. standen en HW-opwaaingen bibl. nr. R465 127 0.0000000 0.0000000
419 1951 vVeen KNAG De Rijn-Maasmond(Helinium) in de Romeinse tijd estuaria Tijdschrift KNAG, vol 68, pp 272-275 0 52.1793150 4.4463210
700 1951 Biezeveld RWS-BER Rapport omtrent de uitvoering van en de bevindingen bij het maken van de afsluitdijken door de Brielse Maas en de Botlek Brielse Maas afsluitingen BER276 (samenvatting) 0 51.9300000 4.1160000
701 1951 Dronkers RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging, Berekeningsmethode verzilting BER273 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
702 1951 Dronkers RWS-BER Berekeningen over de afsluiting van de Brielse Maas en Botlek met practische beschouwing over de getijbeweging (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas afsluitingen BER277 (samenvatting) 0 51.9300000 4.1160000
703 1951 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen Nieuwe, Boven- en Beneden Merwede Nieuwe Merwede morfologie BER250 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
704 1951 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden Amer - Hollandsch Diep tot kmr 983,680 Hollands Diep morfologie BER269 (samenvatting) 0 51.6870000 4.5030000
705 1951 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Brouwershavensche Gat, Keeten, Mastgat, Zijpe Brouwershavense Gat morfologie BER275 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
706 1951 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stuw x Hollands Diep stormvloedkeringen BER251 (samenvatting) 145 51.6870000 4.5050000
707 1951 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende de keuze van het stuwtype voor Nederrijn en Lek Rijnafvoer sluizen BER252 (samenvatting) 0 51.9891610 5.1354450
708 1951 Morra RWS-BER Het rollend zandtransport in rivieren zandtransport BER270 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
709 1951 Morra RWS-BER Globale plannen voor stuw in Hollandsch Diep Hollands Diep stormvloedkeringen BER274 (samenvatting) 148 51.6870000 4.5070000
710 1951 Santema RWS-BER Korrelgroottebepaling met de supercentrifuge meetinstrumenten BER271 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
711 1951 Santema RWS-BER Beschouwingen over de geldigheid van de wet van Stokes meetinstrumenten BER272 (samenvatting 0 0.0000000 0.0000000
712 1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Nieuwesluis, Strijensas, Kralingse Veer, Willemstad, Zuidland, Nieuwesluis en Oostdijkbrug, Hoek van Holland Oud Beijerland, 's-Gravendeel, Schiedam in 1949 verzilting BER266 (samenvatting) 256 0.0000000 0.0000000
713 1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de afwatering van de polders De Biesbosch de Louisa- en Cannemansspolder, Tongplaat en Zuidplaatje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren Biesbosch afwatering BER255 (samenvatting) 424 51.7500000 4.7600000
714 1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de Beneden Lnge i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren afwatering BER256 (samenvatting) 142 0.0000000 0.0000000
715 1951 Valken RWS-BER De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui afwatering BER257 (samenvatting) 428 51.8370380 4.2629930
716 1951 Stroband s RWS-BER De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui BER257 (samenvatting) 0 51.8370380 4.2629930
717 1951 Valken RWS-BER Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui sluizen BER258 (samenvatting) 426 51.7899590 4.2511280
718 1951 Stroband s RWS-BER Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui sluizen BER258 (samenvatting) 426 51.7899590 4.2511280
719 1951 Valken RWS-BER Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spui Spui sluizen BER259 (samenvatting) 427 51.8319410 4.3989800
720 1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren Oude Maasje afsluitingen BER260 (samenvatting) 143 51.7166860 4.8979580
721 1951 Valken RWS-BER Bepaling dijkafmetingen afsluitdam beneden Spui (Beningen) Spui afsluitingen BER261 (samenvatting) 0 51.7845820 4.2453460
722 1951 Valken RWS-BER De afdamming van de Brielse Maas en haar consequenties (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas afsluitingen BER278 (samenvatting) 0 51.9300000 4.1170000
723 1951 vDriel RWS-BER Zoutwaarnemingen in Krammer-Grevelingen 1918, 1921, 1926, 1930, 1931 Grevelingen verzilting BER268 (samenvatting) 346 51.6883680 4.1031350
724 1951 VolkerF RWS-BER De frekwenties van stormvloeden in het algemeen en van die van Hoek van Holland in het bijzonder Stormvloedcommissie stormvloeden BER264 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
1264 1951 Josephus Jitta Ingenieur Afdrukinrichtingen voor schutsluizen sluizen De Ingenieur, 1951, nr 37, blz B130 0 0.0000000 0.0000000
1269 1951 Josephus Jitta Ingenieur De ontwikkeling van stuw- en andere schuiven, in hoofdzaak ten aanzien van de waterdichte aansluiting op het vaste gedeelte van het bouwwerk sluizen De Ingenieur (63) blz B127-146 0 0.0000000 0.0000000
771 1952 vDriel RWS-BER Verslag over de waarnemingen in en rond de mond van de Rotterdamse Waterweg met de Opnemingsvaartuigen "Oceaan" en "Christiaan Brunings" in de jaren 1933 t/m 1935 Nieuwe Waterweg Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)27 0 51.9660000 4.1400000
772 1952 Wemelsfelder RWS-WWKZ Meten van golfhoogte en golffrequentie golven Nota nr. (WWKZ) HY-036 0 0.0000000 0.0000000
773 1952 SchonfeldJr RWS-BER Nota zoutbezwaar van een zeesluis verzilting nota studiedienst 0 0.0000000 0.0000000
774 1952 SchonfeldJr RWS-BER Bewerking van de zout- en snelheidswaarnemingen van april 1951 bij de Westsluis in Terneuzen verzilting nota studiedienst 0 51.3349010 3.8172430
775 1952 Dronkers RWS-BER Overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of gedeeltelijk afgesloten Dollart Eems Zie ook BER191 0 53.4700000 6.9320000
776 1952 SprengerFJ RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele beneden rivieren stormvloedkeringen Nota RWS 0 0.0000000 0.0000000
291 1952 vVeen RWS-BER Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C. Franx betreffende het zoutbezwaar in verband met het Botlekplan verzilting BER287 (samenvatting) 121 0.0000000 0.0000000
101 1952 RWS-BOR Afvoerkrommen 1948-1951: Van de Bovenrijn en zijn takken rivierafvoer Nota Bovenrivieren 51.23 0 0.0000000 0.0000000
102 1952 Frijlink WL Delft Discussion of bedload movement formulas of Kalinske, Einstein and Meyer-Peter and Müller and their application to recent measurements of beload in the rivers in Holland morfologie US Bureau of Reclamation, translation of apublication by Frijlink, originally published in the Comptes rendus 2ième Journée Hydraulique, Grenoble, 1952 0 0.0000000 0.0000000
376 1952 vVeen RWS-BER Nota betreffende Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreekals onder deel van het stelsel tussenwateren BER303 (samenvatting) 128 0.0000000 0.0000000
377 1952 vVeen RWS-BER De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28 51 51.9680000 4.1360000
410 1952 vVeen English and Dutch methods of shore protection (correspondence on a article with R.R. Minikin) The Dock and Harour Authority, May-June 1952 (lib nr. R522) 0 0.0000000 0.0000000
936 1952 vVeen RWS-BER Solution of an hydraulic problem by analog computer getijberekening letter to the Editor with Comments on a paper on Analog Computers by Glover, Herbert and Daum 111 0.0000000 0.0000000
947 1952 RWS-BER De waterbeweging in het zuidelijk deel van het Eemsestuarium Eems getijberekening collectie Van Veen-Stroband bij Nationaal Archie 404 53.3198130 7.0344120
948 1952 RWS-BER Verslag inzake een tweetal op 10 november 1952 in het toevoerkanaal van de Brielse Maas te Spijkenisse bij de inlaatsluis uitgevoerde stroomsnelheidsmetingen en het daaruit afgeleide debiet van de inlaatsluis Brielse Maas Collectie Van Veen-Stroband bij Natonaal Archief 287 51.8634660 4.2838520
949 1952 RWS-BER Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland landaanwinning Collectie van Veen-Stroband bij Nationaal Archief 229 54.0000000 9.0000000
469 1952 deBlocqvanKuffeler s RWS-BER De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28 51 51.9670000 4.1380000
725 1952 Franx RWS-BER Rapport betreffende het zoutbezwaar i.vm. het Botlekplan van Gemeentewerken Rotterdamd verzilting BER286 (samenvatting) 129 0.0000000 0.0000000
726 1952 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen mond Brielse Maas Brielse Maas morfologie BER284 (samenvatting) 0 51.9300000 4.1180000
727 1952 Haring RWS-BER Inhoudveranderingen Noord en Dordte Kil Dordrecht morfologie BER291 (samenvatting) 0 51.8040000 4.6460000
728 1952 Haring RWS-BER Inhoudsverandering Slaak-Nieuw Vaarwater (October 1950-September 1952) Volkerak morfologie BER292 (samenvatting) 0 51.6392080 4.2251940
729 1952 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen. Krammer-Volkerak, gedrurende 1948-1950-1952 Volkerak BER308 (samenvatting) 0 51.6500000 4.2280000
730 1952 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Hollandsch Diep, 1931-1946-1951-1952 Hollands Diep BER309 (samenvatting) 0 51.6870000 4.5090000
731 1952 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele benedenrivieren stormvloedkeringen BER288 (samenvatting) 146 0.0000000 0.0000000
732 1952 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende de constructie van een sluitgat bij zodanige lengte dat niet met caissons kan worden gewerkt afsluitingen BER311 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
733 1952 Morra RWS-BER De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek, en Brielse Maas i.v.m. de verzilting morfologie BER283 (samenvatting) 277 0.0000000 0.0000000
734 1952 Morra RWS-BER De zandbeweging in het getijgebied morfologie BER304 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
735 1952 Santema RWS-BER De visserij in de ZH en Zeeuwse stromen BER289 (samenvatting) 639 0.0000000 0.0000000
736 1952 Santema RWS-BER Bestrijding van de waterverontreiniging in de USA in federaal, interstatelijk en internationaal verband BER293 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
737 1952 Santema RWS-BER Hydrografische instrumenten meetinstrumenten BER294 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
738 1952 Santema RWS-BER Chloorgehalte van Rijnwater Rijnafvoer verzilting BER295 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
740 1952 Santema RWS-BER Zeegat van Goeree (plaats mond Haringvliet, uitwerkingen der stroom- en zandmetingen uit 1937 en 1939) Haringvliet morfologie BER297 (samenvatting) 254 51.8800000 4.0200000
741 1952 Santema RWS-BER Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren BER298 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
742 1952 Santema RWS-BER Coagulatie van slibdeeltjes (studiecommissie) morfologie BER299 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
743 1952 Santema RWS-BER Afvoerverdeling van de Bovenrijn Benedenrivieren rivierafvoer BER305 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
744 1952 Stroband s RWS-BER Afvoerverdeling van de Bovenrijn Benedenrivieren rivierafvoer BER305 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
745 1952 Santema RWS-BER Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van het Noordzeewater op de Nedrlandse kust van Goeree tot IJmuiden verzilting BER313 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
234 1952 Jansen RWS Onderzoek naar het gedrag van diverse verhardingen en funderingen op de rijkswegen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 32 0 0.0000000 0.0000000
746 1952 Santema RWS-BER De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollandsch Diep, tegenwoordige en toekomstige situatie Benedenrivieren afwatering BER315 (samenvatting) 412 0.0000000 0.0000000
747 1952 SprengerFJ RWS-BER Nota betreffende een ontwerp van de afsluiting van een sluitgat van beperkte lengte in een te maken dijk met behulp van afsluitelementen van gewapend beton afsluitingen BER312 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
748 1952 Stroband RWS-BER De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging Spui afsluitingen BER279 (samenvatting) 341 51.8100000 4.3100000
749 1952 Stroband RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l -grenzen t.t.v. HW en LW kensteringen op de Oude Maas-Botlek-Brielse Maas en het Spui voor de afsluiting van de Botlek op 20-6-1952 verzilting BER285 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
750 1952 Stroband RWS-BER De uitkomsten van de CL-gehalte metingen verricht door de Studiedienst der directie benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1951 verzilting BER290 (samenvatting) 341 0.0000000 0.0000000
751 1952 Stroband RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l grenzen t.t.v. HW- en LW kenteringen op de Nieuwe Merwede, Kil, Amer, Bergse Maas, N. en Z. Hollandsch Diep, Vuile Gat, Haringvliet, Hellegat, Vokerak en Kramer (30/7/1947 tot 21/12/1950) verzilting BER300 (samenvatting) 357 0.0000000 0.0000000
752 1952 Valken RWS-BER Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollandsch Diep en Haringvliet Benedenrivieren stormvloedkeringen BER280 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
753 1952 Valken RWS-BER De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Biesbosch stormvloedkeringen BER281 (samenvatting) 0 51.8047370 4.8563410
754 1952 Valken RWS-BER De afsluiting van het Spui aan weerszijden in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Spui afsluitingen BER282 (samenvatting) 140 51.8100000 4.3150000
755 1952 Valken RWS-BER Drijfijs op rivieren Benedenrivieren ijsgang BER301 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
756 1952 Stroband s RWS-BER Drijfijs op rivieren Benedenrivieren ijsgang BER301 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
757 1952 Valken RWS-BER De hoogwaterstanden tengevolge van de Biesboschwerken bepaald uit modelproeven (M284, Delft) Biesbosch modelonderzoek BER302 (samenvatting) 0 51.7500000 4.7600000
758 1952 Valken RWS-BER Overzicht der waterstaatkundige plannen voor het gebied der benedenrivieren Benedenrivieren BER306 (samenvatting) 147 0.0000000 0.0000000
759 1952 Valken RWS-BER Een schatting van de kruinshoogte van de Braakmandijk Braakman dijken BER307 (samenvatting) 0 51.3260000 3.7460000
760 1952 Valken RWS-BER Enkele beschouwingen betreffende het modelonderzoek modelonderzoek BER314 (samenvatting) 0 0.0000000 0.0000000
768 1953 Valken RWS-BER De spui-afsluiting in het kader der deltaplannen Spui afsluitingen Nota nr. (DDWT-BEN-1953).16 tbv de Deltadienst 0 51.8100000 4.3200000
779 1953 Dronkers v PIANC Theories on which a method of calculation for the movement of salt water and fresh water in a river is based in case of tidal current verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310 132 0.0000000 0.0000000
780 1953 SchonfeldJr v PIANC The penetration of sea water into inland water situated beyond shipping locks verzilting PIANC congres 1953 Rome 132 0.0000000 0.0000000
23 1953 RWS-BER Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar) BER000 -verzamelrapport (Bij NA nr. 3, 4 en 5) 3 0.0000000 0.0000000
293 1953 vVeen RWS-BER Nota Afsluitingsplannen der tussenwateren afsluitingen BER316 (samenvatting) 76 0.0000000 0.0000000
1064 1953 Ringma RWS-Hoorn Scheepvaartdrempels : mond Zeegat van Texel estuaria Nota adviesdienst Hoorn 0 52.9761850 4.7027200
836 1953 Santema RWS-BER Dijksverhogingen Ooster-Schelde Oosterschelde dijken Rapport voor de Delacommissie 23 0.0000000 0.0000000
840 1953 Deltacommissie Afsluiting Hollandsche IJssel: tweede interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaa Deltawerken stormvloedkeringen Uitgave SDU 25 0.0000000 0.0000000
841 1953 Deltacommissie Verhoging Schouwense Dijk: eerste interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken dijken Uitgave SDU 26 0.0000000 0.0000000
850 1953 Valken Deltacommissie Nota van de Deltacommissie betreffende een overzicht van de Deltaplannen, plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken Deltawerken afsluitingen Nota van de Deltacommissie 108 0.0000000 0.0000000
852 1953 Morra RWS-BER Rapport over de zandbeweging in de drie Merweden, Noord, en Kil in geval stuw X wordt gemaakt Hollands Diep riviermorfologie 141 51.6890000 4.5030000
853 1953 Stroband RWS-BER Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en gesloten Oude Maas Hollands Diep sluizen Nota voor de Deltacommissie 144 51.6890000 4.5050000
345 1953 vVeen v PIANC The penetration of sea water into Dutch river mouths and estuaries verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310 132 0.0000000 0.0000000
858 1953 SchonfeldJr v RWS-WWKZ Inleiding tot de Methode der karakteristieken getijberekening Nota (WWKZ-)53.2 463 0.0000000 0.0000000
859 1953 SchonfeldJr v RWS-WWKZ Inleiding tot het impedantie-begrip en de theorie van de trillingsfilters in de hydraulika getijberekening Nota (WWKZ-)53.1 464 0.0000000 0.0000000
860 1953 Santema RWS-BER De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen overstroming waterstanden Nota (DDWT-BEN-1953.)3 337 0.0000000 0.0000000
862 1953 v Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland afsluitingen Album uitgegeven door de gezamenlijke aannemers van de caissonbouw 195 0.0000000 0.0000000
863 1953 v Zinkwerken Schouwen-Duiveland watersnood 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland bodembescherming Aannemers- en handelsbedrijf van Oord Werkendam 212 0.0000000 0.0000000
99 1953 Schijf PIANC The relation between the form of cross section the cross section, the method of revetment and the distribution of the water velocities in a waterway kanalen PIANC 18th congress 1953, Rome, section SI C1 - co auteur: Schijf 0 0.0000000 0.0000000
100 1953 RWS IJsverslag: Winter 1947-1948 en 1948-1949 ijsgang rapport RWS algemene dienst 0 0.0000000 0.0000000
378 1953 vVeen Ver. Landaanwinning Organogene landaanwinningsproeven in het Haringvliet landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor landaanwinning ;no. 3 0 51.7061850 4.3290770
413 1953 vVeen RWS Land below sea level : Holland in its age-long fight against the waters Boucher, Den Haag 0 0.0000000 0.0000000
414 1953 vVeen RWS Les Pays-Bas dans leur lutte séculaire contre les eaux Boucher, Den Haag 0 0.0000000 0.0000000
415 1953 vVeen RWS-BER Overzicht van inhouds- en diepteveranderingen van de ZW-wateren en de zeegaten van Texel, van het Vlie en de mond van de Eems RWS-BER R674 0 53.4720000 6.9340000
1189 1953 Agema RWS-DDW Foto's van sluitgaten in Zeeland 1953 dijkdoorbraken Fototalbum van Agema met foto's van sluitgaten 0 0.0000000 0.0000000
423 1953 Ringers RWS Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam Historisch Genootschap Roterodamum, publicatie nr. 10 0 0.0000000 0.0000000
944 1953 RWS-BER De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde afvoer van de Maas als in 1926 waterstanden Collectie van Veen stroband bij Nationaal Archief 408 51.7394600 5.2674800
945 1953 PhilipseC v Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland dijken Gedenkboek uitgegeven door C. van Velzen, Krabbendijke 170 51.4555120 3.9853280
946 1953 RWS-BER Verslag van het onderzoek van de hoogte van de Hoge Maasdijk van Delfland van 1547 tot 1811 dijken collectie Van Veen Stroband bij Nationaal Archief 154 51.9095700 4.2684790
443 1953 vVeen Dagboeknotitie van de dijkdoorbrijk bij Ouderkerk (Z-H) dijken familiearchief Van Veen 0 51.9390170 4.6363890
455 1953 Thijsse Deltacommissie Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie waterstanden Rapporten voor de Deltacommissie 107 0.0000000 0.0000000
456 1953 vVeen s Deltacommissie Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie Rapport voor de Deltacommissie 107 0.0000000 0.0000000
460 1953 vVeen Deltacommissie Nota over een maatstaf ter bepaling van stormvloedstanden langs de Nederlandse kust, die nog juist moeten kunnen worden gekeerd waterstanden Nota voor de Deltacommissie 110 0.0000000 0.0000000
461 1953 vVeen RWS-BER Solution of an Hydraulic Problem by analog Computer getijberekening ASCE - Proceedings-separate No 134, pp 1010-1028 - Article by Glover, R.E. Hebert, D.J. Daum, C.R. and comments by Van Veen 1 0.0000000 0.0000000
24 1954 Edelman RWS Doorbraakvrije zeedijken dijken Rijkswaterstaat nota (niet gepubliceerd) 0 0.0000000 0.0000000
842 1954 Deltacommissie Afdamming zeearmen: derde interim-advies uitbracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU 27 0.0000000 0.0000000
844 1954 Stroband RWS-Deltadienst De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde ten behoeve van de schelpdierkwekerijen indien de verticale getijbeweging bij Ierseke en omgeving tot de helft wordt gereduceerd Oosterschelde sluizen rapport Deltadienst 61 51.6301030 3.7399170
334 1954 vVeen Tide-gauges, subsidence-gauges and floodstones in the Netherlands zeespiegelstijging Geologie en Mijnbouw, (16) pp 214-219 (Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands) 0 0.0000000 0.0000000
335 1954 vVeen RWS Nota betreffende bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden en vergaande extrapolatie stormvloeden archief vVeen-Stroband bij NA nr 87 87 0.0000000 0.0000000
336 1954 vVeen RWS Correspondentie m.b.t afsluiting van de Donge en het Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen in archief NA nr. 106 106 51.7125700 4.9097000
851 1954 Domeinen Nota betreffende het gebruik van Tetrapods voor de afdamming van zeearmen Oosterschelde afsluitingen Nota van het Technisch Bureau der Domeinen voor de Deltacommissie 0 0.0000000 0.0000000
399 1954 Edelman RWS Tectonic movements as resulting from the comparison of two precision levellings zeespiegelstijging Geologie & Mijnbouw (16) pp209-212; Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands 0 0.0000000 0.0000000
400 1954 Bruggeman Ver. Landaanwinning Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 4 0 0.0000000 0.0000000
401 1954 Mesu s Ver. Landaanwinning Enige waterstaatkundege facetten van de Afsluiting der zeegaten landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 4 0 0.0000000 0.0000000
426 1954 vVeen Deltacommissie Afdamming Zeearmen, 3e interimadvies Deltawerken Rapport van de Deltacommissie 321 0.0000000 0.0000000
988 1954 vDantzig Mathematisch Centrum Mathematical problems raised by the flood disaster 1953 Deltawerken stormvloeden proc. international congress of mathematicians, Amsterdm, 1954, p 218 0 0.0000000 0.0000000
1267 1954 Josephus Jitta Ingenieur Een eenheidscaisson voor sluiting van een 'sluitgat' in een aan te leggen afsluitdijk Deltawerken afsluitingen De Ingenieur (66), nr9, blz B29-34 0 0.0000000 0.0000000
1268 1954 Josephus Jitta Ingenieur Het sluiten van afdammingen van zeearmen Deltawerken afsluitingen De ingenieur (66) blz b52 0 0.0000000 0.0000000
839 1955 Deltacommissie Vierde interimadvies door de Deltacommissie over de Afdamming Veere gat en Zandkreek (drie-eilanden plan) Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU 24 51.5500000 3.8230000
843 1955 Deltacommissie Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU 28 0.0000000 0.0000000
861 1955 v WL Delft Hydraulische beschouwingen over de sluiting van de inlaagdijk "Levensstrijd" te Zierikzee Dijkherstel Zeeland afsluitingen NOta Waterloopkundig Laboratorium 198 0.0000000 0.0000000
864 1955 Stroband RWS-BER De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan Deltawerken verzilting Rapport no. (DDWT-BEN-1955.)8 385 0.0000000 0.0000000
865 1955 vdKley v RWS-WWKZ Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee Waddenzee Nota nr. (WWKZ) HY-063 414 0.0000000 0.0000000
866 1955 vdKley v RWS-WWKZ Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 Februari 1953 opgetreden standen waterstanden Nota (WWKZ) HY-061 415 0.0000000 0.0000000
870 1955 SchonfeldJr RWS-BER Getijberekening door integratie langs karakteristieken getijberekening Rijkswaterstaat nota CSD 55-14 499 0.0000000 0.0000000
871 1955 Dronkers RWS-BER De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond Deltawerken getijberekening RWS nota 441 0.0000000 0.0000000
433 1955 Fockema Andreae KNAW Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging Haarlemmermeer droogmakerij Mededelingen KNAW, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 18, nr. 15 0 52.2559350 4.6575470
442 1955 verLoren Haskoning Correspondentie betreffende de Deltacommissie Deltawerken afsluitingen Persoonlijk archief verLoren van Themaat 0 0.0000000 0.0000000
989 1955 vDantzig Mathematisch Centrum Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland Deltawerken stormvloeden Rapport S171 van het Mathematisch Centrum 0 0.0000000 0.0000000
1069 1956 Ringma RWS-Hoorn Enkele opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee dijken Nota (WWKZ-)56.11 0 0.0000000 0.0000000
1072 1956 Ringma RWS-BOR IJsselstanden na dichting Baakse Overlaat rivierwerken nota 56.16 0 52.1065030 6.2206010
337 1956 vVeen Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877 Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap LXXIII. nr 1. 63 0.0000000 0.0000000
338 1956 vVeen Organogene landgewinnungsversuche im Haringvliet Haringvliet landaanwinning Archiv für Hydrobiologie, Bd52, S305-320 71 51.7056120 4.3363030
339 1956 vVeen De Versalzung der Niederländischen Marschen und Bekämpfung verzilting Die Küste, heft 5 78 0.0000000 0.0000000
1143 1956 Svasek RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van zandtransportmetingen met gemerkt zand zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1956.) 12 0 0.0000000 0.0000000
1147 1956 vVeen Ingeniøren The Thyborøn project estuaria Ingeniøren 11-8-1956 0 56.7155130 8.2123720
1148 1956 vVeen Ingeniøren Frequency of Floods and Safety stormvloeden Ingeniøren 8-12 1956 0 0.0000000 0.0000000
381 1956 vVeen s Ingenieur Het deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken afsluitingen De Ingenieur 0 0.0000000 0.0000000
382 1956 MarisAG Ingenieur Het Deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken afsluitingen De Ingenieur (1956) nr 14,20,21,23,23,28 0 0.0000000 0.0000000
383 1956 deVriesJW s Ingenieur Het Deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken afsluitingen De Ingenieur (1956) 14,20,21,23,24,28 0 0.0000000 0.0000000
384 1956 Dibbits s Ingenieur Het Deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken afsluitingen De Ingenieur (1956) 14,20,21,23,24,28 0 0.0000000 0.0000000
474 1956 vVeen RWS-Deltadienst Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) rapport D Deltawerken Archief vVeen-Stroband nr. 43 43 51.5520000 3.8230000
1063 1957 Ringma RWS advies kustverdediging Sylt zandige kust Nota van Arrondissement Nordzeekanaal 0 54.8625290 8.2907070
340 1957 vVeen Development of marine plains, penetration of sea water in Dutch tidal rivers and inland waters verzilting Pub. 38 IAHR conf Rome (111) 52 0.0000000 0.0000000
341 1957 vVeen Necessity of subsidence-gauges zeespiegelstijging Publicatie van de Nederlandse Geodetische Vereniging voor het UGGI congres 1957 (NA archief nr. 64) 75 0.0000000 0.0000000
1133 1957 Santema RWS-BER Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1957.)8 0 0.0000000 0.0000000
1134 1957 Svasek s RWS-BER Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1957.)8 0 0.0000000 0.0000000
1149 1957 vVeen Ingeniøren Såndan gør vi Holland "færdigt" Ingeniøren 15-8-1957 0 0.0000000 0.0000000
390 1957 vVeen Ver. Landaanwinning Waterhuishouding in Nederland landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6 0 0.0000000 0.0000000
391 1957 Mesu s Ver. Landaanwinning Waterhuishouding in Nederland landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6 0 0.0000000 0.0000000
342 1958 vVeen Ingenieur The Rotterdam waterway considered as a rivermouth Nieuwe Waterweg De Ingenieur, nr 28 89 51.9690000 4.1340000
1136 1958 Santema RWS-Deltadienst Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands zandtransport (Technical memorandum ; 105) 0 0.0000000 0.0000000
1137 1958 Svasek s RWS-Deltadienst Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands zandtransport (Technical memorandum ; 105) 0 0.0000000 0.0000000
872 1960 RWS-WWKZ Dynamische verschijnselen als gevolg van golfaanval op de Haringvlietsluizen Haringvlietsluizen golven RWS nota Nota (DDWT-)519 480 0.0000000 0.0000000
1142 1960 Svasek RWS-Deltadienst Maximaal optredende krachten op de brugpijlers van de brug over de Oosterschelde als gevolg van het optreden van ijs op de rivier : ontwerp brug over de Oosterschelde (t.b.v. directie Bruggen Oosterschelde bruggen Nota nr. F-64 0 0.0000000 0.0000000
1172 1960 Agema RWS-WWKZ Vergelijkende beschouwingen over de werking van paalhoofden en stenen strandhoofden kust Nota WWK 60-1 0 0.0000000 0.0000000
444 1960 vVeen RWS Land below sea level Drukkerij Trio, Den Haag 0 0.0000000 0.0000000
990 1960 vDantzig Mathematisch Centrum Extrapolatie van de overschrijdingslijn van de hoogwaterstanden te Hoek van Holland met behulp van geselecteerde stomen Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-1 0 0.0000000 0.0000000
991 1960 vDantzig Mathematisch Centrum Het economisch beslissingsprobleem inzake de beveiliging van Nederland tegen stormvloeden Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-2 0 0.0000000 0.0000000
992 1960 vDantzig Mathematisch Centrum De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden op de Noordzee Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-4 0 0.0000000 0.0000000
993 1960 vDantzig Mathematisch Centrum Vrije slingeringen van een vloeistof in een roterend rechthoekig bekken Deltawerken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-5 0 0.0000000 0.0000000
116 1961 Wilderom RWS Tussen afsluitdammen en deltadijken dijken Serie van 4 boeken over de waterkeringen van Zeeland van voor de Deltawerken 0 0.0000000 0.0000000
418 1961 vVeen RWS Bodemdaling en daling van dijkkruinen (bijdrage V3 van het rapport van de Deltacommissie) Deltawerken zeespiegelstijging Rapport Deltacommissie 0 0.0000000 0.0000000
429 1961 vVeen Coastal Engineering Chapter from J. Comrie, Civil Engineering reference book, vol 2 (2nd edition) pp 471-507 79 0.0000000 0.0000000
1223 1961 Morra RWS-Deltadienst Voorlopig resultaat van het onderzoek naar de waterbeweging in de Musi Getijberekening rapport van de waterloopkundige afdeling,op verzoek van BPM 0 -2.7500000 104.9600000
466 1962 Wemelsfelder RWS-BER Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering te Krimpen aan de IJssel Hollandse IJssel stormvloedkeringen Kast van Van Veen nr 416 416 51.9180900 4.5798380
1135 1963 Svasek RWS-WWKZ Verslag omtrent een studiereis door de Verenigde Staten van Amerika (24 okt. - 3 nov. 1962) Nota WWK 63-4 0 0.0000000 0.0000000
435 1963 Stuvel Drie eilanden één Deltawerken afsluitingen co-op Nederland 0 51.5400000 3.7100000
1221 1963 Stroband RWS-Deltadienst Een grafische methode voor het berekenen van de stroomsnelheden in een sluitgat Deltawerken afsluiitingen Rapport Waterloopkundige afdeling, nr W611 0 0.0000000 0.0000000
1222 1963 Stroband RWS-Deltadienst Getijberekening in een doodlopend kanaal waarin een sluitgat, vereenvoudigde berekening voor het M2 getij Deltawerken afsluitingen Nota Waterloopkundige afdeling W611b 0 0.0000000 0.0000000
1153 1964 Spaargaren RWS-Deltadienst Schatting van de overschrijdings-frequentielijn van het hoogwater ten zuiden van de Hellegatdam voor de overgangstoestand in het zomerhalfjaar Hellegat afsluitingen Nota (DDWT) W-743 0 0.0000000 0.0000000
1154 1964 Spaargaren RWS-Deltadienst 2-dimensionele ontgrondingen als functie van de drempelhoogten en de getijbeweging in het sluit Volkerak afsluitingen Nota (DDWT) W-755 0 0.0000000 0.0000000
1156 1964 Spaargaren RWS-Deltadienst Bepaling van de twee-dimensionale ontgrondingen in het sluitgat van de Lauwerszee Lauwerszee afsluitingen Nota (DDWT) W-795 0 53.4139970 6.1869960
16 1965 Wemelsfelder Bodemdaling, blijvend actueel aspekt van de Nederlandse waterbouw dijken Bericht nr 10, Nederlandse vereniging voor Landaanwinning 0 0.0000000 0.0000000
1265 1965 Josephus Jitta IHE-Delft Navigation Locks (handouts) sluizen College handouts IHE-Delft 0 0.0000000 0.0000000
1138 1966 Svasek RWS-WWKZ Schematisatie van de diepte ten behoeve van de getijberekening (tweedimensionaal) in de mond van het Haringvliet, voorstel voor de definitieve "output" voor de computerberekeningen getijberekening Nota (DD) K-412 0 0.0000000 0.0000000
1139 1966 Svasek RWS-WWKZ Weerstandscoëfficiënt C in open waterlopen met getiibeweging : Schematisatie van gegevenes ten behoeve van tweedimensionale getij berekening in de mond van het Haringvliet getijberekening Nota (DD) K-405 0 0.0000000 0.0000000
868 1967 Wissenburg v RWS-WWKZ Seichesonderzoek havengebied Scheveningen Scheveningen golven Nota nr. W905, L.67.130 375 52.0989200 4.2642150
1131 1967 Svasek RWS The study of the motion of sea-going vessels under the influence of waves, wind and currents, in order to determine the minimum depth required in port approaches and along offshore berthing structures for tankers and ore-carriers havenmonden Rapport (DD) K-158 0 0.0000000 0.0000000
1132 1967 Agema s RWS-BER The study of the motion of sea-going vessels under the influence of waves, wind and currents, in order to determine the minimum depth required in port approaches and along offshore berthing structures for tankers and ore-carriers havenmonden Rapport (DD) K-158 0 0.0000000 0.0000000
1003 1967 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1966 Westerschelde estuaria Nota 67.1 0 0.0000000 0.0000000
1009 1967 deLooff RWS-Vlissingen Over geulveranderingen in de Westerschelde i.v.m. tracťbepaling vaste oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-67.3 0 0.0000000 0.0000000
1141 1968 Svasek RWS-WWKZ Invloed van brekende golven op de stabiliteit van zandige kusten kust Nota W-68.083 (vervanging van nota K-504) 0 0.0000000 0.0000000
1150 1968 Spaargaren Ingenieur Closure of estuarine channels in tidal regions (V. Results of model tests applied to an actual project) Oosterschelde stormvloedkering De ingenieur, 1968 0 51.6300000 3.7040000
1004 1968 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1967 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-68.1 0 0.0000000 0.0000000
1007 1968 deLooff RWS-Vlissingen Over de geulontwikkelingen sinds 1800 in de Westerschelde i.v.m. tracť bepaling vaste oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-68.2 0 0.0000000 0.0000000
1129 1969 Svasek Statistical evaluation of wave conditions in a deltaic area golven Symposium "Research on wave action", Delft, The Netherlands, March 24-26, 1969 0 0.0000000 0.0000000
1155 1969 Spaargaren RWS-Deltadienst Beschouwing over de invloed van het rollend en zwevend transport op de ontgronding benedenstrooms van een bodembescherming : deel 1 Oosterschelde zandtransport Nota W-69.107.I 0 0.0000000 0.0000000
1157 1969 Spaargaren RWS-Deltadienst Some aspects of flow through and under hydraulic structures used for closing estuaries Oosterschelde afsluitingen Reprint from: Proceedings 13th Congress of the I.A.H.R., Kyoto, September 1969 0 0.0000000 0.0000000
1005 1969 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1968 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-69.1 0 0.0000000 0.0000000
867 1970 vdBurgtC Zuiderzeewerken De Lauwerszeewerken als afsluiting in het Waddengebied Lauwerszee landaanwinning nota Zuiderzeewerken en VBW 216 53.4080000 6.1715000
1140 1970 Svasek RWS-WWKZ Commentaar op de nota "Bepaling van diepten op de Noordzee" (Hoek van Holland, maart 1969, afd. Noordzee) Noordzee Nota (DDWT) W-69.106 0 0.0000000 0.0000000
1152 1970 Spaargaren RWS-Deltadienst Beoordeling van de merites van een beklede dam resp. duindam voor de afsluiting van de Oosterschelde Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-70.074 0 0.0000000 0.0000000
1173 1970 Agema RWS-BER Memorandum inzake de konstruktie van op de kopvlakken in elkaar grijpende caissons van het "Hantsholm" type, welke zou kunnen worden toegepast voor de in relatief diep water te bouwen damgedeelten voor de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland Hoek van Holland havendammen nota dienst havenmonden, 0 0.0000000 0.0000000
983 1970 Hakkeling OTAR Zink- en aanverwante werken, benevens het hoe en de wijze waarop bodembescherming OTAR (170, diverse nummers), ook uitgegeven als apart boek 0 0.0000000 0.0000000
1006 1970 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1969 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-70.1 0 0.0000000 0.0000000
1151 1971 Spaargaren RWS-Deltadienst Nota betreffende de waterloopkundige en grondmechanische aspecten van de keuze afsluitmiddelen Oosterschelde Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-71.147 0 0.0000000 0.0000000
1169 1971 Agema RWS-BER Hydraulic engineering works for the benefit of navigation in the new Rotterdam harbours Hoek van Holland havenmonden Presentatie RWS 0 51.9918250 4.0610830
1051 1972 vMalde RWS-Vlissingen Over het berekenen van Deltaprofielen dijken Publicatie nr. 9 0 0.0000000 0.0000000
205 1972 Thijsse WL Delft Een halve eeuw Zuiderzeewerken Zuiderzee Tjeenk Willink 0 0.0000000 0.0000000
1263 1972 Josephus Jitta Ingenieur Automatisch werkende afdrukinrichtingen voor schuifdeuren (in de plaats van roldeuren) van Schutsluizen sluizen De Ingenieur, jg 84, nr 3, blz A48-A56 0 0.0000000 0.0000000
1017 1972 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar het gedrag van de kabelsleuf tussen Ellewoutsdijk en de cal. Nieuw Neuzenpolder Westerschelde estuaria Nota WWKZ-72.4 0 51.3653570 3.8426650
1176 1973 Agema RWS-Deltadienst Het verloop van het zoutgehalte langs de kust tussen Hoek van Holland en Vlissingen zoutgehalte nota DDWT-73.116 0 0.0000000 0.0000000
1008 1973 deLooff RWS-Vlissingen Het Zuidergat als toegangsgeul tot de voorhaven van het eventuele toekomstige Baalhoekkanaal Westerschelde estuaria Nota WWKZ-73.6 0 0.0000000 0.0000000
1049 1975 deLooff RWS-Vlissingen Rivierkundige beschouwingen betreffende een eventueel bij Bath op de Westerschelde aansluitend scheepvaart/afwateringskanaal Westerschelde estuaria nota 03-1975 0 0.0000000 0.0000000
998 1975 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing drie meest oostelijke tracés "Waarde" kanaal Westerschelde estuaria Nota WWKZ-75.4 0 51.4087080 4.2087900
999 1975 deLooff RWS-Vlissingen Rivierkundige aspecten met betrekking tot de bij een eventueel te maken "Waarde"-kanaal noodzakelijke toegangsgeul in de Westerschelde Westerschelde estuaria Nota WWKZ-75.6 0 0.0000000 0.0000000
1050 1976 deLooff RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-73.4 0 0.0000000 0.0000000
1052 1976 vMalde RWS-WWKZ Stormvloed van 3 en 4 januari 1976 stormvloeden SR43 0 0.0000000 0.0000000
1053 1976 vMalde s RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul Westerschelde estuaria publ WWKZ nr 22 0 0.0000000 0.0000000
1174 1976 Agema RWS-Deltadienst Voorstel tot het samenstellen van handleidingen kustbeweging en kustverdediging kust Notitie DDWT-78.269 0 0.0000000 0.0000000
1188 1976 Agema RWS-Deltadienst Stroombestendigheid Silex 90-300 nota W-76-020 0 0.0000000 0.0000000
994 1976 deLooff RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul Westerschelde estuaria publicatie dir W&W, nr 22 0 0.0000000 0.0000000
1047 1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de invloed van het storten van onderhoudsspecie uit de haven Vlissingen-Oost in de Honte op de slibafzetting op de drempel van Borssele Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.5 0 0.0000000 0.0000000
1054 1977 vMalde RWS-WWKZ Stormvloed van 30/31 december 1977 stormvloeden rapport WWKZ 1061 0 0.0000000 0.0000000
1018 1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling Appelzak in verband met geconstateerde verdiepingen ter plaatse van de zinkers nabij de Nederlands-Belgische grens Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.2 0 51.3829930 3.3564300
1019 1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de mogelijkheden tot en de gevolgen van zandwinning in de Westerschelde Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.4 0 0.0000000 0.0000000
1037 1978 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V005 0 0.0000000 0.0000000
1040 1978 deLooff RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het oostelijk gedeelte van de Westerschelde : Methode en resultaten Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V013 0 0.0000000 0.0000000
1171 1978 Agema RWS-WWKZ Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V. kust WWKZ-78G.204 0 52.0107320 4.1433140
1175 1978 Agema RWS-Deltadienst Kustverdedigingswerken just nota ddwt 78-016 0 0.0000000 0.0000000
1178 1978 Agema RWS-Deltadienst Kusttransportberekeningen t.b.v. suppletie met zand met verschillende gemiddelde korreldiameter zandtransport notitie DDWT 78.288 0 0.0000000 0.0000000
1000 1978 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de eventuele invloed van speciestortingen uit de Braakmanhaven in het Pas van Terneuzen op de drempels van Borssele en Baarland Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V011 0 51.3422200 3.8457830
1020 1978 deLooff RWS-Vlissingen Bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde : beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 16, 15, 14 en 43'44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V009 0 0.0000000 0.0000000
1028 1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 13 en 14 (noordelijk deel) verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V012 0 0.0000000 0.0000000
1032 1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de invloed van baggeren en storten in het Zuidergat c.a. op de geulontwikkeling in dit riviergedeelte Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V007 0 0.0000000 0.0000000
1043 1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V013 0 0.0000000 0.0000000
1127 1979 Svasek Svasek bv Bouwen met de natuur kust Publicatie van Svasek bv 0 52.0208720 4.1463030
452 1979 Wilderom RWS-WWKZ Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse stromen Zettingsvloeiing Nota WWKZ-75.2 - Adviesdienst Vlissingen 0 0.0000000 0.0000000
1013 1979 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V016 0 0.0000000 0.0000000
1016 1979 deLooff RWS-Vlissingen Stromingssituatie ingang Braakmanhaven volgens in 1978 verrichte metingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V010 0 0.0000000 0.0000000
1027 1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1979 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V014 0 0.0000000 0.0000000
1033 1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie, naar aanleiding van de 18 februari 1980 verrichte controlemetingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V017 0 51.3906190 4.1527050
1041 1980 deLooff RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde : methode en resultaten Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V009 0 0.0000000 0.0000000
1045 1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1979 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V010 0 0.0000000 0.0000000
1128 1980 Kolkman Hydraulische aspekten van vul- en ledigingssystemen van schutsluizen sluizen collegediktaat TU Delft 0 0.0000000 0.0000000
1179 1980 Agema RWS-Vlissingen Verandering van de Zeeuwse kusten door mens en natuur WWKZ-80.V024 - Lezing op 16 mei 1979 voor de Contactgroep Kust 0 0.0000000 0.0000000
1187 1980 Agema Delft Wegen in de waterbouw Inaugurale rede 0 0.0000000 0.0000000
1010 1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V018 0 0.0000000 0.0000000
1011 1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar te treffen voorzieningen ter bescherming van het tunnelgedeelte van de Westerschelde oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V008 0 0.0000000 0.0000000
1012 1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling drempel van Borssele, in verband met specielozingen Honte t.b.v. uitbreiding havengebied Vlissingen-Oost (1977-1979) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V021 0 0.0000000 0.0000000
1024 1981 deLooff RWS-Vlissingen Vorm, ligging en verplaatsing van de ribbels op de geulbodem tussen Hansweert en Kruiningen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V012 0 0.0000000 0.0000000
1026 1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1980 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V004 0 0.0000000 0.0000000
1036 1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1980 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V009 0 0.0000000 0.0000000
1021 1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over zandwinningen in de Westerschelde : volg nr. 5 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V272a 0 0.0000000 0.0000000
1022 1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over stortplaatsen en speciestortingen in de Westerschelde : volg nr. 15 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V273a 0 0.0000000 0.0000000
1023 1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing zandhuishouding Westerschelde: volg nr. 16 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V274a 0 0.0000000 0.0000000
1025 1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V011 0 0.0000000 0.0000000
1038 1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen over de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 1, 2 en 3 verichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V013 0 0.0000000 0.0000000
1039 1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de in 1981 in de vakken 13, 14, 15 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V011 0 0.0000000 0.0000000
1042 1982 deLooff RWS-Vlissingen Verwachte ligging en stabiliteit oevers Westerschelde omstreeks 1990, na uitvoering van de voorgenomen drempelverdieping en tot stand koming van een hierop aangepaste geulligging Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-82.V273 0 0.0000000 0.0000000
1014 1982 deLooff RWS-Vlissingen Ontwikkeling Vaarwater boven Bath en Nauw van Bath c.a. in samenhang met uitgevoerde drempelverlaging en afvoer van specie Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V006 0 0.0000000 0.0000000
1031 1983 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1982 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V004 0 0.0000000 0.0000000
1035 1983 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemverandering in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1982 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V005 0 0.0000000 0.0000000
1046 1983 deLooff RWS-Vlissingen Inhoudsveranderingen en zandbalans Westerschelde, op basis van de resultaten van vroeger over de periode 1878 - 1971/72 en recent over de periode 1971/72 - 1980 uitgevoerde berekeningen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V003 0 0.0000000 0.0000000
1001 1983 deLooff RWS-Vlissingen Enkele aspecten betreffende de morfologische bewaking van een scheepvaartestuarium (de Westerschelde) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V009 0 0.0000000 0.0000000
1029 1984 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-84.V012 0 0.0000000 0.0000000
1048 1984 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing meetresultaten, verkregen bij beperkt onderzoek tijdens werkzaamheden met waterinjectiewerktuig in de veerhaven Perkpolder (maart-april 1984) Westerschelde baggerwerk Nota WWKZ-84.V020 0 0.0000000 0.0000000
1130 1984 Svasek RWS-Vlissingen Permeable groynes : experiments and practice in the Netherlands kust paper ICCE Houston, 1984 0 0.0000000 0.0000000
1186 1984 Agema Delft Het totaal overziende (Dijkherstl Z. Beveland) Afscheidsymposium prof. Agema 0 51.4384570 4.0217600
1015 1984 deLooff RWS-Vlissingen De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-84.V013 0 51.4008590 4.1775830
1030 1985 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1984-85 in de vakken 18 11a, 11b en 17 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-85.V026 0 51.4108480 3.5870620
1034 1985 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de stromingssituatie in het Nauw van Bath nabij de uitloop van de Zimmermangeul, naar aanleiding van de in 1980-81 en op 7 februari 1985 verrichte stroommetingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-85.V004 0 51.3902760 4.1541110
1168 1985 Agema TAW Interimrapport Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen Technische Adviescommissie voor de waterkeringen 0 0.0000000 0.0000000
1184 1985 Agema Delft Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan kanalen Delft University Press 0 51.2000000 6.2000000
1185 1985 Agema Delft Bituminous materials in hydraulic engineering (summary of the Eurobitume Symposium) TU Delft memo 0 0.0000000 0.0000000
1044