RWS-Vlissingen

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat - Adviesdienst Vlissingen


(Rijkswaterstaat, adviesdienst Vlissingen (onderdeel van directie Waterhuishouding en waterbeweging, opgegaan in de Dienst Getijdewateren, later RIKZ))

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1950 Ringma De ontwikkeling van het geulenstelsel van Ossenisse en de stroomaanval op de Nol van de Molenpolder estuaria Nota 50.4
1967 deLooff De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1966 Westerschelde estuaria Nota 67.1
1967 deLooff Over geulveranderingen in de Westerschelde i.v.m. tracébepaling vaste oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-67.3
1968 deLooff De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1967 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-68.1
1968 deLooff Over de geulontwikkelingen sinds 1800 in de Westerschelde i.v.m. tracé bepaling vaste oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-68.2
1969 deLooff De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1968 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-69.1
1970 deLooff De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1969 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-70.1
1972 vMalde Over het berekenen van Deltaprofielen dijken Publicatie nr. 9
1972 deLooff Onderzoek naar het gedrag van de kabelsleuf tussen Ellewoutsdijk en de cal. Nieuw Neuzenpolder Westerschelde estuaria Nota WWKZ-72.4
1973 deLooff Het Zuidergat als toegangsgeul tot de voorhaven van het eventuele toekomstige Baalhoekkanaal Westerschelde estuaria Nota WWKZ-73.6
1975 deLooff Rivierkundige beschouwingen betreffende een eventueel bij Bath op de Westerschelde aansluitend scheepvaart/afwateringskanaal Westerschelde estuaria nota 03-1975
1975 deLooff Beschouwing drie meest oostelijke tracés "Waarde" kanaal Westerschelde estuaria Nota WWKZ-75.4
1975 deLooff Rivierkundige aspecten met betrekking tot de bij een eventueel te maken "Waarde"-kanaal noodzakelijke toegangsgeul in de Westerschelde Westerschelde estuaria Nota WWKZ-75.6
1976 deLooff Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-73.4
1976 deLooff Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul Westerschelde estuaria publicatie dir W&W, nr 22
1977 deLooff Onderzoek naar de invloed van het storten van onderhoudsspecie uit de haven Vlissingen-Oost in de Honte op de slibafzetting op de drempel van Borssele Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.5
1977 deLooff Onderzoek ontwikkeling Appelzak in verband met geconstateerde verdiepingen ter plaatse van de zinkers nabij de Nederlands-Belgische grens Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.2
1977 deLooff Onderzoek naar de mogelijkheden tot en de gevolgen van zandwinning in de Westerschelde Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.4
1978 deLooff Beschouwing van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V005
1978 deLooff Kaartering van de bodemsamenstelling van het oostelijk gedeelte van de Westerschelde : Methode en resultaten Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V013
1978 deLooff Onderzoek naar de eventuele invloed van speciestortingen uit de Braakmanhaven in het Pas van Terneuzen op de drempels van Borssele en Baarland Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V011
1978 deLooff Bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde : beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 16, 15, 14 en 43'44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-78.V009
1979 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 13 en 14 (noordelijk deel) verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V012
1979 deLooff Beschouwing over de invloed van baggeren en storten in het Zuidergat c.a. op de geulontwikkeling in dit riviergedeelte Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V007
1979 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V013
1979 deLooff Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V016
1979 deLooff Stromingssituatie ingang Braakmanhaven volgens in 1978 verrichte metingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-79.V010
1980 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1979 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V014
1980 deLooff Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie, naar aanleiding van de 18 februari 1980 verrichte controlemetingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V017
1980 deLooff Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde : methode en resultaten Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V009
1980 deLooff Beschouwingen van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1979 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V010
1980 Agema Verandering van de Zeeuwse kusten door mens en natuur WWKZ-80.V024 - Lezing op 16 mei 1979 voor de Contactgroep Kust
1980 deLooff Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V018
1980 deLooff Onderzoek naar te treffen voorzieningen ter bescherming van het tunnelgedeelte van de Westerschelde oeververbinding Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V008
1980 deLooff Onderzoek ontwikkeling drempel van Borssele, in verband met specielozingen Honte t.b.v. uitbreiding havengebied Vlissingen-Oost (1977-1979) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V021
1981 deLooff Vorm, ligging en verplaatsing van de ribbels op de geulbodem tussen Hansweert en Kruiningen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V012
1981 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1980 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V004
1981 deLooff Beschouwing van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1980 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-81.V009
1981 deLooff Beschouwing over zandwinningen in de Westerschelde : volg nr. 5 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V272a
1981 deLooff Beschouwing over stortplaatsen en speciestortingen in de Westerschelde : volg nr. 15 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V273a
1981 deLooff Beschouwing zandhuishouding Westerschelde: volg nr. 16 projectplan Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-81.V274a
1982 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-80.V011
1982 deLooff Beschouwingen over de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 1, 2 en 3 verichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V013
1982 deLooff Beschouwingen van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de in 1981 in de vakken 13, 14, 15 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V011
1982 deLooff Verwachte ligging en stabiliteit oevers Westerschelde omstreeks 1990, na uitvoering van de voorgenomen drempelverdieping en tot stand koming van een hierop aangepaste geulligging Westerschelde estuaria Notitie WWKZ-82.V273
1982 deLooff Ontwikkeling Vaarwater boven Bath en Nauw van Bath c.a. in samenhang met uitgevoerde drempelverlaging en afvoer van specie Westerschelde estuaria Nota WWKZ-82.V006
1983 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1982 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V004
1983 deLooff Beschouwing van de bodemverandering in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1982 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V005
1983 deLooff Inhoudsveranderingen en zandbalans Westerschelde, op basis van de resultaten van vroeger over de periode 1878 - 1971/72 en recent over de periode 1971/72 - 1980 uitgevoerde berekeningen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V003
1983 deLooff Enkele aspecten betreffende de morfologische bewaking van een scheepvaartestuarium (de Westerschelde) Westerschelde estuaria Nota WWKZ-83.V009
1984 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-84.V012
1984 deLooff Beschouwing meetresultaten, verkregen bij beperkt onderzoek tijdens werkzaamheden met waterinjectiewerktuig in de veerhaven Perkpolder (maart-april 1984) Westerschelde baggerwerk Nota WWKZ-84.V020
1984 Svasek Permeable groynes : experiments and practice in the Netherlands kust paper ICCE Houston, 1984
1984 deLooff De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980 Westerschelde estuaria Nota WWKZ-84.V013
1985 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1984-85 in de vakken 18 11a, 11b en 17 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-85.V026
1985 deLooff Beschouwing over de stromingssituatie in het Nauw van Bath nabij de uitloop van de Zimmermangeul, naar aanleiding van de in 1980-81 en op 7 februari 1985 verrichte stroommetingen Westerschelde estuaria Nota WWKZ-85.V004
1986 deLooff De uitvoering van onderhoudsbaggerwerken met een waterinjektiewerktuig in enkele Zeeuwse Rijkshavens (augustus - oktober 1985): beschouwing resultaten verricht onderzoek Westerschelde baggerwerk Nota WWKZ-85.V031
1986 deLooff Mondingsgebied van de Westerschelde: Getijstromingen, golfklimaatgegevens, bodemligging en morfologische processen Westerschelde estuaria Rapport Dienst Gedtijdewateren GWWS-86.404
1986 deLooff Inhoudsberekeningen en zandbalans Westerschelde voor de periode 1980 - 1984/85, aansluitend op eerdere berekeningen voor het tijdvak 1878-1980 Westerschelde estuaria nota dir. Zeeland, NXL-86.020
1986 deLooff Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1985 in de vakken 13, 14, 15 en 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen Westerschelde estuaria Notanr.: WWKZ-86.017
1986 deLooff Stroomsituatie uitloop Zimmermangeul d.d. 8 september 1986 Westerschelde estuaria Notitie dir Zeeland NXL - SW.86.031