Westerschelde

Westerschelde (0 - 0)


De vaargeul naar Antwerpen heeft eigenlijk altijd voor problemen gezorgd. In de loop der jaren is er een veelvoud aan studies naar de morfologie van de Westerschelde uitgevoerd
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1851 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath estuaria
1929 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde (met bijlagen van andere auteurs) estuaria BER001 (samenvatting)
1930 SchonfeldSr RWS-BER Voorlopige nota omtrent de in de Westerschelde te verrichten waarnemingen en haar bestudering + Overzicht van het verrichte tot 1 November BER001a (samenvatting)
1931 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der Schelde estuaria Rapport no. I: Zeearmen en beneden rivieren
1932 Ramaer RWS-BER Nota naar aanleiding van de schets van de ontwikkeling van de Schelde BER006a (samenvatting)
1933 RWS Loodingen Westerschelde (1931-1932-1933) Rijkswaterstaat
1934 Kleinjan RWS-BER Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 op de Westerschelde verrichte metingen en waarnemingen BER001g (samenvatting)
1935 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over de verandering der tijverschillen, voornamelijk in de Wester- en Oosterschelde, sedert ongeveer 1860-1870 getijberekening Nota benedenrivieren
1936 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over plaatselijke wijzigingen in het gebied van de Westerschelde op grond van partiële hydrografische opnemingen alsmede verslag over de jaren 1933, 1934 en 1935 verrichtte dwarsporofiellodingen BER001k (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende boringen in de Scheldemond BER001j (samenvatting)
1938 Kleinjan RWS-BER Enkele opmerkingen over den invloed op de Westerschelde van werk en tot landaanwinning in het Verdronken Land van Saeftingen landaanwinning
1938 vVeen RWS-BER Baggeren in de Westerschelde baggerwerk BER048 (samenvatting)
1938 Kleinjan RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar den aard van eenige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten BER048c (samenvatting)
1940 RWS-BER Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Nota Studiedienst Zeeuwse Stromen over diverse studies
1940 Jansen RWS-BER Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden estuaria Studiedienst der Zeeuwse Stromen
1943 Dronkers RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem estuaria Nota studiedienst benedenrivieren
1943 Schlingemann RWS-BER De hoogheidsrechten op de Wielingen Nota Rijkswaterstaat (BER?)
1943 vVeen RWS-BER Verdieping Scheldemond sedert 1824 morfologie BER119 (samenvatting)
1943 RWS-BER Westerschelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 estuaria Nationaal Archief, collectie Vn Veen-Stroband, nr. 494
1944 Vlam KZGW Bijdragen tot de geschiedenis van de Schelde estuaria Archief Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1943/44, uitgave 1946
1944 vVeen RWS-BER Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800 Archief vVeen-Stroband, NA nr 77
1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in de Westerschelde over de periode 1878 - 1931 estuaria Nota Studiedienst BER, 1948-8
1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Westerschelde over de periode 1894 - 1921 Nota Studiedienst BER, 1948-7
1948 Haring RWS-BER Diepte- en inhoudsveranderingen Westerschelde over de periode 1878-1931 morfologie BER202 (samenvatting)
1949 Haring RWS-BER Inhoud- en diepteveranderingen in het buitenbankengebied in de mond van de Westerschelde over de periode 1894-1921 morfologie BER216 (samenvatting)
1967 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1966 estuaria Nota 67.1
1967 deLooff RWS-Vlissingen Over geulveranderingen in de Westerschelde i.v.m. tracébepaling vaste oeververbinding estuaria Nota WWKZ-67.3
1968 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1967 estuaria Nota WWKZ-68.1
1968 deLooff RWS-Vlissingen Over de geulontwikkelingen sinds 1800 in de Westerschelde i.v.m. tracé bepaling vaste oeververbinding estuaria Nota WWKZ-68.2
1969 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1968 estuaria Nota WWKZ-69.1
1970 deLooff RWS-Vlissingen De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1969 estuaria Nota WWKZ-70.1
1972 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar het gedrag van de kabelsleuf tussen Ellewoutsdijk en de cal. Nieuw Neuzenpolder estuaria Nota WWKZ-72.4
1973 deLooff RWS-Vlissingen Het Zuidergat als toegangsgeul tot de voorhaven van het eventuele toekomstige Baalhoekkanaal estuaria Nota WWKZ-73.6
1975 deLooff RWS-Vlissingen Rivierkundige beschouwingen betreffende een eventueel bij Bath op de Westerschelde aansluitend scheepvaart/afwateringskanaal estuaria nota 03-1975
1975 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing drie meest oostelijke tracés "Waarde" kanaal estuaria Nota WWKZ-75.4
1975 deLooff RWS-Vlissingen Rivierkundige aspecten met betrekking tot de bij een eventueel te maken "Waarde"-kanaal noodzakelijke toegangsgeul in de Westerschelde estuaria Nota WWKZ-75.6
1976 deLooff RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van Zimmermangeul (Westerschelde) estuaria Nota WWKZ-73.4
1976 deLooff RWS-Vlissingen Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul estuaria publicatie dir W&W, nr 22
1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de invloed van het storten van onderhoudsspecie uit de haven Vlissingen-Oost in de Honte op de slibafzetting op de drempel van Borssele estuaria Nota WWKZ-77.5
1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling Appelzak in verband met geconstateerde verdiepingen ter plaatse van de zinkers nabij de Nederlands-Belgische grens estuaria Nota WWKZ-77.2
1977 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de mogelijkheden tot en de gevolgen van zandwinning in de Westerschelde estuaria Nota WWKZ-77.4
1978 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-78.V005
1978 deLooff RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het oostelijk gedeelte van de Westerschelde : Methode en resultaten estuaria Nota WWKZ-78.V013
1978 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar de eventuele invloed van speciestortingen uit de Braakmanhaven in het Pas van Terneuzen op de drempels van Borssele en Baarland estuaria Nota WWKZ-78.V011
1978 deLooff RWS-Vlissingen Bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde : beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1977 in de vakken 16, 15, 14 en 43'44 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-78.V009
1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 13 en 14 (noordelijk deel) verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-79.V012
1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de invloed van baggeren en storten in het Zuidergat c.a. op de geulontwikkeling in dit riviergedeelte estuaria Nota WWKZ-79.V007
1979 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1978 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-79.V013
1979 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse estuaria Nota WWKZ-79.V016
1979 deLooff RWS-Vlissingen Stromingssituatie ingang Braakmanhaven volgens in 1978 verrichte metingen estuaria Nota WWKZ-79.V010
1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1979 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-80.V014
1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de nabij de uitloop van de Zimmermangeul in het Nauw van Bath bij vloed aanwezige stromingssituatie, naar aanleiding van de 18 februari 1980 verrichte controlemetingen estuaria Nota WWKZ-80.V017
1980 deLooff RWS-Vlissingen Kaartering van de bodemsamenstelling van het westelijk gedeelte van de Westerschelde : methode en resultaten estuaria Nota WWKZ-80.V009
1980 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1979 in de vakken 1, 2 en 3 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-80.V010
1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers estuaria Nota WWKZ-80.V018
1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek naar te treffen voorzieningen ter bescherming van het tunnelgedeelte van de Westerschelde oeververbinding estuaria Nota WWKZ-80.V008
1980 deLooff RWS-Vlissingen Onderzoek ontwikkeling drempel van Borssele, in verband met specielozingen Honte t.b.v. uitbreiding havengebied Vlissingen-Oost (1977-1979) estuaria Nota WWKZ-80.V021
1981 deLooff RWS-Vlissingen Vorm, ligging en verplaatsing van de ribbels op de geulbodem tussen Hansweert en Kruiningen estuaria Nota WWKZ-81.V012
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1980 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-81.V004
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1980 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-81.V009
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over zandwinningen in de Westerschelde : volg nr. 5 projectplan estuaria Notitie WWKZ-81.V272a
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over stortplaatsen en speciestortingen in de Westerschelde : volg nr. 15 projectplan estuaria Notitie WWKZ-81.V273a
1981 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing zandhuishouding Westerschelde: volg nr. 16 projectplan estuaria Notitie WWKZ-81.V274a
1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 13, 14, 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-80.V011
1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen over de bodemveranderingen in het rivierbed van de Westerschelde naar aanleiding van de 1981 in de vakken 1, 2 en 3 verichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-82.V013
1982 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwingen van de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de in 1981 in de vakken 13, 14, 15 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-82.V011
1982 deLooff RWS-Vlissingen Verwachte ligging en stabiliteit oevers Westerschelde omstreeks 1990, na uitvoering van de voorgenomen drempelverdieping en tot stand koming van een hierop aangepaste geulligging estuaria Notitie WWKZ-82.V273
1982 deLooff RWS-Vlissingen Ontwikkeling Vaarwater boven Bath en Nauw van Bath c.a. in samenhang met uitgevoerde drempelverlaging en afvoer van specie estuaria Nota WWKZ-82.V006
1983 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1982 in de vakken 4, 5 en 6 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-83.V004
1983 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing van de bodemverandering in de mond van de Westerschelde naar aanleiding van de 1982 in de vakken 18, 11, 17 en 12 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-83.V005
1983 deLooff RWS-Vlissingen Inhoudsveranderingen en zandbalans Westerschelde, op basis van de resultaten van vroeger over de periode 1878 - 1971/72 en recent over de periode 1971/72 - 1980 uitgevoerde berekeningen estuaria Nota WWKZ-83.V003
1983 deLooff RWS-Vlissingen Enkele aspecten betreffende de morfologische bewaking van een scheepvaartestuarium (de Westerschelde) estuaria Nota WWKZ-83.V009
1984 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1983 in de vakken 15, 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-84.V012
1984 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing meetresultaten, verkregen bij beperkt onderzoek tijdens werkzaamheden met waterinjectiewerktuig in de veerhaven Perkpolder (maart-april 1984) baggerwerk Nota WWKZ-84.V020
1984 deLooff RWS-Vlissingen De ontwikkeling van de schaaroevers van de overloop van Valkenisse en het Nauw van Bath tot omstreeks 1980 estuaria Nota WWKZ-84.V013
1985 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de Mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1984-85 in de vakken 18 11a, 11b en 17 verrichte rivierlodingen estuaria Nota WWKZ-85.V026
1985 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de stromingssituatie in het Nauw van Bath nabij de uitloop van de Zimmermangeul, naar aanleiding van de in 1980-81 en op 7 februari 1985 verrichte stroommetingen estuaria Nota WWKZ-85.V004
1986 deLooff RWS-Vlissingen De uitvoering van onderhoudsbaggerwerken met een waterinjektiewerktuig in enkele Zeeuwse Rijkshavens (augustus - oktober 1985): beschouwing resultaten verricht onderzoek baggerwerk Nota WWKZ-85.V031
1986 deLooff RWS-Vlissingen Mondingsgebied van de Westerschelde: Getijstromingen, golfklimaatgegevens, bodemligging en morfologische processen estuaria Rapport Dienst Gedtijdewateren GWWS-86.404
1986 deLooff RWS-Vlissingen Inhoudsberekeningen en zandbalans Westerschelde voor de periode 1980 - 1984/85, aansluitend op eerdere berekeningen voor het tijdvak 1878-1980 estuaria nota dir. Zeeland, NXL-86.020
1986 deLooff RWS-Vlissingen Beschouwing over de bodemveranderingen in de mond van de Westerschelde, naar aanleiding van de in 1985 in de vakken 13, 14, 15 en 16 en 43/44 verrichte rivierlodingen estuaria Notanr.: WWKZ-86.017
1986 deLooff RWS-Vlissingen Stroomsituatie uitloop Zimmermangeul d.d. 8 september 1986 estuaria Notitie dir Zeeland NXL - SW.86.031
1992 Agema Delft Beoordeling van uitgevoerd onderzoek naar het beleid voor de Westerschelde. Aan de orde komt: De verdieping van de Westerschelde; Programma 48/43; De Westerschelde oeververbinding; Het ecologische herstel van de Westerschelde. rapport T1099 (in opdracht van RWS en provincie Zeeland)