Lijst van publicaties door


()

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1579 Vierlingh Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven) Transcriptie uit 1920 dijken Uitgave transcriptie Nijhoff, Den Haag
1630 Vermuyden Sir Cornelius Vermuyden′s agreement with King Charles for draining Hatfield Chace (published 1794) droogmakerij D. Boys, Doncaster
1632 Vermuyden A general plott and description of the fenns and other grounds with in the Isle of Ely: and de counties of Lincolne, Northampton droogmakerij Kaart van Hondius en Vermuyden
1667 StevinH Wisconstich filosophisch bedrijf (deel 12, blz 47) Hoe het gewelt der Noortzee uyttet Verenigt Nederlant te verdryvern zy. droogmakerijen Philip de Croo-Y
1696 MeijerCJ Nvovi ritrovamenti : divisi in dve parti con tre? tauole in lingua Latina, Francese & Ollandese rivieren Komarek, Joannes Jacobus Rome (exemplaar UB Leiden)
1703 Gabbema Nederlandsche Watervloeden stormvloeden Lucas Cloppenburg, Gouda (origneel Trésor TU Delft Library)
1727 Velsen Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer Meer. Waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet worden droog-gemaakt, en op wat wyze dit kan geschieden, dat de steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, als mede het Hoogheemraadschap van Rhy Haarlemmermeer droogmakerij Te Leyden: by Daniel Goetval .Op de hoek van de Schoolsteeg
1730 Cruquius De Rivier de Merwede, van ontrent de Steenen-hoek, Oostwaards-op tot verby het dorp van Sleeuwyk: me.... Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s-Gravesande en Wittichius, en van de landmeeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de Rivier de Merwede van Gorinchem af beneederwaarts, en wegens de voorgeslaage middelen tot voorkoming van inundatien
1730 Cruquius Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc. Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s Gravensande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de rivier de Merwede, 8 juli 1730
1742 Berger Nieuw ontwerp om den Dregterlandsen Noorder Zeedyk, door middel van hardsteene blokken, of blauwe zarken, tot tien a? twaalv voeten, boven dagelyks ty, secuur te stellen, tegen het geweld der zee by hoge vloeden en storm dijken Callenbach, Enkhuizen
1745 Velsen Consideratien over de doorbraak van den Spykschen dyk, de gevolgen van dien, en over de middelen van herstelling dijken
1749 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek: waar in de aloude en tegenwoordige toestand dier rivieren overwogen; de ge Nieuwe Merwede rivierwerken Uitgever Isaak Tirion, Amsterdam
1756 Lulofs Rapporten van Johannes Lulofs en Melchior Bolstra over vergelijkende proeven met schijf- schepradmolens gemalen Memo aan: Aan de edele mogende heeren commissarissen van hun edele gr. mog. tot de zaaken van de nieuwe inventieën
1763 Lulofs Memorie van gecommitteerden tot de saaken van het Pandersche Canaal [...] dienende tot geleide van de inleggende Memorie van den professor Lulofs and landmeeter Bolstra, over de middelen, teegen het gevaar over de quaade gesteldheid van slands rivieren. Pannerdensch Kanaal rivierwerken
1768 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek (2e verbeterde druk) Nieuwe Merwede rivierwerken Uitgever V van der Plaats, Harlingen
1770 BeijerinckF De Rivierkundige verhandeling, uitgegeven door Cornelis Velsen ... Gedrukt in Amsterdam 1749, van verscheide misvattingen gesuyverd rivierverbetering Jacob Nyhoff, boekverkoper te Arnhem
1771 Lulofs Verbaal van eenige waterpassingen in den jaare 1766 gedaan door Johs Lulofs [...] om het Amstersche peyl over te brengen Extract uyt de resolutien van de heeren Staten van Holland [...] genomen op woensdag den 16 october 1771
1774 Redelijkheid De nieuw uitgevonden sluis met in- en uitschuivende deuren,: afgebeeld op zes koperen platen sluizen Uitgave: Hendrik Christoffel Gutteling
1780 Brandligt Scylla en Charybdis; behelzende een project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land: Alle rechtgeaarde vaderlanders tot een onpartydig onderzoek voorgelegt Texel landaanwinning gedrukt voor den autheur, en te bekomen by Johannes Allart
1787 Verhees Antwoord op de vraage: zijn 'er eenige natuurlijke of andere hinderpaalen, die het ondoenlijk zouden maaken om een kanaal te graaven van 's Hertogenbosch af tot aan of nabij de steden Maastricht of Luik, het geen bevaarbaar en voldoende zijn zou ter vervo kanalen Uitgever: Dirk en Ary Vis
1796 BlankenJ Verhandeling over het aanleggen en maaken van zoogenaamde drooge-dokken in de Hollandsche zeehavens : bijzonder toegepast op de gelegenheid van 's lands dok en werf te Hellevoetsluis. Dirk Vis, Rotterdam
1802 BlankenJ Nader en meer uitvoerig verslag van s Lands nieuwe stoom-machine te Hellevoetsluis in 1802, onder directie van J. Blanken Jansz. gemalen
1802 ConradSr Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij Spaarndam, met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den waterstaat van Rhijnland als voor de stad Amsteldam dijken Haarlem, A. Loosjes pZ
1808 BlankenJ Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen, welke alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daar en boven de steeds ontbrekende, meer uitgebreide, nuttigheden van dezelve, vervullen kunnen sluizen Gebr. Van Cleef, 's-Gravenhage
1808 BlankenJ Antwoord aan A.F. Goudriaan tot wederlegging van deszelfs in druk uitgegeven bedenkingen, wegens een nieuw ontwerp der sluizen van zijnen ambtgenoot. sluizen Gebr. van Cleef, 's-Gravenhage
1808 ConradSr Memorie wegens den tegenwoordigen staat der uitwatering van Rhijnlandsch boezem te Katwijk in de Noordzee, opgemaakt van den 21. october, den dag, wanneer deze uitwatering, in tegenwoordigheid van zijne majesteit den koning, geopend is, tot den 31. dec. Katwijk
1809 Ewijk Geschiedkundig Verslag der Dijkbreuken en Overstroomingen, langs de rivieren in het Koningrijk Holland : voorgevallen in Louwmaand 1809. overstromingen joh. Allart en Jac. Ruys, Amsterdam
1812 Zillesen Plan, hoe alle overstromingen, ontstaan door opperwater of ysverstoppingen, ..voor altoos voorgekomen zouden kunnen worden....door afleiding met ...kraanduikers,.. ijsgang J. Altheer, Utrecht
1815 BlankenJ Memorie betrekkelijk de ontwerpen ter afleiding naar zee van de gevaarvolle Hooge Opperwateren in Neder Rijn en Lek, Waal, Maas en Merwede... Nieuwe Merwede
1815 BlankenJ Waterstaatkundige kaart der hoofdrivieren in de noordelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden ... ter verklaring van de ontwerpen, zoo der afleidings en militaire inundatie sluizen, als betrekkelijk de overlaten ....
1819 BlankenJ Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee : benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Nieuwe Merwede Pieper en Ipenbuur, Amsterdam
1819 BlankenJ Memorie, ter verklaring van de grondbeginselen, waarop rustende zijn, de beschouwingen, en de daarbij voorgestelde ontwerpen, tot het .... openen, van de ... Werkendamse killen, in ééne nieuwe Merwede,... Nieuwe Merwede Pieper & Ipenbuur, Amsterdam
1820 BlankenJ Kort overzigt betrekkelijk op den waters-nood in Januarij 1820 : aan Zijne Majesteit, den Koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, groot-hertog van Luxemburg, enz., enz., enz., aangeboden overstromingen
1820 BlankenJ [Kaart van de overstrooming des geheelen ring der bedijking van 't Pannerdensche kanaal tot aan den Noord tusschen Dordrecht en Krimpen in 1809 en 1820]
1820 Beschrijving van den Nederlandschen Watersnood in Louwmaand van 1820; met platen en kaart overstromingen G.J.A. Beijerinck, Amsterdam
1821 vdWijck Aanmerkingen en bedenkingen op de Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Nederrhijn en Leck, en het storten van derzelver water op den IJssel rivierverbetering Nijmegen, Wed Vieweg en Zn
1823 BlankenA Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der stroomssnelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem van Rijnland, door het kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808 Katwijk Uitgave erven François Bohn, Haarlem
1823 BlankenJ Memorie van korte aanteekingen, wegens de geaardheid der grondlagen, benevens derzelver hoogten en diepten, voor zoover deze bij nauwkeurig onderzoek in de nabijheid van het groot Amsterdamsche Kanaal, door Noord-Holland, tusschen het IJ (en Texel) Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp103-123
1823 Alewijn Verhandeling over den voordeligsten hoek, onder welken men de puntdeuren ener sluis kan zamenvoegen sluizen Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp179-232
1824 Alewijn Beschrijving van een ontwerp van sluizen met gekoppelde deuren, welke bij alle waterstanden geheel of gedeeltelijk geopend en wederom gesloten kunnen worden sluizen Brussel : Brest van Kempen
1825 Beijer Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825 stormvloeden J. Immerzeel, 's-Gravenhage
1826 Simons Over de Stoomtuigen voor de Droogmaking van het Haarlemmer Meer Haarlemmermeer G.J. Sulpke, Amstedam, 12 pp + twee tekeningen
1828 BlankenJ Waterstaat- en werktuigkundig betoog, tot het weder in gebruik stellen, en geenszins verlaten, der nog overige vijf voormolens van den Zederikboezem bij Ameide gemalen O.J. van Paddeburg, Utrecht
1828 BlankenJ Verhandeling over het bekende ontwerp, ter vereenvoudiging van de rader- en gaande werken der gewone windwatermolens enz. gemalen De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),2e deel, p 99-121; Johannes van der Hey, Amsterdam
1829 BlankenJ Memoriën over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdijk en zijne sluizen dijken Van Paddenburg en Comp., Utrecht (66 blz+ plaat)
1829 BlankenJ Korte verhandeling over het vereenvoudigings stelsel in de raderwerken van onze gewone poldermolens met de waarnemingen, die eene dubbele uitwerking bevestigen. gemalen De Vriend des Vaderlands (tijdschrift),derde deel, Johannes van der Hey & Zn, p333
1832 Beijerinck Twee memorien betrekkelijk den schelpkalk en steenkalk : voornamelijk dienende ter beantwoording der vraag: "Wat zoowel de theorie als de ondervinding geleerd heeft ten aanzien van het gebruik en de voorkeur welke de eene boven de andere zoude verdie bouwmaterialen 's-Gravenhage : Algemeen Lands Drukkerij, 1832.
1832 vdWijck Over de Nederlandsche rivieren en de middelen tot derzelver verbetering: geschreven na de lezing van het rapport aan zijne majesteit den koning: uitgebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen riververbetering Deventer, J de Lange
1834 Beijerinck Kaart van de Rivier de Maas voor Rotterdam ter verklaring van het Ontwerp tot Indijking en Vergroting der Stad Kaart uit Nationaal Archief
1834 BlankenJ Memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen en waterleidingen tot in de buitenrivieren en de daarop gevolgde stichting der waterwindmolens, met derzelver lage- en hooge boezems... rivierafvoer N. van der Monde, Utrecht
1835 BlankenJ 1ste vervolg-memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen..tot in de buitenrivieren... rivierafvoer N van der Monde, Utrecht
1835 Krayenhoff Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren De Whaal en de Boven-Maas en het doen afloopen dezer laatste, over hare oude bedding, op het Bergsche-veld Nieuwe Merwede rivierverbetering Nijmegen, Wed J.C. Vieweg en Zoon
1835 Loré Willem Loré en zijne dijken en sluizen - De voornaamste Dijk- en Waterwerken van Willem Loré (door J.W. de Crane en W. Eekhoff) dijken G. Ypma, Franeker
1836 CalandA Verhandeling over het bouwen van een fort, in den mond der Westerschelde, buiten Vlissingen en Breskens defensiewerken Te Zierikzee : Bij J.van de Velde Olivier
1838 Leeghwater Het Haarlemmer-meer-boek Haarlemmermeer landaanwinning 13e druk, GJA Beijerinck, Amsterdam
1838 BlankenJ Bijdragen... over de boven- en beneden-rivieren, hoe derzelver wateren van de hooge Alphische gebergten door de Boden-zee, en vervolgens nederwaarts door den Boven- en Beneden-Rijn, de Waal en de Maas...zich hebben moeten ontlasten (97pp) rivierafvoer N. van der Monde, Utrecht
1847 Ferrand Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn, tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJssel rivierverbetering Landsdrukkerij, 's-Gravenhave
1847 FijnjeSalverdaHF Verhandeling, strekkende ter beantwoording van de prijsvraag, uitgeschreven door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, luidende als volgt: Bij de aanstaande droogmaking van het Haarlemmer Meer zal, zoo niet geheel, dan toch grootendeel Haarlemmermeer droogmakerijen Natuurkundige verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem ; 2e verzameling, dl. 3, nr. 1.
1848 Faddegon De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee Zuiderzee droogmakerijen Amserdam,Londonck
1851 Rapport van Belgische regeringscommissie met adviezen over de gevolgen der ontwerpen afdammingen van de Oosterschelde en het Sloe aan de Nederlandse regering Sloe afsluitingen
1851 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath Westerschelde estuaria
1855 vGorkum Gemotiveerd voorstel ... met een ontwerp van een kanaal ter vereeniging der rivieren de Maas en de Schelde als middel ter verdediging van Neerlands grondgebied, ontginning en verbetering van zijne gronden en bevordering van zijn handel en doorvoer defensiewerken J.G. la Lau
1856 Roelofs Beschouwingen en opmerkingen wegens de zaak van de inpoldering van een gedeelte van den Dollard Dollart landaanwinning eigen beheer auteur
1857 CalandA Memorie betreffende den verachterden toestand der tegenwoordige Middelburgsche haven, en advis om die haven ook voor de grootste zeeschepen bevaarbaar te maken en met geringe kosten bevaarbaar te houden havens Middelburg, Altdorffer
1858 ConradJr Over de doorgraving der landengte van Suez Suezkanaal Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen - C.G. van der Post, Amsterdam
1859 ConradJr Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land Suezkanaal Martinus Nijhof, 's-Gravenhage
1860 Bolten Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnenlandschen waterstaat in de provincie Friesland, met opgaaf der nog vereischt of nuttig geacht wordende verbeteringen aan de kanalen van algemeene afstrooming en scheepvaart, vol 1 kanalen Leeuwarden: Van den Bosch
1864 ConradJFW Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering Hondsbossche dijken Tot beantwoording der door Dijkgraaf en Hoog-Heemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten in 1864 uitgeschreven prijsvraag, en welke verhandeling, uitgegeven door voornoemd dijksbestuur, is bekroond met den eersten prijs
1866 Verslag van het onderzoek naar den toestand der tusschenwateren voor den aanleg van den Slaakdam resp. den Scheldedam, alsmede naar het verschil van den toestand dier tusschenwateren voor 1830 en voor 1866 afsluitingen
1866 Polderwerker Het ontwerp tot afsluiten, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee, door J.A. Beijerinck en de tot verontwaardiging stijgende afkeuring van dat ontwerp door P. Opperdoes Alewijn Zuiderzee landaanwinning 's-Gravenhage, Gebr. J & H. van Langenhuysen (Gepubliceerd onder pseudoniem
1868 BumaWW Wandeling langs de Friesche kust kort na den Watervloed van 1825: voorgedragen in de Winteravond-vergadering van het Friesch Genootschap den 20 Febr. 1868 Waddenzee stormvloeden Lezing Friesch Genootschap
1869 CalandA Historisch overzigt en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal kanalen Middelburg, Gebr. Abrahams
1869 vOpstall Algemeen plan van het Bergsche Veld met aanduiding der Nieuwe Merwede en der tot vorming daarvan uitgevoerde werken tot het einde van 1869 Nieuwe Merwede Kaart bij verslag staatscommissie
1870 Kooij Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna gedeeltelijke inpoldering en droogmaking Zuiderzee landaanwinning Sneek, Van Druten & Bleeker
1873 Nota over den tegenwoordigen toestand van het Veeregat en de Zandkreek, de gevolgen, die de afdamming van het Sloe van deze vaarwaters heeft gehad en hunne vermoedelijke toekomst met het oog op de scheepvaart Sloe afsluitingen
1874 ConradJFW Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging dijken Middelburg: Van Benthem & Jutting
1879 Lely Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje Oude Maasje
1880 TuteinNolthenius Watervrede: openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden dijken Amsterdam : Scheltema
1880 Lely Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen
1881 Lely Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche Vaart kanalen J.H. & G. van Heteren
1883 TuteinNolthenius De Rotterdamsche Waterweg Nieuwe Waterweg kanalen De Gids. Jaargang 47
1884 Hogerwaard De oeververdediging in Zeeland sedert 1860 - in 23 delen oeververdediging Uitgave Van Benthem & Jutting (uitgegeven in de periode 1884-1906) Volledige set bij Koninklijke Bibliotheek
1884 Lely Ontwerp tot verbetering van de Schipbeek in het belang der afwatering van het Waterschap de Schipbeek rivierwerken
1885 Faddegon Herschepping van Nederland door de droogmaking der Zuiderzee als Staatsdomein Zuiderzee droogmakerijen Kaapstad,Braun, Michaelis en Co
1888 Cohen StuartL Uitkomsten der Rijkswaterpassing NAP waterstanden Martinus Nijhoff, Den Haag, iin opdracht van de Nederlandsche Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing
1890 TuteinNolthenius Langs het Merwede-kanaal Merwedekanaal kanalen Haarlem : Tjeenk Willink
1890 Lely Waterbouwkunde. Dl. 2. Afd. 11. Rivieren en rivierwerken. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1890.
1891 TuteinNolthenius Hollandsche dijken op Franschen grondslag droogmakerijen De Gids. Jaargang 55(1891)
1892 Ramaer De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op verschillende tijden voor de droogmaking Haarlemmermeer droogmakerij Uitgave Johannes Müller, Amsterdam
1893 TuteinNolthenius Mededeeling over meeren en moerassen, die in vorige eeuwen in Frankrijk door Nederlanders zijn drooggelegd droogmakerijen
1896 Hellegat 1844 - 1896 Hellegat
1896 TuteinNolthenius De nieuwe Rijn (Rhenus Renatus) Rijn rivierverbetering De Gids. Jaargang 60(1896)
1899 deRijke Verbetering van de Woosung en Hwangpu rivier rivierwerken Verhandelingen van het tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Dit is niet "De Ingenieur"
1910 Bijzondere aanteekeningen betreffende de historie van de dienst van het Stadswaterkantoor Amsterdam
1911 Kraus Verslag aan Hare Majesteit de Koningen door de Staatscommissie inzake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal Noordzeekanaal Gebr. J&H van Langenhuysen, 's-Gravenhage
1912 vManen De kanalisatie van de gemeenschappelijk Maas. co-auteurs: van Konijnenburg en Keurenaar Maasnormalisatie Nederlandsch-Belgische commissie
1912 Lely Nieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizen Noordzeekanaal havens 's-Gravenhage : De Gebroeders Van Cleef
1914 Kaarten (10) waarop de Vissserijpercelen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren zijn aangegeven
1915 Kemper Repertorium der literatuur van den Waterstaat van Nederland Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
1920 vBreen Holland's Rijshout zinkwerk Oosterbaan & Le Contre, Goes
1921 Canter Cremers Nota betreffende de te verwachten waterbeweging in een open doorgraving tussen de Oude Maas en Mallegat door het Krabbe-eiland Dordrecht getijberekening Archief Van Veen-Stroband, NA nr 159
1921 BakkerWPH Verovering van de Friesche Wadden landaanwinning 80 blz + 24 kaarten
1922 Den invloed van de omlegging der noordgeul op de waterbeweging tusschen den waterweg en het Oude Maas-complex
1922 Het verslag van de staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 20 maart 1916 no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916 voorgekomen op de Nieuwe Waterweg waterstanden Eindverslag Staatscommissie
1922 Wortman Nota I inzake de voorziening in de belangen van scheepvaart en afwatering van de landen, gelegen rondom de Wieringermeer ZZ-Wieringermeer Nota ZZW20,
1924 Raport omtrent de mogelijkheid van landaanwinning door middel van het gras Spartina Townsendii landaanwinning
1924 Lely Note sur les variations de la plage sous-marine de Port-Said, a l'ouest de la jetée ouest Suezkanaal
1925 Lely Notes de Mr. C. Lely, membre du Commission Consultaire Internationale du Canal de Suez Suezkanaal
1925 Lely Rapport der Commissie ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken, ter bestudering van het vraagstuk van den havenaanleg te Maastricht in verband met den aanleg van een scheepvaartweg van Born naar de Maas havens KvK Maastricht
1926 Lorentz Verslag van de commissie Lorentz (gevolgen afsluiting Zuiderzee op het getij) Zuiderzee stormvloeden Algemene Landsdrukkerij, verslag van de staatscommissie
1926 KochA Von der Bewegung des Wassers und den dabei auftretenden Kräften Grundlagen zu einer praktischen Hydrodynamik für Bauingenieure A. Koch en M. Crasten Jr.
1928 Rapport zoutwaterschade in 1921-1922 aan de buitengronden van den lande van Essche te Strijensas verzilting
1931 deMuralt Klei of beton voor zeedijksverhooging? dijken Verslag van de rede voor de Zeeuwse Wateschapsbond
1932 Thijsse Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken Zuiderzee Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken N4
1935 vVeen Nota betreffende eene getijberekening voor den verbeterden Hollandsche IJssel (plan 1934, variant) Hollandse IJssel rivierwerken BER022b (samenvatting)
1936 Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) zinkwerk Fotoalbum
1936 VisJA Het ontstaan van den Polder De Biesbosch Biesbosch landaanwinning
1936 vVeen Water movements in the Straits of Dover morfologie J. of Marine Research Vol. 13, no. 1 (1938) ; p. 7-36
1937 Eenige beschouwingen naar aanleiding van de inkomsten der loodingen in de periode 1933-1937 verricht op de bank het Caranan in het Vlie met de naaste omgeving Vlie Waddenzee
1937 vVeen Apparate zur Untersuchung der Sandbewegung in natürlichen Wasserlaüfen zandtransport Geologie der Meere und Binnengewässer, 1937, 317-327
1938 vVeen Untersuchungen in der Straße von Dover mit dem Vermessungsschiff "Oceaan" morfologie Geologische Rundschau - July 1938, Volume 29, Issue 3-5, pp 274-286
1939 vVeen Das Eis auf den Niederländischen Flüssen und die Klimaänderung seit dem Jahre 1879 ijsgang Geologie der Meere und Binnengewä sser, band 3 heft 3 , 375-379, jr 1939
1939 Rapport inzake de indijking van een kweldergebied groot ongeveer 1000 HA, gelegen onder de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden in de Provincie Groningen kwelderwerken landaanwinning Techn Bureau Waterschapsbond, 32 blz + 4 tekeningen op A0 formaat
1939 Aanval Zuidwatering Walcheren nabij "Schoone waardin" Walcheren dijken archief Van Veen-Stroband
1939 Cohen StuartHGC De vaarwaters van Surabaya De Ingenieur in Nederlands Indië
1940 AllewijnM Rijnlands kust 1860-1940 zandige kust Archief van Veen-Stroband
1940 Thijsse Nota met beschouwingen over de "gekozen Stormvloed standen" in het voorlopig rapport van de commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren Stormvloedcommissie stormvloeden
1941 Overzicht der rapporten tot 1 Augustus 1941 [Nederlandsche Waddengebied] Waddenzee Nota studiedienst Hoorn
1943 Rapport kanalisatie Nederrijn en Lek rivierwerken archief van Veen-Strobnad
1946 Map met geologische gegevens (1935-1946) Archief Van Veen-Stroband
1947 vVeen Analogy between Tides and A.C. Electricity getijberekening The Engineer, dec 1947 (pp 498, 520. 544)
1947 vVeen Research of Tidal Rivers in the Netherlands: a successful combination of theory and practice getijberekening Dock & Harbour Authority, Vol. 27, Nos. 313 and 314, November and December 1946
1947 vVeen Estimates of tidal currents in The Panama Canal Zone Panamakanaal getijberekening in archief NA nr 123, is overdruk van artikel zonder duidelijke bron
1947 Josephus Jitta Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen sluizen Erven F. Bohn, Haarlem
1947 Huitema Dijken langs zee, rivieren en kanalen. Kaden om polders, droogmakerijen, enz. Samenstelling, aanleg, onderhoud dijken NV Uitgeversmaatschappij 'Kosmos' Amsterdam-Antwerpen
1947 vVeen Analogie entre marées et courants alternatifs getijberekening La houle Blanche (1947) 5 - pp 401 - 416
1948 vVeen Dredge, Drain Reclaim (scan is 5e druk van 1960) Martinus Nijhoff
1951 Thijsse Hydraulica vloeistofmechanica Technische Vraagbaak 1951, 95-134
1951 vVeen Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen Proc. Int. Congress Sedimentology, Netherlands (1951) pp.257-266
1951 vVeen Correspondentie met dr. Dechend over de bodemdaling van Helgoland in Duitsland in archief NA nr 119
1951 vVeen coasts, estuaries and tidal hydraulics Chapter from the "Civil Engineering Reference Book", edited by E.H. Probst and J. Comrie (pp1071-1106)(NA archief nr 79)
1951 vVeen Bepaling frequentielijn te Hoek van Holland uit de frequentie der astron. standen en HW-opwaaingen bibl. nr. R465
1952 vVeen English and Dutch methods of shore protection (correspondence on a article with R.R. Minikin) The Dock and Harour Authority, May-June 1952 (lib nr. R522)
1953 Caissons voor het dichten van dijken in Zeeland 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland afsluitingen Album uitgegeven door de gezamenlijke aannemers van de caissonbouw
1953 Zinkwerken Schouwen-Duiveland watersnood 1953 - Fotoalbum Dijkherstel Zeeland bodembescherming Aannemers- en handelsbedrijf van Oord Werkendam
1953 PhilipseC Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland dijken Gedenkboek uitgegeven door C. van Velzen, Krabbendijke
1953 vVeen Dagboeknotitie van de dijkdoorbrijk bij Ouderkerk (Z-H) dijken familiearchief Van Veen
1954 vVeen Tide-gauges, subsidence-gauges and floodstones in the Netherlands zeespiegelstijging Geologie en Mijnbouw, (16) pp 214-219 (Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands)
1956 vVeen Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877 Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap LXXIII. nr 1.
1956 vVeen Organogene landgewinnungsversuche im Haringvliet Haringvliet landaanwinning Archiv für Hydrobiologie, Bd52, S305-320
1956 vVeen De Versalzung der Niederländischen Marschen und Bekämpfung verzilting Die Küste, heft 5
1957 vVeen Development of marine plains, penetration of sea water in Dutch tidal rivers and inland waters verzilting Pub. 38 IAHR conf Rome (111)
1957 vVeen Necessity of subsidence-gauges zeespiegelstijging Publicatie van de Nederlandse Geodetische Vereniging voor het UGGI congres 1957 (NA archief nr. 64)
1961 vVeen Coastal Engineering Chapter from J. Comrie, Civil Engineering reference book, vol 2 (2nd edition) pp 471-507
1963 Stuvel Drie eilanden één Deltawerken afsluitingen co-op Nederland
1965 Wemelsfelder Bodemdaling, blijvend actueel aspekt van de Nederlandse waterbouw dijken Bericht nr 10, Nederlandse vereniging voor Landaanwinning
1969 Svasek Statistical evaluation of wave conditions in a deltaic area golven Symposium "Research on wave action", Delft, The Netherlands, March 24-26, 1969
1980 Kolkman Hydraulische aspekten van vul- en ledigingssystemen van schutsluizen sluizen collegediktaat TU Delft
2003 vMalde Historische Stormvloedstanden stormvloeden ISBN 90.369.3457.5