Sytse Hyltje Ringma

(1915 - 2001)


(Amsterdam, 10 juli 1915, Amsterdam,2001) Ir. Ringma is na zijn MTS opleiding bij Rijkswaterstaat gaan werken bij de Studiedienst Benedenrivieren. Tijdens zijn werk voor de Studiedienst heeft hij in 1948 het ingenieursdiploma gehaald.Vervolgens ging hij naar het arrondissement Vlissingen en daarna Hoorn (1950). Hierna werd hij geplaatst bij de Studiedienst Bovenrivieren. In december 1951 werd hij door RWS uitgeleend aan het Brokopondo plan in Suriname. Hij schreef hier zijn Hydrologische Nota's 1 t/m 5 (1952-1953), Na zijn terugkeer op 28 februari 1953 schreef hij in Nederland zijn Nota No. 6 (1953) waarin hij tot de conclusie kwam dat de regenval ter plaatse van de damlocatie geen bezwaar behoefde te vormen voor de bouw van een aarden dam. In 1954 is hij in Suriname voor metingen, wat resulteerde in een meetverslag. Rond 1956 werd hij benoemd tot hoofd van het arrondissement Noordzeekanaal en daar tevens verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bouw van de nieuwe havenmond van IJmuiden. In november 1959 is hij voor twee weken uitgezonden naar Suriname door RWS voor onderzoek naar de beschikbaarheid van irrigatiewater t.b.v. het Surinaamse bureau Landelijke opbouw (De irrigatiecapaciteit van de Surinaamse rivieren (1960). In 1960 is hij opgevolgd door ir. Lievense, omdat hij zelf voor de papierfabriek Van Gelder naar Suriname is gegaan om daar een proef uit te voeren met het kweken van Pinus voor de celluloseproductie. Deze proef is in 1962 beëindigd omdat de kosten te hoog bleken. Hij bleef daarna bij Van Gelder, waar hij o.a. schreef Cellulose project "Sabana cell" (1965). In 1985 had hij zich als zelfstandig raadgevend ingenieur in Haarlem gevestigd,


Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1943 RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde estuaria Nota studiedienst benedenrivieren
1944 RWS-BER Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren waterstanden BER143 (samenvatting)
1947 RWS-BER Ontwikkeling en gebruik van de Delftsche zandvanger zandtransport Nota studiedienst benedenrivieren
1948 RWS-BOR Enige opmerkingen over de indeling van zand en grind volgens korrelgrootte en de aan beton- en metselzand te stellen eisen NOta 491R
1948 RWS-BOR Gewenste hoogteligging sluisdrempel haven Deventer sluizen Nota: S446/IJ R 1
1948 RWS-BOR schade aan de zomerkade van de Prins Willemopolder dijken Nota S 424/W R 1
1948 RWS-BOR Onttrekking van water aan de IJssel door het Polderdistrict "Veluwe" irrigatie Nota S.433/IJ R 1
1949 RWS-WWKZ Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand zandige kust Nota adviesdienst Vlissingen
1949 RWS-WWKZ Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso oeververdediging Nota Adviesdienst Vlissingen
1949 RWS-BER De toestand van de vooroever van de Spieringpolder Veerse Gat oeververdediging BER218 (samenvatting)
1949 RWS-BER Rapport beterffende de toestand van de calamiteuze poders Jacoba en Anna Friso dijken BER220 (samenvatting)
1949 RWS-BER Enige opmerkingen over de keuze van het tracé van de afsluitdijk van de Braakman Braakman afsluitingen BER221 (samenvatting)
1950 RWS-WWKZ Stroommetingen en suggesties ten behoeve van een inpoldering van de Brakman Braakman landaanwinning Nota Vlissisngen
1950 RWS-Vlissingen De ontwikkeling van het geulenstelsel van Ossenisse en de stroomaanval op de Nol van de Molenpolder estuaria Nota 50.4
1950 RWS-BER Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties svan een inkorting van het Oude Hoofd te Walsoorden strandhoofden BER239 (samenvatting)
1950 RWS-BER Documentatie stromingsgegevens Veeregat en Zandkreek Veerse Gat getijberekening BER240 (samenvatting)
1950 RWS-BER Kustvak Cadzand-Breskens. Overzicht van de toestand der stranden en duinen zandige kust BER241 (samenvatting)
1950 RWS-BER De ontwikkeling van he Veeregat en de Zandkreek i.v.m. de benodigde oevervoorziening bij een eventuele inpoldering van het Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER242 (samenvatting)
1950 RWS-BER Verbetering van het 2650 m lange kustvak van het voormalige waterschap Groede en Baanst zandige kust BER243 (samenvatting)
1950 RWS-BER De levenskansen van de Goggenrichel Veerse Gat zandige kust BER244 (samenvatting)
1950 RWS-BER De kust bij Cadzand zandige kust BER245 (samenvatting)
1953 RWS-Hoorn Scheepvaartdrempels : mond Zeegat van Texel estuaria Nota adviesdienst Hoorn
1956 RWS-Hoorn Enkele opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee dijken Nota (WWKZ-)56.11
1956 RWS-BOR IJsselstanden na dichting Baakse Overlaat rivierwerken nota 56.16
1957 RWS advies kustverdediging Sylt zandige kust Nota van Arrondissement Nordzeekanaal