dijken

Lijst van publicaties over het onderwerp dijken


ontwerp een aanleg van waterkeringen in het algemeen, met focus op dijken

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1579 Vierlingh Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven) Transcriptie uit 1920 Uitgave transcriptie Nijhoff, Den Haag
1742 Berger Nieuw ontwerp om den Dregterlandsen Noorder Zeedyk, door middel van hardsteene blokken, of blauwe zarken, tot tien a? twaalv voeten, boven dagelyks ty, secuur te stellen, tegen het geweld der zee by hoge vloeden en storm Callenbach, Enkhuizen
1745 vBleiswyk Leiden Specimen physico-mathematicum inaugurale de Aggeribus quod annuente deo ter opt. max. (proefschrift Leiden) Johannes le Mair, Leiden (is vertaald door Jan Esdré)
1745 Velsen Consideratien over de doorbraak van den Spykschen dyk, de gevolgen van dien, en over de middelen van herstelling
1778 Esdre Leiden Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken (vertaling van het proefschrift van Pieter van Bleiswyk uit 1745: Specimen Physico Mathematicum inaugerale de Aggeribus) Johannes le Mair, Leiden
1798 Goudriaan Bataafsch Genootsch. Antwoord op de vraag: Welke aanleg van Paal- en Rijswerken, betrekkelijk der zelver stand en zamenstelling, is het meest bestand tegen den slag en aandrang van het water en de kruijing van het ijs, zo wel aan onze Zeeöevers, als aan die van onze .... Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam: Volume 12
1802 ConradSr Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij Spaarndam, met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den waterstaat van Rhijnland als voor de stad Amsteldam Haarlem, A. Loosjes pZ
1807 Schraver KZGW Antwoord op de vraag: Is er enig middel, om het kram- en Matwerk aan de zeedijken, het zij met daartoe geschikte kruiden, heesters, of andere gewassen, tuschen hetzelve te planten; het zij op eenige andere wijze, duurzamer, en tegen den slag van 't zeewat verhandelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1829 BlankenJ Memoriën over de hooge aangelegenheid van den Noorder Lekdijk en zijne sluizen Van Paddenburg en Comp., Utrecht (66 blz+ plaat)
1833 CalandA RWS Handleiding tot de kennis der dyksbouw en zeeweringskunde Te Zierikzee : by Van de Velde Olivier
1833 ConradJr RWS Eenige aanteekeningen, omtrent den aanleg van sommige dijken in Nederland, en de verschillende wijzen van bescherming der buitenglooijingen aan de zeedijken Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833
1835 Loré Willem Loré en zijne dijken en sluizen - De voornaamste Dijk- en Waterwerken van Willem Loré (door J.W. de Crane en W. Eekhoff) G. Ypma, Franeker
1864 ConradJFW Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering Hondsbossche Tot beantwoording der door Dijkgraaf en Hoog-Heemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten in 1864 uitgeschreven prijsvraag, en welke verhandeling, uitgegeven door voornoemd dijksbestuur, is bekroond met den eersten prijs
1874 ConradJFW Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging Middelburg: Van Benthem & Jutting
1880 TuteinNolthenius Watervrede: openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden Amsterdam : Scheltema
1929 Thierry Zuiderzeewerken De randwerken van den Wieringermeer ZZ-Wieringermeer De Ingenieur, 1929 blz B164
1931 deMuralt Klei of beton voor zeedijksverhooging? Verslag van de rede voor de Zeeuwse Wateschapsbond
1937 deJongDL OTAR Historische techniek, Steenglooiingen BTA 6 april 1937 (tijdschrift van de Bond van Technisch Ambtenaren)
1938 Boreel Walcheren La digue maritime de Westkapelle Congrès int. de géographie Amsterdam - excursion a Zélande
1939 Aanval Zuidwatering Walcheren nabij "Schoone waardin" Walcheren archief Van Veen-Stroband
1940 vVeen RWS-BER Rapport betreffende nader uitgewerkte plannen A, B en C voor de watervrijmaking Dordrecht en Zwijndrecht Dordrecht Omslag met kaarten
1940 vVeen RWS-BER Toekomstige stormvloedhoogte te Bergen op Zoom Bergen op Zoom BER060 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Verzwaring dijken van de Volkerakpolders Volkerak BER093 (samenvatting)
1943 RWS-BER Nota Kruinshoogte Bergstoep
1943 vVeen RWS-BER Beschrijving van schaden aan een 3-tal dijken ten gevolge van de vloed van 7-4-1943 BER113 (samenvatting)
1946 dBruijn RWS-BER Nota betreffende het profiel, dat bij den aanleg van nieuwe dijken en bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen Benedenrivieren Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr 30
1946 vVeen RWS-BER Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346
1946 dBruijn RWS Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 30
1947 Huitema Dijken langs zee, rivieren en kanalen. Kaden om polders, droogmakerijen, enz. Samenstelling, aanleg, onderhoud NV Uitgeversmaatschappij 'Kosmos' Amsterdam-Antwerpen
1947 vVeen RWS-BER Opmerkingen over voorstel inlaagdijk Helderse Zeewering BER189 (samenvatting)
1948 Ringma RWS-BOR schade aan de zomerkade van de Prins Willemopolder Nota S 424/W R 1
1948 RWS-BER Enige stroomwaarnemingen in het Haringvliet voor de waterkerende dijk van de van Pallandpolder bij Middelharnis Nationaal Archief collectie Van Veen-Strobnd, nr. 433
1949 Ringma RWS-BER Rapport beterffende de toestand van de calamiteuze poders Jacoba en Anna Friso BER220 (samenvatting)
1950 Delft Onderzoek naar de invloed van golfoploop reducerende bekledingen op dijktaluds bij vari%euml;rende waterstanden Onderzoeksrapport TH Delft van proeven in het lab aan Het Raam
1951 Thierry Delft Enkele opmerkingen over het beheer en onderhoud van zeekeringen Lezing te Groningen
1951 Frijlink WL Delft Enige beschouwingen omtrent de stabiliteit van bitumineuze taludbekledingen in het geval van hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekledingslaag Tijdschrift Weg en Waterbouw nr. 5-6, mei-juni 1951.
1952 Valken RWS-BER Een schatting van de kruinshoogte van de Braakmandijk Braakman BER307 (samenvatting)
1953 Santema RWS-BER Dijksverhogingen Ooster-Schelde Oosterschelde Rapport voor de Delacommissie
1953 Deltacommissie Verhoging Schouwense Dijk: eerste interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken Uitgave SDU
1953 PhilipseC Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland Gedenkboek uitgegeven door C. van Velzen, Krabbendijke
1953 RWS-BER Verslag van het onderzoek van de hoogte van de Hoge Maasdijk van Delfland van 1547 tot 1811 collectie Van Veen Stroband bij Nationaal Archief
1953 vVeen Dagboeknotitie van de dijkdoorbrijk bij Ouderkerk (Z-H) familiearchief Van Veen
1954 Edelman RWS Doorbraakvrije zeedijken Rijkswaterstaat nota (niet gepubliceerd)
1956 Ringma RWS-Hoorn Enkele opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee Nota (WWKZ-)56.11
1961 Wilderom RWS Tussen afsluitdammen en deltadijken Serie van 4 boeken over de waterkeringen van Zeeland van voor de Deltawerken
1965 Wemelsfelder Bodemdaling, blijvend actueel aspekt van de Nederlandse waterbouw Bericht nr 10, Nederlandse vereniging voor Landaanwinning
1972 vMalde RWS-Vlissingen Over het berekenen van Deltaprofielen Publicatie nr. 9
1989 Agema TAW Lezingen TAW-dag: 6 december 1989;lezing Werkgroep Probabilistische methoden Technische adviescommissie voor de waterkeringen