Deltawerken

Deltawerken (1953 - 1986)


De Deltawerken zijn een verdedigingssysteem, in Nederland, ter bescherming tegen hoogwater van de zee van met name de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant. Aan de Deltawerken is decennialang gebouwd. Het project werd compleet verklaard na oplevering van de Oosterscheldekering (1986). Door sommigen wordt ook de aanleg van de Maeslantkering (in 1997) gezien als een onderdeel van de Deltawerken.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1953 Deltacommissie Afsluiting Hollandsche IJssel: tweede interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaa stormvloedkeringen Uitgave SDU
1953 Deltacommissie Verhoging Schouwense Dijk: eerste interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat dijken Uitgave SDU
1953 Valken Deltacommissie Nota van de Deltacommissie betreffende een overzicht van de Deltaplannen, plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken afsluitingen Nota van de Deltacommissie
1954 Deltacommissie Afdamming zeearmen: derde interim-advies uitbracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat afsluitingen Uitgave SDU
1954 vVeen Deltacommissie Afdamming Zeearmen, 3e interimadvies Rapport van de Deltacommissie
1954 vDantzig Mathematisch Centrum Mathematical problems raised by the flood disaster 1953 stormvloeden proc. international congress of mathematicians, Amsterdm, 1954, p 218
1954 Josephus Jitta Ingenieur Een eenheidscaisson voor sluiting van een 'sluitgat' in een aan te leggen afsluitdijk afsluitingen De Ingenieur (66), nr9, blz B29-34
1954 Josephus Jitta Ingenieur Het sluiten van afdammingen van zeearmen afsluitingen De ingenieur (66) blz b52
1955 Deltacommissie Vierde interimadvies door de Deltacommissie over de Afdamming Veere gat en Zandkreek (drie-eilanden plan) afsluitingen Uitgave SDU
1955 Deltacommissie Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat afsluitingen Uitgave SDU
1955 Stroband RWS-BER De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan verzilting Rapport no. (DDWT-BEN-1955.)8
1955 Dronkers RWS-BER De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond getijberekening RWS nota
1955 verLoren Haskoning Correspondentie betreffende de Deltacommissie afsluitingen Persoonlijk archief verLoren van Themaat
1955 vDantzig Mathematisch Centrum Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland stormvloeden Rapport S171 van het Mathematisch Centrum
1956 MarisAG Ingenieur Het Deltaplan en zijn verschillende facetten afsluitingen De Ingenieur (1956) nr 14,20,21,23,23,28
1956 vVeen RWS-Deltadienst Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) rapport D Archief vVeen-Stroband nr. 43
1960 vDantzig Mathematisch Centrum Extrapolatie van de overschrijdingslijn van de hoogwaterstanden te Hoek van Holland met behulp van geselecteerde stomen stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-1
1960 vDantzig Mathematisch Centrum Het economisch beslissingsprobleem inzake de beveiliging van Nederland tegen stormvloeden stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-2
1960 vDantzig Mathematisch Centrum De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden op de Noordzee stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-4
1960 vDantzig Mathematisch Centrum Vrije slingeringen van een vloeistof in een roterend rechthoekig bekken stormvloeden Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-5
1961 vVeen RWS Bodemdaling en daling van dijkkruinen (bijdrage V3 van het rapport van de Deltacommissie) zeespiegelstijging Rapport Deltacommissie
1963 Stuvel Drie eilanden één afsluitingen co-op Nederland
1963 Stroband RWS-Deltadienst Een grafische methode voor het berekenen van de stroomsnelheden in een sluitgat afsluiitingen Rapport Waterloopkundige afdeling, nr W611
1963 Stroband RWS-Deltadienst Getijberekening in een doodlopend kanaal waarin een sluitgat, vereenvoudigde berekening voor het M2 getij afsluitingen Nota Waterloopkundige afdeling W611b