Delft

Lijst van publicaties door Technische Universiteit Delft


(Waterbouwkundige publicaties van Technische Hogeschool Delft/ TU Delft (o.a. proefschriften). Zie ook repository.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1905 Kraus Inaugurale rede bij de opening van de Technische Hoogeschool Delft Rede TH Delft
1912 Wentholt Stranden en strandverdediging zandige kust Dissertatie Delft, uitgegeven door Waltman Delft
1921 LelyCW De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust Zuiderzee Dissertatie Technische Hogeschool Delft
1924 vMourik Eenige beschouwingen over het water als bron van energie waterkracht Inaugurale rede, uitgave Waltman
1937 Mazure De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren stormvloeden Dissertatie Delft, Drukkerij Gerretsen, 's-Gravenhage
1938 Thijsse Theorie en experiment in de hydraulica vloeistofmechanica inaugurale rede
1943 SchonfeldJr De getijbeweging in rivieren, zeearmen, geulen afstudeerverslag
1947 Edelman Over de berekening van grondwaterstroomingen grondwater Dissertatie TH Delft
1950 Onderzoek naar de invloed van golfoploop reducerende bekledingen op dijktaluds bij vari%euml;rende waterstanden dijken Onderzoeksrapport TH Delft van proeven in het lab aan Het Raam
1951 Thierry Enkele opmerkingen over het beheer en onderhoud van zeekeringen dijken Lezing te Groningen
1980 Agema Wegen in de waterbouw Inaugurale rede
1984 Agema Het totaal overziende (Dijkherstl Z. Beveland) Afscheidsymposium prof. Agema
1985 Agema Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan kanalen Delft University Press
1985 Agema Bituminous materials in hydraulic engineering (summary of the Eurobitume Symposium) TU Delft memo
1986 Agema Grimar (Grindwinning voor Maas-Rijn verbinding) TU nota
1992 Agema Beoordeling van uitgevoerd onderzoek naar het beleid voor de Westerschelde. Aan de orde komt: De verdieping van de Westerschelde; Programma 48/43; De Westerschelde oeververbinding; Het ecologische herstel van de Westerschelde. Westerschelde rapport T1099 (in opdracht van RWS en provincie Zeeland)
1999 Agema Van de grond af opgebouwd, Bundeling van de lezingen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prof. Agema Symposium verslag Waterbouwdispuut