Getijberekening

Lijst van publicaties over het onderwerp Getijberekening


Methoden om het getij te voorspellen. Met name ook de voorspelling van waterstanden en stroomsnelheden in de benedenrivieren.Ook metingen van getij.

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1921 Canter Cremers Nota betreffende de te verwachten waterbeweging in een open doorgraving tussen de Oude Maas en Mallegat door het Krabbe-eiland Dordrecht Archief Van Veen-Stroband, NA nr 159
1932 vVeen RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 Hellegat BER012 (samenvatting)
1933 vVeen RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 : afvoermetingen Hellegat Nota directie Benedenrivieren
1934 vVeen RWS-BER Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aan Benedenrivieren
1935 vVeen RWS-BER Nota betreffende een alternatief plan voor de getijberekening voor de verbeterden Hollandsche IJssel, alsmede een nota betreffende bezwaren van Ir.Kloppert tegen het verbeteringsplan en een nota betreffende een getijberekening hiervoor. Hollandse IJssel BER022, BER022a en BER022b (samenvatting)
1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij
1935 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over de verandering der tijverschillen, voornamelijk in de Wester- en Oosterschelde, sedert ongeveer 1860-1870 Westerschelde Nota benedenrivieren
1935 Thijsse Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1935 Dronkers RWS-BER Een getijberekening voor benienrivieren Benedenrivieren BER030a1 (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Beoordeling nota Wemelsfelder: Bepaling horizontale waterbeweging met behulp van kenteringsmeters BER027 (samenvatting)
1937 vVeen RWS-BER Richting en sterkte der getijden en stromen in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen BER036 (samenvatting)
1937 vVeen RWS-BER The analogy between tides and electrical currents BER037 (samenvatting)
1937 RWS Grafieken van stroom-en dieptemetingen ter hoogte van de lichtschepen Terschellingerbank, Texel , Haaks, Goeree Maas, Noord Hinder. Noordzee Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 99
1937 RWS Grafieken van stroommeting ter hoogte van lichtschepen in Noordzee Noordzee Archief Van Veen Strosban bij NA, nr100
1937 vVeen RWS-BER Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchoff BER035 (samenvatting) De Ingenieur,(52) 19, 7-5-1937
1938 vVeen RWS-BER Dauerbeobachtung des Stromes auf den Niederländischen Feurschiffen: Einflusz der 11-jährlichen Sonnenfleckenperiode auf Sturmfluten Geologie der Meere und Binnengewässer, 1938
1939 vVeen RWS-BER Richting en sterkte der getijden in de Waddenzee BER036 (samenvatting)
1939 vVeen Ingenieur De nauwkeurigheid der tegenwoordige getijberekening De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 20, 19-05-1939 [Bijlage]
1942 Stroband RWS-BER Inpolderingen Biesbosch: berekeningen Amer-Bergsche Maas-Maas Biesbosch
1943 Stroband RWS-BER Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode Stormvloedcommissie archief van Veen-Stroband
1943 Stroband RWS-BER Stromvloedsberekening volgens de exacte metode archief van Veen-Stroband
1943 RWS-BER De exacte methode voor getijberekening met als toepassing de berekening van de getijvoortplanting bij enkele theoretische stormvloeden Stormvloedcommissie Nationaal Archief collectie Van Vee-Stroband, nr 451
1943 RWS-BER Lineaire diff. vergelijking M2-getij reeŽle oplossing Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 452
1943 vVeen RWS-BER Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg BER132 (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER De voortplanting van een getij, bepaald met behulp van de electrotechniek BER146 (samenvatting)
1945 Stroband RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk Nota Studiedienst BER
1946 Dronkers RWS-BER Electrische nabootsing van getijden De Ingenieur, jg17 mei 1946
1947 vVeen Analogy between Tides and A.C. Electricity The Engineer, dec 1947 (pp 498, 520. 544)
1947 vVeen Research of Tidal Rivers in the Netherlands: a successful combination of theory and practice Dock & Harbour Authority, Vol. 27, Nos. 313 and 314, November and December 1946
1947 vVeen Estimates of tidal currents in The Panama Canal Zone Panamakanaal in archief NA nr 123, is overdruk van artikel zonder duidelijke bron
1947 vVeen Analogie entre marées et courants alternatifs La houle Blanche (1947) 5 - pp 401 - 416
1947 vVeen RWS-BER The calculation of tides in new channels BER197 (samenvatting)
1947 Saarloos RWS-BER Afvoerberekeningen Ooster-Schelde ten Oosten van Zierikzee : naar stroommetingen van 1931 t/m 1937 Oosterschelde BER184 (samenvatting)
1948 Ferguson RWS-BER Inleiding tot de getijberekening BER211 (samenvatting)
1949 vVeen RWS-BER Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig laboratorium te Delft in archief NA nr 393
1949 vVeen RWS-BER Overzicht van de methoden voor de bepaling van de getijbeweging op de Nederlandse zeearmen en getijrivieren BER213 (samenvatting)
1949 Saarloos RWS-BER Stroomwaarnemingen voor de Pallandpolder Haringvliet BER217 (samenvatting)
1950 Dronkers RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging : berekeningsmethoden RWS nota
1950 Ringma RWS-BER Documentatie stromingsgegevens Veeregat en Zandkreek Veerse Gat BER240 (samenvatting)
1951 SchonfeldJr RWS-BER Propagation of tides and similar waves Thesis TU Delft
1952 vVeen RWS-BER Solution of an hydraulic problem by analog computer letter to the Editor with Comments on a paper on Analog Computers by Glover, Herbert and Daum
1952 RWS-BER De waterbeweging in het zuidelijk deel van het Eemsestuarium Eems collectie Van Veen-Stroband bij Nationaal Archie
1953 SchonfeldJr RWS-WWKZ Inleiding tot de Methode der karakteristieken Nota (WWKZ-)53.2
1953 SchonfeldJr RWS-WWKZ Inleiding tot het impedantie-begrip en de theorie van de trillingsfilters in de hydraulika Nota (WWKZ-)53.1
1953 vVeen RWS-BER Solution of an Hydraulic Problem by analog Computer ASCE - Proceedings-separate No 134, pp 1010-1028 - Article by Glover, R.E. Hebert, D.J. Daum, C.R. and comments by Van Veen
1955 SchonfeldJr RWS-BER Getijberekening door integratie langs karakteristieken Rijkswaterstaat nota CSD 55-14
1955 Dronkers RWS-BER De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond Deltawerken RWS nota
1961 Morra RWS-Deltadienst Voorlopig resultaat van het onderzoek naar de waterbeweging in de Musi rapport van de waterloopkundige afdeling,op verzoek van BPM
1966 Svasek RWS-WWKZ Schematisatie van de diepte ten behoeve van de getijberekening (tweedimensionaal) in de mond van het Haringvliet, voorstel voor de definitieve "output" voor de computerberekeningen Nota (DD) K-412
1966 Svasek RWS-WWKZ Weerstandscoëfficiënt C in open waterlopen met getiibeweging : Schematisatie van gegevenes ten behoeve van tweedimensionale getij berekening in de mond van het Haringvliet Nota (DD) K-405