stormvloeden

Lijst van publicaties over het onderwerp stormvloeden


verslagen van stormvloeden, stromvloedstatistiek, kansberekening

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1703 Gabbema Nederlandsche Watervloeden Lucas Cloppenburg, Gouda (origneel Trésor TU Delft Library)
1825 Beijer Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825 J. Immerzeel, 's-Gravenhage
1868 BumaWW Wandeling langs de Friesche kust kort na den Watervloed van 1825: voorgedragen in de Winteravond-vergadering van het Friesch Genootschap den 20 Febr. 1868 Waddenzee Lezing Friesch Genootschap
1877 Caland RWS Verslag over den stormvloed van 30/31 Januarij 1877 Stormvloedverslag 1877, Landsdrukkerij
1881 Caland RWS Verslag over den Stormvloed van 14/15 October 1881 Stormvloedverslag
1889 RWS Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889 Landsdrukkerij
1894 RWS Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883 Landsdrukkerij
1895 RWS Verslag over den stormvloed van 22/23 December 1894 Landsdrukkerij
1906 RWS Verslag over den Stormvloed van 12/13 Maart 1906 Stormvloedverslag
1916 Ramaer RWS Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916 Stormvloedverslag, deze vloed leidde tot het besluit de Zuiderzee af te sluiten
1916 vHeyst RWS Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden, tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, voor de dijken en polders langs het Zuidwestelijk deel der Zuiderzee, Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 6
1926 Lorentz Verslag van de commissie Lorentz (gevolgen afsluiting Zuiderzee op het getij) Zuiderzee Algemene Landsdrukkerij, verslag van de staatscommissie
1929 Thijsse Zuiderzeewerken Getijden en stormvloeden in den Maasmond De Ingenieur 1928, blz A146
1937 Mazure Delft De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren Dissertatie Delft, Drukkerij Gerretsen, 's-Gravenhage
1938 Wemelsfelder RWS Beknopte Nota over de Frequenties van Stormvloeden Stormvloedcommissie Nota No.4025 Z. Vervolg op dzz.schrijven van 18 October 1938, No.3821 Z.
1939 Wemelsfelder RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden Stormvloedcommissie BER058 (samenvatting) Overdruk uit "De Ingenieur"(54), nr 9, ppB31-35
1939 vVeen RWS-BER Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering Stormvloedcommissie BER054 (samenvatting)
1940 vVeen RWS-BER Korte opmerkingen over de kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig rapport van de Stormvloed-commissie Stormvloedcommissie Archief van Veen bij NA, nr 115
1940 Thijsse Nota met beschouwingen over de "gekozen Stormvloed standen" in het voorlopig rapport van de commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren Stormvloedcommissie
1941 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek en kansberekening voor stormvloeden en HW-standen, gecombineerd met standen te Keulen Stormvloedcommissie BER072 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Rapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie BER134 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Invloed inpoldering Hamsche polders op de stormvloedstanden BER092 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Stormvloedhoogten op de benedenrivieren in het jaar 2000 Stormvloedcommissie BER096 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de Stormvloed van 6, 7 en 8 april 1943, in Zuid-Holland archief van Veen nr. 84 (bij NA)
1944 vVeen RWS-BER Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie BER134 (samenvatting)
1947 Schalkwijk KNMI A contribution to the study of storm surges on the Dutch coast KNMI publicatie 125-7
1950 Stroband RWS-BER Superstormvloedberekening voor het rivier vak Mond der Donge-Lith Donge BER228 (samenvatting)
1951 VolkerF RWS-BER De frekwenties van stormvloeden in het algemeen en van die van Hoek van Holland in het bijzonder Stormvloedcommissie BER264 (samenvatting)
1954 vVeen RWS Nota betreffende bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden en vergaande extrapolatie archief vVeen-Stroband bij NA nr 87
1954 vDantzig Mathematisch Centrum Mathematical problems raised by the flood disaster 1953 Deltawerken proc. international congress of mathematicians, Amsterdm, 1954, p 218
1955 vDantzig Mathematisch Centrum Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland Deltawerken Rapport S171 van het Mathematisch Centrum
1956 vVeen Ingeniøren Frequency of Floods and Safety Ingeniøren 8-12 1956
1960 vDantzig Mathematisch Centrum Extrapolatie van de overschrijdingslijn van de hoogwaterstanden te Hoek van Holland met behulp van geselecteerde stomen Deltawerken Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-1
1960 vDantzig Mathematisch Centrum Het economisch beslissingsprobleem inzake de beveiliging van Nederland tegen stormvloeden Deltawerken Rapport Deltacommissie, deel 3,bijdrage II-2
1960 vDantzig Mathematisch Centrum De wiskundige behandeling van de invloed van windvelden op de waterstanden op de Noordzee Deltawerken Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-4
1960 vDantzig Mathematisch Centrum Vrije slingeringen van een vloeistof in een roterend rechthoekig bekken Deltawerken Rapport Deltacommissie, deel 3, bijdrage II-5
1976 vMalde RWS-WWKZ Stormvloed van 3 en 4 januari 1976 SR43
1977 vMalde RWS-WWKZ Stormvloed van 30/31 december 1977 rapport WWKZ 1061
2003 vMalde Historische Stormvloedstanden ISBN 90.369.3457.5