RWS-Deltadienst

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat - Deltadienst


(Speciale dienst voor het uitvoeren van de Deltawerken. Deze dient had een eigen waterloopkundige afdeling (met vestigingen in Den Haag, Hellevoetsluis en Zierikzee. De afdeling in Den Haag werkte nauw samen met de waterloopkundige afdeling van WaWa.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1954 Stroband De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde ten behoeve van de schelpdierkwekerijen indien de verticale getijbeweging bij Ierseke en omgeving tot de helft wordt gereduceerd Oosterschelde sluizen rapport Deltadienst
1956 vVeen Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) rapport D Deltawerken Archief vVeen-Stroband nr. 43
1958 Santema Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands zandtransport (Technical memorandum ; 105)
1960 Svasek Maximaal optredende krachten op de brugpijlers van de brug over de Oosterschelde als gevolg van het optreden van ijs op de rivier : ontwerp brug over de Oosterschelde (t.b.v. directie Bruggen Oosterschelde bruggen Nota nr. F-64
1961 Morra Voorlopig resultaat van het onderzoek naar de waterbeweging in de Musi Getijberekening rapport van de waterloopkundige afdeling,op verzoek van BPM
1963 Stroband Een grafische methode voor het berekenen van de stroomsnelheden in een sluitgat Deltawerken afsluiitingen Rapport Waterloopkundige afdeling, nr W611
1963 Stroband Getijberekening in een doodlopend kanaal waarin een sluitgat, vereenvoudigde berekening voor het M2 getij Deltawerken afsluitingen Nota Waterloopkundige afdeling W611b
1964 Spaargaren Schatting van de overschrijdings-frequentielijn van het hoogwater ten zuiden van de Hellegatdam voor de overgangstoestand in het zomerhalfjaar Hellegat afsluitingen Nota (DDWT) W-743
1964 Spaargaren 2-dimensionele ontgrondingen als functie van de drempelhoogten en de getijbeweging in het sluit Volkerak afsluitingen Nota (DDWT) W-755
1964 Spaargaren Bepaling van de twee-dimensionale ontgrondingen in het sluitgat van de Lauwerszee Lauwerszee afsluitingen Nota (DDWT) W-795
1969 Spaargaren Beschouwing over de invloed van het rollend en zwevend transport op de ontgronding benedenstrooms van een bodembescherming : deel 1 Oosterschelde zandtransport Nota W-69.107.I
1969 Spaargaren Some aspects of flow through and under hydraulic structures used for closing estuaries Oosterschelde afsluitingen Reprint from: Proceedings 13th Congress of the I.A.H.R., Kyoto, September 1969
1970 Spaargaren Beoordeling van de merites van een beklede dam resp. duindam voor de afsluiting van de Oosterschelde Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-70.074
1971 Spaargaren Nota betreffende de waterloopkundige en grondmechanische aspecten van de keuze afsluitmiddelen Oosterschelde Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-71.147
1973 Agema Het verloop van het zoutgehalte langs de kust tussen Hoek van Holland en Vlissingen zoutgehalte nota DDWT-73.116
1976 Agema Voorstel tot het samenstellen van handleidingen kustbeweging en kustverdediging kust Notitie DDWT-78.269
1976 Agema Stroombestendigheid Silex 90-300 nota W-76-020
1978 Agema Kustverdedigingswerken just nota ddwt 78-016
1978 Agema Kusttransportberekeningen t.b.v. suppletie met zand met verschillende gemiddelde korreldiameter zandtransport notitie DDWT 78.288