Zuiderzee

Zuiderzee (1924 - 1975)


Afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee (algemeen)
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1848 Faddegon De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen vanaf den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee droogmakerijen Amserdam,Londonck
1866 BeijerinckJA RWS Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee landaanwinning 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen
1866 Polderwerker Het ontwerp tot afsluiten, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee, door J.A. Beijerinck en de tot verontwaardiging stijgende afkeuring van dat ontwerp door P. Opperdoes Alewijn landaanwinning 's-Gravenhage, Gebr. J & H. van Langenhuysen (Gepubliceerd onder pseudoniem
1870 Kooij Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna gedeeltelijke inpoldering en droogmaking landaanwinning Sneek, Van Druten & Bleeker
1885 Faddegon Herschepping van Nederland door de droogmaking der Zuiderzee als Staatsdomein droogmakerijen Kaapstad,Braun, Michaelis en Co
1887 Lely Zuiderzeever. Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 1 landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 2 (de invloed der afsluiting op de waterkeering der provinciën langs de Zuiderzee) landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 3 (de invloed der afsluiting op de waterloozing der provinciën langs de Zuiderzee) landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee: 4 (invloed der afsluiting op de waterverversching der provinciën langs de Zuiderzee. De invloed der afsluiting op de scheepvaart der Zuiderzee) landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee:5 (de constructie en de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. De voor- en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking) landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1891 Lely Zuiderzeever. Resultaten der terreinwerkzaamheden verricht in 1889 en 1890 (nota 6) landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1892 TeldersJM Zuiderzeever. Endiguement et dessechement du zuiderzee landaanwinning Uitgave van de Zuiderzeevereeniging
1892 Lely Zuiderzeever. Resultaten van het technisch onderzoek 1886-1892: Deel 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging, nota 8
1892 vdHouvenVOordt Zuiderzeever. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur der Zuiderzeevereeniging naar aanleiding van de resultaten van het technisch onderzoek vervat in de 8 notas landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1898 Vissering Zuiderzeever. De Economische Beteekenis Van de Afsluiting en Drooglegging door H. C. van der Houven van Oordt en Gerard Vissering landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging; scan is incompleet (2e druk van 1901)
1900 Beekman Zuiderzeever. Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee landaanwinning Poster Zuiderzeewerken
1912 Lely Zuiderzeever. Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee met Toelichtende Memorie van 1901 landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging (2e druk)
1917 Beekman Zuiderzeever. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren. landaanwinning publicatie van de Zuiderzeevereniging
1921 LelyCW Delft De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust Dissertatie Technische Hogeschool Delft
1921 Lely RWS Bericht aan het Departement van Waterstaat met betrekking tot artikelen van Mr. van Gijn in de "Haagsche Post" betreffende de droogmaking der Zuiderzee landaanwinning ministeriële reactie op een krantenartikel
1921 Vissering Zuiderzeever. De droogmaking der Zuiderzee en de Rente-berekening landaanwinning Brochure van de Zuiderzeevereeniging
1922 Zuiderzeewerken Beschouwingen over de grondwaarde der door inpoldering binnen de Zuiderzee te verkrijgen terreinen landaanwinning Nota Dienst Zuiderzeewerken
1926 Lorentz Verslag van de commissie Lorentz (gevolgen afsluiting Zuiderzee op het getij) stormvloeden Algemene Landsdrukkerij, verslag van de staatscommissie
1926 Wortman Zuiderzeewerken De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee Vereeninging "Nederland in den Vreemde"
1930 Ramaer KNAG De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee droogmakerij Tijdschrift KNAG
1930 Zuiderzeewerken The enclosure and partial reclamation of the Zuyderzee Ministry of Waterstaat and the Management of the Zuyderzee-Works
1932 Thijsse Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken N4
1932 Mastenbroek Zuiderzeewerken De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen Aquarellen van Van Mastenbroek, Koning, Heuff, Vreedeburgh en Wenning
1932 Nijland Zuiderzeewerken De Zuiderzeewerken Map met 25 tekeningen in zwart/wt
1935 Thijsse Zuiderzeewerken Nota betreffende den golfoploop golven Nota ZZW 89
1942 vHoolwerff Zuiderzeewerken Herziening van berekeningen inzake het verlengde Zwartewater Nota dienst Zuiderzeewerken ZZW154
1949 Zuiderzeewerken De kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder Nota 191, dienst Zuiderzeewerken
1950 Fries RWS Hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Oosterpolder sluizen RWS nota 208 dd 16-9-1950
1950 Mazure Zuiderzeewerken Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal Dienst der zuiderzeewerken Nota nr. 213, co-auteur G.H. van Hoolwerff
1950 deBlocqvanKuffeler Ver. Landaanwinning De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 1
1972 Thijsse WL Delft Een halve eeuw Zuiderzeewerken Tjeenk Willink