Kanalen

Lijst van publicaties over het onderwerp Kanalen


kanalen en vaarwegen, eisen vanuit de scheepvaart, ontwerpeisen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1787 Verhees Antwoord op de vraage: zijn 'er eenige natuurlijke of andere hinderpaalen, die het ondoenlijk zouden maaken om een kanaal te graaven van 's Hertogenbosch af tot aan of nabij de steden Maastricht of Luik, het geen bevaarbaar en voldoende zijn zou ter vervo Uitgever: Dirk en Ary Vis
1835 deBeer Utrechts Genootschap Verhandeling over het vervaardigen van een kanaal in de provincie Drenthe Joh. Altheer, Utrecht
1860 Bolten Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnenlandschen waterstaat in de provincie Friesland, met opgaaf der nog vereischt of nuttig geacht wordende verbeteringen aan de kanalen van algemeene afstrooming en scheepvaart, vol 1 Leeuwarden: Van den Bosch
1863 CalandA RWS Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ bij het Pampus Noordzeekanaal Middelburg : Altorffer
1868 CalandA RWS Kanaal voor Amsterdam met de Noordzee: beoordeeling der memorie van beantwoording der Regering op het voorloopig verslag van de Commissie der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, betreffende de overeenkomst ter wijziging van de concessie voor een Noordzee Noordeekanaal Middelburg : Abrahams
1868 CalandA RWS Ontwerp van een open vaarwater van Amsterdam naar de Noordzee, met de vereischten waaraan het moet voldoen en de voordeelen aan hetzelve verbonden Noordzeekanaal Middelburg, Gebr. Abrahams
1868 CalandA RWS Nog een woord over eene Noordzeehaven van Amsterdam, in verband beschouwd met de toekomst van die stad Noordzeekanaal Middelburg : Abrahams
1869 CalandA Historisch overzigt en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal Middelburg, Gebr. Abrahams
1877 ConradJFW RWS Berigt aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te s-Gravenhage betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland Noordzeekanaal Twee delen, scan deel 2
1880 ConradJFW RWS Rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal Algemene Landsdrukkerij
1880 Lely Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal
1881 Lely Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche Vaart J.H. & G. van Heteren
1883 TuteinNolthenius De Rotterdamsche Waterweg Nieuwe Waterweg De Gids. Jaargang 47
1890 TuteinNolthenius Langs het Merwede-kanaal Merwedekanaal Haarlem : Tjeenk Willink
1890 ConradJFW PIANC Les voies de navigation dans le royaume des Pays-Bas / ouvrage publié sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas pour le quatrième Congrès international de navigation intérieure à Manchester en 1890; PIANC congres 1890, Manchester,
1895 Kemper RWS Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede Merwedekanaal Op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
1907 Lely KNAW Stroomsnelheden in een open Panamakanaal. Panamakanaal lezing van 30 maart 19078
1912 Gelinck RWS Rapport met ontwerp inzake de bemaling van de Hoogeveensche Vaart Rapport voor Rijkswaterstaat, uitgegeven door Erven B. van der Kamp, Groningen
1916 deGroot RWS De Waterweg langs Rotterdam naar zee: 1866-1916 Nieuwe Waterweg Ministerie van Waterstaat
1920 RWS Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland: met overzichtskaart en schetskaarten uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; Zevende uitgave. - 1920
1921 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1920 en balans per 31 December 1920 Maasnormalisatie Rapport Rijkswaterstaat
1922 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1921 en balans per 31 December Maasnormalisatie Rapport Rijkswaterstaat
1924 vVeen Drenthe Kaartjes van het stroomdal van de Beilerstroom en van de Heuvelruggen in Noord Drenthe Drents archief
1927 Klink Ingenieur De nabij Maastricht in uitvoering zijnde werken van het Julianakanaal Maasnormalisatie Herdruk van een overdruk uit de Ingenieur, uitgave KIvI
1927 Lely Betuwsche Kanaalver. De kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn en de verbetering van de Linge Amsterdam-Rijnkanaal rede, gehouden voor de Betuwsche kanaalvereeniging op maandag 28 november 1927 in het Spaarbankgebouw te Tiel
1927 Geldersche Vallei De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn Amsterdam-Rijnkanaal Brochure van "De Geldersche Vallei"
1931 Ramaer Ingenieur Verbinding Antwerpen - Rijn Schelde-Rijn De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1931, no 17, 24-04-1931
1932 RWS-BER Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder Nota Benedenrivieren
1933 Zuiderzeewerken Opmerkingen naar aanleiding van het: "Verslag inzake normalisatie van Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder Directie der Zuiderzeewerken Nota nr. 73, map 5
1937 Josephus Jitta Ingenieur Een rijdend overzetveer De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 52, 1937, no 42, 15-10-1937 N143
1939 Josephus Jitta Ingenieur grondduikers in het Betuwe-pand van het Amsterdam-Rijnkanaal (met J.H. Verhey) Amsterdam-Rijnkanaal De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 23, 09-06-1939 B101
1946 vVeen RWS-BER De West-Duitse kanalen BER168 (samenvatting)
1949 Schijf PIANC Protection de la cunettes (berges et plafond) des voies navigables, intérieures et maritimes, ainsi que des caneaux d'évacuation PIANC 17th congress 1949, Lisbon, section SI C2
1953 Schijf PIANC The relation between the form of cross section the cross section, the method of revetment and the distribution of the water velocities in a waterway PIANC 18th congress 1953, Rome, section SI C1 - co auteur: Schijf
1985 Agema Delft Maas-Rijnverbinding: Een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan Delft University Press