RWS

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat


(Rijkswaterstaat, algemene dienst)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1798 Brunings Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende de doorsnydingen en werken, welken, sedert de conventie van den jaare 1771. op de bovenrivieren, tusschen Emmerik en Arnhem, zyn aangelegd, zo tot bevordering van derzelver vaarbaarheid, Pannerdensch Kanaal rivierwerken ter 's Lands Drukkery van Holland
1817 BlankenJ Memorie over het zoogenaamde verhang in den waterspiegel van de voornaamste kanalen en boezems: mitsgaders over de ruimten der sluizen, met de verder bestaande middelen en werktuigen tot uitwatering van de lage landen en meeren, (in 4 provinciën) Steenenhoek Van Paddenburg en Van Dijk, Utrecht
1818 BlankenJ Kaart behoorende tot de grondbeginselen van het ontwerp der Nieuwe Merwede, en de bedijking van de Oude Merwede en den Biesbosch of het Bergsche Veld in 1818 Nieuwe Merwede Polders J. Blanken, Memorie ter verklaring van de grondbeginselen. Amsterdam 1819.
1819 BlankenJ Vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp tot het herleiden en vereenigd openen van de zoogenaamde Werkendamsche killen, in eene nieuwe Merwede, en daarmede verbondene bedijkingen van de oude Beneden Merwede, den Biesbosch Nieuwe Merwede Schmidts & Cie, Amsterdam
1820 BlankenJ Kort bijvoegsel tot de vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp, tot het herleiden en vereenigd openen van de z.g. Werkendamsche killen in eene nieuwe Merwede enz. Nieuwe Merwede Schmidts & Cie, Amsterdam
1821 BlankenJ Nota ter algemeene overdenking wegens de bedreigde veiligheid der provinciën Holland, Utrecht en Gelderland, bijzonderlijk .. met de landen van Heusden en Altena, door de jaarlijks opklimmende gevaren voor overstroming bij IJsgang en hoog rivierwater rivierwerken Schmidts & Cie, Amsterdam
1823 BlankenJ Memorie betrekkelijk den staat der rivieren in opzigt harer bedijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen..., benevens de daarin opgeslotene aanmerkingen op het Proef-ontwerp tot sluiting van den Neder Rijn en Lek.. rivierwerken O.J. van Paddenburg en O.J. van Dijk, Utrecht
1827 BlankenJ Memorie over de proefmalingen, welke zijn gedaan met de Culemburgsche wind-wipmolens, no. 5 en 7, gemalen O.J. van Paddenburg, Utrecht
1828 ConradJr Verhandeling ter beantwoording der vrage: "Welke zijn de beste en meest geschikte middelen, om, wanneer zich verzakkingen en gevaarlijke doorkwellingen aan de dijken onzer hoofdrivieren vertoonen, derzelver voortgang te stuiten, en derzelver gevolgen te v
1832 ConradJr Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk het hoogheemraadschap van Rhijnland en deszelfs verschillende uitwateringen Rijnland Polders Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832
1833 CalandA Handleiding tot de kennis der dyksbouw en zeeweringskunde dijken Te Zierikzee : by Van de Velde Olivier
1833 ConradJr Eenige aanteekeningen, omtrent den aanleg van sommige dijken in Nederland, en de verschillende wijzen van bescherming der buitenglooijingen aan de zeedijken dijken Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833
1836 BlankenJ Verhandeling over de algemeene rivier en waterstaatkundige ontwerpen, welke van de vorige eeuwen, tot op heden gevormd en uitgevoerd, of nog in overweging zijn : met de uitwerkselen tot op den tegenwoordigen tijd, ... toegelicht door eene kaart, waarop de rivierwerken N. van der Monde, Utrecht
1847 ConradJr Memorie over het al of niet voordeelige voor Delfland van eene uitwatering in de Noord-Zee, te Scheveningen Polders 's-Gravenhage, gebr. van Cleef
1851 BeijerinckJA Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland Zuidplaspolder droogmakerijen 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen (eerste druk)
1855 vdKun Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken rivierverbetering Algemeene Lands-drukkerij
1858 ConradJr Memorie betreffende den aanleg van een haven te Scheveningen Scheveningen havens Commissie tot het oprichten voor het opmaken van een ontwerp voor haven te Scheveningen
1860 CalandA Ontwerp voor eene zeehaven te Scheveningen, voorafgegaan door eenige bedenkingen op de daartoe reeds ingezondene ontwerpen Scheveningen havens Middelburg : Altdorffer
1862 CalandA Nader betoog hoe en door wien eene zeehaven te Scheveningen moet worden aangelegd, en belangrijkheid daarvan voor de ingezetenen van 's Gravenhage Scheveningen havens Middelburg, Altdorfer
1863 CalandA Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ bij het Pampus Noordzeekanaal kanalen Middelburg : Altorffer
1864 vReede Rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 8e District omtrent den toestand en de middelen tot verbetering van den Krommen Rijn, naar aanleiding van de opmetingen en waterpassingen, gedaan in het jaar 1863 Kromme Rijn RWS-Utrecht: 8e District van den Waterstaat - 23-05-1864
1865 BeijerinckJA Geschied- en waterbouwkundige beschrijving der droogmaking van den Zuidplaspolder in Schieland Zuidplaspolder droogmakerijen 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen (tweede druk)
1865 vdToorn Over de schorren, aanwassen en kwelders in Nederland kwelderwerken landaanwinning Haarlem, Loosjes (overdruk uit tijdschrijft ter bevordering van nijverheid)
1866 BeijerinckJA Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen
1868 CalandA Kanaal voor Amsterdam met de Noordzee: beoordeeling der memorie van beantwoording der Regering op het voorloopig verslag van de Commissie der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, betreffende de overeenkomst ter wijziging van de concessie voor een Noordzee Noordeekanaal kanalen Middelburg : Abrahams
1868 CalandA Ontwerp van een open vaarwater van Amsterdam naar de Noordzee, met de vereischten waaraan het moet voldoen en de voordeelen aan hetzelve verbonden Noordzeekanaal kanalen Middelburg, Gebr. Abrahams
1868 CalandA Nog een woord over eene Noordzeehaven van Amsterdam, in verband beschouwd met de toekomst van die stad Noordzeekanaal kanalen Middelburg : Abrahams
1869 ConradJFW Verzamelingstaten van de hoogte de waterstanden ... aan de peilschalen langs de Wester- en Ooster-Schelde en verdere Zeeuwsche stromen waterstanden Altorfer Middelburg
1877 Caland Verslag over den stormvloed van 30/31 Januarij 1877 stormvloeden Stormvloedverslag 1877, Landsdrukkerij
1877 ConradJFW Berigt aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te s-Gravenhage betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland Noordzeekanaal kanalen Twee delen, scan deel 2
1880 ConradJFW Rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen Algemene Landsdrukkerij
1881 Caland Verslag over den Stormvloed van 14/15 October 1881 stormvloeden Stormvloedverslag
1887 vKerckhoff Ontwerp verdediging Eijerlandsche Kust Eijerland zandige kust Notulen van een voordracht voor het KIvI op 9 juni 1887
1887 Lely Nota over de uitkomsten der waarnemingen van het slibgehalte der Nederlandsche rivieren rivierwerken Uitgave van het ministerie van Waterstaat, Nijverheid en Handel
1889 Verslag over den stormvloed van 9 Februari 1889 stormvloeden Landsdrukkerij
1891 Keurenaer Nota betreffende het normaal lengteprofiel voor de hoofden op het Noorderstrand van het eiland Vlieland Vlieland strandhoofden Nota RWS
1894 Verslag over den stormvloed van 12/13 December 1883 stormvloeden Landsdrukkerij
1895 Verslag over den stormvloed van 22/23 December 1894 stormvloeden Landsdrukkerij
1895 Kemper Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede Merwedekanaal Kanalen Op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
1904 Ramaer Scheiding van Maas en Waal: 18 augustus 1904 Bergsche Maas
1906 Verslag over den Stormvloed van 12/13 Maart 1906 stormvloeden Stormvloedverslag
1907 Wentholt Plan tot een gedeeltelijke drooglegging der Lauwerszee Lauwerszee landaanwinning NA archief vVeen-Stroband nr 217
1909 Bongaerts De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding de Maas naar den Amer Bergsche Maas Publicatie Ministerie van Waterstaat
1910 vdBroek Verslag naar aanleiding van eene reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België havens Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 1
1911 vBeresteijn Getijkrommen van plaatsen aan de Nederlandse Kust en Benedenrivieren waterstanden Uitgeverij van Langenhuysen
1912 Gelinck Rapport met ontwerp inzake de bemaling van de Hoogeveensche Vaart kanalen Rapport voor Rijkswaterstaat, uitgegeven door Erven B. van der Kamp, Groningen
1914 Verslag omtrent de in 1914 verrichte stroomsnelheidsmetingen in de rivieren bij de oostpunt van Rozenburg (+ op blz 1 en 2 afvoergegevens van de Rijn en Maas) rivierafvoer Onderdeel van een ongedefinieerd RWS rapport
1915 Wortman Verslag der commissie ingesteld bij ministerieele beschikking van 6 november 1915 no 270, afdeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl Delfzijl havens Ministerie van Waterstaat
1915 Ramaer Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust zandige kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr.2
1915 Canter Cremers Nota, betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van den gronddruk tegen grondkerende constructies in de visschershaven te IJmuiden IJmuiden geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 3
1915 Gelinck Beschrijving van de opruiming van het op 16 Maart 1913 in den mond van de haven van IJmuiden gezonken stoomschip Eastwell IJmuiden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 4
1915 Wortman Verslag eener reis naar Zweden tot hel bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij zeewerken in Noordholland breuksteen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 5
1915 Wortman Verslag der Commissie ingesteld bij Ministerieele Beschikking van 6 november 1915 no. 270, afdeeling waterstaat, inzake verbetering en uitbreiding van de haven van Delfzijl havens ingesteld bij ministeriële beschikking van 6 november 1915 No. 270, afdeeling Waterstaat; Kast van Van Veen nr 150
1916 Ramaer Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916 stormvloeden Stormvloedverslag, deze vloed leidde tot het besluit de Zuiderzee af te sluiten
1916 Mededeelingen betreffende den watersnood 1916 en de in verband daarmede genomen maatregelen overstromingen Verlag over de getroffen herstelmaatregelen
1916 vHeyst Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden, tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, voor de dijken en polders langs het Zuidwestelijk deel der Zuiderzee, stormvloeden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 6
1916 deGroot De Waterweg langs Rotterdam naar zee: 1866-1916 Nieuwe Waterweg kanalen Ministerie van Waterstaat
1916 vdBroek Verslag omtrent den aanleg van stroomleidende dammen in de Zandkreek en Veergat rivierwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 7
1917 Ramaer Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917 ijsgang nota aan de minister
1917 LelyCW Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen rivierwerken Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 11
1917 Ringers Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het Kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert Kanaal Zuid-Beveland sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 8
1917 Wentholt (1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de leveringvan straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 9
1917 Canter Cremers Nota, betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 10
1917 vPanhuys (1)Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika; (2+3)Eenige aantekening naar aanleiding van een in 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika te bezichtiging van werken op wate sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 12
1918 Gelinck Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van IJmuiden IJmuiden Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 13
1918 deGroot Verslag omtrent de lichting van het op 18 Juni 1917 in de Doorgraving te Hoek van Holland gezonken stoomschip Turin Nieuwe Waterweg Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 13
1919 vdBroek Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 14
1919 Nijhoff Rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 15
1919 Wentholt verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16
1919 VolkerF Nota over het proefheien van houten en ijzeren damwand te Linne Maasnorma. - Linne geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16
1920 Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland: met overzichtskaart en schetskaarten kanalen uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; Zevende uitgave. - 1920
1920 Josephus Jitta Verslag omtrent proeven ter bepaling van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen IJmuidenSluis geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1921 Schlingemann Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1920 en balans per 31 December 1920 Maasnormalisatie kanalen Rapport Rijkswaterstaat
1921 Lely Bericht aan het Departement van Waterstaat met betrekking tot artikelen van Mr. van Gijn in de "Haagsche Post" betreffende de droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning ministeriële reactie op een krantenartikel
1921 Nijhoff Verslag van een bezoek gebracht aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland Maasnormalisatie rivierwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 17
1922 Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1919 op 1920 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1922 LelyCW Nota betreffende het verband tusschen bodemhelling en kromtestraal bij rivieren rivierafvoer Rapporen en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 21
1922 Schlingemann Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1921 en balans per 31 December Maasnormalisatie kanalen Rapport Rijkswaterstaat
1922 Lely Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ afsluitingen Ministeriële nota
1922 Sandberg Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 19
1922 vPanhuys Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen Rapporten en Mededelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1926 LelyCW Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren Maasnormalisatie Algemene Landsdrukkerij
1926 Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1925 op 1926 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1926 duCroix Verslag, betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 22
1927 Ringers Proeven en beschouwingen, welke geleid hebben tot het vaststellen van vulling en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden (met Josephus Jitta) IJmuidenSluis sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 23
1929 Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1928 op 1929 rivierafvoer Hoogwaterverslag
1929 Hakkeling Het heien bij den sluisbouw te IJmuiden IJmuidenSluis Sluizen Het bouwbedrijf; maandblad voor bouwkunde, techniek en handel, jrg 6, 1929, no 1, 04-01-1929
1929 Nellensteyn Onderzoek over steenkolenteer bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24
1929 Loman De analyse van verhard beton bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 24
1930 vdDoes Waterdruk onder de fundeering van stuwen en andere waterkeerende kunstwerken grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 25
1931 SchonfeldSr Verslag van De Commissie tot onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdam en omgeving Nieuwe Waterweg havens Commissie onder vooritterschap van P. Drooglever Fortuyn, In opdracht van de Ministers van Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Landbouw en van Arbeid, Handel en Nijverheid.
1932 Bienfait Verwerking van de ter zake van beton- en cementonderzoekingen bij den sluisbouw te IJmuiden verzamelde gegevens IJmuidenSluis bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr. 27
1933 Loodingen Westerschelde (1931-1932-1933) Westerschelde Rijkswaterstaat
1933 Kleinjan Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering;De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden;De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems;Waarnemingen en hun bewerking zandige kust Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 28
1935 Stuw te Lith: Fabricage van de stuwschuiven Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1936 Aanleg stuw- en sluizencomplex te Lith: Laatste fase van de bouw van het betonwerk, bodembescherming en de bewegingswerken Maasnorma. - Lith Fotoboek
1936 Aanleg sluizencomplex te Lith Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1936 De sluizen bij Lith - Fotoalbum Maasnorma. - Lith Fotoalbum
1937 Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 Beschrijving van de Provincie Overijssel: Behoorende bij de waterstaatskaart De Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1937 Grafieken van stroom-en dieptemetingen ter hoogte van de lichtschepen Terschellingerbank, Texel , Haaks, Goeree Maas, Noord Hinder. Noordzee getijberekening Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 99
1937 Grafieken van stroommeting ter hoogte van lichtschepen in Noordzee Noordzee getijberekening Archief Van Veen Strosban bij NA, nr100
1938 Wemelsfelder Beknopte Nota over de Frequenties van Stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden Nota No.4025 Z. Vervolg op dzz.schrijven van 18 October 1938, No.3821 Z.
1938 Beschrijving van de Provincie Zeeland: Behoorende bij de waterstaatskaart Algemene Dienst van den Rijkswaterstaat
1940 IJsverslag: Winter 1939-1940 ijsgang IJsverslagen
1941 IJsverslag: Winter 1940-1941 ijsgang IJsverslagen
1941 Hakkeling de uitvoering van de werken betreffende den bouw van het sluizencomplex te Ravenswaaij Amsterdam-Rijnkanaal Sluizen Otar 1941
1942 IJsverslag: Winter 1941-1942 ijsgang IJsverslagen
1942 Nota betreffende beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren Nota Benedenrivieren
1944 Scharp Nota Peilschalen waterstanden RWS nota 3525F
1944 Scharp Nota over de bodemdaling Nota Algemene dienst
1944 Klassificatie en beschrijving instrumenten (voor hydrografische en waterloopkundige waarnemingen bij Rijkswaterstaat) meetinstrumenten Nota 58.7
1946 Beschrijving van de Provincie Noord-Brabant: Behoorende bij de waterstaatskaart: Algemeenen Dienst van den Rijkswaterstaat
1946 Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1942-1943 ijsgang Landsdrukkerij
1946 dBruijn Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen dijken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 30
1947 Overzicht van de ijswaarnemingen: Winter 1943-1944, langs de kusten van de Noordzee, op de Wadden, het IJsselmeer, de rivieren en de zeearmen ijsgang IJsverslag
1947 Jospehus Jitta Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen sluizen Erven F. Bohn
1948 Wemelsfelder Verslag metingen Voedingsduiker Maastricht: 2de serie sluizen Nota algemene dienst
1948 Wemelsfelder Verslag metingen Voedingsduiker Zuid-Willemsvaart sluizen Nota Algemene Dienst
1948 Beschrijving van de Provincie Friesland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946 Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1949 Strandmeting Voorne en Goedereede 1900-1940, incl meetinstructie zandige kust
1950 Beschrijving van de Provincie Noord-Holland: Behorende bij de waterstaatskaart: bijgewerkt bij de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat Publicatie Algemene Dienst van Rijkswaterstaat
1950 Fries Hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Oosterpolder Zuiderzee sluizen RWS nota 208 dd 16-9-1950
1950 Romeijn Surinaams hout voor waterbouwkundige doeleinden bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 31
1951 IJsverslag: Winter 1944-1945 en winter 1945-1946 ijsgang rapport algemene dienst RWS
1952 Jansen Onderzoek naar het gedrag van diverse verhardingen en funderingen op de rijkswegen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 32
1953 IJsverslag: Winter 1947-1948 en 1948-1949 ijsgang rapport RWS algemene dienst
1953 vVeen Land below sea level : Holland in its age-long fight against the waters Boucher, Den Haag
1953 vVeen Les Pays-Bas dans leur lutte séculaire contre les eaux Boucher, Den Haag
1953 Ringers Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam Historisch Genootschap Roterodamum, publicatie nr. 10
1954 Edelman Doorbraakvrije zeedijken dijken Rijkswaterstaat nota (niet gepubliceerd)
1954 vVeen Nota betreffende bezwaar tegen gemiddelde Stormvloedstanden en vergaande extrapolatie stormvloeden archief vVeen-Stroband bij NA nr 87
1954 vVeen Correspondentie m.b.t afsluiting van de Donge en het Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen in archief NA nr. 106
1954 Edelman Tectonic movements as resulting from the comparison of two precision levellings zeespiegelstijging Geologie & Mijnbouw (16) pp209-212; Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands
1957 Ringma advies kustverdediging Sylt zandige kust Nota van Arrondissement Nordzeekanaal
1960 vVeen Land below sea level Drukkerij Trio, Den Haag
1961 Wilderom Tussen afsluitdammen en deltadijken dijken Serie van 4 boeken over de waterkeringen van Zeeland van voor de Deltawerken
1961 vVeen Bodemdaling en daling van dijkkruinen (bijdrage V3 van het rapport van de Deltacommissie) Deltawerken zeespiegelstijging Rapport Deltacommissie
1967 Svasek The study of the motion of sea-going vessels under the influence of waves, wind and currents, in order to determine the minimum depth required in port approaches and along offshore berthing structures for tankers and ore-carriers havenmonden Rapport (DD) K-158
1998 Stamhuis Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta afsluitingen uitgave Ministerie V&W