rivierafvoer

Lijst van publicaties over het onderwerp rivierafvoer


rapporten inzake extreme (hoge en lage) afvoeren van rivieren

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1834 BlankenJ Memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen en waterleidingen tot in de buitenrivieren en de daarop gevolgde stichting der waterwindmolens, met derzelver lage- en hooge boezems... N. van der Monde, Utrecht
1835 BlankenJ 1ste vervolg-memorie van geschiedkundige aanteekeningen, over de vroegere binnendijksche waterontlastingen door sluizen..tot in de buitenrivieren... N van der Monde, Utrecht
1838 BlankenJ Bijdragen... over de boven- en beneden-rivieren, hoe derzelver wateren van de hooge Alphische gebergten door de Boden-zee, en vervolgens nederwaarts door den Boven- en Beneden-Rijn, de Waal en de Maas...zich hebben moeten ontlasten (97pp) N. van der Monde, Utrecht
1868 vdToorn Bataafsch Genootsch. Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren de Waal en de Maas Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam : J. van Baalen
1914 RWS Verslag omtrent de in 1914 verrichte stroomsnelheidsmetingen in de rivieren bij de oostpunt van Rozenburg (+ op blz 1 en 2 afvoergegevens van de Rijn en Maas) Onderdeel van een ongedefinieerd RWS rapport
1922 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1919 op 1920 Hoogwaterverslag
1922 LelyCW RWS Nota betreffende het verband tusschen bodemhelling en kromtestraal bij rivieren Rapporen en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 21
1926 RWS Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1925 op 1926 Hoogwaterverslag
1929 RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1928 op 1929 Hoogwaterverslag
1933 vVeen RWS-BER Verslag betreffende afvoerbepalingen van de Dordtse waterwegen 1930-1932 Dordrecht BER013 (samenvatting)
1937 RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering Westelijk Noord-Brabant Hellegat BER039 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Nota bet. De verdeling van het Rijnwater in droge tijden voor het westen en noorden van het land nota BER, bibliotheeknr. R257, niet in samenvattingen
1943 vVeen RWS-BER Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren BER133 (samenvatting)
1944 Scharp RWS-BER Nota betreffende onderzoek naar de veranderingen van de hogere- en hoogste standen voor het gebied van de Beneden-rivieren in den loop der jaren Hellegat Nota Benedenrivieren
1944 SchonfeldSr RWS-BOR Nota over den invloed van stormvloedbergingskommen, inpolderingen en rivierverruimingen op stormvloedstanden in Benedenrivieren Stormvloedcommissie Nota directie Bovenrivieren 4375 - voor de Stromvloedcommissie
1950 Dronkers RWS-BER Invloed van de waterbergende oppervlakten ontstaan door zanderijen langs de Maas op de waterbeweging van deze rivier Maasnormalisatie BER234 (samenvatting)
1952 RWS-BOR Afvoerkrommen 1948-1951: Van de Bovenrijn en zijn takken Nota Bovenrivieren 51.23
1952 Santema RWS-BER Afvoerverdeling van de Bovenrijn Benedenrivieren BER305 (samenvatting)