RWS-BER

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren


(Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1929 Nijhoff Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde (met bijlagen van andere auteurs) Westerschelde estuaria BER001 (samenvatting)
1929 vVeen Hellegat: Ontwerp 1929 Hellegat BER002 (samenvatting)
1930 Aangenendt Nota betreffende de beweging der banken vóór de buitenhaven te Scheveningen Scheveningen zandige kust BER004 (samenvatting)
1930 Nijhoff Nota betreffende de vraag op welke wijze de in 1930 aangevangn studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren behoort te worden voortgezet BER001c (samenvatting)
1930 Nijhoff Voorlopige studie betreffende de zeearmen en benedenrivieren in Nederland, speciaal met het oog op de Westerschelde BER001d (samenvatting)
1930 SchonfeldSr Voorlopige nota omtrent de in de Westerschelde te verrichten waarnemingen en haar bestudering + Overzicht van het verrichte tot 1 November Westerschelde BER001a (samenvatting)
1931 vVeen Verslag van waarnemingen in het Hellegat, inclusief studie naar effect stormvloeden Hellegat BER003 (samenvatting)
1931 Nijhoff Schets van de ontwikkeling der Schelde Westerschelde estuaria Rapport no. I: Zeearmen en beneden rivieren
1931 vVeen Staten en grafieken betreffende zandmetingen op de Benedenrivieren, Benedenrivieren zandtransport Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 98
1931 vBeresteijn Nota over de verandering van de hoog- en laagwaterstanden in de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen BER001i (samenvatting)
1931 SchonfeldSr Organisatie van de studiedienst BER001b (samenvatting)
1931 SchonfeldSr Voorlopige aantekeningen bij de "Schets van de ontwikkeling van de Schelde" BER001e (samenvatting)
1931 vVeen Verhoging van stormvloeden waterstanden BER003a (samenvatting)
1932 vVeen Nota betreffende waarnemingen omtrent het zandtransport van de benedenrivieren riviermorfologie BER007 (samenvatting)
1932 vVeen Berekening Koedoodrivier BER009 (samenvatting)
1932 Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Nota Benedenrivieren
1932 vVeen Waarnemingen Hellegat 1931-1932 Hellegat getijberekening BER012 (samenvatting)
1932 Nijhoff Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen (met uitsluiting van de Wester Schelde) estuaria
1932 Beekman Verslag omtrent de schets van de ontwikkeling der Schelde BER006b (samenvatting)
1932 Nijhoff Schets van de ontwikkeling van Dollard en Lauwerszee Lauwerszee landaanwinning BER008 (samenvatting)
1932 Nijhoff Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen, met uitsluiting van de Westerschelde Oosterschelde BER010 (samenvatting)
1932 Ramaer Nota naar aanleiding van de schets van de ontwikkeling van de Schelde Westerschelde BER006a (samenvatting)
1932 SchonfeldSr Critiek en opmerkingen over rapport 9: Opmerkingen n.a.v. de nota BER009a2 (samenvatting)
1932 Nijhoff Voorloopig verslag omtrent de reusultaten van de studie der toekomstige mogelijkheden van Dordrecht Zeehaven Dordrecht havens
1933 vVeen Verslag betreffende afvoerbepalingen van de Dordtse waterwegen 1930-1932 Dordrecht rivierafvoer BER013 (samenvatting)
1933 vVeen Waarnemingen Hellegat 1931-1932 : afvoermetingen Hellegat getijberekening Nota directie Benedenrivieren
1933 vVeen Verslag inzake echo-peilapparatuur der Britse Marine (Kelvin & Hughes) (incl. Engelse vertaling) meetinstrumenten Verslag directie Benedenrivieren, 10-11-1933
1933 Mazure Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting Donge afsluitingen
1933 Kleinjan Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 verrichte lodingen van dwarsprofielen der Westerschelde BER001f (samenvatting)
1933 Kleinjan Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de Westerschelde en haar mondingsgebied sedert 1800 op grond van de beschikbare hydrografische kaarten BER001h (samenvatting)
1933 Mazure Critiek en opmerkingen over rapport 9: De invloed van het Koedoodkanaal op de waterbeweging BER009a1 (samenvatting)
1933 Scharp Critiek en opmerkingen over rapport 9: Betreffende haven- en kanaalaanleg (Koedoodkanaal) BER009a3 (samenvatting)
1933 Schlingemann Critiek en opmerkingen over rapport 9 BER009a5 (samenvatting)
1933 SchonfeldSr Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting)
1933 vdBurgt De kustverdediging langs het oostelijk deel van de Noordzee en in het bijzonder van Nederland BER015 (samenvatting)
1933 vVeen Critiek en opmerkingen over rapport 9, deel d: antwoord aan Mazure BER003d (samenvatting)
1933 vVeen Critiek en opmerkingen over rapport 9: Antwoord aan Mazure BER009a4 (samenvatting)
1933 Wolterbeek Baggeren in de Beningen en in het Berengat BER014 (samenvatting)
1934 vVeen Diepgang van schepen BER017 (samenvatting) De ingenieur; B. Bouw-en Waterb. jrg 49, 1934, no 17, 27-04-1934;
1934 vVeen De haven van Liverpool havens BER019 (samenvatting)
1934 vVeen Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aan Benedenrivieren getijberekening
1934 Verslag van de afvoermetingen in de Benedenrivieren (4 dossiers, 1930-1934) Benedenrivieren Meetrapporten
1934 vVeen Onderzoekingen in de hoofden (originele rapport, met bijlagen en kaarten) morfologie Nota directie Benedenrivieren
1934 Kleinjan Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 op de Westerschelde verrichte metingen en waarnemingen Westerschelde BER001g (samenvatting)
1934 Kleinjan Onderzoek toestand tussenwateren voor aanleg Slaakdam, resp. Scheldedam, almede naar het verschil voor 1830 en voor 1866 BER20 (samenvatting)
1934 Nijhoff Schets van de ontwikkeling der estuaria van de Canche, Authie, Somme, Seine, Loire en Gironde BER018 (samenvatting)
1934 Thijsse Verslag over het modelonderzoek van het Hellegat Hellegat Modelonderzoek BER016 (samenvatting)
1934 vVeen Bodemgolven van groot formaat, geregistreed met een echo-toestel BER021 (samenvatting)
1934 vVeen Beschrijving van het bezinkingstoestel ter bepaling van de korrelgrootte van zandmonsters zandtransport Nota BER
1934 Schemas eb- en vloedscharen Haringvliet en Hollandsch Diep, Haringvliet Kaart direcie Benedenrivieren
1935 Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren BER013b (samenvatting)
1935 Critieken en beschouwingen over bovenstaande BER030a2 (samenvatting)
1935 vVeen Nota betreffende een alternatief plan voor de getijberekening voor de verbeterden Hollandsche IJssel, alsmede een nota betreffende bezwaren van Ir.Kloppert tegen het verbeteringsplan en een nota betreffende een getijberekening hiervoor. Hollandse IJssel getijberekening BER022, BER022a en BER022b (samenvatting)
1935 vVeen Verslag van waarnemingen met schip Oceaan in het zeegat van het Vlie in 1933-1934 Vlie Waddenzee
1935 vVeen Landaanwinning Groninger Wadden landaanwinning BER026 (samenvatting)
1935 vVeen Sandwaves in the North Sea morfologie Tijdschr. Kon. Aardr.Genoootschap 54 (1937), pp. 155-195(samenvatting)
1935 vVeen Bodemstromen en stroomverticalen in verband gebracht met de formule voor eenparige beweging vloeistofmechanica BER023 (samenvatting)
1935 vVeen Voorlopige nota inzake de verzouting der benedenrivieren (waterinlating voor Delfland) verzilting BER024 (samenvatting)
1935 Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 Benedenrivieren getijberekening Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij
1935 Kleinjan Enkele beschouwingen over de verandering der tijverschillen, voornamelijk in de Wester- en Oosterschelde, sedert ongeveer 1860-1870 Westerschelde getijberekening Nota benedenrivieren
1935 vVeen Herkomst en verplaatsing van het Noordzeezand (De Ingenieur) Noordzee BER029a3 (samenvatting)
1935 Dronkers Een getijberekening voor benienrivieren Benedenrivieren Getijberekening BER030a1 (samenvatting)
1935 Kleinjan Verslag en enkele beschouwingen over een proefneming van grondopruiming op de drempel voor de mond van de Waterweg met behulp van een grijperkraan op 12-8-1935 BER028 (samenvatting)
1935 vVeen Sandwaves in the North Sea BER021b (samenvatting)
1935 vVeen Onderzoekingen in de Hoofden BER029 (samenvatting)
1935 Wolterbeek De versmalling van het Hollands Diep Hollands Diep BER025 (samenvatting)
1936 Kleinjan Enkele beschouwingen over plaatselijke wijzigingen in het gebied van de Westerschelde op grond van partiële hydrografische opnemingen alsmede verslag over de jaren 1933, 1934 en 1935 verrichtte dwarsporofiellodingen Westerschelde BER001k (samenvatting)
1936 Mazure Invloed watervrij maken van het Bergse Veld e.a. op de stormvloedstanden Nieuwe Merwede BER033 (samenvatting)
1936 Schlingemann Rapport betreffende de werking van het "Centraal Baggerbedrijf" BER032 (samenvatting)
1936 vVeen Nota betreffende boringen in de Scheldemond Westerschelde BER001j (samenvatting)
1936 vVeen Beoordeling van nota Wemelsfelder BER027a (samenvatting)
1936 vVeen Onderzoekingen omtrent de snelheidsverdeling in een verticaal vloeistofmechanica BER023a (samenvatting)
1936 vVeen Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering westelijk Noord-Brabant afwatering Nota op verzoek van Dir. Noord-Brabant
1936 vVeen Beoordeling nota Wemelsfelder: Bepaling horizontale waterbeweging met behulp van kenteringsmeters getijberekening BER027 (samenvatting)
1936 vVeen Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven Pernis , in verband met een verzoek van B&W van de gemeente Rotterdam voor aanleg van twee kribben op de linkeroever van de Nieuwe Maas havens BER031 (samenvatting)
1936 vVeen Determination du debit solide des courants zandtransport sixieme congres de l'Association Internationale d'hydrologie, Edinburgh, (bij NA nr 68) - met E.M.H. Schaank,
1937 Dammers Vergelijkende peilingen met handlood en echolood in de buitenhaven van IJmuiden meetinstrumenten BER043 (samenvatting)
1937 Mazure De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren Stormvloedcommissie BER030b (samenvatting)
1937 Tesch De jongste onderzoekingen in het Nauw van Calais en langs de Nederlandse kust in het T.A.G. BER029a2 (samenvatting)
1937 Vlam Kwestie Rijk-Bergen op Zoom betreffende afdamming Kreekrak BER034 (samenvatting)
1937 Vlam Geschiedenis van de afdamming der Schelde (Kreekrak) BER041 (samenvatting)
1937 vVeen Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het T.A.G. BER029a1 (samenvatting)
1937 Wemelsfelder Reductievlak op de benedenrivieren met inzendingsbrieven BER042 (samenvatting)
1937 Young Recente dijkvallen in Zeeland BER038 (samenvatting)
1937 Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering Westelijk Noord-Brabant Hellegat rivierafvoer BER039 (samenvatting)
1937 vVeen Brouwershavensche zeegat [kaart]: schema s eb- en vloedscharen Brouwershavensche Gat, Grevelingen en Krammer 1885 -1937 estuaria RWS Benedenrivieren
1937 vVeen Oosterschelde [kaart]: schema's eb- en vloedscharen 1932 -37 Oosterschelde estuaria
1937 vVeen Richting en sterkte der getijden en stromen in de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen getijberekening BER036 (samenvatting)
1937 vVeen The analogy between tides and electrical currents getijberekening BER037 (samenvatting)
1937 vVeen Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchoff getijberekening BER035 (samenvatting) De Ingenieur,(52) 19, 7-5-1937
1937 vVeen Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal hydrograf. metingen BER023a2 (samenvatting) Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 29
1937 vVeen Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER040 (samenvatting)
1938 Dammers Metingen en waarnemingen in en buiten de haven van IJmuiden BER045 (samenvatting)
1938 Dronkers Berekening der getijbeweging in de Moesi-delta BER051 (samenvatting
1938 Jansen Nota over een onderzoek naar de keuze van stortplaatsen voor baggerspecie in de Westerschelde BER048a (samenvatting)
1938 Jansen Nora betreffende het onderzoek naar de aard van enige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten BER048c (samenvatting)
1938 Kleinjan Het gebied van de Westerschelde nabij Bath BER048e (samenvatting)
1938 SchonfeldSr Enige aantekeningen naar aanleiding van nota 50 van ir. Van Veen BER050 a (samenvatting)
1938 Wolterbeek Het doorspoelen van het Noordzee-kanaal met IJsselmeerwater BER044 (samenvatting)
1938 Kleinjan Enkele opmerkingen over den invloed op de Westerschelde van werk en tot landaanwinning in het Verdronken Land van Saeftingen Westerschelde landaanwinning
1938 Mazure De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving Biesbosch waterstanden
1938 vVeen Die unterseische Sandwüste in der Nordsee BER021a (samenvatting) - Geologie der Meere und Binnengewässer
1938 vVeen Onderzoek omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid van het watervrij maken van Dordrecht Dordrecht BER046 (samenvatting)
1938 vVeen De mislukte aanhechting van Ameland aan de Friese wal omstreeks 1875-1883 Waddenzee morfologie BER047 (samenvatting)(rapport is basis van artikel in Ingenieur van 6-5-1938)
1938 vVeen Baggeren in de Westerschelde Westerschelde baggerwerk BER048 (samenvatting)
1938 vVeen Invloed inpoldering Land van Saeftinge, voorlopige beschouwing landaanwinning BER049 (samenvatting)
1938 vVeen Vraagstukken verband houdende met de verzouting der benedenrivieren verzilting BER050 (samenvatting)
1938 vVeen Dauerbeobachtung des Stromes auf den Niederländischen Feurschiffen: Einflusz der 11-jährlichen Sonnenfleckenperiode auf Sturmfluten getijberekening Geologie der Meere und Binnengewässer, 1938
1938 Kleinjan Nota betreffende het onderzoek naar den aard van eenige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten Westerschelde BER048c (samenvatting)
1938 vVeen Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat opgemaakte gewijzigde plan C Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting)
1939 vVeen Nota betreffende de toeneming stroomsnelheden in de Rotterdamschen Waterweg, als gevolg van de afdamming van de Brielsche Maas Brielse Maas afsluitingen BER053 (samenvatting)
1939 Wemelsfelder Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden BER058 (samenvatting) Overdruk uit "De Ingenieur"(54), nr 9, ppB31-35
1939 Jansen Nota inzake een onderzoek naar de oorzaken van de verdiepingen voor de oever van de Zuidwatering in de polde Walcheren BER048d (samenvatting)
1939 Jansen Onderzoek aanval duinkust Goederede BER052 (samenvatting)
1939 Kuin De verandering in de normale waterbeweging van de benedenrivieren tussen 1908 en 1935 BER013a (samenvatting)
1939 Schooneveldt De hygiënische toestand van het zeewater langs onze kust BER056 (samenvatting)
1939 vVeen Verbetering van de Hollandse IJssel BER022d (samenvatting)
1939 vVeen Richting en sterkte der getijden in de Waddenzee getijberekening BER036 (samenvatting)
1939 vVeen Beschrijving Rotterdamse Waterweg Nieuwe Waterweg BER055 (samenvatting)
1939 vVeen Vermindering der ijsperioden op de Ned. rivieren sinds 1879 ijsgang BER057(samenvatting)
1939 vVeen Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van 8 februari 1939 Brielse Maas afsluitingen BER040a (samenvatting)
1939 vVeen Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering Stormvloedcommissie stormvloeden BER054 (samenvatting)
1940 vVeen Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet archief van Veen bij NA, nr. 60 (samen met Stoband)
1940 vVeen Korte opmerkingen over de kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig rapport van de Stormvloed-commissie Stormvloedcommissie stormvloeden Archief van Veen bij NA, nr 115
1940 vVeen Bepaling dijkshoogte te Rotterdam na de brand van 1940 BER067 (samenvatting)
1940 Crommelin De herkomst van het zand in de Waddenzee - de herkomst van het Waddenslib BER063 (samenvatting)
1940 intVeld Verondieping Nieuwe Diep BER065 (samenvatting)
1940 Jansen Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse BER048b (samenvatting)
1940 Stroband Afvoermetingen in de Brielse Maas en Botlek op 28-4-1939 en 6-6-1939 BER061 (samenvatting)
1940 vdVelde Verbeteringsmogelijkheden voor het Brabants Vaarwater BER059 (samenvatting)
1940 Vlam Veranderingen in de mond van de Westeschelde BER064 (samenvatting)
1940 vVeen Voorlopig rapport van de Stormvloedcommissie Stormvloedcommissie BER066 (samenvatting)
1940 Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde Nota Studiedienst Zeeuwse Stromen over diverse studies
1940 vVeen Rapport inzake de afsluiting van de Brielsche Maas en de Botlek Brielse Maas afsluitingen Commissie Brielsche Maas, [voorz. F.L. Schlingemann]
1940 Jansen Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden Westerschelde estuaria Studiedienst der Zeeuwse Stromen
1940 vVeen Rapport betreffende nader uitgewerkte plannen A, B en C voor de watervrijmaking Dordrecht en Zwijndrecht Dordrecht dijken Omslag met kaarten
1940 vVeen Toekomstige stormvloedhoogte te Bergen op Zoom Bergen op Zoom dijken BER060 (samenvatting)
1940 vVeen De haven van Moerdijk Moerdijk havens BER062 (samenvatting)
1940 vVeen Is de heersende windrichting te Amsterdam seder 1700 gekrompen? wind BER068 (samenvatting)
1940 Klein Nota van ir. Klein in reactie op kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopige rapport betreffende stormvloedstanden op de benedenrivieren (NA nr. 117) Benedenrivieren waterstanden archief Van Veen-Stroband
1941 Coppoolse Waargenomen verandering in de getijvoortplanting op de Hollandse IJssel sedert de verbetering van 1938 en vorige jaren BER022c (samenvatting)
1941 Coppoolse Opmerkingen over het verband tussen stroomsnelheden en zandgehalten volgens de waarnemingen op de "Oceaan" en de "Ambulant" BER081 (samenvatting)
1941 Kuin Verslag afvoermetingen Volkerak en Hellegat in 1941 BER070 (samenvatting)
1941 Stroband Statistisch onderzoek en kansberekening voor stormvloeden en HW-standen, gecombineerd met standen te Keulen Stormvloedcommissie stormvloeden BER072 (samenvatting)
1941 Stroband De betrouwbaarheid van frequentiekarakteristieken BER073 (samenvatting)
1941 Stroband Wetmatigheden in het optreden van max. standen aan de peilschalen langs de bovenrivieren en in de afvoer van de Rijn te Lobith BER076 (samenvatting)
1941 Stroband Metingen "Ambulant" op de tussenwateren BER077 (samenvatting)
1941 vdBerg Beknopt verslag van de plannen te Bergen op Zoom BER083a (samenvatting)
1941 vdVelde Vervolgnota inzake duinkust van Goeree BER052a (samenvatting)
1941 vVeen Rapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting)
1941 vVeen De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren verzilting BER069 (samenvatting)tijdschrift KNAG, jan 1941,
1941 vVeen Afsluiting Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen BER075 (samenvatting)
1941 vVeen Heropening van het Wantij BER078 (samenvatting)
1941 vVeen Twee middelen om het zoutbezwaar bij zeesluizen op te heffen BER082 (samenvatting)
1941 vVeen Havenverbetering en indijking te Bergen op Zoom Bergen op Zoom havens BER083 (samenvatting)
1941 vVeen Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht: Nader uitgewerkt plan C Dordrecht BER079 (samenvatting)
1941 vVeen Normaliseering Hollandsch Diep Hollands Diep rivierwerken BER080 (samenvatting)
1941 vVeen Nota bet. De verdeling van het Rijnwater in droge tijden voor het westen en noorden van het land rivierafvoer nota BER, bibliotheeknr. R257, niet in samenvattingen
1941 vVeen Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der Beneden rivieren Hellegat rivierwerken BER071 (samenvatting)
1941 vVeen Nota betreffende de afsluiting van de Donge Donge afsluitingen BER074 (samenvatting)
1942 vVeen Verbeteringswerken Hollandschen IJssel ; gegevens betreffende de uitvoering der werken tot verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel rivierwerken Nata BER met meetgegevens, inclusief foto's en veel kaarten
1942 Coppoolse Stuifzandmetingen langs de Nederlandse stranden BER098 (samenvatting)
1942 Dronkers Voorlopige berekeningen van veranderingen die in de getijbeweging op de Westerschelde en in de Belgische Schelde tot Lillo zullen optreden, indien wijziging wordt aangebracht in het geulenstelsel en het Land van Saeftingen wordt afgesloten BER087a (samenvatting)
1942 Dronkers Bepaling van de snelheidsveranderingen die zullen optreden indien het vloedschaar van Tholen wordt doorgebaggerd ten behoeve van de haven van Bergen op Zoom BER094 (samenvatting)
1942 Engelen Raaigegevens Volkerak, Krammer, Hollands Diep, Haringvliet en Vuile Gat BER103 (samenvatting)
1942 Ferguson Afsluiting van het Zuiderdiep bij Stellendam BER085 (samenvatting)
1942 Ferguson De mogelijkheid tot het verkrijgen en instandhouden van een grotere vaardiepte in de Wielingen BER086 (samenvatting)
1942 Ferguson Verbetering Westerschelde bij Bath en Walsoorden BER087 (samenvatting)
1942 Huizinga Verslag betreffende het onderzoek naar de samenstelling van de klei uit het Hollands Diep Hollands Diep BER095a (samenvatting)
1942 Saarloos Opmerkingen betreffende de plannen te Bergen op Zoom BER083d (samenvatting)
1942 Tesch De Noordzee van historisch-geologisch standpunt BER029a4 (samenvatting)
1942 vVeen Watervrijmaking van Sliedrecht - Verlegging Beneden Merwede BER089 (samenvatting)
1942 vVeen Zeer voorloopige nota betr. het zgn. Vijf-eilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen conceptnota BER
1942 vVeen Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota Hellegat BER088 (samenvatting)
1942 vVeen Inpoldering Plaat van Scheelhoek (commentaar) BER085 (samenvatting)
1942 vVeen Verdeling opperwater voor het geval de Sliedrechtse doorsteek gemaakt wordt rivierwerken BER090 (samenvatting)
1942 vVeen Invloed inpoldering Hamsche polders op de stormvloedstanden stormvloeden BER092 (samenvatting)
1942 vVeen Verzwaring dijken van de Volkerakpolders Volkerak dijken BER093 (samenvatting)
1942 vVeen Proefbaggeren van "keileem"uit het Zuid-Hollands Diep Hollands Diep BER095 (samenvatting)
1942 vVeen Stormvloedhoogten op de benedenrivieren in het jaar 2000 Stormvloedcommissie stormvloeden BER096 (samenvatting)
1942 vVeen Beschikbare hoeveelheden ophoogzand in de benedenrivieren bouwmaterialen BER100 (samenvatting)
1942 Stroband Inpolderingen Biesbosch: berekeningen Amer-Bergsche Maas-Maas Biesbosch getijberekening
1942 Nota betreffende het in te stellen onderzoek naar de toekomstige wijzigingen in het stroomgebied van de zuidelijke Waddenzee en het Zeegat van Texel in verband met de verdediging van de Zuidoostkust van Texel Texel Waddenzee
1942 vVeen Resultaten landaanwinningswerken op de Groningerwadden kwelderwerken landaanwinning BER102 (samenvatting)
1942 vVeen Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland landaanwinning BER097 (samenvatting)
1942 vVeen Rapport betreffende plannen (A, B en W ) voor de verlegging van de beneden Merwede Dordrecht rivierwerken nota directie Benedenrivieren, bevat ook: BER089 (samenvatting)
1942 vVeen Nota betreffende het vijfeilandenplan vijfeilandenplan afsluitingen BER099 (samenvatting)
1943 vVeen Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren rivierafvoer BER133 (samenvatting)
1943 vVeen Rapport betreffende de Stormvloed van 6, 7 en 8 april 1943, in Zuid-Holland stormvloeden archief van Veen nr. 84 (bij NA)
1943 Dronkers Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde estuaria Nota studiedienst benedenrivieren
1943 Schlingemann De hoogheidsrechten op de Wielingen Westerschelde Nota Rijkswaterstaat (BER?)
1943 BeckeringVinckers Rapport inzake afslag ZW kust van Ameland BER125 (samenvatting)
1943 Coppoolse Frequenties der windsnelheden in Nederland BER123 (samenvatting)
1943 Coppoolse Regenfrequenties in Nederlands in verband met de plaatselijke bodemgesteldheid BER124 (samenvatting)
1943 dBruijn Profielen van nieuwe dijken langs de benedenrivieren BER115 (samenvatting)
1943 Dronkers De extrapolatie van de overschrijdingskrommen der HW-standen te Hoek van Holland BER128 (samenvatting)
1943 Dronkers De verdeling der maximale waarden BER128a (samenvatting)
1943 Nota Kruinshoogte Bergstoep dijken
1943 Dronkers Reëele oplossing voor de partiële lineaire differentiaalvergelijkingen der getijbeweging BER129 (samenvatting)
1943 vVeen Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden landaanwinning BER112 (samenvatting)
1943 Ferguson Metingen in het Zeegat van Texel meet de "Oceaan" Texel BER117 (samenvatting)
1943 vVeen Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet Hellegat landaanwinning BER110 (samenvatting)
1943 Ferguson Waarnemingen met de "Oceaan" in het mondingsgebied van de Westerschelde BER118 (samenvatting)
1943 vVeen Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan Hellegat BER106 (samenvatting)
1943 HarmsenWHJ Afsluiting Donge en Oude Maasje Oude Maasje afsluitingen BER130 (samenvatting)
1943 Hoolsema Waterstaatkundige toestand van de Braakman en de daarmee samenhangende vraagstukken BER126 (samenvatting)
1943 Saarloos Verdieping van het Zeegat van Texel sedert 1860 Texel BER120 (samenvatting)
1943 SchonfeldSr Verlaging Rijnarmen door baggerwerk BER131a (samenvatting)
1943 Stroband Statistisch onderzoek van de HW-standen te Harlingen en Den Helder voor en na de afsluiting van de Zuiderzee BER121 (samenvatting)
1943 tBrink Helderse zeewerikng BER116 (samenvatting)
1943 vEerde Het bekleien van zandgronden omstreeks 1850-1905 BER108 (samenvatting)
1943 vEerde De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld BER111 (samenvatting)
1943 VisserWC Voorstellen onderzoek naar de bekleiingsdikte van Wadzanden BER109 (samenvatting)
1943 vVeen De waarde van land in overheidsbegrotingen BER127 (samenvatting)
1943 De haven van Bergen op Zoom, door Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant BER083c (samenvatting)
1943 vVeen Exposé landwinningswerken 1942 Hellegat landaanwinning BER101 (samenvatting)
1943 vVeen Geo-morfologisch onderzoek IJsselmonde BER104 (samenvatting)
1943 vVeen Exposé landwinningswerken in 1943 Hellegat landaanwinning BER107 (samenvatting)
1943 vVeen Invloed landwinningswerken in Hellegat op de stromen in het Vuile Gat en in het Haringvliet Hellegat landaanwinning BER110 (samenvatting)
1943 vVeen Beschrijving van schaden aan een 3-tal dijken ten gevolge van de vloed van 7-4-1943 dijken BER113 (samenvatting)
1943 vVeen Doorgaande stroommetingen bij de lichtschepen meetinstrumenten BER114 (samenvatting)
1943 vVeen Enige boringen in de zuidelijke Noordzee morfologie BER122 (samenvatting)
1943 vVeen De waarde van land in overheidsbegrotingen landaanwinning BER127 (samenvatting)
1943 vVeen Verlaging van de Rijnarmen door te veel baggeren rivierwerken BER131 (samenvatting)
1943 vVeen Het denkbeeld van ir. Schönfeld om van het Haringvliet een vloedkom te maken Haringvliet afsluitingen BER105 (samenvatting)
1943 Verslag Zeegat van Texel Texel Waddenzee archief van Veen-Stroband
1943 vVeen Verdieping Scheldemond sedert 1824 Westerschelde morfologie BER119 (samenvatting)
1943 Stroband Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode Stormvloedcommissie getijberekening archief van Veen-Stroband
1943 Stroband Stromvloedsberekening volgens de exacte metode getijberekening archief van Veen-Stroband
1943 Vlam Nota betreffende het Amelander Gat Ameland Waddenzee Nationaal Archief, nr. 402, (bijlagen niet digitaal beschikbaar)
1943 De exacte methode voor getijberekening met als toepassing de berekening van de getijvoortplanting bij enkele theoretische stormvloeden Stormvloedcommissie getijberekening Nationaal Archief collectie Van Vee-Stroband, nr 451
1943 Lineaire diff. vergelijking M2-getij reeŽle oplossing getijberekening Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 452
1943 De verdeling der maximum waarde waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 453
1943 Bodemdaling waterstanden Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband, nr. 457
1943 Westerschelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Westerschelde estuaria Nationaal Archief, collectie Vn Veen-Stroband, nr. 494
1943 vVeen Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg getijberekening BER132 (samenvatting)
1944 vVeen Rapport van een onderzoek naar de Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700 zeespiegelstijging BER137 (samenvatting) Bij NA nr. 82
1944 Scharp Nota betreffende onderzoek naar de veranderingen van de hogere- en hoogste standen voor het gebied van de Beneden-rivieren in den loop der jaren Hellegat rivierafvoer Nota Benedenrivieren
1944 vVeen Inpoldering kweldergronden 1942-1944 kwelderwerken landaanwinning BER112a (samenvatting)
1944 Coppoolse Kuildiepten bij de mond van een rivier, zoals de Rotterdamse Waterweg BER135 (samenvatting)
1944 Coppoolse Heen- en teruggaande getijgolven BER136 (samenvatting)
1944 dBruijn Afdamming van de Hollandse IJssel bij Krimpen Hollandse IJssel BER141 (samenvatting)
1944 Morra Bedijkingskaart van Nederland BER144 (samenvatting)
1944 Ringma Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren waterstanden BER143 (samenvatting)
1944 Saarloos De verdieping van het zeegat van het Vlie sedert 1832 BER139 (samenvatting)
1944 Stelling Nota betreffende de Sliedrechtse doorsteek en de Merwede Niuewe Merwede BER145 (samenvatting)
1944 Stroband Statistisch onderzoek afvoer Lobith BER076a (samenvatting)
1944 Stroband Frequenties van HW-standen langs de Maas-Amer beneden Lith BER142 (samenvatting)
1944 Vlam Geulenkaart van het Westland BER138 (samenvatting)
1944 vVeen Inpoldering kweldergronden achter Uithuizermeeden in 1942 kwelderwerken landaanwinning BER112 (samenvatting)
1944 vVeen De voortplanting van een getij, bepaald met behulp van de electrotechniek getijberekening BER146 (samenvatting)
1944 vVeen Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 223, 76 blz _ 36 bijlagen geniet rapport, bijlagen op veelheid van formaten. Vaak copiŽn van oude kaarten
1944 Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree estuaria Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 350
1944 vVeen Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling landaanwinning BER140 (samenvatting)
1944 vVeen Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800 Westerschelde Archief vVeen-Stroband, NA nr 77
1944 vVeen Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland Stormvloedcommissie stormvloeden BER134 (samenvatting)
1945 vVeen Nota met kritiek op het plan 'Luctor et emergo' van A.H. de Leeuwerk van Provinciale Waterstaat voor afdamming Zeeuwse -en Zuidhollandse kust ingediend bij de minister-president, juli 1945 afsluitingen BER151 (samenvatting)
1945 Stroband De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk Getijberekening Nota Studiedienst BER
1945 vVeen Afdamming Zandkreek Veersche Gat, met toegevoegde correspondentie drieeilandenplan afsluitingen Nota studiedienst BER
1945 Coppoolse Beschouwingen over energie op de benedenrivieren BER152 (samenvatting)
1945 dBruijn Ontwerpnota betreffende het Vijfeilandenplan vijfeilandenplan BER147 (samenvatting)
1945 Lanting Ontwateringskosten van polders- berekeing van de financiële gevolgen van het Vijfeilandenplan voor de natuurlijke en kunstmatige ontwatering van de waterschappen en polders BER148 (samenvatting)
1945 Lanting Voorontwerp van een electrisch schroefpompgemaal naast de waaiersluis te Haasrecht, t.b.v. het op peil houden van de gekanaliseerde Hollandse IJssel BER149 (samenvatting)
1945 Saarloos Diepteveranderingen in de mond van de Eems over de periode 1859-1938 Eems BER153 (samenvatting)
1945 Saarloos Peilschaal te Katwijk aan Zee Katwijk waterstanden BER158 (samenvatting)
1945 vVeen Groot Verlandingsplan (samenvatting) landaanwinning BER150 (samenvatting)
1945 vVeen De wegverbinding door de mond van de Braakman Braakman BER154 (samenvatting)
1945 vVeen Toelichting tot de geomorphologische kaart van IJsselmonde BER156 (samenvatting)
1945 vVeen Bestaat er een geologische bodemdaling sedert 1700? zeespiegelstijging BER157 (samenvatting)
1945 vVeen Het stroomlijnbeginsel bij rivieren en stranden nota BER, bibl. nr. R284, niet in overzicht samenvattend rapporten
1945 waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te Brielle 1738-1741 1945 waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,map met 25 tekeningen op A4 en A3 formaat
1945 vVeen Rapport over de chloorgehaltemetingen in verband met de verzilting van de Rotterdamse Waterweg verzilting bundel meetgegevens, 25blz + 50 bijlagen
1945 vVeen Opmerkingen inzake Scheldepublicaties, vooral met het oog op invloed inpolderingen landaanwinning Nota Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
1946 vVeen Advies over een nota betreffende de Afdamming Zandkreek Veerse Gat door de Rijkswaterstaat directie Zeeland Veerse Gat afsluitingen BER155 (samenvatting)
1946 vVeen De kust van Nederland zandige kust BER169 (samenvatting)
1946 vVeen Nota I betreffende de Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitse waddenkust Waddenzee in archief NA nr 56
1946 vVeen Nota II betreffende de grensregeling in de Eemsmond Waddenzee BER168a (samenvatting)
1946 vVeen Kort verslag van een studiereis naar Engeland BER170 (samenvatting)
1946 dBruijn Nota betreffende het profiel, dat bij den aanleg van nieuwe dijken en bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen Benedenrivieren dijken Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr 30
1946 vVeen Oosterschelde: schema's eb- en vloedscharen 1905 - '24 Oosterschelde estuaria Kaart van de Vloedscharen
1946 Dronkers Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946
1946 Dronkers Afsluiting van de Oude Maas in de benedenmond BER159 (samenvatting)
1946 Dronkers Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde I (gem getij) BER177 (samenvatting)
1946 Dronkers Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde II (gem getij) BER178 (samenvatting)
1946 Haring Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree, 1823-1935 BER160 (samenvatting)
1946 Haring Diepteveranderingen Hollands Diep Hollands Diep BER172 (samenvatting)
1946 Saarloos Diepteveranderingen omgeving Hellegat, 1842-1942 BER161 (samenvatting)
1946 Saarloos Diepteveranderingen Haringvliet BER162 (samenvatting)
1946 Saarloos Metingen op de benedenrivieren, (polytechisch tijdschrift) 18-11-1946, 19-12-1946, 21-10-1947, 4-11-1947 BER175 (samenvatting)
1946 Scheele Kalkafzettingen door Nederlandse stromen BER165 (samenvatting)
1946 vVeen De West-Duitse kanalen kanalen BER168 (samenvatting)
1946 Stroband Verzamelnota, getijberekeningen t.b.v. het Vijfeilandenplan BER163 (samenvatting)
1946 Stroband Berekeningen van de gemiddelde bestaande toestand BER164 (samenvatting)
1946 vVeen Vragen betreffende toekomstige inpolderingsmogelijkheden landaanwinning BER190 (samenvatting)
1946 Stroband Een bijdrage tot de kennis der getijbeweging op de benedenrivieren en zeearmen BER166 (samenvatting)
1946 Stroband Overzicht van de waterkeringen van het eiland Goeree-Overflakkee BER167 (samenvatting)
1946 Stroband Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen BER171 (samenvatting)
1946 vBendegom Rapport Vlieland BER173 (samenvatting)
1946 vBendegom Enige beschouwingen over riviermorphologie en rivierverbeteringen BER176 (samenvatting)
1946 vDoornick Zandexploitatie in zee bij Hoek van Holland BER174 (samenvatting)
1946 vVeen Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee dijken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346
1946 Grondboringen Hoekse Waard : geulruggenkaarten geotechniek Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 250
1946 Boringen Waddenzee Waddenzee Nationaal Archief, collectie van Veen-Sroband, nr 242
1946 vHamelen Vergelijking van stormvloedstanden bij berekende standen bij bestaande toestand Stormvloedcommissie waterstanden RWS rapport
1947 Ferguson Plan tot verbetering van het Eems Estuarium + Aanvullend memorandum van de Nederlandsche Regeering met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch-Duitsche grens en aanverwante problemen Eems BER191 (samenvatting)
1947 Haring Diepteveranderingen in het Brouwershavense Gat over de periode 1860-1933. Diepteveranderingen in het Keeten, Mastgat en Zijpe over de periode 1885-1933 Brouwershavense Gat estuaria Studiedienst BER rapport 1947-9
1947 Haring Diepteveranderingen in het Krammer-Volkerak Volkerak estuaria Nota Studiedienst BER 1947-14
1947 Haring Diepteveranderingen in het Hollandsch Diep Hollands Diep riviermorfologie nota Studiedienst BER 1947-15
1947 Ringma Ontwikkeling en gebruik van de Delftsche zandvanger zandtransport Nota studiedienst benedenrivieren
1947 vVeen Opmerkingen over voorstel inlaagdijk Helderse Zeewering dijken BER189 (samenvatting)
1947 Coppoolse Chloorgehalte op de benedenrivieren BER180 (samenvatting)
1947 dBruijn Nota betreffende de afdamming van het Brielse meer BER179 (samenvatting)
1947 dVlieger Onderzoek zoutgehalte kanaal van Terneuzen BER195 (samenvatting)
1947 dVos Zoetwatervoorziening Delfland BER182 (samenvatting)
1947 Haring Diepteveranderningen in de Oosterschelde over de perode 1827-1933 BER183 (samenvatting)
1947 Israel Zoetwaterinlating Brielse Maasboezem BER192 (samenvatting)
1947 Kalkman Verslag modelonderzoek slibscherm haven Wilton-Feyenoord BER196 (samenvatting)
1947 Scheele Slibransport in de Wilton haven BER186 (samenvatting)
1947 Spiekstra Geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Lauwerszee over 1845-1927 Lauwerszee landaanwinning BER187 (samenvatting)
1947 Stroband Viereilandenplan met stuwen in Lek, Amer en versmald Hollandsch Diep BER181 (samenvatting)
1947 Stroband De voortplanting van het getij bepaald met de electr-techniek (2e deel) BER188 (samenvatting)
1947 vdBurgt Nota over het ontlenen van zand aande Rotterdamse Waterweg BER193 (samenvatting)
1947 vdBurgt Het ontlenen van zand aan de benedenrivieren in verband met de zandbehoefte in de komende jaren BER194 (samenvatting)
1947 vVeen The calculation of tides in new channels getijberekening BER197 (samenvatting)
1947 Doorlatingsvermogen en oppervlakte van de profielen van Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollandsch Diep Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 434
1947 Een elektrische model voor het experimenteel bepalen van de vervorming van een statisch onbepaalde vlakke vak- of raamwerkconstructie Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 461
1947 Saarloos Afvoerberekeningen Ooster-Schelde ten Oosten van Zierikzee : naar stroommetingen van 1931 t/m 1937 Oosterschelde getijberekening BER184 (samenvatting)
1947 Scheele Kalkgehalte van stroomafzettingen bij het Zuit-Maartensgat BER185 (samenvatting)
1948 Haring Inhouds- en diepteveranderingen in de Westerschelde over de periode 1878 - 1931 Westerschelde estuaria Nota Studiedienst BER, 1948-8
1948 Crommelin Een onderzoek naar de aard en herkomst van het slib in de Westerschelde en enige aanverwante gebieden Nota in opdracht van dir BER door StiBoKa
1948 Wemelsfelder Nota Grenspeil waterstanden Nota (WWKZ) HY-024
1948 Haring Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Westerschelde over de periode 1894 - 1921 Westerschelde Nota Studiedienst BER, 1948-7
1948 Wemelsfelder Gegevens ijsbezetting in Nederland ijsgang Rapport hy0-27
1948 Dronkers Bepaling van de HW-standen op de Amer-Bergse Maas (tussen Anna Jacomina-Lith) bij zeer hoge vloed, zoals voorgekomen in 1926 Bergsche Maas waterstanden BER199 (samenvatting)
1948 dVos Studiereis naar Frankrijk (getijdecentrales) BER208 (samenvatting)
1948 Ferguson Nota inzake een onderzoek naar de achteruitgang van de onderzeese oever van Walcheren oeververdediging BER210 (samenvatting)
1948 Ferguson Inleiding tot de getijberekening getijberekening BER211 (samenvatting)
1948 Haring Diepteveranderingen Zandkreek-Veeregat over de periode 1878-1946 Veerse Gat morfologie BER200 (samenvatting)
1948 Haring Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872-1933 morfologie BER201 (samenvatting)
1948 Haring Diepte- en inhoudsveranderingen Westerschelde over de periode 1878-1931 Westerschelde morfologie BER202 (samenvatting)
1948 Knoester Verslag grondboringen Waddenzee Waddenzee BER203 (samenvatting)
1948 Morra Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid meetinstrumenten BER204 (samenvatting)
1948 Morra Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden zandtransport BER206 (samenvatting)
1948 vVeen Is er bodemdaling of zeespiegelrijzing en kan deze met de ons ten dienste staande peilschalen voldoende nauwkeurig bepaald worden? zeespiegelstijging BER205 (samenvatting)
1948 Saarloos Verslag over de waarnemingen in de Oosterschelde bewesten Zierikzee met de Rijksopnemingsvaartuigen nr. 1 en 2 Oosterschelde Morfologie BER209 (samenvatting)
1948 Stroband Onderzoek zoutgehalte boezemwater Brielse Maas na afsluiting Brielse Maas verzilting BER198 (samenvatting)
1948 Stroband Berekening van het peil tot hetwelk de Brielse Maasboezem ingeval van oorlog in een laag peil kan worden opgezet (aanvulling van R80) Brielse Maas waterstanden BER207 (samenvatting)
1948 Journaal en overzichtskaart van de boringen Waddenzee 1946-1948 Waddenzee Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 246
1948 BruinsmaG Lodingen echotoestel Krammer-Volkerak aug-oct. 1947; sept.-oct. 1948: afstandsgfrafieken Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, r. 289
1948 Metingen golfoploop in het Voornsche kanaal golven Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr. 291
1948 Diepteveranderingen Mond van de Eems Eems Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr 367
1948 Enige stroomwaarnemingen in het Haringvliet voor de waterkerende dijk van de van Pallandpolder bij Middelharnis dijken Nationaal Archief collectie Van Veen-Strobnd, nr. 433
1949 Wemelsfelder Nota overzicht stormvloeden Stormvloedcommissie waterstanden Nota RWS-BER
1949 vdBurgt Nota over de veranderingen in de zeegaten aan de Hoek van Holland en van Goeree (voorafgaand door brieven en enkele beschouwingen estuaria nota studiedienst BER
1949 vVeen De strijd tegen de verzouting van ons polderland verzilting BER212 (samenvatting)
1949 vVeen Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig laboratorium te Delft getijberekening in archief NA nr 393
1949 vVeen Indijking Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER215 (samenvatting)
1949 vVeen Overzicht van de methoden voor de bepaling van de getijbeweging op de Nederlandse zeearmen en getijrivieren getijberekening BER213 (samenvatting)
1949 Croes Dichting van het sluitgat in de bedijking van de Nieuwe Zuid-Sloepolder Sloe afsluitingen BER222 (samenvatting)
1949 Haring Inhoud- en diepteveranderingen in het buitenbankengebied in de mond van de Westerschelde over de periode 1894-1921 Westerschelde morfologie BER216 (samenvatting)
1949 Ringma De toestand van de vooroever van de Spieringpolder Veerse Gat oeververdediging BER218 (samenvatting)
1949 Ringma Rapport beterffende de toestand van de calamiteuze poders Jacoba en Anna Friso dijken BER220 (samenvatting)
1949 Ringma Enige opmerkingen over de keuze van het tracé van de afsluitdijk van de Braakman Braakman afsluitingen BER221 (samenvatting)
1949 Saarloos Stroomwaarnemingen voor de Pallandpolder Haringvliet getijberekening BER217 (samenvatting)
1949 vBendegom Enige beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging zandige kust BER224 (samenvatting)
1949 vdNadort Invloed van de kribben en strekdammen op het doorlatingsvermogen van de Beneden-Merwede Nieuwe Merwede rivierwerken BER214 (samenvatting)
1949 Wemelsfelder Kort overzicht waarop de grenspeilen zijn vastgestelds waterstanden BER223 (samenvatting)
1949 Oeververdediging Bergse Maas Bergsche maas oeververdediging BER219 (samenvatting)
1949 Haring Hellegatdam : bezinkingen 1936-1949 bij de dam : dwarsprofielen en lengteprofielen Hellegat Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband nr. 288
1949 vVeen Turbulentie onderzoek Archief vVeen-Stroband NA nr. 49
1950 Haring Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933 Benedenrivieren estuaria Rapport nr. (DDWT-BEN-1950.)3
1950 Dronkers Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging : berekeningsmethoden Getijberekening RWS nota
1950 Meetprogramma II voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen
1950 Voorlopig meetprogramma voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep sluizen
1950 Stroband Superstormvloedberekening voor het rivier vak Mond der Donge-Lith Donge stormvloeden BER228 (samenvatting)
1950 vVeen Zoutmetingen benedenrivieren 1947 en 1949 verzilting BER230 (samenvatting)
1950 vVeen Plaat van Scheelhoek landaanwinning BER231 (samenvatting)
1950 vVeen Nota betreffende plaats en lengten van toekomstige bruggen bij Tiengemeten Haringvliet BER238 (samenvatting)
1950 vVeen Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen 1872-1933 briefnota 5518
1950 Dronkers Invloed van de waterbergende oppervlakten ontstaan door zanderijen langs de Maas op de waterbeweging van deze rivier Maasnormalisatie rivierafvoer BER234 (samenvatting)
1950 deVriesJW Beschouwingen over verschillende plannen, M284, Delft Hollands Diep modelonderzoek BER232 (samenvatting)
1950 deVriesJW Kort overzicht der in voorbereiding zijnde plannen, Onderzoek in Waterloopkundig laboratorium te Delft Hollands Diep modelonderzoek BER233 (samenvatting)
1950 Haring Overzicht van de rapporten van de inhouds- en diepteveranderingen van de Zuidwestelijke wateren van Nederland over de periode 1872-1933 morfologie BER235 (samenvatting)
1950 Haring Diepteveranderingen Krammer-Volkerak Volkerak morfologie BER249 (samenvatting)
1950 Knoester Verslag grondboringen op Zeeuwse en Zuidhollandse wateren in het jaar 1949 geotechniek BER236 (samenvatting)
1950 Stroband Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting)
1950 Morra De water- en chloorbeweging in de mond van de Nieuwe Waterweg kmr 1030 verzilting BER225 (samenvatting)
1950 Ringma Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties svan een inkorting van het Oude Hoofd te Walsoorden strandhoofden BER239 (samenvatting)
1950 Ringma Documentatie stromingsgegevens Veeregat en Zandkreek Veerse Gat getijberekening BER240 (samenvatting)
1950 Ringma Kustvak Cadzand-Breskens. Overzicht van de toestand der stranden en duinen zandige kust BER241 (samenvatting)
1950 Ringma De ontwikkeling van he Veeregat en de Zandkreek i.v.m. de benodigde oevervoorziening bij een eventuele inpoldering van het Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER242 (samenvatting)
1950 Ringma Verbetering van het 2650 m lange kustvak van het voormalige waterschap Groede en Baanst zandige kust BER243 (samenvatting)
1950 Ringma De levenskansen van de Goggenrichel Veerse Gat zandige kust BER244 (samenvatting)
1950 Ringma De kust bij Cadzand zandige kust BER245 (samenvatting)
1950 Stroband Veranderingen in de normale vertikale en horizontale getijbeweging na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, (volgens modelonderzoek M284, Delft) modelonderzoek BER226 (samenvatting)
1950 Stroband Verandering in de SV-hoogen na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, met en zonder SV vrije dijk langs N. Merwede (volgens modelonderzoek M284, Delft) Brielse Maas afsluitingen BER227 (samenvatting)
1950 Stuurman Verzilting van de polder Cromstrijen verzilting BER248 (samenvatting)
1950 vBendegom Enkele beschouwingen over de vormingen van de Wadden Waddenzee BER246 (samenvatting)
1950 vLimborgh Enige interessante meet- en regelinstrumenten in gebruik bij getijmodellen op het Laboratoire Dauhinois d'Hdraulique (Neyrpic) te Grenoble meetinstrumenten BER237 (samenvatting)
1950 Zijlstra Het verziltingsprobleem in Zuid-Holland verzilting BER247 (samenvatting)
1951 Santema Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn vertakkingen zandtransport BER296 (samenvatting) (DDWT-BEN-1952.)7
1951 SchonfeldJr Propagation of tides and similar waves getijberekening Thesis TU Delft
1951 vVeen Rapport betreffende de Afdamming Eendracht-Krabbenkreek Eendracht afsluitingen BER263 (samenvatting)
1951 Stroband Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van H.W. en L.W. kenteringen op de Nieuwe Maas verzilting BER254 (samenvatting)
1951 Stroband Uitkomsten chloormetingen Maasoord, Kralingse Veer, Zuidland, Oud Beijerland, id. Waterleiding, Willemstad, Hoek van Holland, Schiedam, over 1950, verzilting BER265 (samenvatting)
1951 Stroband Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad, Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord - Maasoord, Maasoord, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug, 's-Gravendeel (1941-1948) verzilting BER267 (samenvatting)
1951 Overzicht van de aanslibbing der kribvakken 1,2,3,4, in het Hollandsch Diep ter plaatse van de linker oever tussen haven Lage Zwaluwe en spoorbrug Moerdijk Moerdijk Archief van Veen-Stroband
1951 Biezeveld Rapport omtrent de uitvoering van en de bevindingen bij het maken van de afsluitdijken door de Brielse Maas en de Botlek Brielse Maas afsluitingen BER276 (samenvatting)
1951 Dronkers Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging, Berekeningsmethode verzilting BER273 (samenvatting)
1951 Dronkers Berekeningen over de afsluiting van de Brielse Maas en Botlek met practische beschouwing over de getijbeweging (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas afsluitingen BER277 (samenvatting)
1951 Haring Inhoudsveranderingen Nieuwe, Boven- en Beneden Merwede Nieuwe Merwede morfologie BER250 (samenvatting)
1951 Haring Inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden Amer - Hollandsch Diep tot kmr 983,680 Hollands Diep morfologie BER269 (samenvatting)
1951 Haring Diepteveranderingen Brouwershavensche Gat, Keeten, Mastgat, Zijpe Brouwershavense Gat morfologie BER275 (samenvatting)
1951 Josephus Jitta Nota betreffende het ontwerp van stuw x Hollands Diep stormvloedkeringen BER251 (samenvatting)
1951 Josephus Jitta Nota betreffende de keuze van het stuwtype voor Nederrijn en Lek Rijnafvoer sluizen BER252 (samenvatting)
1951 Morra Het rollend zandtransport in rivieren zandtransport BER270 (samenvatting)
1951 Morra Globale plannen voor stuw in Hollandsch Diep Hollands Diep stormvloedkeringen BER274 (samenvatting)
1951 Santema Korrelgroottebepaling met de supercentrifuge meetinstrumenten BER271 (samenvatting)
1951 Santema Beschouwingen over de geldigheid van de wet van Stokes meetinstrumenten BER272 (samenvatting
1951 Stroband Uitkomsten chloormetingen Nieuwesluis, Strijensas, Kralingse Veer, Willemstad, Zuidland, Nieuwesluis en Oostdijkbrug, Hoek van Holland Oud Beijerland, 's-Gravendeel, Schiedam in 1949 verzilting BER266 (samenvatting)
1951 Valken Nota betreffende de afwatering van de polders De Biesbosch de Louisa- en Cannemansspolder, Tongplaat en Zuidplaatje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren Biesbosch afwatering BER255 (samenvatting)
1951 Valken Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de Beneden Lnge i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren afwatering BER256 (samenvatting)
1951 Valken De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui afwatering BER257 (samenvatting)
1951 Valken Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui sluizen BER258 (samenvatting)
1951 Valken Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spui Spui sluizen BER259 (samenvatting)
1951 Valken Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren Oude Maasje afsluitingen BER260 (samenvatting)
1951 Valken Bepaling dijkafmetingen afsluitdam beneden Spui (Beningen) Spui afsluitingen BER261 (samenvatting)
1951 Valken De afdamming van de Brielse Maas en haar consequenties (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas afsluitingen BER278 (samenvatting)
1951 vDriel Zoutwaarnemingen in Krammer-Grevelingen 1918, 1921, 1926, 1930, 1931 Grevelingen verzilting BER268 (samenvatting)
1951 VolkerF De frekwenties van stormvloeden in het algemeen en van die van Hoek van Holland in het bijzonder Stormvloedcommissie stormvloeden BER264 (samenvatting)
1952 vDriel Verslag over de waarnemingen in en rond de mond van de Rotterdamse Waterweg met de Opnemingsvaartuigen "Oceaan" en "Christiaan Brunings" in de jaren 1933 t/m 1935 Nieuwe Waterweg Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)27
1952 SchonfeldJr Nota zoutbezwaar van een zeesluis verzilting nota studiedienst
1952 SchonfeldJr Bewerking van de zout- en snelheidswaarnemingen van april 1951 bij de Westsluis in Terneuzen verzilting nota studiedienst
1952 Dronkers Overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of gedeeltelijk afgesloten Dollart Eems Zie ook BER191
1952 SprengerFJ Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele beneden rivieren stormvloedkeringen Nota RWS
1952 vVeen Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C. Franx betreffende het zoutbezwaar in verband met het Botlekplan verzilting BER287 (samenvatting)
1952 vVeen Nota betreffende Oosterschelde, Keeten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek, Krabbekreekals onder deel van het stelsel tussenwateren BER303 (samenvatting)
1952 vVeen De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28
1952 vVeen Solution of an hydraulic problem by analog computer getijberekening letter to the Editor with Comments on a paper on Analog Computers by Glover, Herbert and Daum
1952 De waterbeweging in het zuidelijk deel van het Eemsestuarium Eems getijberekening collectie Van Veen-Stroband bij Nationaal Archie
1952 Verslag inzake een tweetal op 10 november 1952 in het toevoerkanaal van de Brielse Maas te Spijkenisse bij de inlaatsluis uitgevoerde stroomsnelheidsmetingen en het daaruit afgeleide debiet van de inlaatsluis Brielse Maas Collectie Van Veen-Stroband bij Natonaal Archief
1952 Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland landaanwinning Collectie van Veen-Stroband bij Nationaal Archief
1952 Franx Rapport betreffende het zoutbezwaar i.vm. het Botlekplan van Gemeentewerken Rotterdamd verzilting BER286 (samenvatting)
1952 Haring Inhoudsveranderingen mond Brielse Maas Brielse Maas morfologie BER284 (samenvatting)
1952 Haring Inhoudveranderingen Noord en Dordte Kil Dordrecht morfologie BER291 (samenvatting)
1952 Haring Inhoudsverandering Slaak-Nieuw Vaarwater (October 1950-September 1952) Volkerak morfologie BER292 (samenvatting)
1952 Haring Inhouds- en diepteveranderingen. Krammer-Volkerak, gedrurende 1948-1950-1952 Volkerak BER308 (samenvatting)
1952 Haring Inhouds- en diepteveranderingen Hollandsch Diep, 1931-1946-1951-1952 Hollands Diep BER309 (samenvatting)
1952 Josephus Jitta Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele benedenrivieren stormvloedkeringen BER288 (samenvatting)
1952 Josephus Jitta Nota betreffende de constructie van een sluitgat bij zodanige lengte dat niet met caissons kan worden gewerkt afsluitingen BER311 (samenvatting)
1952 Morra De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek, en Brielse Maas i.v.m. de verzilting morfologie BER283 (samenvatting)
1952 Morra De zandbeweging in het getijgebied morfologie BER304 (samenvatting)
1952 Santema De visserij in de ZH en Zeeuwse stromen BER289 (samenvatting)
1952 Santema Bestrijding van de waterverontreiniging in de USA in federaal, interstatelijk en internationaal verband BER293 (samenvatting)
1952 Santema Hydrografische instrumenten meetinstrumenten BER294 (samenvatting)
1952 Santema Chloorgehalte van Rijnwater Rijnafvoer verzilting BER295 (samenvatting)
1952 Santema Zeegat van Goeree (plaats mond Haringvliet, uitwerkingen der stroom- en zandmetingen uit 1937 en 1939) Haringvliet morfologie BER297 (samenvatting)
1952 Santema Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren BER298 (samenvatting)
1952 Santema Coagulatie van slibdeeltjes (studiecommissie) morfologie BER299 (samenvatting)
1952 Santema Afvoerverdeling van de Bovenrijn Benedenrivieren rivierafvoer BER305 (samenvatting)
1952 Santema Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van het Noordzeewater op de Nedrlandse kust van Goeree tot IJmuiden verzilting BER313 (samenvatting)
1952 Santema De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollandsch Diep, tegenwoordige en toekomstige situatie Benedenrivieren afwatering BER315 (samenvatting)
1952 SprengerFJ Nota betreffende een ontwerp van de afsluiting van een sluitgat van beperkte lengte in een te maken dijk met behulp van afsluitelementen van gewapend beton afsluitingen BER312 (samenvatting)
1952 Stroband De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging Spui afsluitingen BER279 (samenvatting)
1952 Stroband De ligging van de 300 mg Cl/l -grenzen t.t.v. HW en LW kensteringen op de Oude Maas-Botlek-Brielse Maas en het Spui voor de afsluiting van de Botlek op 20-6-1952 verzilting BER285 (samenvatting)
1952 Stroband De uitkomsten van de CL-gehalte metingen verricht door de Studiedienst der directie benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1951 verzilting BER290 (samenvatting)
1952 Stroband De ligging van de 300 mg Cl/l grenzen t.t.v. HW- en LW kenteringen op de Nieuwe Merwede, Kil, Amer, Bergse Maas, N. en Z. Hollandsch Diep, Vuile Gat, Haringvliet, Hellegat, Vokerak en Kramer (30/7/1947 tot 21/12/1950) verzilting BER300 (samenvatting)
1952 Valken Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollandsch Diep en Haringvliet Benedenrivieren stormvloedkeringen BER280 (samenvatting)
1952 Valken De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Biesbosch stormvloedkeringen BER281 (samenvatting)
1952 Valken De afsluiting van het Spui aan weerszijden in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Spui afsluitingen BER282 (samenvatting)
1952 Valken Drijfijs op rivieren Benedenrivieren ijsgang BER301 (samenvatting)
1952 Valken De hoogwaterstanden tengevolge van de Biesboschwerken bepaald uit modelproeven (M284, Delft) Biesbosch modelonderzoek BER302 (samenvatting)
1952 Valken Overzicht der waterstaatkundige plannen voor het gebied der benedenrivieren Benedenrivieren BER306 (samenvatting)
1952 Valken Een schatting van de kruinshoogte van de Braakmandijk Braakman dijken BER307 (samenvatting)
1952 Valken Enkele beschouwingen betreffende het modelonderzoek modelonderzoek BER314 (samenvatting)
1953 Valken De spui-afsluiting in het kader der deltaplannen Spui afsluitingen Nota nr. (DDWT-BEN-1953).16 tbv de Deltadienst
1953 Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar) BER000 -verzamelrapport (Bij NA nr. 3, 4 en 5)
1953 vVeen Nota Afsluitingsplannen der tussenwateren afsluitingen BER316 (samenvatting)
1953 Santema Dijksverhogingen Ooster-Schelde Oosterschelde dijken Rapport voor de Delacommissie
1953 Morra Rapport over de zandbeweging in de drie Merweden, Noord, en Kil in geval stuw X wordt gemaakt Hollands Diep riviermorfologie
1953 Stroband Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en gesloten Oude Maas Hollands Diep sluizen Nota voor de Deltacommissie
1953 Santema De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen overstroming waterstanden Nota (DDWT-BEN-1953.)3
1953 vVeen Overzicht van inhouds- en diepteveranderingen van de ZW-wateren en de zeegaten van Texel, van het Vlie en de mond van de Eems RWS-BER R674
1953 De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde afvoer van de Maas als in 1926 waterstanden Collectie van Veen stroband bij Nationaal Archief
1953 Verslag van het onderzoek van de hoogte van de Hoge Maasdijk van Delfland van 1547 tot 1811 dijken collectie Van Veen Stroband bij Nationaal Archief
1953 vVeen Solution of an Hydraulic Problem by analog Computer getijberekening ASCE - Proceedings-separate No 134, pp 1010-1028 - Article by Glover, R.E. Hebert, D.J. Daum, C.R. and comments by Van Veen
1955 Stroband De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan Deltawerken verzilting Rapport no. (DDWT-BEN-1955.)8
1955 SchonfeldJr Getijberekening door integratie langs karakteristieken getijberekening Rijkswaterstaat nota CSD 55-14
1955 Dronkers De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond Deltawerken getijberekening RWS nota
1956 Svasek Nota betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van zandtransportmetingen met gemerkt zand zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1956.) 12
1957 Santema Nota betreffende de ontwikkeling van een methode voor zandtransportmetingen met behulp van radio-actieve tracers zandtransport Rapport nr. (DDWT-BEN-1957.)8
1962 Wemelsfelder Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering te Krimpen aan de IJssel Hollandse IJssel stormvloedkeringen Kast van Van Veen nr 416
1970 Agema Memorandum inzake de konstruktie van op de kopvlakken in elkaar grijpende caissons van het "Hantsholm" type, welke zou kunnen worden toegepast voor de in relatief diep water te bouwen damgedeelten voor de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland Hoek van Holland havendammen nota dienst havenmonden,
1971 Agema Hydraulic engineering works for the benefit of navigation in the new Rotterdam harbours Hoek van Holland havenmonden Presentatie RWS