onderwerplijst
Lijst van onderrwerpen met publicaties in de database
klik op de onderwerpnaam voor een lijst van publicaties per onderwerp
onderwerp onderwerpomschrijving
afsluitingen Afsluitingswerken, afsluitdammen
afwatering Projecten die de afwatering van gebieden verbeteren, drainagenetwerken
baggerwerk Grootschalig en kleinschalig baggerwerk
bodembescherming methoden om de bodem van een waterloop te beschermen tegen erosie, bestortingen, zinkstukken, kraagstukken
bouwmaterialen materialen voor de uitvoering van werken, zoals steen, grond, hout, staal. Er is een aparte categorie breuksteen.
breuksteen gebroken natuursteen voor oeververdediging en havendammen
dijken ontwerp een aanleg van waterkeringen in het algemeen, met focus op dijken
droogmakerij ontwerp en aanleg van droogmakerijen en polders
estuaria onderzoek naar stroming en morfologie van getijgaten
gemalen Alle vormen van gemalen, windwatermolens, stoomgemalen,electrische gemalen, etc. Ook suatiesluizen worden onder dit onderwerp opgenomen
geotechniek grondmechanisch onderzoek, funderingen en grondverbetering
getijberekening Methoden om het getij te voorspellen. Met name ook de voorspelling van waterstanden en stroomsnelheden in de benedenrivieren.Ook metingen van getij.
golven onderzoek naar golven, deining, haalgolven, seiches (geen getijgolven) en golfoploop en -overslag
grondwater grondwaterstroming en grondwater (NB publicaties over grondwaterwinning zijn niet in dit digitale trésor opgenomen)
havendammen Ontwerp en aanleg van havenhoofden, havendammen en golfbrekers
havens ontwerp en aanleg van havens
hydrograf. metingen Uitvoering en resultaten van hydrografische metingen (bathymetrie, stroomsnelheid, sedimenttransport)
ijsgang verslagen van ijsgang in de grote rivieren, onderzoek en projecten om ijsdammen in de rivieren tegen te gaan, projecten om de doorbraakkans van dijken door het optreden van ijsdammen te verkleinen, het opruimen van ijsdammen, de problemen van kruiend ijs
irrigatie Alle soorten projecten om water toe te voeren naar gebieden, dit kan gaan om grootschalige waterprojecten als om kleinschalige bevloeiingsprojecten
kademuren Het ontwerp van kades en andere afmeerconstructies in havens
kanalen kanalen en vaarwegen, eisen vanuit de scheepvaart, ontwerpeisen
landaanwinning inpolderingen langs de zee, kwelderwerken
meetinstrumenten Ontwikkeling van instrumenten voor hydrografische en hydraulische waarnemingen.
modelonderzoek onderzoek met zowel fysieke als rekenmodellen (analoge en digitale)
morfologie Onderzoek naar de morfologie van de kust, zeegaten, estuaria en rivieren; onderzoek naar sedimenttransport en aanslibbing
oevervallen schade aan dijken en oevers door zettingsvloeiing en oever- en dijkvallen
oeververdediging Methoden om oevers te beschermen tegen erosie door golven en of stroming
overstromingen Beschrijving van overstromingen, zowel vanuit de rivieren als de zee. Effect van dijkdoorbraken, inundatieprocessen
rivierafvoer rapporten inzake extreme (hoge en lage) afvoeren van rivieren
riviermorfologie vorm van rivieren, zandbeweging in rivieren
rivierwerken Het uitvoeren van werken in de rivier om de afvoer te verbeteren. Hieronder vallen bochtafsnijdingen, bouw van kribben en langsdammen, baggerwerk in rivieren, rivierverbeteringen
sluizen ontwerp en aanleg van schutsluizen en keersluizen; andere kustwerken voor watervoorziening, zoals duikers
stormvloeden verslagen van stormvloeden, stromvloedstatistiek, kansberekening
stormvloedkeringen kustwerken om een getijrivier of estuarium te beschermen tegen stormvloeden door een afsluitbare kering
strandhoofden Ontwerp en aanleg van strandhoofden langs de kust
verzilting Onderzoek naar en het tegengaan van verzilting, dichtheidsstromen
vloeistofmechanica Algemene vloeistofmechanica, hydraulica, hydrostatica, hydrodynamica
waddenzee studies naar de morfologie, golfklimaat, stroming en kustverdediging in de Waddenzee
waterkracht Het opwekken van energie door water en de bouw van stuwdammen
waterstanden Analyses en metingen van de waterstanden in rivieren, estuaria en op zee
wegenbouw de aanleg van wegen
wind windstatistiek, windgegevens, windmodellen
zandige kust onderzoek naar zandtsransport langs de kust, stranden en duinen; werking van strandhoofden;
zandtransport metingen en berekeningen van zandtransport in rivieren en in de zee
zeespiegelstijging Studies naar de (relatieve) zeespiegelstijging, dus ook naar de bodemdaling. Lokale zetting is hier niet bij inbegrepen
zettingsvloeiing Het bezwijken van de onderwateroever van een dijk of strand door liquefactie en een dichtheidsstroom; dit bezwijken geeft een schelpvormige erosie en treedt op in een tijdspanne van enkele uren.
zinkwerk ontwerp en uitvoering van bodem- en oeverebescherming middels zinkwerk, rijswerk, bestortingen