Nieuwe Merwede

Nieuwe Merwede (1861 - 1864)


Doorgraving vanaf Werkendam door de Biesbosch naar de Amer om de afvoer van Waalwater te verbeteren
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1730 Cruquius De Rivier de Merwede, van ontrent de Steenen-hoek, Oostwaards-op tot verby het dorp van Sleeuwyk: me.... Bijlage bij: Rapport van de professoren s-Gravesande en Wittichius, en van de landmeeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de Rivier de Merwede van Gorinchem af beneederwaarts, en wegens de voorgeslaage middelen tot voorkoming van inundatien
1730 Cruquius Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc. Bijlage bij: Rapport van de professoren s Gravensande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de rivier de Merwede, 8 juli 1730
1749 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek: waar in de aloude en tegenwoordige toestand dier rivieren overwogen; de ge rivierwerken Uitgever Isaak Tirion, Amsterdam
1768 Velsen Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek (2e verbeterde druk) rivierwerken Uitgever V van der Plaats, Harlingen
1815 BlankenJ Memorie betrekkelijk de ontwerpen ter afleiding naar zee van de gevaarvolle Hooge Opperwateren in Neder Rijn en Lek, Waal, Maas en Merwede...
1818 BlankenJ RWS Kaart behoorende tot de grondbeginselen van het ontwerp der Nieuwe Merwede, en de bedijking van de Oude Merwede en den Biesbosch of het Bergsche Veld in 1818 Polders J. Blanken, Memorie ter verklaring van de grondbeginselen. Amsterdam 1819.
1819 BlankenJ Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee : benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Pieper en Ipenbuur, Amsterdam
1819 BlankenJ RWS Vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp tot het herleiden en vereenigd openen van de zoogenaamde Werkendamsche killen, in eene nieuwe Merwede, en daarmede verbondene bedijkingen van de oude Beneden Merwede, den Biesbosch Schmidts & Cie, Amsterdam
1819 BlankenJ Memorie, ter verklaring van de grondbeginselen, waarop rustende zijn, de beschouwingen, en de daarbij voorgestelde ontwerpen, tot het .... openen, van de ... Werkendamse killen, in ééne nieuwe Merwede,... Pieper & Ipenbuur, Amsterdam
1820 BlankenJ RWS Kort bijvoegsel tot de vervolg-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het ontwerp, tot het herleiden en vereenigd openen van de z.g. Werkendamsche killen in eene nieuwe Merwede enz. Schmidts & Cie, Amsterdam
1835 Krayenhoff Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren De Whaal en de Boven-Maas en het doen afloopen dezer laatste, over hare oude bedding, op het Bergsche-veld rivierverbetering Nijmegen, Wed J.C. Vieweg en Zoon
1869 vOpstall Algemeen plan van het Bergsche Veld met aanduiding der Nieuwe Merwede en der tot vorming daarvan uitgevoerde werken tot het einde van 1869 Kaart bij verslag staatscommissie
1936 Mazure RWS-BER Invloed watervrij maken van het Bergse Veld e.a. op de stormvloedstanden BER033 (samenvatting)
1949 vdNadort RWS-BER Invloed van de kribben en strekdammen op het doorlatingsvermogen van de Beneden-Merwede rivierwerken BER214 (samenvatting)
1951 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen Nieuwe, Boven- en Beneden Merwede morfologie BER250 (samenvatting)