ConradJWF

Lijst van publicaties van Jan Frederik Willem Conrad

(1825 - 1902)


Hij was de oudste zoon van waterbouwkundige Jan Willem Conrad. Omstreeks 1845 werd hij benoemd tot 'adspirant-ingenieur' van Rijkswaterstaat, waar hij opklom tot inspecteur, totdat hij, als hoofd-inspecteur, op 1 november 1891 ontslag nam. Eén van zijn eerste werken als ingenieur is de schutsluis aan het Noordhollandsch Kanaal, die in 1864 geopend werd, en waarvoor hij benoemd werd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanaf dat moment was Conrad bij vrijwel alle grote waterbouwkundige werken betrokken; niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. In 1868 werd hij belast met de beoordeling van een haven op Jutland. Het jaar daarop werd hij benoemd tot lid van de commissie die de mogelijkheid van afdamming van het Slaak onderzocht en in 1870 van de commissie ter beoordeling van het plan-Bos met betrekking tot de inpoldering van de Zuiderzee. De plannen voor de verbetering van het Hellegat waren vooral aan hem te danken. Ook vertegenwoordigde hij Nederland bij de regeling van het Kanaal Gent-Terneuzen en de bedijking van het Zwin. Verder was Conrad voorzitter van de commissie voor het plan-Waldorp voor het Amsterdam-Rijnkanaal en later van de commissies voor het nieuwe scheepvaartkanaal en een nieuwe waterweg van Rotterdam naar Amsterdam. Ook was hij lid van de commissie ter beoordeling van de Nieuwe Waterweg en was hij belast met de uitvoering van het Merwedekanaal.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1864 Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering Hondsbossche Zeewering dijken Tot beantwoording der door Dijkgraaf en Hoog-Heemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten in 1864 uitgeschreven prijsvraag, en welke verhandeling, uitgegeven door voornoemd dijksbestuur, is bekroond met den eersten prijs
1874 Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging dijken Middelburg: Van Benthem & Jutting
1877 RWS Berigt aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland Noordzeekanaal kanalen Twee delen, scan deel 2
1880 RWS Rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen Algemene Landsdrukkerij
1890 PIANC Les voies de navigation dans le royaume des Pays-Bas / ouvrage publié sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas pour le quatrième Congrès international de navigation intérieure à Manchester en 1890; kanalen PIANC congres 1890, Manchester,