Laurent Philippe Charles van den Bergh

(1805 - 1887)


(Düsseldorf 20 juni 1805 - Den Haag 17 sept. 1887), jurist, taalkundige, archivaris, historicus. Studeerde rechten en promoveerde in 1830 in Utrecht. Verrichtte baanbrekend werk op het gebied van de taal en dialectologie, volkskunde, geschiedenis, topografie en de onderlinge samenhang daarin. Volgde in 1865 R.C.Bakhuizen van den Brink op als algemeen rijksarchivaris. Schreef o.m. Handboek der Middelnederlandschegeographie(1852; herzien in 1872 en 1949 door A.A.Beekman en H.J.Moerman) en Oorkondenboek van Holland en Zeeland, tot 1299 (2 dln., 1866-1873). Daarnaast ook artikelen op waterstaatkundig gebied zoals De Nederlandsche wateren vóór de 12e eeuw (1852) en Nog iets over den Rijnmond bij Petten (1854)