Philippus van Blom

(1824 - 1910)


(Oudega gem. Smallingerland 16 aug. 1824 - Den Haag 13 april 1910), jurist. Was advocaat en president van de rechtbank te Heerenveen, schoolopziener, lid van de Hoge Raad en TK. Schreef juridische, taalkundige en historische artikelen w.o. De aldeFríske wetten oer de sédiken int liucht der skiednisbiskôge (1863) en De Middelzee, brokstukken uit Frieslands geschiedenis (1889)