Schelte Sybenga

(1862 - 1935)


(Oosternijkerk gem. Oostdongeradeel 25 jan. 1862 - Bergen N.H. 12 apr. 1935), griffier. Studeerde rechten en promoveerde in 1885 aan de RU van Groningen. Was aanvankelijk commies bij de provinciale griffie te Assen, sinds 1893 te Groningen. Volgde in 1895 E.van Loon op als griffier bij de Staten van Groningen, tot 1929. Had veel belangstelling voor waterstaatszaken en schreef daarover: Over de rechtstoestand der polders (1897), Memorie nopens den rechtsgrond der heffingen van verlaatsrechten en passagegelden wegens het gebruik der Stads-Groninger kanalen (1901) en Dijk- en waterschapsrecht in Groningen (1926).


Illustratiebron: website geneanet door Marius Bakker