Pieter Sipma

(1872 - 1961)


(Dronrijp 26 feb. 1872 - Leeuwarden 3 mrt. 1961), filoloog, taalkundige. Was onderwijzer te Ruinerwold, Sneek en Groningen, leraar Nederlands te Warffum, Sneek en Leeuwarden en van 1930 tot 1942 lector in de Friese taal- en letterkunde aan de RU van Groningen. Was een bekend voorvechter van de Friese Beweging, redacteur van enkele Friestalige tijdschriften en de eerste voorzitter van de Fryske Akademy. Voor zijn Oudfriesche oorkonden (3 dln., 1927-1941) verwierf hij in 1941 een eredoctoraat van de Universiteit van Hamburg. Schreef vele tijdschriftartikelen o.m. op het gebied van de toponymie w.o. Iets over de namen in het Princehof (1948).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Sipma is tweede van links op het strand van Sylt in 1908