Claes Johannes Prakken

(1852 - 1916)


(Dantumawoude 30 juni 1852 - Leeuwarden 9 dec. 1916), jurist. Was districtsschoolopziener en rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Schreef: Proeve van een historisch staatsrechtelijk onderzoek naar de wetgeving der provinciale staten van Friesland t.o.v. de zeewerende waterschappen na 1850 (1883).