Jacob Jetzes Kalma

(1907 - 1991)


(Hantumhuizen 17 mei 1907 - Leeuwarden 23 mei 1991), predikant, cultuurhistoricus. Was, na zijn studie theologie in Leiden, predikant te Sint Jacobiparochie, Zandvoort, Hogebeintum, Waaxens, Warga en Lekkum. Redigeerde enkele regionale tijdschriften en was bestuurslid van de FryskeAkademy en het Fries Genootschap. Publiceerde over de Friese geschiedenis, cultuur en toponymie en schreef biografieën en bibliografieën waaronder het Repertorium Frieslands verleden (1955).