Rapporten van de Zuiderzee-Vereeniging


Onderstaande rapporten staan nog niet in het digitaal trésor. 
Voor de rapporten die digitaal beschikbaar zijn in het tresor,
selecteer in het trésor de organisatie "zuiderzeevereniging".


1891. Nota no. 7: De droogmaking met schetsontwerpen der verschillende indijkingen
1894. Uittreksel uit het Verslag der Staatscommissie
1895. Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee Antwoord van S. J. Vermaes op hoofdartikelen »Nieuwe Rotterdamsche Courant”.
1905. De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der Staten-Generaal
1905. Deel I. De Zuiderzeevisscherij, Rapport eener Commissie van Onderzoek.
Deel II. De Rapporten aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met Nota van Beantwoording der Zuiderzee-Vereeniging
1906. Deel III. Rapport van de Nederlandsche Heide-Maatschappij over de Zoetwatervisscherij in het toekomstige IJselmeer en in de wateren der droog te leggen polders
1908. De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee in de beide Kamers der Staten-Generaal, uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging. Deel II
1911. De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee
I. De voordeelen van de voorziening der provinciën Friesland en Noord-Holland met zoet water.
II. Staten-Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1908, 1909, 1910, 1911.
III. Voorloopig Verslag IIe Kamer over het Wetsontwerp tot droogmaking der Wieringermeer
IV. Handelingen Provinciale Staten van Noord-Holland najaar 1910.
V. Inzending ter Landbouwtentoonstelling te Deventer in Juli 1909.
1911. De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Vervolg 1911, bevattende Verslag der Commissie over de toepassing van gewapend beton bij den bouw der dijken. Met 4 kaarten
1914. De Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee
I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de Werkloosheid.
II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913.
III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij.
IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, Amsterdam, 1913.
1930 Weerlegging van de bezwaren van den heer E. den Herder, industrieel te Harderwijk