Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat


Op de titel klikken geeft de online versie van het rapport, = link naar catalogus TUDelft  = link naar catalogus elders

nr jaar Blz TU Auteur Titel
1 1910
66

G.J. van den Broek
Verslag naar aanleiding van eene reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België
2 1915
48
J.C. Ramaer; N.A.M. van den Thoorn; H. Wortman
Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust
3 1915 36

J.J. Canters Cremers
Nota, betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van den gronddruk tegen grondkerende constructies in de visschershaven te IJmuiden
4 1915
23

W.G.C. Gelenck
Beschrijving van de opruiming van het op 16 Maart 1913 in den mond van de haven van IJmuiden gezonken stoomschip "Eastwell"
5 1915
37

H. Wortman; A.T. de Groot
Verslag eener reis naar Zweden tot hel bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij zeewerken in Noordholland
6 1916
37

D.A. van Heyst
Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden, tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, voor de dijken en polders langs het Zuidwestelijk deel der Zuiderzee,
7 1916
16

G.J. van den Broek
Verslag omtrent den aanleg van stroomleidende dammen in de Zandkreek en Veergat
8 1917 176

J.A. Ringers
Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het Kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert
9 1917
32

L.R. Wetholt (1,2), A.G. Belaerts van Blokland (1)
(1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de leveringvan straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen
10 1917
30

J.J. Canters Cremers
Nota, betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen
11 1917
24

C.W.Lely
Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen
12 1917
82

C.E.W. van Panhuys (1) F.L. Schlingemann(2) G.J. van den Broek (3)
(1)Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika; (2+3)Eenige aantekening naar aanleiding van een in 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika te bezichtiging van werken op waterbouwkundig gebied;
13 1918
32

W.G.C. Gelinck (1); A.T. de Groot (2)
(1) Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van IJmuiden (2) Verslag omtrent de lichting van het op 18 Juni 1917 in de Doorgraving te Hoek van Holland gezonken stoomschip "Turin"
14 1919
38

G.J. van den Broek
Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten
15 1919
82

G.P. Nijhoff
Rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten
16 1919 132

L.R. Wentholt (1) F. Volker (2)
(1)  Nota betreffende de bemaling van de Drentsche hoofdvaart, (2) Nota over het proefheien van houten en ijzeren damwand te Linne
17 1921
28

G.P. Nijhoff
Verslag van een bezoek gebracht aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland
18
**

F.L. Schlingemann(1); G.P. Nijfoff (2,4); J.W. de Vries (3); F. Volker (4); J.A.W.M. Vetter (4), C.T.C. Heijing (5)
(1) Het ontwerp voor de stuw in de Maas te Linne (2) Beschrijving van de afsluiting der afvoer-openingen van de stuw in de Maas te Linne (3) Beschrijving van de afsluiting van de scheepvaart-opening van de stuw in de Maas te Linne (4) Nota betreffende het kiezen juksysteem voor de scheepvaartopening van de stuw in de Maas te Linne (5) Rapport omtrent de beproeving van scharnierende stuwkleppen
19 1922
22

F.E.P. Sandberg
Verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten
20 1922
144

C.E.W. van Panhuys (1) J.A. Ringers (1) J.P. Josephus Jitta (1) C. Wolterbeek (2)
(1) Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden (2)Verslag ontrent proeven ter bepaling van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen
21 1922 18+2
C.W. Lely Nota betreffende het verband tusschen bodemhelling en kromtestraal bij rivieren
22 1926
33

W.K. du Croix; A.R. van Loon
Verslag, betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens
23 1927
136

J.A. Ringers; J.P. Josephus Jitta
Proeven en beschouwingen, welke geleid hebben tot het vaststellen van vulling en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden
24 1929
30

F.J. Nellen-Steyn; R. Loman
Onderzoekingen over steenkolenteer - De analyse van verhard beton
25 1930
60

G.W. van der Does
Waterdruk onder de fundeering van stuwen en andere waterkeerende kunstwerken
26 1932
121

Waterbouwkundig Laboratorium
(1) Verslag modelonderzoek Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen; (2) Verslag modelonderzoek tot verbetering van de invaart tot de havens van Breskens
27 1932
95

L. Bienfait
Verwerking van de ter zake van beton- en cementonderzoekingen bij den sluisbouw te IJmuiden verzamelde gegevens
28 1933
58

J.F. Schönfeld (1) I.L. KLeinjan(2) J.H. van der Burgt (3+4) J.P. Mazure (5)
(1)Inleiding (2)Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering (3)De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden (4)De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems (5)Waarnemingen en hun bewerking
29 1937
47

J. van Veen
Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal
30 1946 51
M. de Bruijn Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen
31 1950 35
H.J. Romeijn Surinaams hout voor waterbouwkundige doeleinden
32 1952 35
F.H.J. Janssen Onderzoek naar het gedrag van diverse verhardingen en funderingen op de rijkswegen

met * zijn nog niet gescand en verbeterd
De door RWS gescande rapporten staan op:
https://publicaties.minienm.nl/zoeken/%22rapporten+en+mededeelingen+van+den+rijkswaterstaat%22?items=25

De papieren exemplaren in de TU bibliotheek staat onder plaatsnr 507C
Let op, niet alle exemplaren hebben een eigen entry in de catalogus, alleen die met het symbool ; van sommige rapporten is daarom een catalogus entry van een andere bibliotheek gegeven